Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình cả năm - Năm học 2012-2013 - Hoàng Công Tuấn

I. Mục tiêu:

- Trang bị cho học sinh một số hiểu biết ban đầu về sức nhanh và phương pháp tập luyện đơn giản để các em tập luyện phát triển sức nhanh.

- Có ý thức rèn luyện TDTT, biết vận dụng tự tập hàng ngày.

II. chuẩn bị:

- Lớp học

- Tài liệu tham khảo về TDTT.

III. Tiến trình lên lớp:

 

 

doc140 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 06/03/2021 | Lượt xem: 79 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình cả năm - Năm học 2012-2013 - Hoàng Công Tuấn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ra, c«ng bè kÕt qu¶ kiÓm tra vµ h­íng dÉn häc sinh vÒ nhµ. *Rót kinh nghiÖm: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Ngµy so¹n: 13/4/2012 «n tËp vµ kiÓm tra ch¹y bÒn I. Môc tiªu. - ¤n tËp vµ kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh trong thêi gian häc tËp võa qua, ph©n lo¹i tr×nh ®é tõng häc sinh. - Häc sinh chó ý ®Ó thùc hiÖn tèt kÜ thuËt vµ ®¹t ®­îc thµnh tÝch cao nhÊt. - Cã th¸i ®é nghiªm tóc trong khi kiÓm tra. II. ChuÈn bÞ. - S©n «n tËp vµ kiÓm tra, ®­êng ch¹y bÒn, ®ång hå, bµn ghÕ gi¸o viªn ®Ó kiÓm tra. III. TiÕn tr×nh kiÓm tra. Néi dung tg Ph­¬ng ph¸p - Tæ chøc A. Më ®Çu. 1. Tæ chøc. Thø Ngµy TiÕt Líp SS - Phæ biÕn môc tiªu. 2. Khëi ®éng. - Chung: 6 ®éng t¸c tay kh«ng. + §éng t¸c tay ngùc, ®éng t¸c tay l­ên. + §éng t¸c vÆn m×nh, ®éng t¸c l­ng bông. + §éng t¸c ch©n, ®éng t¸c toµn th©n. - Chuyªn m«n: Xoay c¸c khíp, Ðp ngang, Ðp däc. 3. KiÓm tra: - KT sù chuÈn bÞ cña häc sinh. B. C¬ b¶n. 1. ¤n tËp: - Ch¹y b­íc nhá. - Ch¹y n©ng cao ®ïi. - Ch¹y ®¸ gãt cao vÒ sau. 2. KiÓm tra ch¹y bÒn. * C¸ch ®¸nh gi¸: KiÓm tra ch¹y cù ly 500m (nam vµ n÷) cã tÝnh thêi gian vµ kh«ng tÝnh thêi gian. - §¸nh gi¸ theo hai møc: §¹t vµ ch­a §¹t. + Møc §¹t: Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt, t­ thÕ ch¹y, khi ch¹y ®­êng vßng, lªn dèc hoÆc xuèng dèc, thµnh tÝch ®¹t møc “§¹t” theo tiªu chuÈn RLTT 120” (nam) vµ 132” (n÷) hoÆc ch¹y hÕt cù ly kh«ng tÝnh thêi gian ®èi víi nh÷ng häc sinh cã thÓ lùc kÐm, søc kháe kh«ng b×nh th­êng. + Møc ch­a §¹t: Kh«ng ch¹y hÕt cù ly quy ®Þnh. C. KÕt thóc. - Th¶ láng, håi tÜnh, nhËn xÐt giê kiÓm tra vµ c«ng bè kÕt qu¶ kiÓm tra. - HDVN: VÒ nhµ tù tËp tèt c¸c néi dung ®· häc vµ luyÖn tËp ch¹y bÒn, giê sau «n tËp vµ kiÓm tra tiªu chuÈn RLTT ch¹y bÒn. 6’ (2) (3) (1) 34’ 5’ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx O - Líp tr­ëng tËp hîp líp vµ b¸o c¸o sÜ sè. - GV nhËn líp vµ phæ biÕn môc tiªu giê häc. - Líp tr­ëng h« cho c¶ líp khëi ®éng GV quan s¸t chung. - Gi¸o viªn kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh. - Hs «n tËp c¸c kÜ n¨ng ch¹y t¹i chç, chuÈn bÞ kiÓm tra. - KiÓm tra lµm nhiÒu ®ît, mçi ®ît tõ 5 - 8 häc sinh; ®¸nh gi¸ tõng häc sinh. - Mçi häc sinh chØ ®­îc tham gia kiÓm tra mét lÇn. Nh÷ng häc sinh cã giÊy x¸c nhËn cña b¸c sÜ kh«ng ®­îc tËp TDTT th× kh«ng ph¶i kiÓm tra. - Nh÷ng häc sinh cã thÓ lùc kÐm hoÆc søc kháe kh«ng b×nh th­êng cã thÓ ch¹y 200 - 400m kh«ng tÝnh thêi gian hoÆc kiÓm tra vµo h«m kh¸c. - Gi¸o viªn c¨n cø vµo møc ®é thùc hiÖn kÜ thuËt vµ thµnh tÝch ®¹t ®­îc cña häc sinh vµ ®¸nh gi¸. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx O - Häc sinh th¶ láng vµ håi tÜnh. - Gi¸o viªn nhËn xÐt giê kiÓm tra, c«ng bè kÕt qu¶ kiÓm tra vµ h­íng dÉn häc sinh vÒ nhµ. *Rót kinh nghiÖm: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... DUYÖT GI¸O ¸N BGH Tæ KHTN Ngµy so¹n: 13/4/2012 kiÓm tratiªu chuÈn rltt: ch¹y bÒn I. Môc tiªu. - KiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh trong thêi gian häc tËp võa qua, ph©n lo¹i tr×nh ®é tõng häc sinh. - Häc sinh chó ý ®Ó thùc hiÖn tèt kÜ thuËt vµ ®¹t ®­îc thµnh tÝch cao nhÊt. - Cã th¸i ®é nghiªm tóc trong khi kiÓm tra. II. ChuÈn bÞ. - S©n kiÓm tra, ®­êng ch¹y bÒn, ®ång hå, bµn ghÕ gi¸o viªn ®Ó kiÓm tra. III. TiÕn tr×nh kiÓm tra. Néi dung tg Ph­¬ng ph¸p - Tæ chøc A. Më ®Çu. 1. Tæ chøc. Thø Ngµy TiÕt Líp SS - Phæ biÕn môc tiªu. 2. Khëi ®éng. - Chung: 6 ®éng t¸c tay kh«ng. + §éng t¸c tay ngùc, ®éng t¸c tay l­ên. + §éng t¸c vÆn m×nh, ®éng t¸c l­ng bông. + §éng t¸c ch©n, ®éng t¸c toµn th©n. - Chuyªn m«n: Ðp ngang, Ðp däc, ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi. 3. KiÓm tra: - KT sù chuÈn bÞ cña häc sinh. B. C¬ b¶n. * KiÓm tra ch¹y bÒn. * C¸ch ®¸nh gi¸: KiÓm tra ch¹y cù ly 500m (nam vµ n÷) cã tÝnh thêi gian vµ kh«ng tÝnh thêi gian. - §¸nh gi¸ theo hai møc: §¹t vµ ch­a §¹t. + Møc §¹t: Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt, t­ thÕ ch¹y, khi ch¹y ®­êng vßng, lªn dèc hoÆc xuèng dèc, thµnh tÝch ®¹t møc “§¹t” theo tiªu chuÈn RLTT 120” (nam) vµ 132” (n÷) hoÆc ch¹y hÕt cù ly kh«ng tÝnh thêi gian ®èi víi nh÷ng häc sinh cã thÓ lùc kÐm, søc kháe kh«ng b×nh th­êng. + Møc ch­a §¹t: Kh«ng ch¹y hÕt cù ly quy ®Þnh. C. KÕt thóc. - Th¶ láng, håi tÜnh, nhËn xÐt giê kiÓm tra vµ c«ng bè kÕt qu¶ kiÓm tra. - HDVN: VÒ nhµ tù tËp tèt c¸c néi dung ®· häc vµ luyÖn tËp ch¹y bÒn, giê sau «n tËp vµ kiÓm tra tiÕp nh÷ng häc sinh cßn l¹i. 6’ (2) (3) (1) 34’ 5’ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx O - Líp tr­ëng tËp hîp líp vµ b¸o c¸o sÜ sè. - GV nhËn líp vµ phæ biÕn môc tiªu giê häc. - Líp tr­ëng h« cho c¶ líp khëi ®éng GV quan s¸t chung. - Gi¸o viªn kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh. - KiÓm tra lµm nhiÒu ®ît, mçi ®ît tõ 5 - 8 häc sinh; ®¸nh gi¸ tõng häc sinh. - Mçi häc sinh chØ ®­îc tham gia kiÓm tra mét lÇn. Nh÷ng häc sinh cã giÊy x¸c nhËn cña b¸c sÜ kh«ng ®­îc tËp TDTT th× kh«ng ph¶i kiÓm tra. - Nh÷ng häc sinh cã thÓ lùc kÐm hoÆc søc kháe kh«ng b×nh th­êng cã thÓ ch¹y 200 - 400m kh«ng tÝnh thêi gian hoÆc kiÓm tra vµo h«m kh¸c. - Gi¸o viªn c¨n cø vµo møc ®é thùc hiÖn kÜ thuËt vµ thµnh tÝch ®¹t ®­îc cña häc sinh vµ ®¸nh gi¸. