Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 53+54 - Năm học 2010-2011

I/ Mục tiêu:

1, Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân (động tác búng và giật cầu); phát cầu thấp chân chính diện.

- Kiến thức: thực hiện được các động tác kỹ thuật tâng cầu và phát cầu.

- Kỹ năng: phối hợp được các động tác kỹ thuật.

2, Bóng chuyền: Ôn các động tác khởi động với bóng: tại chỗ đập và bắt bóng, tung – bắt bóng, chuyền – bắt bóng bằng 2 tay, tập chuyền bóng cao tay, tập phát bóng thấp tay chính diện.

- Kiến thức: thực hiện các động tác phối hợp bước chạy và nhịp thở.

- Kỹ năng: thực hiện tương đối đúng các động tác kỹ thuật.

* Thái độ: Nghiêm túc, tập trung và an toàn.

II/ Địa điểm - Phương tiện:

- Địa điểm: Sân tập.

- Phương tiện: Còi TD, cột lưới, cầu đá, bóng chuyền.

III/ Tiến trình lên lớp:

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 10/03/2021 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 53+54 - Năm học 2010-2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 06/03/2011 Ngµy d¹y: 09/03/2011 TiÕt 53: ®¸ cÇu – bãng chuyỊn I/ Mơc tiªu: 1, §¸ cÇu: ¤n t©ng cÇu b»ng mu bµn ch©n (®éng t¸c bĩng vµ giËt cÇu); ph¸t cÇu thÊp ch©n chÝnh diƯn. - KiÕn thøc: thùc hiƯn ®­ỵc c¸c ®éng t¸c kü thuËt t©ng cÇu vµ ph¸t cÇu. - Kü n¨ng: phèi hỵp ®­ỵc c¸c ®éng t¸c kü thuËt. 2, Bãng chuyỊn: ¤n c¸c ®éng t¸c khëi ®éng víi bãng: t¹i chç ®Ëp vµ b¾t bãng, tung – b¾t bãng, chuyỊn – b¾t bãng b»ng 2 tay, tËp chuyỊn bãng cao tay, tËp ph¸t bãng thÊp tay chÝnh diƯn. - KiÕn thøc: thùc hiƯn c¸c ®éng t¸c phèi hỵp b­íc ch¹y vµ nhÞp thë. - Kü n¨ng: thùc hiƯn t­¬ng ®èi ®ĩng c¸c ®éng t¸c kü thuËt. * Th¸i ®é: Nghiªm tĩc, tËp trung vµ an toµn. II/ §Þa ®iĨm - Ph­¬ng tiƯn: - §Þa ®iĨm: S©n tËp. - Ph­¬ng tiƯn: Cßi TD, cét l­íi, cÇu ®¸, bãng chuyỊn. III/ TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung ®l ph­¬ng ph¸p – tỉ chøc PhÇn më ®Çu: 1.1: NhËn líp: - ỉn ®Þnh, kiĨm tra sÜ sè - Phỉ biÕn néi dung giê häc - KiĨm tra søc khoỴ häc sinh 1.2: Khëi ®éng: - Ch¹y nhĐ nhµng quanh s©n tËp - TËp bµi TD ph¸t triĨn chung - Xoay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng 6’- 8’ 1v 2x8N C¸n sù ỉn ®Þnh - b¸o c¸o G G nªu nhiƯm vơ - c¶ líp khëi ®éng (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) PhÇn c¬ b¶n: 1, §¸ cÇu: - ¤n c¸c ®éng t¸c: + T©ng cÇu b»ng mu bµn ch©n (®éng t¸c bĩng vµ giËt cÇu) + Ph¸t cÇu thÊp ch©n chÝnh diƯn 2, Bãng chuyỊn: - ¤n c¸c ®éng t¸c: + T¹i chç ®Ëp vµ b¾t bãng + Tung – b¾t bãng + ChuyỊn – b¾t bãng b»ng 2 tay + TËp chuyỊn bãng cao tay. + Ph¸t bãng thÊp tay chÝnh diƯn 32’ (16’) (16’) 5-7L G chia thµnh 2 nhãm: N1: «n ®¸ cÇu N2: «n bãng chuyỊn C¸n sù tỉ chøc tËp nhãm «n G cđng cè quan s¸t, sưa sai H nghe, quan s¸t, tËp sưa c¸ nh©n G cđng cè chung c¶ líp C¸n sù tỉ chøc luyƯn tËp ®ång lo¹t G quan s¸t sưa, nh¾c nhë H tËp nhãm – sưa sai c¸ nh©n PhÇn kÕt thĩc: - Cđng cè néi dung bµi häc vỊ ®éng t¸c ®¸ cÇu vµ bãng chuyỊn - Håi tÜnh th¶ láng c¬ thĨ - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc - Ra yªu cÇu vỊ nhµ - Xuèng líp 5’–7’ G cđng cè, nhËn xÐt, ra bµi vỊ nhµ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ° Ngµy so¹n: 08/03/2011 Ngµy d¹y: 11/03/2011 TiÕt 54: ®¸ cÇu – bãng chuyỊn I/ Mơc tiªu: 1, §¸ cÇu: ¤n c¸c kü thuËt t©ng cÇu, ®ì cÇu b»ng ngùc, chuyỊn cÇu b»ng mu bµn ch©n. - KiÕn thøc: thùc hiƯn ®­ỵc c¸c ®éng t¸c kü thuËt t©ng – chuyỊn cÇu. - Kü n¨ng: phèi hỵp ®­ỵc c¸c ®éng t¸c kü thuËt. 2, Bãng chuyỊn: ¤n c¸c ®éng t¸c khëi ®éng víi bãng: t¹i chç ®Ëp vµ b¾t bãng, tung – b¾t bãng, chuyỊn – b¾t bãng b»ng 2 tay, tËp chuyỊn bãng cao tay, tËp ph¸t bãng thÊp tay chÝnh diƯn. - KiÕn thøc: thùc hiƯn c¸c ®éng t¸c phèi hỵp b­íc ch¹y vµ nhÞp thë. - Kü n¨ng: thùc hiƯn t­¬ng ®èi ®ĩng c¸c ®éng t¸c kü thuËt. * Th¸i ®é: Nghiªm tĩc, tËp trung vµ an toµn. II/ §Þa ®iĨm - Ph­¬ng tiƯn: - §Þa ®iĨm: S©n tËp. - Ph­¬ng tiƯn: Cßi TD, cét l­íi, cÇu ®¸, bãng chuyỊn. III/ TiÕn tr×nh lªn líp: Néi dung ®l ph­¬ng ph¸p – tỉ chøc PhÇn më ®Çu: 1.1: NhËn líp: - ỉn ®Þnh, kiĨm tra sÜ sè - Phỉ biÕn néi dung giê häc - KiĨm tra søc khoỴ häc sinh 1.2: Khëi ®éng: - Ch¹y nhĐ nhµng quanh s©n tËp - TËp bµi TD ph¸t triĨn chung - Xoay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng 6’- 8’ 1v 2x8N C¸n sù ỉn ®Þnh - b¸o c¸o G G nªu nhiƯm vơ - c¶ líp khëi ®éng (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) PhÇn c¬ b¶n: 1, §¸ cÇu: - ¤n c¸c ®éng t¸c: + C¸c kü thuËt t©ng cÇu: ®ïi, ngùc, mu bµn ch©n + Kü thuËt ®ì cÇu b»ng ngùc + ChuyỊn cÇu b»ng mu bµn ch©n 2, Bãng chuyỊn: - ¤n c¸c ®éng t¸c: + T¹i chç ®Ëp vµ b¾t bãng + Tung – b¾t bãng + ChuyỊn – b¾t bãng b»ng 2 tay + TËp chuyỊn bãng cao tay. + Ph¸t bãng thÊp tay chÝnh diƯn 32’ (16’) (16’) 5-7L G chia thµnh 2 nhãm: N1: «n ®¸ cÇu N2: «n bãng chuyỊn C¸n sù tỉ chøc tËp nhãm «n G cđng cè quan s¸t, sưa sai H nghe, quan s¸t, tËp sưa c¸ nh©n G cđng cè chung c¶ líp C¸n sù tỉ chøc luyƯn tËp ®ång lo¹t G quan s¸t sưa, nh¾c nhë H tËp nhãm – sưa sai c¸ nh©n PhÇn kÕt thĩc: - Cđng cè néi dung bµi häc vỊ ®éng t¸c ®¸ cÇu vµ bãng chuyỊn - Håi tÜnh th¶ láng c¬ thĨ - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc - Ra yªu cÇu vỊ nhµ - Xuèng líp 5’–7’ G cđng cè, nhËn xÐt, ra bµi vỊ nhµ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °

File đính kèm:

  • docTiet 53-54TD8.doc