Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tuần 21 - Năm học 2011-2012

I/ MỤC TIÊU:

1/ Nhảy xa :

 - Biết cách thực hiện kĩ thuật giậm nhảy ( đi, chạy đà 3 – 7 bước – giậm nhảy)

 - Thực hiện được kĩ thuật giậm nhảy ( đi, chạy đà 3 – 7 bước – giậm nhảy)

2/ Đá cầu :

 - Biết cách thực đỡ cầu bằng ngực, tâng búng cầu.Tâng “giật” cầu

 - Thực hiện được động tác đỡ cầu bằng ngực, tâng búng cầu và tâng giật cầu.

3/ Chạy bền :

 - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên

 - Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên

* Nghiêm túc, ý thức tự giác trong học tập. Vận dụng tự tập luyện hàng ngày

II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :

 - Sân trường( Hs dọn vệ sinh sân tập)

 - SGV, 4 cờ góc, đồng phục quy định, hố nhảy, ván giậm, cầu 2Hs/quả .

III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :

 

doc6 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 11/03/2021 | Lượt xem: 100 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tuần 21 - Năm học 2011-2012, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn :21 ( Từ ngày 02 /1 – 07 /1 /2012) Tieát : 41 Ngaøy soaïn : 29 /12/2011 NHẢY XA - ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU: 1/ Nhảy xa : - Biết cách thực hiện kĩ thuật giậm nhảy ( đi, chạy đà 3 – 7 bước – giậm nhảy) - Thực hiện được kĩ thuật giậm nhảy ( đi, chạy đà 3 – 7 bước – giậm nhảy) 2/ Đá cầu : - Biết cách thực đỡ cầu bằng ngực, tâng búng cầu.Tâng “giật” cầu - Thực hiện được động tác đỡ cầu bằng ngực, tâng búng cầu và tâng giật cầu. 3/ Chạy bền : - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên - Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên * Nghiêm túc, ý thức tự giác trong học tập. Vận dụng tự tập luyện hàng ngày II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : - Sân trường( Hs dọn vệ sinh sân tập) - SGV, 4 cờ góc, đồng phục quy định, hố nhảy, ván giậm, cầu 2Hs/quả . III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : Nội dung ĐL Phương pháp - tổ chức MÔÛ ÑAÀU: - Nhaän lôùp - Kieåm tra sæ soá hoïc sinh - Khôûi ñoäng chung : Xoay coå tay, coå chaân, xoay caùc khôùp, xoay caùnh tay, eùp doïc, eùp ngang - Khôûi ñoäng chuyeân moân : + Chaïy böôùc nhoû. + Chaïy naâng cao ñuøi. + Chaïy goùt chaïm moâng + Baäc xa - Kieåm tra baøi cuõ: Thực hiện đà 3 bước giậm nhảy ? - GV phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc : B. CÔ BAÛN: 1/ Nhảy xa: Giới thiệu kĩ thuật giậm nhảy ( đi, chạy đà 3 – 7 bước – giậm nhảy) 2 / Đá cầu: - Ôn: Đỡ cầu bằng ngực, tâng búng cầu. Học : Tâng giật cầu. . ( nội dung SGV TD8 Trang 83) 3. Chạy bền : - Luyện tập chạy bền : + Nam : 5 vòng sân trường + Nữ : 4 vòng sân trường - Cuûng coá: Thực hiện động tác tâng giật cầu ? C. KEÁT THUÙC - Thaû loûng + Tay chaân + Hít, thôû saâu. - Nhaän xeùt + Tuyeân döông + Pheâ bình - Höôùng daãn baøi taäp veà nhaø cho HS 1. Nhảy xa 2. Đá cầu 3. Chạy bền - Daën doø - Xuoáng lôùp 10’ 1, 1’ 5’ 2l x8 nhịp 3’ 1’ 30’ 10’ 10’ 5’ Nam 500m nữ 450m 5’ 2HS 5’ 2’ 1’ 1’ 1’ - Hs : tập hợp 4 hàng ngang € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - HS: Caùn söï baùo caùo sæ soá cho GV, chuùc söùc khoeû - HS: CSĐK – GV: Quan sát € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €CS - GV: quan saùt, nhaéc nhôû - Hs : caùc söï ñieàu khieån € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - HS: nhaän xeùt - GV nhaän xeùt à cho ñieåm Hs - GV: phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc. - HS : chia ra 2 nhóm + Nam : Nhảy xa + Nữ : Đá cầu - GV: Quan saùt - söûa sai € (r) € € € € € € € € Sau 10 phút đổi nhóm,nội dung . - GV: phân tích, làm mẫu kĩ thuật động tác mới học cho HS . - HS chia ra thành nhiều nhóm. cán sự điều khiển . - GV: Quan saùt - söûa sai € € € € € € € € € € € € - Gv : điều khiển cho hs thưc hiện . - HS: Töø 4 haøng ngang à voøng troøn . (r) - GV: quan