Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến 36 (Chuẩn kiến thức)

I/ MỤC TIÊU – YÊU CẦU

 1 . MỤC TIÊU.:

- Biết được một số kiến thức,kỹ năng cơ bản để tập luyện và giữ gìn sức khoẻ, nâng cao thể lực.

- Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh , tác phong nhanh nhẹn,kỷ luật ,thói quen,tự giác luyện tập TDTT.

- Có sự tăng tiến về thể lực, đạt tiêu chuẩn (RLTT) và thể hiện khả năng về TDTT.

- Biết vận dụng ở mức nhất định những điều đã học vào nếp sống sinh hoạt ở trong và ngoài nhà trường.

 2 . YÊU CẦU :

 a. Kiến thức.

- Có một số hiểu biết về sức nhanh và phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh.

- Biết cách thực hiện một số trò chơi vận động , động tác bổ trợ kỹ thuật và bài tập phát triển thể lực.

- Biết cách thực hiện kỹ năng §H§Ncơ bản ,bài TD phát triển chung,chạy bền,làm quen với chạy 60m,nhảy xa kiểu ngồi,nhảy cao kiểu bước qua , ném bóng .

- Biết cách kiểm tra theo dõi sức khoẻ .

 

 b. Kỹ năng.

- Thực hiện cơ bản đúng kỹ năng ĐHĐN và bài thể dục phát triển chung.

- Thực hiện đúng kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi , kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua, chạy nhanh 60m.

 

 c.Thái độ ,hành vi.

- Tự giác, tích cực học ở lớp và ở nhà .

- Có tinh thần tập thể , giúp đỡ nhau .

 

 

