Giáo án Thể dục Lớp 9 - Chương trình học cả năm - Năm học 2013-2014

I/ Mục tiêu.

 1. Kiến thức.- Học sinh nắm được một số phương pháp tập luyện phat triển sức bền.vận dụng được tự tập hàng ngày.

 2. Kĩ năng. - Giúp HS hiểu được cách tập luyện để phát triển sức bền

 3.Thái độ. – Có ý thức tự giác,tích cực, kiên trì trong tập luyện TDTT.

 II/ Địa điểm – Phương tiện:- Phòng học - Giáo án

 III. Nội dung – Phương pháp lên lớp.

 

 

doc177 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 10/03/2021 | Lượt xem: 83 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 9 - Chương trình học cả năm - Năm học 2013-2014, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
* * * * * * * * * * * * *Gv - Gv h­íng dÉn HS th¶ láng - Gv nhËn xÐt ng¾n gän ®Çy ®ñ - Gv h­íng ®Én HS tËp ë nhµ theo tõng néi dung ®· häc. Rót kinh nghiệm : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TiÕt: 66 kiÓm tra ch¹y bÒn Ngµy d¹y: 19.4.2013 I/ Môc tiªu. 1. KiÕn thøc. – KiÓm tra KT ch¹y bÒn cù li Nam 500m, N÷ 300m 2. Kü n¨ng. - Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiÖn vµ ®¹t thµnh tÝch cao. 3. Th¸i ®é. - Qua giê kiÓm tra ®¸nh gi¸ qua tr×nh rÌn luyÖn thÓ lùc cña HS. II/ §Þa ®iÓm - Ph­¬ng tiÖn. - Gv : cßi, s©n ch¹y bÒn kÎ v¹ch XP- §, d©y ®Ých. - Hs: Trang phôc, bµn ghÕ gv. III/ Néi dung – Ph­¬ng ph¸p lªn líp. Néi dung §l/V§ Ph­¬ng ph¸p - tæ chøc A/ PhÇn më ®Çu. 1.NhËn líp. - KiÓm tra sÜ sè. - Phæ biÕn néi dung bµi d¹y: + KiÓm tra: KT Ch¹y bÒn Nam 500m, N÷ 300m 2 Khëi ®éng - Khëi ®éng chung: Xoay dÎo c¸c khíp, Ðp gèi däc, Ðp gèi ngang. - Khëi ®éng chuyªn m«n: Ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng. B/ PhÇn c¬ b¶n: 1. Néi dung + KiÓm tra: KT ch¹y bÒn cù li Nam 500m, N÷ 300m 2. BiÓu ®iÓm. §iÓm kiÓm tra cho theo møc ®é thùc hiÖn KT vµ thµnh tÝch ®¹t ®­îc cña HS. + §iÓm 9 -10 : thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt b­íc ch¹y. Thµnh tÝch ®¹t : Nam 1’35s, N÷ 1’50s. + §iÓm 7 – 8: Thùc hiÖn ®óng KT b­íc ch¹y, thµnh tÝch ®¹t. Nam 1’45s, N÷ 1’56s. + §iÓm 5 – 6: Ch¹y hÕt cù li quy ®Þnh, Thµnh tÝch ®¹t: Nam 1’55s, N÷ 2’08s. + §iÓm 3 – 4: Ch¹y hÕt 1/3 qu·ng ®­êngthµnh tÝch: Nam 2’ 03s, N÷ 2’32s. C/ PhÇn kÕt thóc. 1. Th¶ láng -T¹i chç hÝt thë s©u, giò mÒm toµn th©n, xoa bãp c¸c b¾p c¬ ch©n 2.NhËn xÐt buæi häc. - ¦­, nh­îc ®iÓm giê KT - C«ng bè ®iÓm KT 3. Bµi tËp vÒ nhµ. - ¤n KT ®éng t¸c KT ®¸ cÇu ®· häc - TËp thÓ lùc nh¶y d©y bÒn nam 200l, n÷ 150l. 6P 4x8n 35P 4P 2x8n - LT: tËp hîp líp b¸o c¸o sÝ sè líp - GV .KiÓm tra sÝ sè vµ phæ biÕn néi dung yªu cÇu giê