Kế hoạch bài dạy môn Lịch sử lớp 5 - Tiết 19 đến tiết 33

$ 19: CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ

I. Mục tiêu:

-Tường thuật sơ lược được chiến dịch Điện Biờn Phủ:

+Chiến dịch diễn ra ba đợt tấn cụng; đợt 3: ta tấn cụng và tiờu diệt cứ điểm A1và khu trung tõm chỉ huy của địch.

+Ngày 7/5/1954, Bộ chỉ huy tập đoàn cứ điểm ra hàng, chiến dịch kết thỳc thắng lợi.

-Trỡnh bày sơ lược ý nghĩa chiến thắng ĐBP: là mốc son chúi lọi, gúp phần kết thỳc thắng lợi cuộc chiến tranh chống thực dõn Phỏp xõm lược.

-Bớết tinh thần chiến đấu anh dũng của bộ đội ta trong chiến dịch: tiờu biểu là anh hựng Phan Đỡnh Giút lấy thõn mỡnh lấp lỗ chõu mai.

II. Đồ dùng dạy- học: Bản đồ VN, các hình minh hoạ trong SGK, phiếu học tập, hs sưu tầm các tranh ảnh và tư liệu về chiến dịch ĐBP.

III. Hoạt động dạy- học:

 

doc17 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Lượt xem: 214 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch bài dạy môn Lịch sử lớp 5 - Tiết 19 đến tiết 33, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hiÓu kh«ng khÝ lao ®éng trªn c«ng tr­êng XD Nhµ m¸y Thuû ®iÖn HB: + C¸c c«ng nh©n, kü s­ cña c¶ hai n­íc VN vµ LX ®· lµm viÖc ntn? Gäi hs tr×nh bµy KQ th¶o luËn. Nhãm kh¸c nhËn xÐt. - Em cã NX g× vÒ h×nh 1? Ho¹t ®éng 3: §ãng gãp lín lao cña Nhµ m¸y Thuû ®iÖn HB vµo sù nghiÖp XD ®Êt n­íc: - ViÖc d¾p ®Ëp, ng¨n n­íc s«ng §µ t¸c ®éng ntn ®Õn viÖc chèng lò hµng n¨m cña nh©n d©n ta? - ĐiÖn cña nhµ m¸y ®· ®ãng gãp vµo SX vµ sinh ho¹t cña nh©n d©n ta ntn? GV: Nhê c«ng tr×nh thuû ®iÖn HB, ĐBBB chống hạn, chống lũ. Víi chiÒu dµi 210km s©u 100m, hå HB cßn lµ con ®­êng thuû mµ tµu bÌ cã thÓ dÔ dµng ch¹y tõ HB lªn S¬n La. HiÖn nay thuû ®iÖn HB cÊp 1/5 s¶n l­îng ®iÖn cña toµn quèc. 3. Cñng cè- dÆn dß: Häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau: ¤n tËp lÞch sö n­íc ta tõ gi÷a thÕ kû 19 ®Õn nay. - HS tr¶ lêi - XD ®Êt n­íc tiÕn lªn XHCN - 6-11-1979 t¹i HB vµ sau 15 n¨m lao ®éng vÊt v¶ nhµ m¸y ®· hoµn thµnh. ChÝnh phñ vµ nh©n d©n LX ®· gióp ®ì chóng ta XD nhµ m¸y nµy. - CÇn mÉn c¶ ban ®ªm. H¬n 3 v¹n ng­êi vµ hµng v¹n xe c¬ giíi lµm viÖc hèi h¶. Dï khã kh¨n thiÕu thèn vµ cã c¶ hy sinh. C¶ n­íc s½n sµng chi viÖn cho HB. H¬n 1000 kü s­ bËc cao ®· t×nh nguyÖn sang gióp ®ì VN. Ngµy 30-12-1988 tæ m¸y ®Çu