doc106 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 09/03/2021 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến 36 (Chuẩn kiến thức), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
aøn ñaïp. III/ NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP NOÄI DUNG ÑL - VÑ PHÖÔNG PHAÙP – TOÅ CHÖÙC A/ PHAÀN MÔÛ ÑAÀU. 1. Giaùo vieân nhaän lôùp.Phoå bieán noäi dung yeâu caàu baøi hoïc. 2. Khôûi ñoäng. - Khôûi ñoäng chung: * Xoay caùc khôùp coå tay,coå chaân,caúng tay, vai, hoâng, goái - Khôûi ñoäng chuyeân moân: * Chaïy böôùc nhoû . * Chaïy naâng cao ñuøi. * Chaïy goùt chaïm moâng. 3. Kieåm tra baøi cuõ.(chaïy nhanh). 6 – 8 PHUÙT 1 – 2 phuùt 3 – 4 phuùt 2laàn x 8nhòp ñoäng taùc 2 laànx8nhòp 2 laànx8nhòp 2 laànx8nhòp 1 – 2phuùt €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ GV€ - Caùn söï lôùp taäp hôïp lôùp,baùo caùo giaùo vieân veà tình hình lôùp. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Ñöùng theo ñoäi hình treân,giaùo vieân ñieàu khieån cho hoïc sinh khôûi ñoäng. - Goïi 2 em hoïc sinh leân thöïc hieän kó thuaät chaïy cöï li ngaén . Caû lôùp quan saùt nhaän xeùt . Giaùo vieân keát luaän vaø cho ñieåm caùc em. B/ PHAÀN CÔ BAÛN. 1. CHAÏY NHANH. a . OÂn taäp moät soá ñoäng taùc boå trôï (maët , vai , löng höôùng chaïy). b . OÂn taäp kó thuaät chaïy cöï li ngaén (Troïng taâm xuaát phaùt thaáp – chaïy lao – chaïy giöõa quaõng) . 2.CUÛNG COÁ . (Chaïy nhanh) 3.CHAÏY BEÀN. Chaïy voøng quanh saân tröôøng 28–30PHUÙT 24 - 25phuùt 5 – 7 phuùt 2 laàn/ ñt 15– 16 phuùt 3 laàn 1 - 2 phuùt 5 phuùt - Giaùo vieân thò phaïm laïi kyõ thuaät caùc ñoäng taùc 1 laàn cho hoïc sinh quan saùt sau ñoù ñieàu khieån cho caùc em oân taäp . Vöøa dieàu khieån vöøa chuù yù quan saùt söûa sai cho caùc em . € €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ - Giaùo vieân phaân tích vaø thò phaïm laïi kó thuaät ñoäng taùc cho hoïc sinh quan saùt vaø hieåu sau ñoù ñieàu khieån cho caùc em taäp luyeän . Chuù yù quan saùt söûa kyõthuaät ñoäng taùc cho caùc em . €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€ €(GV) € € € € - Goïi 1 hoïc sinh leân thöïc hieän kó thuaät xuaát chaïy cöï li ngaén . Caû lôùp quan saùt nhaän xeùt , giaùo vieân keát luaän vaø cho ñieåm caùc em . - Chaïy thaønh moät haøng doïc,chaïy theo nhoùm söùc khoeû,nam chaïy rieâng, nöõ chaïy rieâng. C/ PHAÀN KEÁT THUÙC. 1. HOÀI TÓNH. - Taäp ñoäng taùc ñieàu hoaø cuûa baøi theå duïc giöõa giôø,hít thôû saâu, ruõ chaân ruõ tay 2.NHAÄN XEÙT GIÔØ HOÏC VAØ GIAO BAØI TAÄP VEÀ NHAØ. 5 – 7 PHUÙT 4 – 5phuùt. 2laân x 8 nhòp 1 – 2 phuùt € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Giaùo vieân toå chöùc vaø ñieàu khieån cho hoïc sinh thaû loûng. - OÂn taäp kyõ thuaät chaïy cöï li ngaén , chuaån bò kieåm tra hoïc kì. Tieáp tuïc luyeän taäp chaïy beàn. * Rót kinh nghiÖm: TUAÀN 17 TIEÁT 33 : OÂN TAÄP HOÏC KÌ I [ KYÕ THUAÄT CHẠY NHANH ] . {Tieáp theo} Ngµy so¹n: 20/12/2006. Ngµy d¹y: I/ MỤC TIEÂU – YEÂU CAÀU 1 MỤC TIEÂU : - OÂn taäp kyõ thuaät chaïy cöï li ngaén ( Chuaån bò kieåm tra hoïc kì). - Luyeän taäp chaïy beàn 2 .YEÂU CAÀU: - Hoïc sinh thöïc hieän ñuùng kó thuaät chaïy nhanh (Troïng taâm xuaát phaùt thaáp - chaïy lao – chaïy giöõa quaõng) naâng cao thaønh tích. - Luyeän taäp chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. II/ ÑÒA ÑIEÅM PHÖÔNG TIEÄN 1 . ÑÒA ÑIEÅM. - Saân taäp TD . 