Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tuần 26

 A. Chuẩn bị.

I. Mục đích yêu cầu.

- Bật nhảy: Ôn đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát, chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.

- Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân . Học tâng cầu bằng mu bàn chân.

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.

II. Phương tiện: Chuẩn bị cầu đá, đường chạy, hố nhảy xa đệm nhảy, xà cột nhảy cao.

 B. Quá trình lên lớp.

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 242 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tuần 26, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 51 bật nhảy - đá cầu - chạy bền Ngày soạn:27/02/2009 Ngày dạy: ( 03/03/2009 ) A. Chuẩn bị. I. Mục đích yêu cầu. - Bật nhảy: Ôn đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát, chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. - Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân . Học tâng cầu bằng mu bàn chân. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. II. Phương tiện: Chuẩn bị cầu đá, đường chạy, hố nhảy xa đệm nhảy, xà cột nhảy cao. B. Quá trình lên lớp. Nội dung LVĐ Phương pháp tổ chức I. Phần mở đầu. 1.Nhận lớp: - Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số -GV phổ biến yêu cầu nội dung bài học. 2.Khởi động - Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, khớp hông, gối, ép dây chằng. 3. KTBC: Kiểm tra kỹ thuật tâng cầu bằng đùi và má trong. II. Phần cơ bản. 1. Bật nhảy. a.ẹaứ 3 bửụực giaọm nhaỷy vaứo hoỏ caựt b.Chaùy ủaứ chớnh dieọn giaọm nhaỷy ủaự laờng vaứ coứ chaõn qua xaứ tieỏp ủeọm 2. Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bần chân. 3. Chạy bền: (3 vòng sân đối với nam, 2 vòng sân đối với nữ) III. Phần kết thúc. 1. Thả lỏng. 2. Giáo viện nhận xét kết quả giờ học. 3. Giao bài tập về nhà. 10' 2’ 8’ 30’ 3 hiệp 3 -5lần 10’ 5‘ - Cán sự tập trung báo cáo sĩ số cho gv. ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV - ĐHKĐ: Xếp thành 4 hàng ngang cự ly cách nhau 1 sải tay. ĐHTL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV GV cho HS ôn theo hình thức cá nhân và theo nhóm. Hình thức tập luyện theo phương pháp nhóm quay vòng. - Chạy theo đội hình lớp. - Yêu cầu học sinh thả lỏng tích cực. ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV GV nhận xét kết quả bài học và ý thức tập luyện GIAÙO AÙN GIAÛNG DAẽY GVHD: Nguyeón Duy Haọu Hoù teõn giaựo sinh:Leõ Minh Vuừ Leõn lụựp:7.3-Tieỏt 2-Ngaứy 27/02/2009 Tiết 52 - Bật nhảy : OÂn chaùy ủaứ chớnh dieọn giaọm nhaỷy co chaõn qua xaứ +Baọt nhaỷy baống 2 chaõn tay vụựi vaọt treõn cao - ẹá cầu: OÂn taõng caàu baống ủuứi , taõng caàu baống maự trong baứn chaõn, taõng caàu baống mu baứn chaõn -Troứ chụi :Loứ coứ tieỏp sửực I. Mục đích yêu cầu. - Bật nhảy:.Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. Học bật nhảy bằng 2 chân, tay với vật trên cao. Trò chơi “Loứ coứ tieỏp sửực” - Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong, tâng cầu bằng mu bàn chân . II. ẹũa ủieồm -Phương tiện: +HS :Trang bũ ủaày ủuỷ ủoàng phuùc theồ duùc, duùng cuù hoùc taọp +GV:Chuẩn bị cầu đá thũ phaùm KT, đường chạy, đệm nhảy, xà III. Quá trình lên lớp. Nội dung LVĐ Phương pháp tổ chức I. Phần mở đầu. 1.Nhận lớp: (H1) -Lụựp trửụỷng taọp hụùp ủieồm soỏ baựo caựo - Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số sửực khoỷe HS 2.GV phổ biến yêu cầu nội dung bài học. 3.Khởi động a.Khụỷi ủoọng chung - Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, khớp hông, gối,khụựp vai,tay noù vụựi muừi chaõn kia - ép dây chằng: ngang, doùc. b.Khụỷi ủoọng chuyeõn moõn -Chaùy bửụức nhoỷ -Chaùy naõng cao ủuứi chaùy goựt chaùm moõng -ẹaự laờng trửụực sau, ủaự maự trong ,maự ngoaứi 4.KTBC: Tâng cầu bằng đùi, bằng má trong bàn chân. II. Phần cơ bản. 1. Bật nhảy. a.Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. *CB: ẹửựng vuoõng goực vụựi xaứ caựch ủieồm GN khoaỷng 3-5 bửụực ,ủieồm GN caựch xaứ 1 caựnh tay hụi co *ẹoọng taực; chaùy ủaứ tửù nhieõn 5-7 bửụực ủaứ ủaởt chaõn GN vaứo ủieồm GN roài GN thaọt maùnh phoài hụùp chaõn kia ủaự laờng leõn cao veà trửụực hai tay keỏt hụùp ủnh1 naõng ngửụứi leõn. tieỏp theo co chaõn GN vaứ hụi ngaỷ thaõn veà trửụực ủeồ bay qua xaứ. sau ủoự ủửa chaõn GN veà vụựi chaõn laờng roài caỷ hai chaõn cuứng tieỏp ủeọm. Khi chaùm caựt co 2 chaõn ủeồ giaỷm chaỏn ủoọng vaứ vửụn 2 tay tửù nhieõn ủeồ dửừ thaờng baống. b.Học bật nhảy bằng 2 chân, tay với vật trên cao. *CB:Hai chaõn chuùm baống vai ,hai tay thaỷ loỷng tửù nhieõn, maột nhỡn theo vaọt *ẹT: Duứng lửùc cuỷa coồ chaõn vaứ sửực baọt cuỷa cụ ủuứi baọt maùnh leõn co vaứ ủua hai tay leõn cao vụựi vaọt treõn cao 2. Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bần chân, tâng cầu bằng mu bàn chân. 3.Troứ chụi :loứ coứ tieỏp sửực 3.Cuỷng coỏ baứi hoùc: Thửùc hieọn laùi KT taõng caàu baống mu baứn chaõn. Thửùc hieọn laùi KT chaùy ủaứ chớnh dieọn GN thu chaõn qua xaứ III. Phần kết thúc. 1. Thả lỏng. Thaỷ loỷng tớch cửùc ủửa cụ theồ veà traùng thaựi ban ủaàu trửụực khi taọp luyeọn 2. Giáo viện nhận xét kết quả giờ học. 3. Giao bài tập về nhà: OÂn taõng caàu Luyeọn taọp chaùy beàn treõn ủũa hỡnh tửù nhieõn 8-10' 1phuựt 1phuựt 6phuựt 2phuựt 30 phuựt 11 phuựt 3 -4lần 2-3 laàn 11 phuựt 6 phuựt 2 phuựt 5Phuựt - Cán sự tập trung báo cáo sĩ số cho gv. ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV - ĐHKĐ: Xếp thành 4 hàng ngang cự ly cách nhau 1 sải tay. ĐHKẹ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV *ẹHKT Baứi cuừ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m -Goùi 2 em leõn KT kyừ thuaọt taõng caàu -HS quan saựt. GV chuự yự suỷa sai cho ủieồm *ẹH phaõn tớch giaỷng giaỷi kyừ thuaọt *Phửụng Phaựp taọp luyeõn phaõn nhoựm xoay voứng GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m *Cho lụựp taọp hụùp thaứnh 4 haứng doùc -Cheo vaọt treõn cao khoaỷng 2-2,5m. Cho laàn lửụùt 4 em vaứo thửùc hieọn theo hieọu laọnh cuỷa GV .Thuùc hieọn xong veà xeỏp haứng phớa sau -GV laứm maóu sau ủoự cho HS taọp -GV chuự yự sửỷa sai GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV phân tích làm mẫu và tổ chức cho học sinh tập. Hình thức tập luyện theo phương pháp nhóm quay vòng. *ẹH OÂn Taõng caàu * * * * * * * 3-5m GV * * * * * * * *Nhoựm 1 taõng caàu *Nhoựm 2 hoùc baọt nhaỷy *GV Cho HS taọp Sau ủoự ủoồi xoay ngửụùc laùi *GV Goùi 2 em leõn thửùc hieọn KT lụựp quan saựt .GV chuự yự sửỷa sai neỏu coự *GV phoồ bieỏn caựch chụi luaọt chụi vaứ toồ chửực cho HS chụi *GV goùi 1-2 hoùc sinh leõn laứm thửùc hieọn KT vaứ sửỷa sai neỏu coự - Yêu cầu học sinh thả lỏng tích cực. ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV - GV nhận xét kết quả bài học và ý thức tập luyện

File đính kèm:

  • docTUAN 26.doc