Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình học cả năm - Phùng Thị Nga

I/ Mục tiêu :

- LÝ THUYẾT: Một số hướng dẫn tập luyện phát triển sức nhanh( P2). *Yêu cầu học sinh nắm được một số bài tập rèn luyện và phát triển sức nhanh để phát triển các tố chất vận động.

- CHẠY BỀN: Luyện tập chạy bền; Giới thiệu "Đo mạch để theo dõi sức khỏe. *Yêu cầu học sinh biết cách đo mạch và áp dụng lập biểu đồ theo dõi sức khỏe hàng tuần, tháng, từ đó áp dụng trong tập luyện cho phù hợp. Giáo dục tính kiên trì, chịu khó tập luyện để HS vượt qua được các cự ly qui định.

 - Tích cực tự giác, an toàn trong tập luyện

II/ Chuẩn bị :

- Sân tập, đường chạy, vở ghi .

III/ Tiến trình bài dạy :

 

 

doc20 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 06/03/2021 | Lượt xem: 153 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình học cả năm - Phùng Thị Nga, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- KÕt hîp c¶ 3 giai ®o¹n:40 - 45 m. 2. Bµi thÓ dôc : + ¤n tõ nhÞp 1 - nhÞp 17 * Chó ý söa t­ thÕ cho HS. 3. Ch¹y bÒn : - LuyÖn tËp ch¹y: 300 m( N÷), 400 m (Nam ) C/ PhÇn kÕt thóc : - Cñng cè néi dung bµi - Th¶ láng: Rò c¬ b¾p. - NhËn xÐt giê häc - H­íng dÉn vÒ nhµ . 6 - 8' 1 - 2' 1 - 2' 1 lÇn 30 - 32' 10' -12' 2 - 3 lÇn/15m. 2 - 3 lÇn 1 - 2 lÇn 14 - 16' 3 - 4lÇn 4 - 5' 1 lÇn 6 - 8' - C¸n sù tËp trung líp theo ®éi h×nh hµng ngang cù ly hÑp, b¸o c¸o sÜ sè, h« khÈu lÖnh. - GV phæ biÕn gän râ - C¸n sù ®iÒu khiÓn líp khëi ®éng theo ®éi h×nh hµng ngang cù ly réng, GV ®«n ®èc chung. 2 em ( cã nhËn xÐt ) - GVchØ ®¹o HS «n tËp theo ®éi h×nh c¶ líp , hµng ngang. - HS luyÖn tËp theo ®éi h×nh nhãm 3 - 4 HS lÇn l­ît. - C¸n sù h« khÈu lÖnh - GV quan s¸t vµ söa sai. - GV chØ ®¹o HS tËp theo ®éi h×nh hµng ngang c¶ líp, tæ. - C¸n sù h« cho líp tËp, GV ®«n ®èc, söa sai. - GV chØ ®¹o HS luyÖn tËp theo nhãm tõ 10 - 12 HS . - C¸n sù ®iÒu khiÓn líp tËp, GV ®«n ®èc HS. - TÝch cùc th¶ láng sau ch¹y. - GV gäi 1- 2 HS lªn thùc hiÖn 1 sè KT§T, rót kinh nghiÖm chung. - C¸n sù chØ ®¹o th¶ láng - GV nhËn xÐt giê häc. - ¤n kü néi dung bµi, chuÈn bÞ cho giê sau. Ngày so¹n: tuÇn 9 - tiÕt 17 Ngày d¹y : ch¹y ng¾n - bµi