Lịch báo giảng Lớp 1 Tuần 12

I/ Mục tiêu

- Đọc và viết được các vần on, ơn, con chồn, sơn ca.

- Đọc được töø ngöõ öùng duïng, caâu öùng duïng

-Luyện nói từ 2 - 4 câu theo chủ đề: Mai sau khôn lớn.

II/ Đồ dùng dạy học:

 - GV :Tranh SGK. Bộ ghép vần

 - Học sinh: Bảng con, bảng cài

 

doc16 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 925 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lịch báo giảng Lớp 1 Tuần 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nhaø cuûa mình Hoaït ñoäng 2: Lieät keâ - Keå teân caùc ñoà duøng trong nhaø - Caùc ñoà duøng naøy coù taùc duïng gì? - Neân baûo veä vaø giöõ gìn caùc ñoà duøng naøy nhö theá naøo ? Hoaït ñoäng 3: Kết thúc: GV heä thoáng noäi dung baøi hoïc Nhaän xeùt chung tieát hoïc Daën doø veà nhaø giöõ gìn ngoâi nhaø cuûa mình saïch seõ HS quan saùt vaø moâ taû ngoâi nhaø cuûa mình - HS keå : Baøn gheá , tuû , giöôøng, tuû laïnh ,caùc ñoà duøng trong beáp HS neâu caùch giöõ gìn - HS chuù yù laéng nghe **************************************************************************** Thöù năm ngaøy 9 thaùng 11 naêm 2012 THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN-TRÒ CHƠI I/ Muïc tieâu : -Ôn một số động tác thể dục rèn luyện tư thế cơ bản.Yêu cầu thực hiện động tác chính xác hơn giờ trước. -Học động tác đứng đưa hai chân ra sau ,hai tay đưa coa thẳng hướng.Yêu cầu biết thực hiện ở mức cơ bản đúng. - Ôn trò chơi tiếp sức. Tham gia chơi chủ động. II/ Chuaån bò - Sân bãi rộng rãi - Bài thể dục rèn luyện tư thế cơ bản III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1.Phần mở đầu: -GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học. -Đứng tại chỗ vỗ tay,hát. -Giậm chân tại chỗ ,đếm theo nhịp. -Chay nhẹ nhàng thành một hàng dọc. GV tập mẫu, bài thể dục rèn luyện tư thế cơ bản 2.Phần cơ bản: Hướng dẫn HS tập từng động tác. -Đứng kiễng gót hai tay chống hông. -Đứng đưa một chân ra trước,hai tay chống hông. -Đứng đưa một chân ra sau,hai tay giơ cao thẳng hướng 1/ GV cho HS chơi trò chơi HS chơi trò :Tiếp sức 3.Phần kết thúc: - Đứng vỗ tay và hát ,đi thường theo nhịp -GV cùng hệ thống bài. HS quan xác HS tập theo HS thực hiện HS chuù yù theo doõi HS thöïc haønh , GV nhaän xeùt HỌC VẦN: ( Tieát 117- 118 ) BÀI 49 :I ÊN - YÊN I/ Mục tiêu: - Đọc và viết được các vần iên, yên, đèn điện, con yến. - Đọc được từ ngữ ứng dụng., caâu öùng dụng - Luyện nói từ 2 - 4 câu theo chủ đề : Biển cả II/ Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Tranh minh họa trong SGK Học sinh: Bảng con.Bảng cai. Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ “ in - un” - Cho HS đọc và viết: nhà in,mưa phùn - GV nhận xét ghi điểm Hoạt động 2: Bài mới 1/ Giới thiệu: Ghi đề bài vần iên – yên 2/ Dạy vần: * Vần iên - Nhận diện vần - Phân tích vần: iên - So sánh iên và in - Cho HS ghép vần iên - Đánh vần - Có vần iên muốn có tiếng điện phải thêm âm và dấu thanh gì? - Cho HS cài tiếng : điện - Phân tích tiếng, đọc đánh vần - HS xem tranh rút từ khóa : đèn điện - Hướng dẫn đọc vần, tiếng, từ khóa. * Dạy vần yên, yến, con yến ( HD tương tự như vần iên) - 2 HS lên bảng viết - 2 HS lên bảng đọc - Vần iên được tạo bởi iê và n - Giống :Đều kết thúc bằng n - Khác:iên bắt đầu bằng iê,in bắt đầu bằng i - HS ghép bảng cài - HS đọc cá nhân,nhóm,lớp Thêm âm đ và dấu nặng - Ghép tiếng: điện - Phân tích: đ - iên - Đánh vần: đờ - iên - điên - nặng điện. - Đọc: đèn điện - Đọc theo quy trình (cá nhân, đồng thanh) 3/ Viết: Hướng