tiªn ®· ph¸t ®iÖn. Ngµy 4-4-1994 tæ m¸y sè 8 cuèi cïng ®· hoµ l­íi ®iÖn quèc gia. - Ghi l¹i niÒm vui cña nh÷ng ng­êi c«ng nh©n x©y dùng nhµ m¸y thuû ®iÖn HB khi v­ît møc KH. - Gãp phÇn tÝch cùc vµo chèng lò cho ®ång b»ng B¾c bé. - CÊp ®iÖn tõ B¾c vµo Nam, tõ vïng nói ®Õn ®ång b»ng, phôc vô cho ®êi sèng vµ SX cña nh©n d©n -HS hệ thống bài học LÞch sö: $31: lÞch sö ®Þa ph­¬ng: chiÕn th¾ng nói thµnh I.Môc tiªu: Häc xong bµi nµy, HS: - T×m hiÓu ®­îc ChiÕn th¾ng Nói Thµnh n¨m 1965 trong thêi k× kh¸ng chiÕn chèng MÜ. Cøu n­íc, diÔn biÕn kh¸i qu¸t vµ ý nghÜa. BiÕt T­îng ®µi ChiÕn th¾ng Nói Thµnh ghi dÊu chiÕn tÝch. - BiÕt vµ chØ ®­îc c¸c ®Þa danh trªn thùc tÕ. - Båi d­ìng t×nh yªu quª h­¬ng, tù hµo vÒ ®Þa ph­¬ng. II. §DDH: - Tranh ¶nh, s¸ch b¸o, th«ng tin vÒ trËn ®¸nh Nói Thµnh. - B¶n ®å ViÖt Nam, b¶n ®å tØnh Qu¶ng Nam, ¶nh t­îng ®µi Nói Thµnh. - Th«ng tin tõ B¸o Qu©n ®éi nh©n d©n III. Ho¹t ®éng d¹y- häc: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1. KiÓm tra: - Nªu vai trß cña Nhµ m¸y Thuû ®iÖn Hoµ B×nh ®èi víi víi c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n­íc. - Em biÕt nh÷ng nhµ m¸y thuû ®iÖn nµo ®· vµ ®ang x©y dùng ë n­íc ta. 2. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu chiÕn th¾ng Nói Thµnh (Ho¹t ®éng nhãm) Cho HS th¶o luËn vÒ nh÷ng th«ng tin ®· s­u tÇm ®­îc vÒ trËn ®¸nh Nói Thµnh 1965 Cho ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ tr­íc líp Cho c¶ líp nhËn xÐt Ho¹t ®éng 2: Liªn hÖ (Th¶o luËn nhãm ®«i) Cho HS t×m hiÓu c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn chiÕn th¾ng Nói Thµnh. - T­îng ®µi ChiÕn th¾ng Nói Thµnh - C¸c bµi th¬, bµi h¸t vÒ Nói Thµnh 3. Cñng cè- dÆn dß: + Mét vµi HS kh¸, giái lªn tr×nh bµy c¸c néi dung ®· häc. TrËn ®¸nh x¶y ra khi nµo? DiÔn biÕn cña trËn ®¸nh? KÕt qu¶ vµ ý nghi· trËn ®¸nh? H·y t¶ l¹i t­îng ®µi ChiÕn th¾ng Nói Thµnh + Gv tæng kÕt bµi häc +CB tiÕt sau: Anh hïng Vâ Phè ChiÕn th¾ng Nói Thµnh(26.5.1965): TrËn chiÕn ®Êu diÖt MÜ ®Çu tiªn cña qu©n vµ d©n tØnh Qu¶ng Nam. ®ªm 26.5 r¹ng ngµy 26.5.1965 mét ®¹i ®éi bé ®éi ®Þa ph­¬ng tØnh ®· tiÕn c«ng §¹i ®éi 2, S­ ®oµn Bé binh H¶i qu©n 3 MÜ t¹i Nói Thµnh (cø ®iÓm tiÒn tiªu, t©y Chu L¹i 4km). VËn dông kÜ thuËt tiÒm nhËp cña ®Æc c«ng t­ 3 h­íng, sau gÇn 30 phót chiÕn ®Êu, ®¹i ®éi ®· diÖt 139 tªn MÜ (trªn