Phân phối chương trình tuần 20 Lớp 4

- Biết đọc với giọng kể chuyện, bước đầu biết đọc diễn cảm một đoạn phù hợp với nội dung câu chuyện.

- Hiểụ nội dung : Ca ngợi sức khoẻ, tài năng, tinh thần đoàn kết, hiệp lực chiến đấu qui phục yêu tinh, cứu dân bản của bốn anh em Cẩu Khây. TL câu hỏi sgk.

 

doc31 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1273 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phân phối chương trình tuần 20 Lớp 4, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nhà.. Đề 3:+ Hãy tả một đồ chơi mà em thích nhất. Đề 4 :+ Hãy tả quyển sách giáo khoa Tiếng Việt 4, tập hai của em. * GV hướng cho học sinh chọn 1 trong 4 đề để làm. HĐ2 : Thực hành làm bài. v Gv hướng dẫn một số điều trước khi làm bài: - Bài làm phải có bố cục 3 phần rõ ràng. Trình bày sạch sẽ, hạn chế lỗi chính tả. Câu viết gọn, rõ, đúng nội dung truyện. Yêu cầu HS làm bài vào vở. vTheo dõi HS làm bài và nhắc nhở thêm cho một số em yếu. 4.Củng cố dặn dò: - Thu bài, giải đáp thắc mắc. - Nhận xét tiết học. Dặn Hs chuẩn bị bài ở nhà. - Lắng nghe. Học sinh thực hiện đọc đề, cả lớp lắng nghe. Nêu yêu cầu của đề. - Học sinh theo dõi, lắng nghe. - Theo dõi và lắng nghe. - Mỗi HS tự làm bài vào vở. - Nộp bài, nêu thắc mắc nếu có. - Nghe và ghi nhận. KHOA HỌC BẢO VỆ BẦU KHÔNG KHÍ TRONG SẠCH. I. MỤC TIÊU: - Nêu được một số biện pháp để bảo vệ bầu không khí trong sạch: Thu gom, xử lý phân, rác hợp lí, giảm khí thải, bảo vệ rừng và trồng cây. II. CHUẨN BỊ: - Tranh (trang 80,81 / SGK - hình vẽ, tranh ảnh về các hoạt động bảo vệ môi trường không khí. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Ổn định : Nề nếp 2. Bài cũ: “Không khí bị ô nhiễm” H: Nêu những nguyên nhân làm không khí bị ô nhiễm? H. Nêu ghi nhớ. - Nhận xét, ghi điểm HS. 3. Bài mới : Giới thiệu bài – Ghi đề. HĐ1: Tìm hiểu những biện pháp bảo vệ bầu không khí trong sạch. - GV yêu cầu học sinh quan sát các hình trang 80,81 SGK và trả lời câu hỏi: H. Những hình vẽ thể hiện những việc nên làm, không nên làm để bảo vệ bầu không khí trong sạch.? H. Bạn và gia đình và địa phương của bạn nên và không nên làm gì để bảo vệ bầu không khí trong sạch? - Yêu cầu các nhóm trình bày, mời nhóm bạn nhận xét, bổ sung. - GV chốt : -Hs trả lời theo yêu cầu của Gv - Lớp nhận xét bổ sung. - Lắng nghe và nhắc lại đề bài. - Thực hiện thảo luận theo nhóm hai, chỉ vào từng hình và nêu những việc nên, không nên làm để bảo vệ bầu không khí - Các nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét bổ sung. * Những việc nên làm để bảo vệ bầu không khí trong sạch được thể hiện qua các hình vẽ: H1 : Các bạn làm vệ sinh lớp học để tránh bụi. H2: Vứt rác vào thùng có nắp đậy, để tránh bốc ra mùi hôi thối và khí độc. H3: Nấu ăn bằng bếp cải tiến tiết kiệm củi, khói và khí thải theo ống bay lên cao, tránh cho người đun bếp hít phải. H5: Trường học có nhà vệ sinh hợp qui cách giúp học sinh đi đại tiện và tiểu tiện đúng nơi qui định và xử lí phân tốt không gây ô nhiễm môi trường. H6: Cảnh thu gom rác ở thành phố làm đường phố sạch đẹp, tránh bị ô nhiễm môi trường. H7 : Trồng cây gây rừng là biện pháp tốt nhất để giữ cho bầu không khí trong sạch. * Việc không nên làm để bảo vệ bầu không khí trong sạch được thể hiện qua hình : H4 : Nhóm bếp than tổ ong gây ra nhiều khói và khí thải độc hại. * Liên hệ bản thân, gia đình và nhân dân địa phương đã làm để bảo vệ bầu không khí trong sạch. => Chống ô nhiễm không khí bằng cách : + Thu gom và xử lí rác, phân hợp lí. +Giảm lượng khí thải độc hại của xe có động cơ chạy bằng xăng, dầu và của nhà máy, giảm khói đun bếp,… +Bảo vệ rừng và trồng nhiều cây xanh để giữ cho bầu không khí trong lành,… HĐ2: Vẽ tranh cổ động bảo vệ bầu không khí trong sạch. - Tổ chức cho cả lớp thảo luận theo nhóm bàn. Yêu cầu các em thực hiện những nội dung sau : + Xây dựng bản cam kết bảo vệ bầu không khí trong sạch. + Thảo luận để tìm ý cho nội dung tranh tuyên truyền cổ động mọi người cùng bảo vệ bầu không khí trong sạch. + Phân công từng thành viên của nhóm vẽ hoặc viết từng phần của bức tranh. - Giáo viên theo dõi, giúp đỡ hướng dẫn từng nhóm gặp khó khăn. - Yêu cầu các nhóm treo sản phẩm của nhóm mình, cử đại diện phát biểu cam kết của nhóm và nêu ý tưởng về bức tranh cổ động. - GV cùng HS đánh giá xem nhóm nào trình bày sáng tạo, đúng nội dung học tập. - Liên hệ: 4.Củng cố -Dặn dò: - Gọi 2-3 học sinh đọc mục bạn cần biết. - Nhận xét tiết học. - Dặn dò HS về nhà học bài và chuẩn bị bài sau. - Lắng nghe, 2-3 học sinh nhắc lại. - Thực hiện thảo luận theo nhóm bàn. - Các nhóm treo sản phẩm của nhóm mình, cử đại diện thuyết trình. - Các nhóm nhận xét, góp ý. - 2-3 học sinh đọc bài học. - Lắng nghe - Lắng nghe – Ghi nhận. Khoa häc : LuyƯn tËp I. Mơc ®Ých yªu cÇu: - Giĩp HS n¾m v÷ng kiÕn thøc cđa bµi häc vËn dơng nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®Ĩ lµm c¸c bµi tËp liƯn quan ®Õn néi dung bµi häc. Nh»m giĩp HS nhí l©u néi dung bµi h¬n. II.§å dïng d¹y häc: - SGK vµ VBT. - SGK vµ VBT. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS H§1: H§2: Bµi 1: Bµi 2: Bµi 3: Bµi 4: Bµi 5: H§3: Giíi thiƯu bµi GV hƯ thèng mét sè c©u hái ®Ĩ HS nh¾c l¹i néi dung bµi. GV chèt l¹i. Lµm viƯc víi VBT. HS ®äc yªu cÇu vµ néi dung bµi §¸nh dÊu x vµo « £ tríc ý ®ĩng GV híng dÉn HS c¸ch lùa chän ®Ĩ t×m ra ý ®ĩng phï hỵp. Gäi mét sè em tr¶ lêi bµi lµm cđa m×nh. ( HS kh¸ giái ) T¹i sao em l¹i chän ý ®ã ? GV chèt l¹i BT1. HS ®äc yªu cÇu vµ néi dung bµi QS h×nh vµ ®iỊn néi dung thÝch hỵp GV yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm 2 GV QS h­íng dÉn HS th¶o luËn Gäi mét sè nhãm tr×nh bµy c¸ch nèi cđa nhãm m×nh. ( HS kh¸ giái ) T¹i sao em l¹i chän c¸ch nèi ®ã ? GV chèt l¹i BT2. HS ®äc yªu cÇu vµ néi dung bµi §iỊn tõ cßn thiÕu vµo chç chÊm GV yªu cÇu HS chän c¸c tõ ®· cho ®iỊn vµo chç chÊm cho ®ĩng. Y/C HS tr×nh bµy bµi lµm cđa m×nh GV nhËn xÐt bỉ sung HS ®äc yªu cÇu vµ néi dung bµi Nèi c¸c néi dung ë cét A víi ý ë cét B cho phï hỵp. GV tỉ chøc cho HS ch¬i nèi nhanh HD vµ phỉ biÕn c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i. GV nhËn xÐt HS ®äc yªu cÇu vµ néi dung bµi Y/c HS QS l­ỵc ®å vµ ®iỊn tªn ®ĩng c¸c ®Þa danh vµo l­ỵc ®å. GV giĩp HS nhí l¹i c¸c vÞ trÝ cđa c¸c ®Þa danh trªn b¶n ®å. Cđng cè dỈn dß HƯ thèng l¹i kiÕn thøc