Môn: Chính tả Tuần 21 - Bài: Ông tổ nghề thêu

I-MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Rèn kĩ năng viết chính tả:

 1.Nghe – viết chính xác, trình bày đúng và đẹp đoạn 1 trong truyện Ông tổ nghề thêu.

 2.Làm đúng bài tập điền các âm , dấu thanh dễ lẫn: trích ; dấu hỏi/dấu ngã.

II-CHUẨN BỊ :

 1/Giáo viên : Bảng lớp viết 11 từ cần điền vào chỗ trống (BT2a); 12 từ cần đặt dấu hỏi hay dấu ngã (BT2b)

 2/Học sinh : Vở

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1042 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Môn: Chính tả Tuần 21 - Bài: Ông tổ nghề thêu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KEÁ HOAÏCH BAØI HOÏC MOÂN: CHÍNH TAÛ TUAÀN: 21 BAØI : OÂNG TOÅ NGHEÀ THEÂU Ngaøy thöïc hieän: I-MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU: Reøn kó naêng vieát chính taû: 1.Nghe – vieát chính xaùc, trình baøy ñuùng vaø ñeïp ñoaïn 1 trong truyeän OÂng toå ngheà theâu. 2.Laøm ñuùng baøi taäp ñieàn caùc aâm , daáu thanh deã laãn: trích ; daáu hoûi/daáu ngaõ. II-CHUAÅN BÒ : 1/Giaùo vieân : Baûng lôùp vieát 11 töø caàn ñieàn vaøo choã troáng (BT2a); 12 töø caàn ñaët daáu hoûi hay daáu ngaõ (BT2b) 2/Hoïc sinh : Vôû III-CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC: Thôøi gian Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh ÑDDH 20’ 15’ 5’ 1/Giôùi thieäu baøi: Caùc em vöøa ñoïc baøi “OÂâng toå ngheà theâu “ Hoâm nay chuùng ta vieát moät ñoaïn trong baøi thô aáy . 2/Hoaït ñoäng 1 : Höôùng daãn HS nghe – vieát: a)Höôùng daãn HS chuaån bò: _GV ñoïc ñoaïn chính taû. _Nhöõng töø ngöõ naøo cho thaáy Traàn Quoác Khaùi raát ham hoïc ? b/HD caùch trình baøy ñoaïn vieát : _Ñoaïn vaên coù maáy caâu ? _Trong ñoaïn vaên nhöõng chöõ naøo phaûi vieát hoa ? ví sao ? c/HD vieát töø khoù : _Tìm nhöõng chöõ deã vieát sai, vieát vaøo giaáy nhaùp ñeå ghi nhôù. _Yeâu caàu HS ñoïc vaø vieát caùc töø vöøa tìm ñöôïc ? d/Vieát chính taû : _GV ñoïc laïi caû baøi cho HS nghe . _GV ñoïc caû caâu cho HS nghe . _GV ñoïc töøng cuïm CV cho HS vieát . _GV ñoïc laïi caû caâu cho HS doø . e/Chaám, chöõa baøi . _GV vieát caùc töø khoù leân baûng cho HS söûa _GV chaám moät soá baøi vaø nhaän xeùt baøi vieát . 3/Hoaït ñoäng 2 :Höôùng daãn HS laøm baøi taäp : _Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu : _GV môøi 2 HS leân baûng thi laøm baøi. Sau ñoù töøng em ñoïc keát quaû. _GV ñi ñeán töøng baøn kieåm tra, phaùt hieän loãi cho HS, chaám ñieåm moät soá baøi vieát. _Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt veà chính taû, phaùt aâm, choát laïi lôøi giaûi ñuùng. _Lôøi giaûi a: chaêm chæ – trôû thaønh – trong – trieàu ñình –tröôùc thöû thaùch – xöû trí – laøm cho – kính troïng – nhanh trí – truyeàn laïi – cho nhaân daân Lôøi giaû b: nhoû – ñaõ - noåi tieáng – tuoåi – ñoã – tieán só – hieåu roäng – caàn maãn – lòch söû – caû thô – laãn vaên xuoâi – cuûa . 4/CUÛNG COÁ : GV bieåu döông nhöõng HS vieát ñuùng, ñeïp,laøm ñuùng baøi taäp chính taû. 5/DAËN DOØ : Baøi nhaø : Yeâu caàu nhöõng HS vieát baøi coøn maéc loãi chính taû veà nhaø vieát laïi: vôùi moãi chöõ vieát sai, vieát laïi cho ñuùng ñeå ghi nhôù. Chuaån bò : Baøn tay coâ giaùo . _1 Hs ñoïc laïi. Caû lôùp theo doõi trong SGK. _Caäu hoïc caû khi ñi ñoán cuûi, luùc keùo voù toâm , khoâng coù ñeøn caäu baét ñom ñoùm boû vaøo voû tröùng maø hoïc . _Ñoaïn vaên coù 4 caâu . _Nhöõng chöõ ñaàu caâu : Hoài , Caäu , Toái , Chaúng, vaø teân rieâng Traàn Quoác Khaùi ,Leâ _HS tìm caùc töû khoù vaø vieát vaøo vôû nhaùp . _Caû lôùp ñoïc thaàm laïi ñoaïn vaên, _1 HS ñoïc yeâu caàu trong SGK. HS laøm baøi caù nhaân – chæ vieát nhöõng töø coù aâm ñaàu hoaëc daáu thanh caàn ñieàn. _Moät vaøi HS ñoïc laïi ñoaïn vaên trong SGK sau khi ñaõ ñieàn ñuû aâm, daáu thanh. _Caû lôùp chöõa baøi trong theo lôøi giaûi ñuùng: Caùc ghi nhaän löu yù : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

File đính kèm:

  • docTUAN 21CHINHTA A.doc