tæng sè 180 tªn) thu nhiÒu vò khÝ. TrËn Nói Thµnh ph¸ ta huyÒn tho¹i vÒ søc m¹nh MÜ, më ®Çu cho cao trµo “GÆp MÜ lµ ®¸nh, t×m MÜ mµ diÖt” ë Qu¶ng Nam vµ toµn miÒn Nam, ViÖt Nam. Sau trËn nµy, §¹i ®éi ®­îc tÆng cê “LËp c«ng ®Çu diÖt gän ®¬n vÞ MÜ vµ tØnh Qu¶ng Nam ®­îc tÆng danh hiÖu “Trung dòng, kiÕn c­êng, ®i ®Çu diÖt MÜ” LÞch sö: $31: lÞch sö ®Þa ph­¬ng: ANH HïNG Vâ PHè I.Môc tiªu: Häc sxong bµi nµy, HS biÕt: - T×m hiÓu vÒ mét anh hïng thêi chèng MÜ, cøu n­íc t¹i ®Þa ph­¬ng: Anh hïng Vâ Phè - ChiÕn c«ng, s­k m­u trÝ, th«ng minh dòng c¶m vµ s¸ng t¹o cña anh hïng Vâ Phè. - Båi d­ìng t×nh yªu quª h­¬ng, tù hµo vÒ ®Þa ph­¬ng, kÝnh phôc c¸c anh hïng. .II. §DDH: - Tranh ¶nh th«ng tin vÒ anh hïng Vâ Phè III. Ho¹t ®éng d¹y- häc: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1. KiÓm tra: 2. Bµi míi: Giíi thiÖu bµi: Ho¹t ®éng 1: (Ho¹t ®éng nhãm) - GV cho HS th¶o luËn vÒ nh÷ng th«ng tin ®· s­u tÇm ®­îc vÒ anh hïng Vâ Phè. - Cho ®¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viÖc tr­íc líp. C¶ líp nhËn xÐt bæ sung. - GV chèt l¹i kÕt qu¶ cô thÓ Ho¹t ®éng 2: (Lµm viÖc c¶ líp) - GV thuËt l¹i chiÕn c«ng cña anh hïng Vâ Phè - HS l¾ng nghe - HS thuËt l¹i tõng ®o¹n theo gîi ý: C©u chuyÖn vÒ ai? Thêi ®iÓm x¶y ra? ChiÕn c«ng cña anh hïng KÕt qu¶ ? ý nghÜa Häc tËp ë anh hïng Vâ Phè - HS thuËt l¹i c¶ c©u chuyÖn - GV tæng kÕt Ho¹t ®éng 3: (Th¶o luËn nhãm ®«i) - Cho HS nªu nh÷ng g­¬ng chiÕn ®Êu dòng c¶m pö ®Þa ph­¬ng m×nh thêi chèng MÜ (HS ®· s­u tÇm, t×m hiÓu ®­îc) Nhãm chän c©u chuyÖn cã ý nghÜa nhÊt ®Ó kÕ tr­íc líp GV h­íng dÉn th¶o luËn, kÓ vµ chèt ý 3. Cñng cè- dÆn dß: - Mét vµi HS kh¸ gi¶ lªn tr×nh bµy l¹i c¸c néi dung ®· häc. - Em cã suy nghÜ g× vÒ ng­êi du kÝch anh hïng Vâ Phè - GV tæng kÕt bµi häc - NhËn xÐt tiÕt häc, tuyªn d­¬ng HS tÝch cùc - TiÕt sau: ¤n tËp: LÞch sö n­íc ta gi÷a thÓ kØ XIX ®Õn nay Anh hïng Vâ Phè Gi÷a n¨m 1965, MÜ å ¹t ®æ qu©n vµo miÒn Nam ®Ó cøu nguy cho bÇy lò tay sai. ë c¨n cø Chu Lai , qu©n MÜ tËp trung hµng trung ®oµn lÝnh thuû, ®¸nh bé cïng qu©n nguþ ®¸nh ph¸ ¸c liÖt c¸c x· xung quanh. Chóng th­êng dïng xe t¨ng, m¸y bay, ®¹i b¸c cïng lùc l­îng bé binh cµn quÐt, ®èt nhµ, ph¸ v­ên, dån d©n vµo “Êp chiÕn l­¬c”. Anh Vâ Phè quª ë Tam Mý, huyÖn Tam K× (nay lµ huyÖn Nói Thµnh, tØnh Qu¶ng Nam) häp tæ du kÝch x· bµn