Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tuần 28 - Năm học 2011-2012

I/ Muïc Tieâu:

 - Bieát cách ø thöïc hieän 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi

 - Thực hiện cơ bản đúng 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi

 - Nghiêm túc, thực hiện theo hướng dẫn của GV

II / Ñeà kieåm tra :

 Kieåm tra 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi.( thành tích và kĩ thuật)

III / Phöông phaùp kieåm tra :

 Moåi hoïc sinh ñöôïc thực hiện 3 lần nhảy, lấy lần thành tích tốt nhất.

IV/ Ñòa ñieåm,Phöông tieän :

 - Saân tröôøng .

 - Baøn, gheá GV, ñoàng phuïc quy ñònh, hố nhảy, ván giậm, đường chạy đà.

IV / Phöông phaùp kieåm tra :

 Mỗi HS được thực hiện 3 lần , lấy lần thực hiện tốt nhất.

• Caùch xếp loại : .

 + Loại đạt : Thực hiện tương đối đúng kĩ thuật động tác và thành tích đạt được từ 2,5m trở lên( nam) và 2,2m trở lên( nữ).

 + Loại chưa đạt : Không thực hiện được kĩ thuật động tác động tác và thành tích dưới 2,5m nam, 2,2m nữ.

IV / Thoáng keâ ñieåm :

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 11/03/2021 | Lượt xem: 146 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tuần 28 - Năm học 2011-2012, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn 28 ( Từ ngày 5/3 – 10/3 /2012) Tieát 55 Ngaøy soaïn :25 / 2/ 2012 KIỂM TRA: NHẢY XA I/ Muïc Tieâu: - Bieát cách ø thöïc hieän 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi - Thực hiện cơ bản đúng 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi - Nghiêm túc, thực hiện theo hướng dẫn của GV II / Ñeà kieåm tra : Kieåm tra 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi.( thành tích và kĩ thuật) III / Phöông phaùp kieåm tra : Moåi hoïc sinh ñöôïc thực hiện 3 lần nhảy, lấy lần thành tích tốt nhất.. IV/ Ñòa ñieåm,Phöông tieän : - Saân tröôøng . - Baøn, gheá GV, ñoàng phuïc quy ñònh, hố nhảy, ván giậm, đường chạy đà. IV / Phöông phaùp kieåm tra : Mỗi HS được thực hiện 3 lần , lấy lần thực hiện tốt nhất. Caùch xếp loại : . + Loại đạt : Thực hiện tương đối đúng kĩ thuật động tác và thành tích đạt được từ 2,5m trở lên( nam) và 2,2m trở lên( nữ). + Loại chưa đạt : Không thực hiện được kĩ thuật động tác động tác và thành tích dưới 2,5m nam, 2,2m nữ. IV / Thoáng keâ ñieåm : Ñ Lớp Sæ soá Đạt Chưa đạt SL TL SL TL 8/1 8/2 8/3 TC V / Nhaän xeùt : + Öu ñieåm : + Khuyeát ñieåm : + Bieän phaùp khaéc phuïc : Tuaàn 28 ( Từ ngày 5/3 – 10/3 /2012) Tieát 56 Ngaøy soaïn :25 / 2/ 2012 MÔN TC ( NÉM BÓNG) – CHẠY BỀN / MỤC TIÊU: 1/ Ném bóng : - Biết cách thực hiện cầm bóng và tư thế chuẩn bị. Đứng vai hướng ném xoay người ném bóng xa. - Thực hiện cơ bản đúng cầm bóng,tư thế chuẩn bị , đứng vai hướng ném xoay người ném bóng xa. 2/ Chạy bền : - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên - Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên. * Nghiêm túc, ý thức tự giác trong học tập. Vận dụng tự tập luyện hàng ngày II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : - Sân trường( Hs dọn vệ sinh sân tập) - SGV, 4 cờ góc, đồng phục quy định, bóng 250g 1quả/HS . III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : MÔÛ ÑAÀU: - Nhaän lôùp - Kieåm tra sæ soá hoïc sinh - Khôûi ñoäng chung : Xoay caùc khôùp, xoay caùnh tay , coå tay, coå chaân, eùp doïc, eùp ngang Khởi động chuyên môn + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau + chạy gót chạm mông + Chạy tăng tốc - Kieåm tra baøi cuõ: Chạy bền xong em dừng lại đột ngột như vậy là đúng hay sai? Vì sao? - GV phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc : B. CÔ BAÛN: 1/ Ném bóng Ôn: + Tung và bắt bóng bằng hai tay. + Ngồi xổm tung và bắt bóng + Tung và bắt bóng qua khoeo chân Học: + Cầm bóng và tư thế chuẩn bị. ( nd SGV TD6 T 56) + Đứng vai hướng ném xoay người ném bóng xa.( nd SGV TD6 T57) 3. Chạy bền : - Luyện tập chạy bền : + Nam : 5 vòng sân trường + Nữ : 4 vòng sân trường - Cuûng coá: Thực hiện động tác vai hướng ném xoay người ném bóng xa ? C. KEÁT THUÙC - Thaû loûng + Tay chaân + Hít, thôû saâu. - Nhaän xeùt + Tuyeân döông + Pheâ bình - Höôùng daãn baøi taäp veà nhaø cho HS 1. Ném bóng 2. Chạy bền - Daën doø - Xuoáng lôùp 14’ 1, 1, 4’ 2l x8 nhịp 4’ 3’ 1’ 26’ 20’ 5’ Nam 500m nữ 450m 1’ 2HS 5’ 2’ 1’ 1’ 1’ Hs : tập hợp 4 hàng ngang € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - HS: Caùn söï baùo caùo sæ soá cho GV, chuùc söùc khoeû - HS: CSĐK – GV: Quan sát € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €CS - GV: quan saùt, nhaéc nhôû - Hs : caùc söï ñieàu khieån € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - HS: nhaän xeùt - GV nhaän xeùt à xếp loại Hs - GV: phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc. - HS chia ra thành 2 nhóm. cán sự điều khiển . + Nam : tập bổ trợ + Nữ : học mới - GV: Quan saùt - söûa sai € € € € € € € € €( CS) Sau 10 phút đổi nhóm,nội dung . - GV: phân tích, làm mẫu kĩ thuật động tác mới học cho HS . - HS chia ra thành nhiều nhóm. cán sự điều khiển . - GV: Quan saùt - söûa sai € € € € € € € € € € € € €( CS) - Gv : điều khiển cho hs thưc hiện . - HS: töø 4 haøng ngang à voøng troøn .(r) - GV: quan saùt, nhaéc nhở - HS: veà 4 haøng ngang - HS: nhaän xeùt - GV: nhaän xeùt chung à keát luaän. - HS: caùn söï ñieàu khieån. - Gv : quan saùt –nhaéc nhôû € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - GV nhaän xeùt tieát hoïc - GV: höôùng daãn baøi veà nhaø cho HS - HS; c bị sân tập, dụng cụ cho tiết sau. - GV: giaûi taùn. HS: khoẻ Đã kiểm ngày . / . / 20. Tổ phó Trần Văn Bình

File đính kèm:

  • docTUẦN 28.doc