bµi häc NhËn xÐt HS nèi tiÕp nhau tr¶ lêi c¸c c©u hái HS kh¸c nhËn xÐt HS ®äc yªu cÇu HS ®¸nh dÊu x vµo VBT HS tr×nh bµy HS ®äc yªu cÇu HS th¶o luËn Mét sè nhãm tr×nh bµy nhãm kh¸c nhËn xÐt. HS ®äc yªu cÇu HS lµm bµi vµo VBT HS tr×nh bµy HS kh¸c nhËn xÐt HS ch¬i HS ®ỉi chÐo vë ®Ĩ kiĨm tra bµi b¹n TOÁN LuyƯn TẬP I. MỤC TIÊU : - Học sinh hình thành kiến thức tính chu vi của hình bình hành. -Biết vận dụng công thức tính chu vi và tính diện tích của hình bình hành để giải các bài tập có liên quan. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động của GV Hoạt động học 1. Ổn định : Nề nếp. 2. Kiểm tra: Gv nêu bài cũ yêu cầu Hs trình bày. 3. Bài mới: Giới thiệu bài, ghi đề. HĐ : Hướng dẫn học sinh làm luyện tập: - Yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức đã học đọc đề, tìm hiểu yêu cầu của đề để hoàn thành bài tập1, 2,3 và 4. - Gọi lần lượt từng HS lên bảng sửa bài. - Yêu cầu HS đổi vở chấm đúng/sai Bài 1 :Y c 2 Hs lên bảng chữa bài1 vở bài tập . *Gv nhận xét Kl giảng thêm. Bài 2 :- Yêu cầu hs thực hiện vào vở BT. *Gv chấm chữa bài nhận xét Kl giảng thêm. Bài 3:Yc đọc đề , nêu cách làm bài ở vở bài tập in . *Gv chấm chữa bài nhận xét Kl giảng thêm. Bài 4 :- Yêu cầu học sinh đọc đề . - Yêu cầu 2 học sinh thực hiện bước tìm hiểu đề phân tích cách giải 1 học sinh lên bảng giải , cả lớp giải vào vở. -Yêu HS sửa bài và nêu những thắc mắc nếu có. 4.Củng cố dặn dò: Gọi 1 học sinh nhắc lại nội dung vừa ôn tập . Giáo viên nhận xét tiết học.Dặn Hs chuẩn bị bài ở nhà . -Hs trả lời theo yêu cầu của Gv - Lớp nhận xét bổ sung. Từng cá nhân thực hiện làm bài vào vở. - Theo dõi và nêu nhận xét. 2 em ngồi cạnh nhau thực hiện chấm bài. 2 Hs lên bảng thực hiện lớp nhận xét bổ sung . - Thực hiện làm bài. - 3 Hs lên bảng.Lớp nhận xét bổ sung . - 2-3 học sinh đọc và nêu. - Thực hiện làm bài vào vở bài tập . - Học sinh đọc đề. Nêu yêu cầu của đề. Phân tích yêu cầu tìm hiểu đề. Giải bài vào vở. -1Hs lên bảng thực hiện.Lớp nhận xét bổ sung . -Thực hiện sửa bài và nêu những thắc mắc nếu có. 1 em nhắc lại. Lớp theo dõi. Nghe và ghi bài. H§NGLL Sinh ho¹t líp I.MỤC TIÊU: - ¤n l¹i mét sè trß ch¬I d©n gian -Rèn kỹ năng sinh hoạt tập thể. -GDHS ý thức tổ chức kỉ luật ,tinh thần làm chủ tập thể. II.CHUẨN BỊ: Nội dung sinh hoạt III.: ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG TUẦN QUA: - Lớp trưởng điều khiển sinh hoạt. - Các tổ trưởng báo cáo tình hình trong tổ. - Các thành viên có ý kiến. - Giáo viên tổng kết chung a)Hạnh kiểm: - §ạo đức - Chuyên cần ,biết giúp đỡ bạn bè. - Thực hiện nội quy nề nếp đầu năm. - Thực hiện giữ vệ sinh. - Đi học đúng giờ. b)Học tập: -Các em có ý thức học tập tốt,hoàn thành bài trước khi đến lớp. - SH đầu giờ tốt - Chuẩn bị đầy đủ sách vở và dụng cụ học tập. - Học tập chăm chỉ c)Hoạt động khác : + Tham gia các hoạt động của trường. + Thực hiện thể dục giữa giờ . * Nêu phương hướng tuần : 1. Duy trì những kết quả đạt được trong tuần 1, khắc phục khuyết điểm. 2. Cần thực hiện hoạt động Đội, Sao nghiêm túc, có chất lượng. 3. Dọn vệ sinh lớp học

File đính kèm:

  • docgiaoanlop41-33fdsgaswe (19).doc
Giáo án liên quan