thÓ dôc - ch¹y bÒn I/ Môc tiªu : ch¹y ng¾n: TiÕp tôc hoµn thiÖn kü thuËt XPT- ch¹y lao- ch¹y gi÷a qu·ng; Häc giai ®o¹n vÒ ®Ých. *Yªu cÇu phèi hîp tèt c¸c giai ®o¹n KT : XP ®óng hiÖu lÖnh, ®¹t tèc ®é cao trong ch¹y lao, duy tr× tèt tèc ®é trong ch¹y gi÷a qu·ng. Thùc hiÖn ®­îc kü thuËt vÒ ®Ých. bµi td: ¤n tõ nhÞp 1- 25; Häc tõ nhÞp 18- 25. *Yªu cÇu thuéc thø tù kü thuËt ®éng t¸c, söa ch÷a t­ thÕ vµ ®óng biªn ®é ®éng t¸c tõ nhÞp 1- 17, n¾m b¾t ®­îc KT§T tõ nhÞp 18 - 25. ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn. *Yªu cÇu ch¹y hÕt cù ly qui ®Þnh, th¶ láng tÝch cùc sau ch¹y. TÝch cùc, an toµn trong tËp luyÖn. II/ ChuÈn bÞ : S©n tËp, ®­êng ch¹y, bµn ®¹p. III/ TiÕn tr×nh bµi d¹y : Néi dung §/ l­îng Ph­¬ng ph¸p A/ PhÇn më ®Çu: - NhËn líp - Phæ biÕn nd, yc bµi häc - Khëi ®éng: + Xoay kü khíp + Ch¹y nhÑ t¹i chç. - KTBC: Thùc hiÖn kü thuËt xuÊt ph¸t thÊp ch¹y lao. B/ PhÇn c¬ b¶n : 1.Ch¹y nhanh: a. LuyÖn tËp xuÊt ph¸t thÊp, ch¹y lao 15 - 20 m. - KÕt hîp c¶ 3 giai ®o¹n:40 - 45 m. b.Häc kü thuËt vÒ ®Ých: - Giai ®o¹n vÒ ®Ých b¾t ®Çu c¸ch ®Ých kho¶ng 15 m Kü thuËt (SGV). - KÕt hîp c¶ 4 giai ®o¹n 2. Bµi thÓ dôc : a. ¤n tõ nhÞp 1 - nhÞp 17 * Chó ý söa t­ thÕ cho HS. b. Häc tõ 18 - 25: ( SGV ) - ¤n tËp tõ nhÞp 1- 25. 3. Ch¹y bÒn : - LuyÖn tËp ch¹y: 300 m( N÷), 400 m (Nam ) C/ PhÇn kÕt thóc : - Cñng cè néi dung bµi - Th¶ láng: Rò c¬ b¾p. - NhËn xÐt giê häc - H­íng dÉn vÒ nhµ . 6 - 8' 1 - 2' 1 - 2' 1 lÇn 30 - 32' 10' -12' 2 - 3 lÇn 1 - 2 lÇn 1 - 2 lÇn 14 - 16' 3 - 4lÇn 3 - 4 lÇn. 2 - 3 lÇn. 4 - 5' 1 lÇn 6 - 8' - C¸n sù tËp trung líp theo ®éi h×nh hµng ngang cù ly hÑp, b¸o c¸o sÜ sè, h« khÈu lÖnh. - GV phæ biÕn gän râ - C¸n sù ®iÒu khiÓn líp khëi ®éng theo ®éi h×nh hµng ngang cù ly réng, GV ®«n ®èc chung. 2 em ( cã nhËn xÐt ) - HS luyÖn tËp theo ®éi h×nh nhãm 3 - 4 HS lÇn l­ît. - C¸n sù h« khÈu lÖnh - GV quan s¸t vµ söa sai. - GV lµm mÉu vµ ph©n tÝch KT§T-> HS quan s¸t. - HS tËp luyÖn d­íi sù ®iÒu khiÓn cña c¸n sù, - §éi h×nh theo nhãm 4 - 6 em. - Chó ý ®«n ®èc vµ söa sai. - GV chØ ®¹o HS tËp theo ®éi h×nh hµng ngang c¶ líp, tæ. - C¸n sù h« cho líp tËp, GV ®«n ®èc, söa sai. ( ph­¬ng ph¸p nh­ tiÕt 13 ) - GV