Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 18 đến Tiết 20 - Năm học 2010-2011

A. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Học sinh biết cách thực hiện các động tác tập hợp hàng ngang, dóng hàng, diểm số, đội hình 0 – 2 - 4, chạy đều đứng lại thực hiện hoàn chỉnh các giai đoạn chạy ngắn.

2. Kĩ năng:Thực hiện được các động tác tập hợp hàng ngang, dóng hàng, diểm số, đội hình 0 – 2 - 4, chạy đều đứng lại thực hiện hoàn chỉnh các giai đoạn chạy ngắn.

3.Thái độ: Rèn luyện cho học sinh tư thế đúng tác phong khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, kỷ luật và tinh thần tập thể, góp phần hình thành nhân cách.

B. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN

1. địa đểm: sân trường

2. Phương tiện: - giáo án, cói, đường chạy.

C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

 

doc6 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 130 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 18 đến Tiết 20 - Năm học 2010-2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 23/9/2010 TiÕt:18 Ngµy gi¶ng: 29/10/2010 ®éi h×nh ®éi ngị – ch¹y ng¾n- ch¹y bỊn A. Mơc tiªu: 1. KiÕn thøc: Häc sinh biÕt c¸ch thùc hiƯn c¸c ®éng t¸c tËp hỵp hµng ngang, dãng hµng, diĨm sè, ®éi h×nh 0 – 2 - 4, ch¹y ®Ịu ®øng l¹i thùc hiƯn hoµn chØnh c¸c giai ®o¹n ch¹y ng¾n. 2. KÜ n¨ng :Thùc hiƯn ®­ỵc c¸c ®éng t¸c tËp hỵp hµng ngang, dãng hµng, diĨm sè, ®éi h×nh 0 – 2 - 4, ch¹y ®Ịu ®øng l¹i thùc hiƯn hoµn chØnh c¸c giai ®o¹n ch¹y ng¾n. 3.Th¸i ®é: RÌn luyƯn cho häc sinh t­ thÕ ®ĩng t¸c phong khoỴ m¹nh, nhanh nhĐn, kû luËt vµ tinh thÇn tËp thĨ, gãp phÇn h×nh thµnh nh©n c¸ch. B. §Þa ®iĨm- ph­¬ng tiƯn 1. ®Þa ®Ĩm: s©n tr­êng 2. Ph­¬ng tiƯn: - gi¸o ¸n, cãi, ®­êng ch¹y. C. tiÕn tr×nh lªn líp: NéI DUNG §l­ỵng PH¦¥NG PH¸P Tỉ CHøC tg sl I. PhÇn më ®Çu. 1.NhËn líp:- GV nhËn líp nhËn líp kiĨm tra sÜ sè - Phỉ biÕn mơc ®Ých, yªu cÇu, nhiƯm vơ bµi häc. 2. Khëi ®éng - Thùc hiƯn bµi thĨ dơc tay kh«ng gåm 7 ®éng t¸c: Cỉ, tay, tay vai, nghiªng l­ên, vỈn m×nh, bơng, ch©n. - Xoay kü c¸c khíp cỉ ch©n, tay, khủu, vai, gèi, h«ng. - Ðp d©y ch»ng tr­íc sau. 3. KiĨm tra bµi cị: Gäi 3 - 5 häc sinh thùc hiƯn ®éi h×nh 0- 2 - 4 II. PhÇn c¬ b¶n. 1. §éi h×nh, ®éi ngị. - TËp hỵp hµng ngang, dãng hµng, ®iĨm sè. - §i ®Ịu - §i ®Ịu ®øng l¹i. - Ch¹y ®Ịu – Ch¹y ®Ịu ®øng l¹i. - BiÕn ®ỉi ®éi h×nh 0 - 2- 4 2. Ch¹y ng¾n. - LuyƯn tËp ch¹y b­íc nhá - Ch¹y n©ng cao ®ïi - Ch¹y ®¹p sau. * Trß ch¬i: “ ChuyĨn vËt” 3. Ch¹y bỊn: Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. Nam ch¹y: 4 vßng s©n. N÷ ch¹y: 3 vßng s©n. II.PhÇn kÕt thĩc. - Th¶ láng: Rị ch©n tay, hÝt thë s©u, ®i l¹i th¶ láng. - Cđng cè: nh¾c l¹i néi dung võa häc. - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc. - H­íng dÉn häc sinh tËp luyƯn ë nhµ: TËp ch¹y b­íc nhá t¹i chç. 8’ 10’ 10’ 12’ 5’ 2lx8n 