kiÓm tra - LT h« líp tËp. * * * * * * * * * * * * *HS - Gv quan s¸t nh¾c HS tËp tÝch cùc - Gv nªu néi dung kiÓm tra - HS chó ý quan s¸t - Gv kiÓm tra Nam riªng, Nò riªng - KT thµnh nhiÒu ®ît 5-8 HS - Gv theo dâi HS thùc hiÖn, tÝnh thµnh tÝch, chÊm ®iÓm cho HS. - Tr­êng hîp HS cã thÎ lùc yÕu cho ch¹y 1/2 qu·ng ®­êng quy ®Þnh, kh«ng tÝnh thêi gian. - §HTL. * * * * * * * * * * * * *Gv - Gv nhËn xÐt ng¾n gän ®Çy ®ñ - Gv h­íng dÉn HS tËp ë nhµ. TuÇn 34 Ngµy d¹y: 24.4.2013 TiÕt: 67 - 68 «n tËp kÜ thuËt ®¸ cÇu I/ Môc tiªu. 1. KiÕn thøc. - BiÕt c¸ch thùc hiÖn ®¸ cÇu, ph¸t cÇu cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n . 2. Kü n¨ng. - Thùc hiÖn ®­îc KT vµ ¸p dông chiÕn thuËt vµo trong tËp luyÖn vµ thi ®Êu. 3. Th¸i ®é. - RÌn ý thøc tù gi¸c, tÝch cùc tËp luyÖn, sù khÐo lÐo häc sinh trong giê häc. II/ §Þa ®iÓm - Ph­¬ng tiÖn. - Gv: s©n ®¸ cÇu, cét l­íi. - Hs: Trang phôc, bµn ghÕ gv, cÇu ®¸. III/ Néi dung – Ph­¬ng ph¸p lªn líp. Néi dung §l/V§ Ph­¬ng ph¸p - tæ chøc A/ PhÇn më ®Çï. 1. NhËn líp. - KiÓm tra sÝ sè, trang phôc HS -Phæ biÕn néi dung yªu cÇu giê häc 2.Khëi ®éng. * Khëi ®éng chung. - TËp ®éng t¸c v­¬n thë, tay, ch©n , l­ên, bông, phèi hîp * Khëi ®éng chuyªn m«n: - Xoay kÜ c¸c khíp, Ðp däc, ngang, xoay b¶ vai, c¸nh tay tr­íc sau - Ch¹y bø¬c nhá, ch¹y n©ng cao gèi, ch¹y ®¸ gèt ch¹m m«ng. - §¸ l¨ng ch©n tr­íc sau 3. KiÓm tra bµi cò. ? §¸, ph¸t cÇu cÇu cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n. B/ PhÇn c¬ b¶n: 1. §¸ cÇu: - ¤n ®¸ cÇu cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n. - ¤n ph¸t cÇu cao ch©n chÝnh diÖn mu bµn ch©n. */ §Êu tËp: - §«i Nam - §«i N÷ 2.Cñng cè. ? Thùc hiÖn ®¸ cÇu, ph¸t cÇu cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n. C/PhÇn kÕt thóc. 1. Th¶ láng. - Giò c¼ng ch©n , tay , th©n ng­êi cói th¶ láng 2. NhËn xÐt giê häc - ¦u, nh­îc ®iÓm. 3. Bµi tËp vÒ nhµ - ¤n c¸c bµi tËp KT ®¸ cÇu ®· häc - LuyÖn tËp ch¹y bÒn: Nam 600-800m, N÷ 300m-500m. 6-8P 4x8n Vç tay 2l 10l 2HS 28-30P 27’ 3-4l 3-4l 3’ 4HS 5P 4x8n - LT t©p hîp líp b¸o c¸o sÝ sè - Gv phæ biÕn néi dung yªu cÇu giê häc. - §H tËp * * * * * * * * * * * * *HS - Gv ®iÒu hµnh líp tËp - Gv quan s¸t söa sai khi HS tËp. - HS thùc hiÖn, líp quan s¸t, nhËn xÐt - Gv nhËn xÐt, xÕp lo¹i cho HS - Gv nªu néi dung «n tËp, nh¾c lai yªu cÇu KT c¬ b¶n - HS tËp theo tõng cÆp/ 2HS trong s©n 2 ®¸ cÇu: Nam vµ n÷ - Tæ chøc ®Êu tËp. - Gv cö nhãm tr­ëng ®iÒu hµnh nhãm tËp - §H TËp: nhãm Nam * * * * *Gv * - §H tËp: nhãm N÷ * * * * *Gv * - Gv theo dâi 2 nhãm tËp, söa sai cho HS tËp sai - HS thùc