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx O - Häc sinh th¶ láng vµ håi tÜnh. - Gi¸o viªn nhËn xÐt giê kiÓm tra, c«ng bè kÕt qu¶ kiÓm tra vµ h­íng dÉn häc sinh vÒ nhµ. *Rót kinh nghiÖm: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Ngµy so¹n: 13/4/2012 kiÓm tratiªu chuÈn rltt: ch¹y bÒn I. Môc tiªu. - KiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh trong thêi gian häc tËp võa qua, ph©n lo¹i tr×nh ®é tõng häc sinh. - Häc sinh chó ý ®Ó thùc hiÖn tèt kÜ thuËt vµ ®¹t ®­îc thµnh tÝch cao nhÊt. - Cã th¸i ®é nghiªm tóc trong khi kiÓm tra. II. ChuÈn bÞ. - S©n kiÓm tra, ®­êng ch¹y bÒn, ®ång hå, bµn ghÕ gi¸o viªn ®Ó kiÓm tra. III. TiÕn tr×nh kiÓm tra. Néi dung tg Ph­¬ng ph¸p - Tæ chøc A. Më ®Çu. 1. Tæ chøc. Thø Ngµy TiÕt Líp SS - Phæ biÕn môc tiªu. 2. Khëi ®éng. - Chung: 6 ®éng t¸c tay kh«ng. + §éng t¸c tay ngùc, ®éng t¸c tay l­ên. + §éng t¸c vÆn m×nh, ®éng t¸c l­ng bông. + §éng t¸c ch©n, ®éng t¸c toµn th©n. - Chuyªn m«n: Ðp ngang, Ðp däc, ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi. 3. KiÓm tra: - KT sù chuÈn bÞ cña häc sinh. B. C¬ b¶n. * KiÓm tra ch¹y bÒn. * C¸ch ®¸nh gi¸: KiÓm tra ch¹y cù ly 500m (nam vµ n÷) cã tÝnh thêi gian vµ kh«ng tÝnh thêi gian. - §¸nh gi¸ theo hai møc: §¹t vµ ch­a §¹t. + Møc §¹t: Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt, t­ thÕ ch¹y, khi ch¹y ®­êng vßng, lªn dèc hoÆc xuèng dèc, thµnh tÝch ®¹t møc “§¹t” theo tiªu chuÈn RLTT 120” (nam) vµ 132” (n÷) hoÆc ch¹y hÕt cù ly kh«ng tÝnh thêi gian ®èi víi nh÷ng häc sinh cã thÓ lùc kÐm, søc kháe kh«ng b×nh th­êng. + Møc ch­a §¹t: Kh«ng ch¹y hÕt cù ly quy ®Þnh. C. KÕt thóc. - Th¶ láng, håi tÜnh, nhËn xÐt giê kiÓm tra vµ c«ng bè kÕt qu¶ kiÓm tra. - HDVN: VÒ nhµ tù tËp tèt c¸c néi dung ®· häc vµ ¸p dông vµo thùc tÕ luyÖn tËp hµng ngµy. 6’ (2) (3) (1) 34’ 5’ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx O - Líp tr­ëng tËp hîp líp vµ b¸o c¸o sÜ sè. - GV nhËn líp vµ phæ biÕn môc tiªu giê häc. - Líp tr­ëng h« cho c¶ líp khëi ®éng GV quan s¸t chung. - Gi¸o viªn kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh. - KiÓm tra lµm nhiÒu ®ît, mçi ®ît tõ 5 - 8 häc sinh; ®¸nh gi¸ tõng häc sinh. - Mçi häc sinh chØ ®­îc tham gia kiÓm tra mét lÇn. Nh÷ng häc sinh cã giÊy x¸c nhËn cña b¸c sÜ kh«ng ®­îc tËp TDTT th× kh«ng ph¶i kiÓm tra. - Nh÷ng häc sinh cã thÓ lùc kÐm hoÆc søc kháe kh«ng b×nh th­êng cã thÓ ch¹y 200 - 400m kh«ng tÝnh thêi gian hoÆc kiÓm tra vµo h«m kh¸c. - Gi¸o viªn c¨n cø vµo møc ®é thùc hiÖn kÜ thuËt vµ thµnh tÝch ®¹t ®­îc cña häc sinh vµ ®¸nh gi¸. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx O - Häc sinh th¶ láng vµ håi tÜnh. - Gi¸o viªn nhËn xÐt giê kiÓm tra, c«ng bè kÕt qu¶ kiÓm tra vµ h­íng dÉn häc sinh vÒ nhµ. *Rót kinh nghiÖm: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ DUYÖT GI¸O ¸N BGH Tæ KHTN

File đính kèm:

  • docGiao an the duc 8 11-12.doc