chØ ®¹o HS luyÖn tËp theo nhãm tõ 10 - 12 HS . - C¸n sù ®iÒu khiÓn líp tËp, GV ®«n ®èc HS. - TÝch cùc th¶ láng sau ch¹y. - GV gäi 1- 2 HS lªn thùc hiÖn 1 sè KT§T, rót kinh nghiÖm chung. - C¸n sù chØ ®¹o th¶ láng - GV nhËn xÐt giê häc. - ¤n kü néi dung bµi, chuÈn bÞ cho giê sau. Ngày so¹n: tuÇn 9 - tiÕt 18 Ngày d¹y : ch¹y ng¾n - bµi thÓ dôc I/ Môc tiªu : ch¹y ng¾n: ¤n mét sè §TBT( do GV chän).TiÕp tôc hoµn thiÖn kü thuËt ch¹y cù ly ng¾n( träng t©m XP, ch¹y lao, ch¹y gi÷a qu·ng). *Yªu cÇu phèi hîp tèt c¸c giai ®o¹n KT : XP ®óng hiÖu lÖnh, ®¹t tèc ®é cao trong ch¹y lao, duy tr× tèt tèc ®é trong ch¹y gi÷a qu·ng vµ vÒ tíi ®Ých. bµi td: ¤n tõ nhÞp 1- 25. *Yªu cÇu thuéc thø tù kü thuËt ®éng t¸c, chó ý söa t­ thÕ ®éng t¸c vµ biªn ®é, sù liªn hoµn gi÷a c¸c nhÞp. - TÝch cùc, an toµn trong tËp luyÖn II/ ChuÈn bÞ : S©n tËp, ®­êng ch¹y, bµn ®¹p. III/ TiÕn tr×nh bµi d¹y : Néi dung §/ l­îng Ph­¬ng ph¸p A/ PhÇn më ®Çu: - NhËn líp - Phæ biÕn nd, yc bµi häc - Khëi ®éng: + Xoay kü khíp + Ch¹y nhÑ t¹i chç. - KTBC: Thùc hiÖn kü thuËt xuÊt ph¸t thÊp ch¹y lao. B/ PhÇn c¬ b¶n : 1. Bµi thÓ dôc : + ¤n tõ nhÞp 1 - nhÞp 25 * Chó ý nh÷ng sai lÇm th­êng m¾c -> c¸ch söa. * Chó ý biªn ®é , sù liªn hoµn gi÷a c¸c nhÞp. + Cñng cè néi dung 1. 2. Ch¹yng¾n: - ¤n ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi - XuÊt ph¸t- ch¹y lao - ch¹y gi÷a qu·ng: 45 m. - Hoµn thiÖn 4 giai ®o¹n: 50 m. C/ PhÇn kÕt thóc : - Cñng cè néi dung bµi - Th¶ láng: Rò c¬ b¾p. - NhËn xÐt giê häc - H­íng dÉn vÒ nhµ . 6 - 8' 1 - 2' 1 - 2' 1 lÇn 30 - 32' 12- 14' sè lÇn kh«ng x¸c ®Þnh. 14 - 17' 2- 3 lÇn/20m 3 lÇn/40m 2 lÇn/50m V1= TB V2=tèi ®a 6 - 8' - C¸n sù tËp trung líp theo ®éi h×nh hµng ngang cù ly hÑp, b¸o c¸o sÜ sè, h« khÈu lÖnh. - GV phæ biÕn gän râ - C¸n sù ®iÒu khiÓn líp khëi ®éng theo ®éi h×nh hµng ngang cù ly réng, GV ®«n ®èc chung. 