hiÖn, c¶ líp quan s¸t nhËn xÐt - Gv nhËn xÐt, xÕp lo¹i cho HS. - §H tËp: * * * * * * * * * * * * *Gv - Gv h­íng dÉn HS th¶ láng - Gv nhËn xÐt ng¾n gän ®Çy ®ñ - Gv h­íng ®Én HS tËp ë nhµ theo tõng néi dung ®· häc. TuÇn 35 TiÕt: 69 kiÓm tra häc k× ii ( kÜ thuËt ph¸t cÇu ) Ngµy d¹y : 26 / 4/ 2013 I/ Môc tiªu. 1. KiÕn thøc. – KiÓm tra KT vµ thµnh tÝch ph¸t cÇu cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n 2. Kü n¨ng. - Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng KT ph¸t cÇu cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n. 3. Th¸i ®é. - Qua giê kiÓm tra ®¸nh gi¸ qua tr×nh tËp luyÖn cña HS. II/ §Þa ®iÓm - Ph­¬ng tiÖn. - Gv: Gi¸o ¸n, cßi, s©n ®¸ cÇu . - Hs: Trang phôc, cÇu ®¸, bµn ghÕ gv. III/ Néi dung – Ph­¬ng ph¸p lªn líp. Néi dung §l/V§ Ph­¬ng ph¸p - tæ chøc A/ PhÇn më ®Çu. 1.NhËn líp. - KiÓm tra sÜ sè. - Phæ biÕn néi dung kiÓm tra: + KiÓm tra: KT vµ TT ph¸t cÇu cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n 2 Khëi ®éng - Khëi ®éng chung: Xoay dÎo c¸c khíp, Ðp gèi däc, Ðp gèi ngang. - Khëi ®éng chuyªn m«n: Ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng. B/ PhÇn c¬ b¶n: 1. Néi dung + KiÓm tra: KT vµ thµnh tÝch Ph¸t cÇu cao ch©n chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n 2. BiÓu ®iÓm. *§iÓm kiÓm tra cho theo møc ®é thùc hiÖn KT vµ thµnh tÝch ®¹t ®­îc cña HS. + §iÓm 9 -10 : Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt c¶ 5lÇn, thµnh tÝch ®¹t 4lÇn sang s©n ®èi ph­¬ng. + §iÓm 7 – 8: Thùc hiÖn ®óng KT 4lÇn, thµnh tÝch ®¹t 3lÇn sang s©n ®èi ph­¬ng. + §iÓm 5 – 6: Thùc hiÖn ®óng KT 3lÇn, thµnh tÝch ®¹t 2lÇn sang s©n ®èi ph­¬ng. + §iÓm 3 – 4: Thùc hiÖn sai kÜ thuËt, thµnh tÝch ®¹t 1lÇn sang s©n ®èi ph­¬ng. C/ PhÇn kÕt thóc. 1. Th¶ láng -T¹i chç hÝt thë s©u, giò mÒm toµn th©n, xoa bãp c¸c b¾p c¬ ch©n 2.NhËn xÐt buæi häc. - ¦­, nh­îc ®iÓm giê KT - C«ng bè ®iÓm KT 3. Bµi tËp vÒ nhµ. - TËp thÓ lùc nh¶y d©y bÒn Nam 200l, N÷ 150l 6P 4x8n 35P 5l 5P 2x8n - LT: tËp hîp líp b¸o c¸o sÝ sè líp - Gv .KiÓm tra sÝ sè vµ phæ biÕn néi dung yªu cÇu giê kiÓm tra - LT ®iÒu hµnh líp tËp. * * * * * * * * * * * * *HS - Gv quan s¸t nh¾c HS tËp tÝch cùc - Gv nªu néi dung kiÓm tra - HS chó ý quan s¸t - Gv kiÓm tra : mçi HS ®­îc thùc hiÖn 5lÇn ph¸t cÇu liªn tôc sang s©n ®èi ph­¬ng. - §HKT: * * * * * * * * *Gv * - Gv theo dâi HS thùc hiÖn vµ chÊm ®iÎm cho HS - Tr­êng hîp ®Æc biÖt do gi¸o viªn quyÕt ®Þnh ( KT b»ng h×nh thøc kh¸c) - §HTL * * * * * * * * * * * * *Gv - Gv nhËn xÐt ng¾n gän ®Çy ®ñ - Gv h­íng dÉn HS tËp ë nhµ. TiÕt: 70 kiÓm tra ®¸nh gi¸ tiªu chuÈn rÌn luyÖn ThÓ lùc häc sinh - Häc k× ii Ngµy d¹y : 26/ 4/ 2012 Líp : 9A4 I/ Môc tiªu. 1.KiÕn thøc. - KiÓm tra ®¸nh gi¸ bËt xa t¹i chç, ch¹y tuú søc 5 phót . 