Môn Lịch sử - Bài: Cách mạng mùa thu

- Từ năm 1940, Nhật và Pháp cùng đô hộ nước ta. Nhưng tháng 3-1945, Nhật hất cẳng Pháp để giành quyền độc chiếm nước ta.

-Tháng 8-1945, quân Nhật ở Châu Á thua trận và đầu hàng quân đồng minh

 

 

 

ppt33 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1441 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Môn Lịch sử - Bài: Cách mạng mùa thu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo viên: Hoàng Xuân Linh Thứ hai ngày 05 tháng 11 năm 2012 Lịch sử: Kiểm tra bài cũ: 1. Trong những năm 1930 – 1931, ở nhiều vùng nông thôn Nghệ - Tĩnh diễn ra điều gì mới? 2. Em hãy nêu ý nghĩa của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh? Thứ hai ngày 05 tháng 11 năm 2012 Lịch sử: Thứ hai ngày 05 tháng 11 năm 2012 Lịch sử: Thứ hai ngày 05 tháng 11 năm 2012 Lịch sử: Thứ hai ngày 05 tháng 11 năm 2012 Lịch sử: Cách mạng mùa thu Từ năm 1940, Nhật và Pháp cùng đô hộ nước ta. Nhưng tháng 3-1945, Nhật hất cẳng Pháp để giành quyền độc chiếm nước ta. 1. Thời cơ cách mạng: Tháng 8-1945, quân Nhật ở Châu Á thua trận và đầu hàng quân đồng minh Thứ hai ngày 05 tháng 11 năm 2012 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 1. Thời cơ cách mạng: Pháp thua ở chiến trường trường Trung Quốc Nước Nhật điêu tàn sau khi bị ném bom Thứ hai ngày 05 tháng 11 năm 2012 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 1. Thời cơ cách mạng: Bác Hồ nói: “Dù hy sinh đến đâu, dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng cương quyết giành cho được độc lập.” Thứ hai ngày 05 tháng 11 năm 2012 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 1. Thời cơ cách mạng: Thứ hai ngày 05 tháng 11 năm 2012 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 2. Diễn biến khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội 19-8-1945: Ngày 17-8-1945, cả Hà Nội xuất hiện cờ đỏ sao vàng. 1. Thời cơ cách mạng: Thứ hai ngày 05 tháng 11 năm 2012 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 2. Diễn biến khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội 19-8-1945: Thứ hai ngày 05 tháng 11 năm 2012 Lịch sử: Cách mạng mùa thu Sáng 19-8-1945, hàng chục vạn nhân dân nội thành, ngoại thành và các tỉnh lân cận xuống đường biểu dương lực lượng tiến về quảng trường Nhà hát lớn thành phố. 2. Diễn biến khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội 19-8-1945: Thứ hai ngày 05 tháng 11 năm 2012 Lịch sử: Cách mạng mùa thu - Đến trưa, quần chúng cách mạng đã chiếm các cơ quan đầu não của kẻ thù như: Phủ Khâm Sai, Sở Mật thám, Sở Cảnh sát, Trại Bảo an binh,… Đoàn biểu tình chiếm Phủ Khâm Sai Thứ hai ngày 05 tháng 11 năm 2012 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 2. Diễn biến khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội 19-8-1945: Ngày 17-8-1945, cả Hà Nội xuất hiện cờ đỏ sao vàng. Sáng 19-8-1945, hàng chục vạn nhân dân nội thành, ngoại thành và các tỉnh lân cận xuống đường biểu dương lực lượng tiến về quảng trường Nhà hát lớn thành phố. - Đến trưa, quần chúng cách mạng đã chiếm các cơ quan đầu não của kẻ thù như: Phủ Khâm Sai, Sở Mật thám, Sở Cảnh sát, Trại Bảo an binh,… Chiều 19-8-1945, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội toàn thắng. Thứ hai ngày 05 tháng 11 năm 2012 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 