20m 1l 1l - C¸n sù líp tËp trung b¸o c¸o sÜ sè cho GV. §HNL ********** ********** ********** ********* 5m GV §HK§ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Gi¸o viªn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ cho ®iĨm - GV nh¾c l¹i sau ®ã ph©n nhãm cho häc sinh tù tËp. - TËp theo ®éi h×nh hµng däc, c­ 4 em mét nhãm di chuyĨn theo tÝn hiƯu cđa GV. - GV phỉ biÕn trß ch¬i, luËt ch¬i sau ®ã tỉ chøc cho häc sinh. §éi h×nh ch¬i. §HXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m - Tõ ®éi h×nh trß ch¬i ch¹y thµnh vßng trßn võa ®i võa th¶ láng §HXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV D. Rĩt kinh nghiƯm sau giê d¹y. ...................................................................................................................................................................................................................................................................... Ngµy so¹n : TiÕt :19 Ngµy gi¶ng: ®éi h×nh ®éi ngị – ch¹y ng¾n A. Mơc tiªu : 1. KiÕn thøc: Häc sinh biÕt c¸ch thùc hiƯn c¸c ®éng t¸c tËp hỵp hµng ngang, dãng hµng, diĨm sè, ®éi h×nh 0 - 3 - 6 - 9, ch¹y ®Ịu ®øng l¹i, thùc hiƯn hoµn chØnh c¸c giai ®o¹n ch¹y ng¾n. 2. KÜ n¨ng :Thùc hiƯn ®­ỵc c¸c ®éng t¸c tËp hỵp hµng ngang, dãng hµng, diĨm sè, ®éi h×nh 0 – 2 - 4, ch¹y ®Ịu ®øng l¹i, thùc hiƯn hoµn chØnh c¸c giai ®o¹n ch¹y ng¾n. 3.Th¸i ®é: RÌn luyƯn cho häc sinh t­ thÕ ®ĩng t¸c phong khoỴ m¹nh, nhanh nhĐn, kû luËt vµ tinh thÇn tËp thĨ, gãp phÇn h×nh thµnh nh©n c¸ch. B. §Þa ®iĨm- ph­¬ng tiƯn 1. §Þa ®iĨm: S©n tr­êng 2. Ph­¬ng tiƯn: gi¸o ¸n, tµi liƯu tham kh¶o, cßi, ®­êng ch¹y. C.tiÕn tr×nh lªn líp: NéI DUNG §l­ỵng PH¦¥NG PH¸P Tỉ CHøC tg sl I. PhÇn më ®Çu. 1.NhËn líp: GV nhËn líp nhËn líp kiĨm tra sÜ sè - Phỉ biÕn mơc ®Ých, yªu cÇu, nhiƯm vơ bµi häc. 2. Khëi ®éng - Thùc hiƯn bµi thĨ dơc tay kh«ng. - Xoay kü c¸c khíp cỉ ch©n, tay, khủu, vai, gèi, h«ng, Ðp d©y ch»ng tr­íc sau. 3. KiĨm tra bµi cị: Gäi 3 - 5 häc sinh lªn thùc hiƯn ®éi h×nh ®éi ngị II. PhÇn c¬ b¶n. 1. §éi h×nh, ®éi ngị. - §i ®Ịu - §i ®Ịu ®øng l¹i. - §ỉi ch©n khi sai nhÞp. - Ch¹y ®Ịu – Ch¹y ®Ịu ®øng l¹i. - BiÕn ®ỉi ®éi h×nh 0-3- 6- 9 - §éi h×nh 0-2-4 2.ch¹y ng¾n: - Mét sè ®éng t¸c bỉ trỵ. - Ch¹y b­íc nhá - Ch¹y n©ng cao ®ïi - Ch¹y ®¹p th¼ng ch©n sau. + Trß ch¬i: “ ch¹y ®uỉi” - GVphỉ biÕn trß ch¬i, phỉ biÕn cho häc sinh ch¬i III. PhÇn kÕt thĩc. - Th¶ láng: Rị ch©n tay, hÝt thë s©u, ®i l¹i th¶ láng. - Cđng cè: Nh¾c l¹i néi dung võa häc. - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc. - H­íng dÉn bµi tËp vỊ nhµ tËp luyƯn t­ thÕ xuÊt ph¸t cao, ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi di chủªn. 