2 . PHÖÔNG TIEÄN. - Coøi.4 boä baøn ñaïp. III/ NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP NOÄI DUNG ÑL - VÑ PHÖÔNG PHAÙP – TOÅ CHÖÙC A/ PHAÀN MÔÛ ÑAÀU. 1. Giaùo vieân nhaän lôùp.Phoå bieán noäi dung yeâu caàu baøi hoïc. 2. Khôûi ñoäng. - Khôûi ñoäng chung: * Xoay caùc khôùp coå tay,coå chaân,caúng tay, vai, hoâng, goái - Khôûi ñoäng chuyeân moân: * Chaïy böôùc nhoû . * Chaïy naâng cao ñuøi. * Chaïy goùt chaïm moâng. 3. Kieåm tra baøi cuõ.(chaïy nhanh). 6 – 8 PHUÙT 1 – 2 phuùt 3 – 4 phuùt 2laàn x 8nhòp ñoäng taùc 2 laànx8nhòp 2 laànx8nhòp 2 laànx8nhòp 1 – 2phuùt €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ GV€ - Caùn söï lôùp taäp hôïp lôùp,baùo caùo giaùo vieân veà tình hình lôùp. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Ñöùng theo ñoäi hình treân,giaùo vieân ñieàu khieån cho hoïc sinh khôûi ñoäng. - Goïi 1 em hoïc sinh leân thöïc hieän kó thuaät chaïy cöï li ngaén . Caû lôùp quan saùt nhaän xeùt . Giaùo vieân keát luaän vaø cho ñieåm caùc em. B/ PHAÀN CÔ BAÛN. 1. CHAÏY NHANH. a . OÂn taäp moät soá ñoäng taùc boå trôï (maët , vai , löng höôùng chaïy). b . OÂn taäp kó thuaät chaïy cöï li ngaén (Troïng taâm xuaát phaùt thaáp – chaïy lao – chaïy giöõa quaõng) . 2.CUÛNG COÁ . (Chaïy nhanh) 3.CHAÏY BEÀN. Chaïy voøng quanh saân tröôøng 28–30PHUÙT 24 - 25phuùt 5 – 7 phuùt 2 laàn/ ñt 15– 16 phuùt 3 laàn 1 - 2 phuùt 5 phuùt - Giaùo vieân thò phaïm laïi kyõ thuaät caùc ñoäng taùc 1 laàn cho hoïc sinh quan saùt sau ñoù ñieàu khieån cho caùc em oân taäp . Vöøa dieàu khieån vöøa chuù yù quan saùt söûa sai cho caùc em . € €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ - Giaùo vieân phaân tích vaø thò phaïm laïi kó thuaät ñoäng taùc cho hoïc sinh quan saùt vaø hieåu sau ñoù ñieàu khieån cho caùc em taäp luyeän . Chuù yù quan saùt söûa kyõthuaät ñoäng taùc cho caùc em . €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€ €(GV) € € € € - Goïi 1 hoïc sinh leân thöïc hieän kó thuaät xuaát chaïy cöï li ngaén . Caû lôùp quan saùt nhaän xeùt , giaùo vieân keát luaän vaø cho ñieåm caùc em . - Chaïy thaønh moät haøng doïc,chaïy theo nhoùm söùc khoeû,nam chaïy rieâng, nöõ chaïy rieâng. C/ PHAÀN KEÁT THUÙC. 1. HOÀI TÓNH. - Taäp ñoäng taùc ñieàu hoaø cuûa baøi theå duïc giöõa giôø,hít thôû saâu, ruõ chaân ruõ tay 2.NHAÄN XEÙT GIÔØ HOÏC VAØ GIAO BAØI TAÄP VEÀ NHAØ. 5 – 7 PHUÙT 4 – 5phuùt. 2laân x 8 nhòp 1 – 2 phuùt € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Giaùo vieân toå chöùc vaø ñieàu khieån cho hoïc sinh thaû loûng. - OÂn taäp kyõ thuaät chaïy cöï li ngaén , chuaån bò kieåm tra hoïc kì. Tieáp tuïc luyeän taäp chaïy beàn. * Rót kinh nghiÖm: TUAÀN 17 TIEÁT 34 . BAØI : KIEÅM TRA HOÏC KÌ I. { KYÕ THUAÄT CHAÏY CÖÏ LI NGAÉN } . I / MUÏC TIEÂU – YEÂU CAÀU a / Muïc tieâu: - Kieåm tra thaønh tích vaø kyõ thuaät sau 1hoïc kì luyeän taäp TDTT vaøkyõ thuaät chaïy cöï li ngaén (60m). b / Yeâu caàu: - Hoïc sinh thöïc hieän ñuùng, chính xaùc caùc kyõ thuaät chaïy cöï li ngaén vaø ñaït thaønh tích cao nhaát. II / ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN a. Ñòa ñieåm : - Saân taäp TD ,. b. Phöông tieän : - Baøn gheá GV, 4boä baøn ñaïp , ñoàng hoà , soå ñieåm . III / NOÄI DUNGVAØ PHÖÔNG PHAÙP KIEÅM TRA 1/ Noäi dung. - Kieåm tra thaønh tích vaø kyõ thuaät chaïy cöï li ngaén (60m). 