c¸ch ®¸nh giÆc. Anh cïng anh em ®i nhÆt ph¸o lÐp cña ®Þch t¹ chÕ thµnh m×n ®Ó diÖt chóng. §ªm ®ªm, anh cïng ®éi du kÝch ®I ch«n m×n, chê ®¸nh xe t¨ng ®Þch. S¸ng ra l¹i gì ®I, v× sî ®ång bµo ®I lµm giÉm ph¶i. M×n chØ gµi ban ®ªm, ®Þch ®i l¹i Ýt, nªn hiÖu qu¶ thÊp, do vËy ®¸nh ban ngµy míi hiÖu qu¶, Nh­ng gµi m×n ban ngµy, d©n di l¹i sÏ giÉm ph¶i mµ ®Þch rÊt x¶o quyÖt th­êng chê d©n lµng qua chóng míi cho xe t¨ng, xe ñi, ®i theo con ®­êng Êy. Anh Phè bµn víi anh em du kÝch: “Ta sÏ dïng èng tre cã m¾c ë hai ®Çu, trong èng lÊp kÝp m×n hë m¹ch råi ch«n xuèng ®Êt, d©n vµ tr©u bß ®i qua sÏ an toµn cßn xe t¨ng, xe ñi cña ®Þck t¶i träng lín, ®é lón s©u nªn nhÊt ®Þnh bÞ diÖt”. Anh em cho ®ã lµ mét c¸ch ®¸nh hay, ngay h«m ®ã anh Phè cïng tæ du kÝch x· ®em èng tre ch«n, xe t¨ng ®Þch ch¹y qua th× èng tre giËp n¸t, næ tung. H«m nay anh ch«n h­íng nµy, mai anh ch«n h­íng kh¸c, thµnh thö ®Þch kh«ng biÕt ®­êng nµo mµ lÇn. ChØ vµi ngµy, tæ du kÝch Tam Mü ®· tiªu diÖt vµ lµm háng 18 xe t¨ng, xe ñi MÜ, LÞch sö: $ 33: «n tËp: lÞch sö n­íc ta tõ gi÷a thÕ kû XIX ®Õn nay I. Môc tiªu: Nắm được một số sự kiện nhân vật, lịch sử tiêu biểu từ năm 1858 đến nay: + Thực dân Pháp xâm lược nước ta, nhân dân ta đã đúng lên chống Pháp + Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời lãnh đạo cách mạng nước ta; Cách mạng tháng Tám thành công; ngày 2-9-1945 Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà + Cuối năm 1945 thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta, nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến giữ nước. Chiến thắng Đện Biên phủ kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến + Giai đoạn 1954-1975: Nhân dân miến Nam đứng lên chiến đấu, miền Bắc vừa xây dụng chủ nghĩa xã hội, vừa chống trả cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ, đồng thời chi viện cho miền Nam. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng đất nước được thống nhất. II. §å dïng d¹y- häc: GV vµ HS chuÈn bÞ b¶ng thèng kª lÞch sö d©n téc ta tõ 1858 ®Õn nay. III. Ho¹t ®éng d¹y - häc: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1. KiÓm tra: - §Ó XD nhµ m¸y thuû ®iÖn HB, c¸n bé vµ ND 2 n­íc VN-LX ®· L§ ntn? - Nªu vai trß cña nhµ n¸y thuû ®iÖn HB víi c«ng cuéc XD ®Êt n­íc? 2. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: Thèng kª c¸c sù kiÖn lÞch sö tiªu biÓu tõ 1945 ®Õn 1975: Gv treo b¶ng thèng kª ®· hoµn thµnh nh­ng bÞt kÝn c¸c néi dung. GV chän 1 hs giái ®iÒu khiÓn c¸c b¹n trong líp ®µm tho¹i ®Ó cïng XD b¶n thèng kª, sau ®ã HD hs nµy c¸ch ®Æt c©u hái cho c¸c b¹n ®Ó cïng lËp b¶ng thèng kª -Tõ 1945 ®Õn nay, lÞch sö n­íc ta chia lµm mÊy giai ®o¹n? Thêi gian cña mçi giai ®o¹n? - Mçi giai ®o¹n cã sù kiÖn ls tiªu biÓu nµo? Sù kiÖn ®ã x¶y ra vµo thêi gian nµo? Ho¹t ®éng 2: Thi kÓ chuyÖn lÞch sö: GV yc hs tiÕp nèi nhau nªu tªn c¸c trËn ®¸nh lín cña ls d©n téc tõ 1945-1975, kÓ tªn c¸c nh©n vËt ls tiªu biÓu trong giai ®o¹n nµy. GV ghi nhanh ý kiÕn cña hs lªn b¶ng thµnh 2 phÇn: TrËn ®¸nh lín/Nhân vËt lÞch sö tiªu biÓu. GV tæng kÕt cuéc thi, tuyªn d­¬ng nh÷ng hs kÓ hay, tèt. 3. Cñng cè- dÆn dß: Tæng kÕt ch­¬ng tr×nh: LÞch sö VN tõ n¨m 1858 lµ lÞch sö chèng Ph¸p, chèng Mü ®Ó giµnh, gi÷ ®éc lËp tù do vµ tiÕn lªn CNXH. Trong qu¸ tr×nh ®Êu tranh ®ã nhan d©n VN ®· kh«ng ngõng phÊn ®Êu, s»n sµng chÊp nhËn hy sinh, gian khæ ®Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých cao c¶.Tõ khi cã §¶ng, BH l·nh ®¹o, d©n téc VN ®· ®i tõ th¾ng lîi nµy ®Õn th¾ng lîi kh¸c, hiÖn nay d©n téc ta ®ang ®i theo con ®­êng mµ BH ®· lùa chän: XD CNXH- ®ã lµ con ®­êng ®óng ®¾n cña thêi ®¹i. VÒ nhµ «n tËp chuÈn bÞ kiÓm tra häc kú 2. - HS tr¶ lêi - HS c¶ líp lµm viÖc d­íi sù ®iÒu khiÓn cña líp tr­ëng. + HS ®iÒu khiÓn nªu c©u hái + HS c¶ líp tr¶ lêi, bæ sung ý kiÕn. + HS ®iÒu khiÓn KL ®óng, sai, nÕu ®óng th× më b¶ng thèng kª cho c¸c b¹n ®äc, sai yc c¸c b¹n kh¸c nªu l¹i + GV lµm träng tµi khi cÇn thiÕt. * Ngµy 19-8-1945 CMT8 thµnh c«ng. * Ngµy 2-9-1945 BH ®äc tuyªn ng«n §L, khai sinh ra n­íc VNDCCH * Ngµy 7-5-1954, ChiÕn th¾ng §BP, kÕt thóc 9 n¨m kc chèng thùc d©n Ph¸p * 12-1972, chiÕn th¾ng §BP trªn kh«ng, buéc Mü ph¶i ký hiÖp ®Þnh Pari vÒ chÊm døt chiÕn tranh vµ lËp l¹i hoµ b×nh ë VN * 30-4-1975, chiÕn dÞch HCM toµn th¾ng, MN gi¶i phãng, ®Êt n­íc thèng nhÊt. - HS chØ cÇn nªu tªn 1 sù kiÖn, trËn ®¸nh hoÆc 1 nh©n vËt lÞch sö. C¸c trËn ®¸nh lín: 60 ngµy ®ªm chiÕn ®Êu k×m ch©n giÆc t¹i HN, ChiÕn dÞch VB 1947, ChiÕn dÞch biªn giíi 1950, ChiÕn dÞch §BP, Tæng tiÕn c«ng vµ næi dËy 1968, ChiÕn dÞch HCM lÞch sö

File đính kèm:

  • docLich su 5 KII CKTKN.doc
Giáo án liên quan