2 em ( cã nhËn xÐt ) - GV chØ ®¹o HS «n tËp theo ®éi h×nh hµng ngang c¶ líp, tæ. - C¸n sù h« cho líp tËp. - GV ®«n ®èc, söa sai. - HS tÝch cùc , tù gi¸c tËp luyÖn + Gäi 1- 2 HS lªn tËp, gäi HS nhËn xÐt : gv rót kinh nghiÖm chung. - GV chØ ®¹o HS «n tËp theo ®éi h×nh hµng ngang c¶ líp, di chuyÓn. - C¸n sù ®iÒu khiÓn líp tËp. - Líp tËp theo nhãm 4 - 6 em ®éi h×nh dßng n­íc ch¶y. - C¸n sù h« khÈu lÖnh - GV ®«n ®èc vµ söa sai. - GV gäi 1- 2 HS lªn thùc hiÖn 1 sè KT§T, rót kinh nghiÖm chung. - C¸n sù chØ ®¹o th¶ láng - GV nhËn xÐt giê häc. - ¤n kü néi dung bµi, chuÈn bÞ cho giê sau. Ngày so¹n: tuÇn 10 - tiÕt 19 Ngày d¹y : ch¹y ng¾n - bµi thÓ dôc I/ Môc tiªu : ch¹y ng¾n: TËp luyÖn hoµn thiÖnkü thuËt ch¹y cù ly ng¾n vµ chuÈn bÞ cho kiÓm tra. *Yªu cÇu phèi hîp tèt c¸c giai ®o¹n KT : XP ®óng hiÖu lÖnh, ®¹t tèc ®é tèi ®a trong ch¹y lao, duy tr× tèc ®é trong ch¹y gi÷a qu·ng vµ vÒ tíi ®Ých- chuÈn bÞ cho kiÓm tra. bµi td: ¤n tõ nhÞp 1- 25; Häc tõ nhÞp26- 35. *Yªu cÇu thùc hiÖn t­¬ng ®èi tèt tõ nhÞp 1- 25, chó ý vÒ t­ thÕ ®éng t¸c vµ biªn ®é, sù liªn hoµn gi÷a c¸c nhÞp. B­íc ®Çu n¾m ®­îc kü thuËt ®éng t¸c tõ nhÞp 26 - 35. - TÝch cùc, an toµn trong tËp luyÖn. II/ ChuÈn bÞ : S©n tËp, ®­êng ch¹y, bµn ®¹p. III/ TiÕn tr×nh bµi d¹y : Néi dung §/ l­îng Ph­¬ng ph¸p A/ PhÇn më ®Çu: - NhËn líp - Phæ biÕn nd, yc bµi häc - Khëi ®éng: + Xoay kü khíp + Ch¹y nhÑ t¹i chç. - KTBC: Thùc hiÖn 4 giai ®o¹n kü thuËt ch¹y ng¾n. B/ PhÇn c¬ b¶n : 1. Bµi thÓ dôc : a. ¤n tõ nhÞp 1 - nhÞp 25 * Chó ý nh÷ng sai lÇm th­êng m¾c -> c¸ch söa. * Chó ý biªn ®é , sù liªn hoµn gi÷a c¸c nhÞp. b. Häc tõ nhÞp 26 - 35: ( SGV ) + TËp tõ nhÞp 1- 35. 2. Ch¹yng¾n: - XuÊt ph¸t- ch¹y lao - ch¹y gi÷a qu·ng: 45 m. - Hoµn thiÖn 4 giai ®o¹n: 50 m. C/ PhÇn kÕt thóc : - Cñng cè néi dung bµi - Th¶ láng: Rò c¬ b¾p. - NhËn xÐt giê häc - H­íng dÉn vÒ nhµ . 6 - 8' 1 - 2' 1 - 2' 1 lÇn 30 - 32' 15'- 16' 3 - 4lÇn 1 - 2 lÇn 1 - 2lÇn 2 - 3 lÇn 2 - 3 lÇn 14 - 16' 2 lÇn/40m 2 lÇn/50m V1= TB V2=tèi ®a 6 - 8' - C¸n sù tËp trung líp theo ®éi h×nh hµng ngang cù ly hÑp, b¸o c¸o sÜ sè, h« khÈu lÖnh. - GV phæ biÕn gän râ - C¸n sù ®iÒu khiÓn líp khëi ®éng theo ®éi h×nh hµng ngang cù ly réng, GV ®«n ®èc chung. 