saùt, nhaéc nhở - HS: veà 4 haøng ngang - HS: nhaän xeùt - GV: nhaän xeùt chung à keát luaän. - HS: Caùn söï ñieàu khieån. - Gv : Quan saùt –nhaéc nhôû € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - GV nhaän xeùt tieát hoïc - GV: höôùng daãn baøi veà nhaø cho HS - HS: Chuẩn bị sân bãi, dụng cụ cho tiết sau. - GV: giaûi taùn - HS: khoeû Tuaàn :21( Từ ngày 02 /1 – 07 /1 /2012) Tieát :42 Ngaøy soaïn : 29 /12 NHẢY XA - ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU: 1/ Nhảy xa : - Biết cách thực chạy đà 5-7 bước giậm nhảy bật cao tiếp đất bằng 2 chân.Chạy đà 5-7 bước giậm nhảy bước bộ trên không. - Thực hiện được chạy đà 5-7 bước giậm nhảy bật cao tiếp đất bằng 2 chân.Thực hiện cơ bản đúng chạy đà 5-7 bước giậm nhảy bước bộ trên không. 2/ Đá cầu : - Biết cách thực hiện các đông tác: đỡ cầu bằng ngực, tâng búng cầu, tâng giật cầu. Đá cầu tấng công bằng mu bàn chân. - Thực hiện cơ bản đúng các đông tác: đỡ cầu bằng ngực, tâng búng cầu, tâng giật cầu.Thực hiện được đá cầu tấng công bằng mu bàn chân. 3/ Chạy bền : - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên - Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên * Nghiêm túc, ý thức tự giác trong học tập. Vận dụng tự tập luyện hàng ngày II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : - Sân trường( Hs dọn vệ sinh sân tập) - SGV, 4 cờ góc, đồng phục quy định, hố nhảy, ván giậm, cầu 2Hs/quả . III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : Nội dung ĐL Phương pháp - tổ chức AMÔÛ ÑAÀU: - Nhaän lôùp - Kieåm tra sæ soá hoïc sinh - Khôûi ñoäng chung : Xoay coå tay, coå chaân, xoay caùc khôùp, xoay caùnh tay, eùp doïc, eùp ngang Khởi động chuyên môn + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau + chạy gót chạm mông + Chạy tăng tốc - Kieåm tra baøi cuõ: Thực hiện động tác tâng giật cầu ? - GV phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc : B. CÔ BAÛN: 1/ Nhảy xa: * Ôn : - Chạy đà 5-7 bước giậm nhảy bật cao tiếp đất bằng 2 chân. - Chạy đà 5-7 bước giậm nhảy bước bộ trên không. 2 / Đá cầu: - Ôn: đỡ cầu bằng ngực, tâng búng cầu, tâng giật cầu. Học: Đá cầu tấng công bằng mu bàn chân. ( nội dung SGV TD8 Trang 83) - Cuûng coá: Thực hiện động tác đá tấng công bằng mu bàn chân ? 3. Chạy bền : - Luyện tập chạy bền : + Nam : 5 vòng sân trường + Nữ : 4 vòng sân trường C. KEÁT THUÙC - Thaû loûng + Tay chaân + Hít, thôû saâu. - Nhaän xeùt + Tuyeân döông + Pheâ bình - Höôùng daãn baøi taäp veà nhaø cho HS 1. Nhảy xa 2. Đá cầu 3. Chạy bền - Daën doø - Xuoáng lôùp 10 phút 1, 1, 5’ 2l x8 nhịp 2’ 1’ 30’ 10’ 10’ 5’ 2HS 5’ Nam 500m nữ 450m 5’ 2’ 1’ 1’ 1’ - Hs : tập hợp 4 hàng ngang € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - HS: Caùn söï baùo caùo sæ soá cho GV, chuùc söùc khoeû - HS: CSĐK – GV: Quan sát € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €CS - GV: quan saùt, nhaéc nhôû - Hs : caùc söï ñieàu khieån € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - HS: nhaän xeùt - GV nhaän xeùt à cho ñieåm Hs - GV: phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc. - HS : chia ra 2 nhóm + Nam : Nhảy xa + Nữ : Đá cầu - GV: Quan saùt - söûa sai x (r) x x x x x x x x Sau 10 phút đổi nhóm,nội dung - GV: phân tích, làm mẫu kĩ thuật động tác mới học cho HS . - HS chia ra thành nhiều nhóm. cán sự điều khiển . - GV: Quan saùt - söûa sai € € € € € € € € € € € € - HS: veà 4 haøng ngang - HS: nhaän xeùt - GV: nhaän xeùt chung à keát luaän - Gv : điều khiển cho hs thưc hiện . - HS: töø 4 haøng ngang à voøng troøn .(r) - GV: quan saùt, nhaéc nhở - HS: caùn söï ñieàu khieån. - Gv : quan saùt –nhaéc nhôû € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - GV nhaän xeùt tieát hoïc - GV: höôùng daãn baøi veà nhaø cho HS - HS: chuẩn bị sân bãi dụng cụ cho tiết sau - GV: giaûi taùn - HS: khoeû Đã kiểm ngày . / . / 20. Tổ phó Trần Văn Bình

File đính kèm:

  • docTUẦN 21.doc