2.Diễn biến khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội 19-8-1945: 1. Thời cơ cách mạng: 3. Các cuộc khởi nghĩa giành chính quyền khác trong cả nước: 1. Giành chính quyền ở Huế 2. Giành chính quyền ở Sài Gòn 3. Khởi nghĩa thành công trên cả nước PHIẾU BÀI TẬP 1. Nối thời gian ở cột A phù hợp với sự kiện ở cột B A B a. 28- 8- 1945 b. 23- 8- 1945 c. 25- 8- 1945 - Từ ngày 14-8 đến ngày 18-8-1945: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam - Hµ Néi ngµy 19-8 -1945 - Sµi Gßn ngµy 25 -8 - 1945 - HuÕ ngµy 23 - 8 - 1945 Thứ hai ngày 05 tháng 11 năm 2012 Lịch sử 3. Các cuộc khởi nghĩa giành chính quyền khác trong cả nước: - Ngµy 28-8-1945, cuéc tæng khëi nghÜa ®· thµnh c«ng trªn c¶ n­íc. Cách mạng mùa thu Thứ hai ngày 05 tháng 11 năm 2012 Lịch sử Cách mạng mùa thu Khánh Hòa giành được chính quyền ngày 19-8-1945 Thứ hai ngày 05 tháng 11 năm 2012 Lịch sử: Cách mạng mùa thu Đội tự vệ Khánh Hòa tham gia kháng chiến Khánh Hòa sau khi giành chính quyền 19-8-1945 Thứ hai ngày 05 tháng 11 năm 2012 Lịch sử: Cách mạng mùa thu Phủ đường Ninh Hòa Thứ hai ngày 05 tháng 11 năm 2012 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 4. Ý nghĩa của cách mạng tháng 8: 2. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội 19-8-1945: 1. Thời cơ cách mạng: 3. Khởi nghĩa giành chính quyền ở các địa phương khác: Thứ hai ngày 05 tháng 11 năm 2012 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 4. Ý nghĩa của cách mạng tháng 8: PHIẾU BÀI TẬP 2. Khoanh vào những ý trả lời đúng: Ý nghĩa của Cách mạng tháng 8-1945 a. Thể hiện lòng yêu nước, tinh thần cách mạng của nhân dân ta. c. Nước ta giành được độc lập, thoát khỏi kiếp nô lệ, ách thống trị của Thực dân phong kiến. đ. Mở ra trang sử mới của dân tộc. b. Đất nước ta hoàn toàn độc lập, non sông thu về một mối d. Thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của nhân dân ta. Thể hiện lòng yêu nước, tinh thần cách mạng của nhân dân ta. Nước ta giành được độc lập, thoát khỏi kiếp nô lệ , ách thống trị của thực dân phong kiến. Thắng lợi của cách mạng tháng Tám đã mở ra một trang sử mới của dân tộc. 1 2 6 3 4 5 7 8 9 10 * Trß ch¬i “¤ ch÷ k× diÖu” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Thứ hai ngày 05 tháng 11 năm 2012 Lịch sử: Cách mạng mùa thu - Th¸ng 3/1945, NhËt ®¶o chÝnh lËt ®æ ®éi qu©n nµo? - Cuèi n¨m 1940, qu©n nµo kÐo vµo x©m l­îc n­íc ta? - T¹i Hµ Néi, ngµy 19-8-1945, cuéc mÝt tinh cña quÇn chóng nh©n d©n ®· biÕn thµnh? - §­îc tin NhËt ®Çu hµng ®ång minh, chíp thêi c¬ ngµn n¨m cã mét, §¶ng vµ B¸c Hå ®· ra lÖnh cho toµn d©n lµm g×? - Thµnh phè giµnh ®­îc chÝnh quyÒn ngµy 23/8/1945. - Ng­êi ®· nhÊt tÒ h« vang khÈu hiÖu, ®Ëp cöa, ®ång thêi thuyÕt phôc lÝnh B¶o an ®õng b¾n t¹i Hµ Néi. - N¨m 1945, nh©n d©n c¶ n­íc vïng lªn ph¸ tan xiÒng xÝch n« lÖ vµo kho¶ng thêi gian nµo ? - Thµnh phè giµnh ®­îc chÝnh quyÒn ngµy 25/8/1945. - Thµnh phè giµnh ®­îc chÝnh quyÒn ngµy 19/8/1945. - Cuèi n¨m 1940, nh©n d©n ta chÞu c¶nh “Mét cæ … trßng ¸p bøc”. Thứ hai ngày 05 tháng 11 năm 2012 Lịch sử: Cách mạng mùa thu Bài học: Mùa thu năm 1945, nhân dân cả nước vùng lên phá xiềng xích nô lệ. Ngày 19-8-1945 là ngày kỉ niêm Cách mạng tháng Tám của nước ta. V

File đính kèm:

  • pptcach mang mua thu.ppt
Giáo án liên quan