2 em ( cã nhËn xÐt ) - GV chØ ®¹o HS «n tËp theo ®éi h×nh hµng ngang c¶ líp, tæ. - C¸n sù h« cho líp tËp. - GV ®«n ®èc, söa sai. - HS tÝch cùc , tù gi¸c tËp luyÖn chung. - GV lµm mÉu vµ ph©n tÝch kü thuËt-> HS quan s¸t. - GV tËp chËm vµ h« cho líp tËp theo. - C¸n sù h« cho líp tËp: GV quan s¸t vµ söa sai. - Líp tËp theo nhãm 4 - 6 em ®éi h×nh dßng n­íc ch¶y. - C¸n sù h« khÈu lÖnh - GV ®«n ®èc vµ söa sai. - GV gäi 1- 2 HS lªn thùc hiÖn 1 sè KT§T, rót kinh nghiÖm chung. - C¸n sù chØ ®¹o th¶ láng - GV nhËn xÐt giê häc. - ¤n kü néi dung bµi, chuÈn bÞ cho giê sau. Ngày so¹n: tuÇn 10 - tiÕt 20 Ngày d¹y : kiÓm tra kü thuËt ch¹y ng¾n I/ Môc tiªu : - KiÓm tra ch¹y ng¾n cù ly 60 m; kÕt hîp kiÓm tra rÌn luyÖn th©n thÓ. * Yªu cÇu: Thùc hiÖn tèt kü thuËt, ®¹t thµnh tÝch cao. - An toµn trong qua tr×nh kiÓm tra. II/ ChuÈn bÞ : S©n tËp, ®­êng ch¹y, bµn ®¹p,®ång hå bÊm gi©y. III/ TiÕn tr×nh giê kiÓm tra : Néi dung §/ l­îng Ph­¬ng ph¸p A/ PhÇn më ®Çu : - æn ®Þnh tæ chøc líp - Phæ biÕn nd, yc kiÓm tra. - Khëi ®éng: + Xoay kü khíp + Ch¹y nhÑ t¹i chç B/ PhÇn c¬ b¶n : 1. Néi dung kiÓm tra: - KiÓm tra KT ch¹y ng¾n 60 m. (Träng t©m c¸c giai ®o¹n: XuÊt ph¸t thÊp, ch¹y lao, ch¹y gi÷a qu·ng ) 2. C¸ch cho ®iÓm: + §iÓm kiÓm tra cho theo møc ®é thùc hiÖn kü thuËt vµ thµnh tÝch. - §iÓm G: Thùc hiÖn ®óng 3 giai ®o¹n KT vµ thµnh tÝch ®¹t : 9,8" ( nam); 11"( N÷) - §iÓm K: Cã mét vµi sai sãt nhá vÒ KT vµ thµnh tÝch ®¹t: 9, 9"- 10,5" ( Nam );11,1"- 11,6" ( N÷ ). - §iÓm §: Thùc hiÖn sai mét trong 3 giai ®o¹n KTvµ thµnh tÝch ®¹t: Trªn 10,5"( Nam );11,6 (N÷ ) - §iÓm C®: Thùc hiÖn sai tõ 2 - 3 giai ®o¹n KT, kh«ng tÝnh thµnh tÝch. C/ PhÇn kÕt thóc : - Th¶ láng: Rò c¬ b¾p - NhËn xÐt giê kiÓm tra - H­íng dÉn vÒ nhµ. 5 - 6' 2 - 3' 1 - 2' 30 - 32' 6 - 8' - C¸n sù tËp trung líp theo ®éi h×nh hµng ngang cù ly hÑp, b¸o c¸o sÜ sè, h« khÈu lÖnh. - GV phæ biÕn gän râ - C¸n sù ®iÒu khiÓn líp khëi ®éng theo ®éi h×nh hµng ngang cù ly réng, GV ®«n ®èc chung. - Tæ chøc kiÓm tra lµm nhiÒu ®ît. Mçi ®ît tõ 2 - 4 HS. - Mçi HS tham gia kiÓm tra mét lÇn. Tr­êng hîp ®Æc biÖt cho kiÓm tra lÇn 2: Khi kiÓm tra lÇn 2 ®iÓm tèi ®a kh«ng qu¸ 8. * Mét sè t×nh huèng kh¸c do GV quyÕt ®Þnh. + GV cïng mét sè HS phèi hîp x¸c ®Þnh thµnh tÝch. + Chó ý an toµn trong kiÓm tra. - C¸n sù chØ ®¹o th¶ láng - GV nhËn xÐt giê kiÓm tra, tuyªn d­¬ng nh÷ng HS cã thµnh tÝch cao, rót kinh nghiÖm chung. - ChuÈn bÞ cho giê sau.

File đính kèm:

  • docGIAO AN TD 8t1120.doc