8’ 10’ 15’ 5’ 2lx8n Mçi ®/t 2L-20m - C¸n sù líp tËp trung b¸o c¸o sÜ sè cho GV ë ®éi h×nh hµng ngang. §HNL ********** ********** ********** ********* 5m GV §HK§ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - C¸n sù líp cho líp khëi ®éng GV quan s¸t sưa sai. - Gi¸o viªn nhËn xÐt cho ®iĨm - GV lµm mÉu ph©n tÝch - Ph©n nhãm ®Ĩ tËp. - GV quan s¸t kiĨm tra tõng nhãm mét - §éi h×nh tËp luyƯn thµnh 4 hµng däc, thùc hiƯn theo nhãm 4 ng­êi §éi h×nh ch¬i §HXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV D. Rĩt kinh nghiƯm . Ngµy so¹n : TiÕt :20 Ngµy gi¶ng : ®éi h×nh ®éi ngị - ch¹y ng¾n - ch¹y bỊn A. Mơc tiªu: -KiÕn thøc: - BiÕt c¸ch thùc hiƯn chÝnh x¸c c¸c kü n¨ng ®i ®Ịu - §i ®Ịu ®øng l¹i, quay ph¶i( tr¸i), quay ®»ng sau, ch¹y ®Ịu - ®ỉi ch©n khi sai nhÞp, kü thuËt ch¹y tèc ®é cao, xuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh 40 – 60m. - KÜ n¨ng: - Thùc hiƯn ®­ỵc c¸c kü n¨ng ®i ®Ịu - §i ®Ịu ®øng l¹i, quay ph¶i( tr¸i), quay ®»ng sau, ch¹y ®Ịu - ®ỉi ch©n khi sai nhÞp, kü thuËt ch¹y tèc ®é cao, xuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh 40 – 60m. - Th¸i ®é:- RÌn luyƯn cho häc sinh t­ thÕ ®ĩng t¸c phong khoỴ m¹nh, nhanh nhĐn, kû luËt vµ tinh thÇn tËp thĨ, gãp phÇn h×nh thµnh nh©n c¸ch. B.§Þa ®iĨm – ph­¬ng tiƯn 1. §Þa ®iĨm: S©n tr­êng 2. Ph­¬ng tiƯn: - Gi¸o ¸n, tµi liƯu tham kh¶o, cãi, ®­êng ch¹y. C. tiÕn tr×nh lªn líp: NéI DUNG § l­ỵng PH¦¥NG PH¸P Tỉ CHøC tg sL i PhÇn më ®Çu. 1.NhËn líp: GV nhËn líp nhËn líp kiĨm tra sÜ sè - Phỉ biÕn mơc ®Ých, yªu cÇu, nhiƯm vơ bµi häc. 2. Khëi ®éng - Thùc hiƯn bµi thĨ dơc tay kh«ng gåm 7 ®éng t¸c: Cỉ, tay, tay vai, nghiªng l­ên, vỈn m×nh, bơng, ch©n. - Xoay kü c¸c khíp cỉ ch©n, tay, khủu, vai, gèi, h«ng, Ðp d©y ch»ng tr­íc sau. 3. KiĨm tra bµi cị: gäi 5 häc sinh lªn thùc hiƯn ®éng t¸c ®éi h×nh ®éi ngị II. PhÇn c¬ b¶n. 1. §éi h×nh, ®éi ngị. - ¤n biÕn ®ỉi ®éi h×nh 0 - 3- 6- 9 - §i ®Ịu, ch¹y ®Ịu - ®ỉi ch©n khi sai nhÞp. 2. Ch¹y. - XuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh 40 - 60m 3. Trß ch¬i: “ Ch¹y tèc ®é cao” ( GV ph©n tÝch cho häc sinh hiĨu). III. PhÇn kÕt thĩc. - Th¶ láng: Rị ch©n tay, hÝt thë s©u, ®i l¹i th¶ láng. - Cđng cè: Nh¾c l¹i néi dung võa häc. - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc. - Giao bµi tËp vỊ nhµ: Chaỵ nhanh. 8’ 10’ 10’ 10’ 7’ 2lx8n 1l Mçi ®/t 2Lx8N 3L - C¸n sù líp tËp trung b¸o c¸o sÜ sè cho GV ë ®éi h×nh 3 hµng ngang. §HNL ********** ********** ********** ********** 5m GV §HK§ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Gi¸o viªn ®¸nh gi¸ cho ®iĨm - §éi h×nh 0 – 3 – 6 – 9 - GV lµm mÉu ph©n tÝch gi¶ng gi¶i cho häc sinh hiĨu. §éi h×nh ch¬i xxxxx xxxxx 30m xp ®Ých - Thùc hiƯn ®éng t¸c th¶ láng, rị ch©n, tay cĩi ng­êi th¶ láng. - C¸n sù líp tËp trung líp. GV nhËn xÐt ng¾n gän, sau ®ã häc sinh chĩc GV khoỴ. - GV chĩc häc sinh khoỴ – NghØ. §HXL xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 5m GV D. Rĩt kinh nghiƯm .

File đính kèm:

  • doctiet 1820 doi hinh doi ngu chay ngan chay ben.doc