Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 67+68: Nhảy cao; Chạy bền - Năm hoc 2013-2014 - Phạm Chí Tâm

I. NHIỆM VỤ:

1.Nhảy cao: Tiếp tục hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” và nâng cao thành tích.

 2.Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên.

. II. YÊU CẦU:

 1. Kiến thức:

 - Biết cách thực hiện hoàn chỉnh các giai đoạn nhảy cao kiểu bước qua”

 - Chạy bền trên địa hình tự nhiên.

 2. Kĩ năng:

 - Thực hiện cơ bản chạy bền trên địa hình tự nhiên.

 - Thực hiện được các giai đoạn nhảy cao kiểu bước qua”

 3. Thái độ:

 - Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng tránh chấn thương.

 III. THỜI GIAN:

 - 2 tiết (90)

 IV. ĐỊA ĐIỂM:

 - Sân tập TDTT của trường.

 V. DỤNG CỤ:

- Trụ, xà.

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 05/03/2021 | Lượt xem: 107 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 67+68: Nhảy cao; Chạy bền - Năm hoc 2013-2014 - Phạm Chí Tâm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIAÙO AÙN SOÁ: 36 MOÂN: NHAÛY CAO – CHAÏY BEÀN. ˜w™ Tieát CT : 67+68 Thôøi gian daïy : 08/05/2014 I. NHIEÄM VUÏ: 1.Nhaûy cao: Tieáp tuïc hoaøn thieän caùc giai ñoaïn kó thuaät nhaûy cao kieåu “böôùc qua” vaø naâng cao thaønh tích. 2.Chaïy beàn: Chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. . II. YEÂU CAÀU: 1. Kieán thöùc: - Bieát caùch thöïc hieän hoaøn chænh caùc giai ñoaïn nhaûy cao kieåu ‘böôùc qua” - Chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. 2. Kó naêng: - Thöïc hieän cô baûn chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. - Thöïc hieän ñöôïc caùc giai ñoaïn nhaûy cao kieåu ‘böôùc qua” 3. Thaùi ñoä: - Ñaûm baûo toå chöùc toát, nghieâm tuùc taäp luyeän, phoøng traùnh chaán thöông. III. THÔØI GIAN: - 2 tieát (90’) IV. ÑÒA ÑIEÅM: - Saân taäp TDTT cuûa tröôøng. V. DUÏNG CUÏ: Truï, xaø. PHAÀN VAØ NOÄI DUNG LÖÔÏNG VÑ I/ Phaàn môû ñaàu: Nhaän lôùp. Phoå bieán noäi dung yeâu caàu buoåi taäp. Khôûi ñoäng: Chung vaø chuyeân moân. KTBC: (12p) 1’ 1’ 10’(2 lần x 8 nhịp) II/ Phaàn cô baûn: 1) Nhaûy cao: - Hoaøn thieän caùc giai ñoaïn kyõ thuaät nhaûy cao Kieåu “böôùc qua” vaø naâng cao thaønh tích. 2) Chaïy beàn: - Chaïy beàn 500, 600m *Cuûng coá: - Caùc giai ñoaïn kyõ thuaät nhaûy cao (Kieåu “böôùc qua”) (71p) 48’ 8’ III/ Phaàn keát thuùc: - Hoài tónh. - Nhaän xeùt. - Daën doø. (6) 4’ 1’ 1’ YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ KYÕ THUAÄT BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC - OÅn ñònh, caùn söï baùo caùo só soá lôùp. - Gv neâu ngaén goïn, roõ raøng. - Tích cöïc thöïc hieän khôûi ñoäng. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Tích cöïc thöïc hieän caùc ñoäng taùc boå trôï. + Chaïy nhanh phoái hôïp giaäm nhaûy ñaù laêng toát, chaân qua xaø khoâng co, rôi xuoáng khuîu goái. + Phoái hôïp toát 4 giai ñoaïn kyõ thuaät nhaûy cao. + Tích cöïc taäp luyeän naâng cao thaønh tích. + Ñaûm baûo an toaøn trong quaù trình taäp luyeän. + Naém vöõng caùc yeâu caàu trong chaïy beàn. + Hít thôû ñeàu theo böôùc chaïy, chaïy heát cöï ly. + Thaû loûng tích cöïc sau khi chaïy xong. - Bieát caùch thöïc hieän ñöôïc caùc giai ñoaïn kyõ thuaät nhaûy cao Kieåu “böôùc qua”. * Cho hs thöïc hieän boå trôï vaø caùc baøi taäp phaùt trieån theå löïc theo haøng ngang sole vaø tieán veà tröôùc. x x x x x x x x x x -chuyeàn boùng, ñeäm boùng theo nhoùm 2 ngöôùi x x x x x x x x x x 500-600m - Gv cho 4 hs toát vaø chöa ñaït thöïc hieän caû lôùp xem; gv nhaän xeùt, phaân tích cho hs naém vöõng. -Tích cöïc thaû loûng, thö daõn, hít thôû saâu. -Tinh thaàn thaùi ñoä hoïc taäp. -Thöïc hieän toát baøi taäp ôû nhaø. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Duyeät cuûa BGH Suoái Ngoâ, ngaøy 05 Thaùng 5 Naêm 2014 Giaùo vieân soaïn Phaïm Chí Taâm NHAÄN XEÙT BOÅ SUNG : * Ưu điểm: * Tồn tại: Duyeät cuûa toå tröôûng CM

File đính kèm:

  • docGIAO AN SO 36.doc