2 / Phöông phaùp toå chöùc kieåm tra . - Kieåm tra thaønh nhieàu ñôït , moãi ñôït 2 – 3 hoïc sinh , (caàn xaùc ñònh thôøi gian chaïy cuûa moãi hoïc sinh baèng moät ñoàng hoà). - Moãi hoïc sinh ñöôïc kieåm tra 1 laàn , hoïc sinh ñeán löôït ñöùng sau vaïch chuaån bò , khi coù leänh moùi tieán vaøo vaïch xuaát phaùt ñeå tieán haønh kieåm tra . - Tröôøng hôïp ñaëc bieät môùi kieåm tra 2 laàn.Khi kieåm tra laàn 2 ñieåm khoâng quaù 8 ñieåm . 3 / Caùch cho ñieåm. - Ñieåm kieåmtra cho theo möùc ñoâï thöïc hieän kyõ thuaät vaø thaønh tích cuûa hoïc sinh * Ñieåm 9 – 10 ( Gioûi ) .Thöïc hieän ñuùng 4 giai ñoaïn kyõ thuaät , thaønh tích ñaït möùc “gioûi”RLTT. (9,8s ) nam (11s ) nöõ * Ñieåm 7 – 8 ( Khaù ) . Thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät xuaát phaùt thaáp vaø kyõ thuaät chaïy giöõa quaõng. Thaønh tích ñaït möùc “khaù”RLTT. (9,9s – 10,5s )nam ,(11,1s – 11,6s ) nöõ * Ñieåm 5 – 6 ( Ñaït ) . Thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät chaïy giöõa quaõng coù moät soá sai soùt nhoû khi thöïc hieän kyõ thuaät xuaát phaùt thaønh tích ñaït möùc “ñaït” RLTT .( Treân10,5s )nam (11,6s ) nöõ * Ñieåm döôùi 5 ( Cñ ) . Thöïc hieän khoâng ñuùng kyõ thuaät , thaønh tích khoâng ñaït möùc “Ñaït” 4 / Keát thuùc kieåm tra . - Hoïc sinh töï thaû loûng. - Giaùo vieân ñoïc ñieåm kieåm tra cho hoïc sinh, höôùng daãn oân taäp tieát sau (kyõ thuaät nhaûy cao kieåu “böôùc qua” , vaø luyeän taäp chaïy beàn . - Xuoáng lôùp 5.Rót kinh nghiÖm: TUAÀN 18 TIEÁT 35 + 36 :KIEÅM TRA TIEÂU CHUAÅN REØN LUYEÄN THAÂN THEÅ [ RLTT ] ( KIEÅM TRA KYÕ THUAÄT VAØ THAØNH TÍCH NHAÛY CAO KIEÅU “BÖÔÙC QUA” ) Ngµy so¹n: 25/12/2006. Ngµy d¹y: I / MUÏC TIEÂU – YEÂU CAÀU a / Muïc tieâu: - Kieåm tra kyõ thuaät vaø thaønh tích hoïc sinh sau moät hoïc kì luyeän taäp TDTT vaø coù bieän phaùp khaéc phuïc . b / Yeâu caàu: - Hoïc sinh thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät vaø ñaït thaønh tích cao nhaát . II / ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN a. Ñòa ñieåm : - Saân taäp TD. b. Phöông tieän : - Baøn gheá GV,soå ñieåm thöôùc ño, boä coät ,xaø nhaûy cao . III / NOÄI DUNGVAØ PHÖÔNG PHAÙP KIEÅM TRA 1/ Noäi dung. - Kieåm tra : Kyõ thuaät nhaûy cao kieåu “ böôùc qua”, theo möùc xaø quy ñònh. Troïng taâm laø kyõ thuaät giai ñoaïn giaäm nhaûy vaø qua xaø . 2 / Phöông phaùp toå chöùc kieåm tra . - Moãi hoïc sinh ñöôïc nhaûy thöû 1 laàn vaø 1 laàn nhaûy kieåm tra chính thöùc ñeå laáy ñieåm qua cuøng 1 möùc xaø: 0,90 m (nam) ; vaø 0,80 m (nöõ) . - Kieåm tra thaønh nhieàu ñôït ,moãi ñôït 3 – 5 hoïc sinh . Taát caû hoïc sinh nhaûy thöû xong laàn löôït böôùc vaøo kieåm tra laáy ñieåm . 3 / Caùch cho ñieåm. - Ñieåm kieåm tra cho theo möùc ñoâï thöïc hieän kyõ thuaät ñoäng taùc cuûa hoïc sinh ôû laàn nhaûy chính thöùc . * Ñieåm 9 – 10 ( Gioûi ) .Thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät (3 giai ñoaïn chaïy ñaø – giaäm nhaûy – qua xaø), qua xaø 0,90m (nam) ; 0,80n (nöõ) * Ñieåm 7 – 8 ( Khaù ) . Thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät giai ñoaïn qua xaø , caùc giai ñoaïn khaùc coù sai soùt nhoû , qua xaø 0,90m (nam) ; 0,80n (nöõ). * Ñieåm 5 – 6 ( Ñaït ) . Thöïc hieän cô baûn ñuùng kyõ thuaät giai ñoaïn qua xaø , caùc giai ñoaïn khaùc coù sai soùt lôùn , qua xaø 0,90m (nam) ; 0,80n (nöõ). * Ñieåm döôùi 5 ( Cñ ) . Khoâng hình thaønh ñöôïc ba giai ñoaïn kyõ thuaät vaø laøm rôi xaø ôû möùc 0,90m (nam) ; 0,80n (nöõ). 4 / Keát thuùc kieåm tra . - Giaùo vieân ñoïc ñieåm kieåm tra cho hoïc sinh, höôùng daãn caùch khaéc phuïc ôû hoïc kì II . - Xuoáng lôùp. 5/Rót kinh nghiÖm:

File đính kèm:

  • docGATD0809.doc