dẫn viết lần lượt vần, từ. 4/ Từ ngữ ứng dụng: - Viết từ - Hướng dẫn đọc, giải nghĩa. TIEÁT 2 Hoạt động 3: Luyện đọc 1/ Đọc bài trên bảng tiết 1 2/ Đọc câu ứng dụng: - Tranh vẽ gì ? - Giới thiệu câu ứng dụng: - Đọc mẫu Họat động 4: Luyện viết - Hướng dẫn viết vào vở Tập Viết - Nhắc nhở: ngồi, viết cẩn thận, nắn nót. Họat động 5: Luyện nói - Chủ đề gì? - Tranh vẽ gì ? + Biển có những gì ? + Nước biển mặn hay ngọt ? + Dùng nước biển để làm gì ? + Những núi ở ngoài biển thường gọi là gì ? + Những người nào thường sinh sống ở biển. Họat động 6: Củng cố - Dặn dò - Đọc SGK - Tìm tiếng mới - HS viết bảng con: iên, yên, đèn điện, con yến - HS đọc từ: cá biển, viên phấn, yên ngựa, yên vui. - HS đọc vần, tiếng, từ khóa ( 8 em) - Đọc theo tổ, nhóm, lớp. - Đọc từ ứng dụng(cá nhân, tổ, nhóm, lớp) - Đàn kiến xây tổ - Đọc thầm - Đọc cá nhân ( 7 em) - Đọc theo tổ, nhóm. - HS viết vào vở - Nêu chủ đề: Biển cả - HS xem tranh và trả lời câu hỏi HS đọc SGK - HS tìm tiếng mới có vần en, ên TOÁN: ( Tieát 47) PHEÙP TRÖØ TRONG PHAÏM VI 6 I / Muïc tieâu : - Töï thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng tröø trong phaïm vi 6 - Thuộc bảng trừ biết làm tính trừ trong phạm vi 6;biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong hình vẽ. II/ Ñoà duøng daïy hoïc Boä ñoà duøng hoïc toaùn lôùp 1 III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra baøi cuõ -Goïi 4 HS leân baûng laøm baøi - GV nhaän xeùt ghi ñieåm Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi * Giôùi thieäu baøi * HD HS thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng tröø trong phaïm vi 6 - GV ñöa vaät maãu vaø neâu baøi toaùn - Cho HS thaønh laäp caùc coâng thöùc 6 – 1 =5, 6 – 5 = 1 , 6 – 2 =4 , 6 – 4 = 2 , 6 – 3 = 3 - HD HS ghi nhôù baûng tröø trong phaïm vi 6 * Luyeän taäp: Baøi 1: Cho HS nêu yêu cầu HDHS söû duïng baûng tröø trong phaïm vi 6 GV chöõa baøi taäp Baøi 2: Cho HS nêu yêu cầu Cho caû lôùp laøm baøi , goïi HS leân baûng chöõa baøi GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm Baøi 3 (coät 1,2) GV yeâu caàu caû lôùp tính nhaåm roài vieát keát quaû cuoái cuøng vaøi vôû Goïi HS chöõa baøi Baøi 4: GV cho HS quan saùt tranh sau ñoù neâu baøi toaùn Yeâu caàu HS vieát pheùp tính vaø KQ vaøo oâ troáng trong SGK Chuù yù : ÔÛ caû hai böùc tranh HD HS ñaët ñeà toaùn theo caùc caùch khaùc nhau IV. Cuûng coá daën dò: - GV heä thoáng noäi dung baøi hoïc - Daën doø HS veà nhaø xem lai caùc baøi taäp ñaõ laøm HS leân baûng laøm baøi Nhaéc laïi ñeà baøi HS quan saùt vaät maãu vaø neâu caùc pheùp tính töông öùng HS ñoïc ñoàng thanh - HS nêu yêu cầu;Tính Caû lôùp laøm baøi - HS nêu yêu cầu: Tính 3 HS leân baûng chöõa baøi HS neâu mieäng caùc KQ caùc pheùp tính 2 HS leân baûng chöõa baøi HS quan saùt tranh vaø töï neâu ñeà toaùn HS vieát vaøo oâ troáng a/ 6 – 1 =5 b/ 6 – 2 =4 Caû lôùp ñoïc ñoàng thanh baûng tröø trong phaïm vi 6 ***************************************************************************** Thöù sáu ngaøy 9 thaùng 11 naêm 2012 HỌC VẦN : ( Tieát 119-120) BÀI 50: UÔN – ÖÔN I/ Mục tiêu - Đọc và viết được các vần uôn, ươn, chuồn chuồn, vươn vai. - Đoïc ñöôïc töø ngöõ öùng duïng vaø caâu öùng duïng - Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Chuồn chuồn,châu chấu,cào cào. II/ Đồ dùng dạy học: Giáo viên : Tranh ảnh, bộ ghép chữ Học sinh : Bảng con. Bộ ghép chữ III/ Các hoạt động dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: - Gọi HS lên bảng đọc và viết: cá biển,viên phấn,yên ngựa. GVnhận xét, ghi diểm Hoạt động 2: Dạy học bài mới *Dạy vần : uôn - Nhận diện vần: - Nêu cấu tạo vần uôn - So sánh vần uôn với vần iên - Cho HS ghép vần uôn - HS phát âm - GV chỉnh sửa nhịp đọc cho HS -Cho HS cài tiếng: chuồn.Phân tích tiếng - Đánh vần và đọc trơn từ khóa: uôn – chuồn – chuồn chuồn * Vần ươn ( HD töông töï nhö daïy vaàn uoân) - Phân biệt 2 vần: uôn- ươn Hoạt động 3: Luyện viết bảng con - GV vừa viết vừa nêu quy trình cách viết. Hoạt động 4: Đọc từ ngữ ứng dụng: - Giới thiệu từ - Hướng dẫn đọc từ, giải nghĩa từ. TIEÁT 2 Hoạt động 5: Luyện đọc 1/ Đọc vần, tiếng, từ 2/ Đọc từ ứng dụng: 3/ Đọc câu ứng dụng: - Tranh - Giới thiệu câu ứng dụng: - Hướng dẫn đọc Họat động 6: Luyện viết Họat động 7: Luyện nói - Xem tranh, nêu chủ đề + Tranh vẽ gì ? + Chuồn chuồn và châu chấu khác nhau ở chổ nào ? + Chuồn chuồn và châu chấu ăn gì + Cào cào sống ở đâu ? IV. Củng cố - Dặn dò: - Đọc SGK - Tìm tiếng mới - Dặn dò 3 HS lên bảng viết 2 HS đọc bài trong SGK. - Vần uôn được ghép bởi uô và n - Giống nhau:đều kết thúc bằng n - Khác nhau:uôn bắt đầu bằng uô,iên bắt đầu bằng iê - HS ghép bảng cài - HS đọc cá nhân,nhóm,lớp - HS đọc cá nhân,tổ,lớp. - HS viết bảng con: uôn ,ươn, chuồn chuồn, vươn vai. - HS đọc từ: cá nhân, nhóm - Đọc toàn bài ( 3 em)Đồng thanh 1 lần - HS đọc: uôn - chuồn - chuồn chuồn ươn - vươn - vươn vai - Đọc cá nhân, nhóm - Xem tranh - Đọc câu ( cá nhân, tổ) - HS viết vào vở : uôn - chuồn chuồn ươn - vươn vai - HS: chuồn chuồn, cào cào, châu chấu, - Trả lời câu hỏi: - HS đọc SGK - HS tìm tiếng mới có vần uôn, ươn - Nghe dặn dò. ********************************************************************************* TOÁN : ( Tieát 48) LUYEÄN TAÄP I / Muïc tieâu : HS ñöôïc cuûng coá khaéc saâu veà : - Thực hiện được phép cộng,phép trừ trong phạm vi 6 - Quan heä thöù töï giöõa caùc soá II / Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra baøi cuõ -Goïi 2 HS leân baûng thöïc hieän caùc pheùp tính ôû baøi taäp 3( cột 1,2) -GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm Hoaït ñoäng 2: Daïy baøi môùi 1/ Giôùi thieäu baøi GV giôùi thieäu teân baøi 2/ HD laøm baøi taäp Baøi 1:Cho HS neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp - Cho HS làm dòng 1 -GV cho caû lôùp laøm baøi -GV nhaän xeùt ; khaúng ñònh KQ ñeå caùc em laøm sai söûa Baøi 2: GV neâu yeâu caàu : Tính nhaåm caùc pheùp tính - Cho HS làm dòng 1 Löu yù thöïc hieän pheùp tính haøng ngang vôùi 2 böôùc tính , vaø thöïc hieän töø traùi sang phaûi Baøi 3: GV cho HS neâu yeâu caàu baøi taäp Cho HS làm dòng 1 Yeâu caàu HS neâu caùch laøm Cho caû lôùp laøm baøi vaø chöõa baøi GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm Baøi 4: HS làm dòng 1 - GVHD söû duïng baûng tính coäng ñaõ hoïc ñeå laøm baøi -Cho caû lôùp laøm baøi Baøi taäp 5: - GV yeâu caàu HS quan saùt tranh vaø traû lôøi caùc caâu hoûi - GV yeâu caàu HS ñaët ñeà toaùn theo tranh veõ Hoaït ñoäng 3: - GV heä thoáng noäi dung baøi hoïc - Daën doø HS veà nhaø xem laïi baøi taäp 2HS leân baûng thöïc hieän HS nhaéc laïi teân baøi Thöïc hieän tính coäng tröø trong phaïm vi 6,theo cột dọc. HS tính vaø vieát KQ Ñieàn daáu thíchhôïp vaøo oâ troáng HS töï neâu Caû lôùp laøm baøi taäp HS laøm baøi vaøo vôû HS chuù yù quan saùt tranh 3 HS töï ñaët ñeà toaùn HS làm bảng con: 6 – 2 = 4 Caû lôùp ñoïc laïi baûng coäng, tröø 6

File đính kèm:

  • dochjdfadjf;akfaihweiofadifjkadjfoauo (25).doc
Giáo án liên quan