2.KÜ n¨ng. - Thùc hiÖn ®­îc KT bËt xa t¹i chç, ch¹y tïy søc 5phót. 3. Th¸i ®é. - Th«ng qua giê kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ rÌn luyÖn thÓ lùc cña HS ®Èy m¹nh viÖc Th­êng xuyªn rÌn luyÖn thÓ lùc cña HS. II/ §Þa ®iÓm – Ph­¬ng tiÖn. - S©n tËp , 2 chiÕc ®Öm, ®êng ch¹y . - HS cã trang phôc TT, ghÕ GV - Gv . cßi, sæ nghi chÐp thµnh tÝch HS ®¹t ®ù¬c. III/ Néi dung - Ph­¬ng ph¸p lªn líp. Néi dung §l/V§ Ph­¬ng ph¸p - tæ chøc A/ PhÇn më ®Çu. 1. NhËn líp. - KiÓm tra sÝ sè, trang phôc HS -Phæ biÕn néi dung yªu cÇu giê kiÓm tra 2.Khëi ®éng. * Khëi ®éng chung. - TËp ®éng t¸c v­¬n thë, tay, ch©n l­ên, bông, phèi hîp * Khëi ®éng chuyªn m«n: - Xoay kÜ c¸c khíp, Ðp däc, ngang, xoay b¶ vai, c¸nh tay tr­íc sau - ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao gèi, ch¹y ®¸ gèt ch¹m m«ng. B/ PhÇn c¬ b¶n. 1. Néi dung kiÓm tra. - KiÓm tra KT ®éng t¸c bËt xa t¹i chç. - KiÓm tra ch¹y tuú søc 5 phót. 2. C¸ch ®¸nh gi¸. a/ KT ®éng t¸c bËt xa t¹i chç: - Yªu cÇu: ng­êi ®îc KT ®øng 2 ch©n réng tù nhiªn, ch©n s¸t v¹ch giíi h¹n. khi bËt nh¶y tiÕp ®Êt tiÕn hµnh cïng 1 lóc. Thùc hiÖn 2 lÇn nh¶y, lÊy kÕt qu¶ lÇn nh¶y cao nhÊt. §¬n vÞ tÝnh lµ cm. Nam : Tèt > 215cm §¹t >/ 195cm N÷ : Tèt > 165cm §¹t >/ 148cm b/ KiÓm tra ch¹y tuú søc 5 phót. - Yªu cÇu: Ngõ¬i ®­îc kiÓm tra thùc hiÖn t­ thÕ XPC ( tay cÇm tÝch kª t­¬ng øng víi sè ®eo ë ngùc). Khi ch¹y hÕt ®o¹n ®êng 50m, vßng bªn tr¸i qua vËt chuÈn vµ ch¹y lÆp l¹i trong thêi gian 5 phót.Khi hÕt giê ngõ¬i ®ù¬c KT lËp tøc th¶ tÝch kª cña m×nh xuèng ngay n¬i ch©n tiÕp ®Êt. - Thµnh tÝch ®o ®­îc tÝnh lµ mÐt.. Nam: Tèt > 1030m, §¹t >/ 920m N÷ : Tèt > 890m, §¹t >/ 810m C/PhÇn kÕt thóc. 1. Th¶ láng. - Giò c¼ng ch©n , tay , th©n ng­êi cói th¶ láng 2. NhËn xÐt giê häc - NhËn xÐt c«ng bè ®iÓm kiÓm tra - Tæng kÕt häc n¨m häc. 6P 4x8n 35P 2l 1l 5P 2x8n - LT tËp hîp líp b¸o c¸o sÝ sè - Gv phæ biÕn néi dung yªu cÇu giê kiÓm tra. - §HtËp * * * * * * * * * * * * *LT - LT ®iÒu hµnh líp tËp - GV quan s¸t söa sai khi HS tËp. - Gv phæ biÕn yªu cÇu, néi dung kiÓm tra. - Gv nªu vµ c«ng bè c¸ch ®¸nh gi¸ - Gv kiÓm tra theo nhiÒu ®ît mçi ®ît 4-5 HS. *Gv §H KT : * * * * - §H KT *Gv * * * * XP - GV quan s¸t HS kiÓm tra, tÝnh thµnh tÝch vµ chÊm ®iÓm cho HS . - §H TL * * * * * * * * * * * * *Gv - Gv h­íng dÉn HS th¶ láng - Gv nhËn xÐt ®äc vµ c«ng bè ®iÓm cho HS.

File đính kèm:

  • docthe duc 9 moi.doc