Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 7+8: Đội hình đội ngũ; Chạy nhanh; Chạy bền - Trường THCS Trà Vong

I . NHIỆM VỤ:

1.ĐHĐN: Đi đều-đứng lại, vòng phải-trái.

 Đổi chân khi đi đều sai nhịp.

2.CN: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông.

 Học: Đứng vai hướng chạy, ngồi xổm-xuất phát.

3.Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

 Giới thiệu hiện tượng đau sóc và cách khắc phục.

 II.YÊU CẦU:

 -Thực hiện chính xác và nắm vững về ĐHĐN.

 -Tích cực thực hiện nội dung chạy nhanh.

 -Kiên trì luyện tập để phát triển sức bền.

III.THỜI GIAN:

 - 2 tiết (90)

IV.ĐỊA ĐIỂM:

- Sân tập của trường.

V.DỤNG CỤ:

 - Vôi, tranh các động tác bổ trợ, phát lệnh.

 

 

 

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 366 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 7+8: Đội hình đội ngũ; Chạy nhanh; Chạy bền - Trường THCS Trà Vong, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIAÙO AÙN SOÁ: 4 MOÂN : ẹoọi hỡnh ủoọi nguừ; Chaùy nhanh; Chaùy beàn. ˜w™ Tieỏt CT : 7+8 Thụứi gian daùy : Tuaàn 04 I . NHIEÄM VUẽ: 1.ẹHẹN: ẹi ủeàu-ủửựng laùi, voứng phaỷi-traựi. ẹoồi chaõn khi ủi ủeàu sai nhũp. 2.CN: Chaùy bửụực nhoỷ, naõng cao ủuứi, goựt chaùm moõng. Hoùc: ẹửựng vai hửụựng chaùy, ngoài xoồm-xuaỏt phaựt. 3.Chaùy beàn: Chaùy treõn ủũa hỡnh tửù nhieõn. Giụựi thieọu hieọn tửụùng ủau soực vaứ caựch khaộc phuùc. II.YEÂU CAÀU: -Thửùc hieọn chớnh xaực vaứ naộm vửừng veà ẹHẹN. -Tớch cửùc thửùc hieọn noọi dung chaùy nhanh. -Kieõn trỡ luyeọn taọp ủeồ phaựt trieồn sửực beàn. III.THễỉI GIAN: - 2 tieỏt (90’) IV.ẹềA ẹIEÅM: Saõn taọp cuỷa trửụứng. V.DUẽNG CUẽ: - Voõi, tranh caực ủoọng taực boồ trụù, phaựt leọnh. PHAÀN VAỉ NOÄI DUNG LệễẽNG Vẹ I/ Phaàn chuaồn bũ: Nhaọn lụựp – ẹieồm danh. Phoồ bieỏn noọi dung yeõu caàu buoồi taọp. Khụỷi ủoọng: xoay khụựp, caờng cụ. Kieồm tra baứi cuừ: Phoứng traựnh chaỏn thửụng. (10p) 1’ 1’ 6’(2x8) 2’ II/ Phaàn cụ baỷn: 1)ẹHẹN: _ OÂn ẹi ủeàu-ủửựng laùi, voứng phaỷi-traựi. _ẹoồi chaõn khi ủi ủeàu sai nhũp. 2)CN: _ Chaùy bửụực nhoỷ, naõng cao ủuứi, goựt chaùm moõng. . _Hoùc: ẹửựng vai hửụựng chaùy, ngoài xoồm-xuaỏt phaựt. 3)Chaùy beàn: _ Chaùy treõn ủũa hỡnh tửù nhieõn. _Giụựi thieọu hieọn tửụùng ủau soực vaứ caựch khaộc phuùc. 4)Cuỷng coỏ kyừ thuaọt: ẹi ủeàu, ủi voứng; caực ủoọng taực boồ trụù, hieọn tửụùng ủau soực vaứ caựch khaộc phuùc. (73p) 25’ 25’x3L 15’ 8’ III/ Phaàn keỏt thuực: -Hoài túnh. -Nhaọn xeựt ủaựnh giaự buoồi taọp. -H.D taọp ụỷ nhaứ: ẹi ủeàu, voứng; luyeọn taọp chaùy beàn. -Xuoỏng lụựp (7p) 4’ 1’ 2’ YEÂU CAÀU Cễ BAÛN VEÀ KYế THUAÄT BIEÄN PHAÙP TOÅ CHệÙC -HS taọp trung nhanh, nghieõm tuực. -Chuự yự nghe GV phoồ bieỏn noọi dung y/c. -Tớch cửùc thửùc hieọn khụỷi ủoọng. -Thửùc hieọn toỏt noọi dung kieồm tra. -HS giaừn caựch 1 dang tay khụỷi ủoọng. -Gv goùi 3hs thửùc hieọn KT, gv ủaựnh giaự. +Thửùc hieọn ủuựng theo khaồu leọnh chổ huy. +Tay ủaựnh nhũp nhaứng ủuựng kyừ thuaọt. +ẹi ủuựng tử theỏ, chổnh haứng khi ủi voứng. -Chuự yự xem gv phaõn tớch, thũ phaùm caựch ủoồi chaõn khi sai nhũp, aựp duùng toỏt trong quaự trỡnh thửùc hieọn. +Thửùc hieọn toỏt caực ủoọng taực boồ trụù. +Chuự yự phoỏi hụùp tay nhũp nhaứng. -Thửùc hieọn ủuựng tử theỏ xuaỏt phaựt. -Taọp trung nghe phaựt leọnh phaỷn xaù nhanh. -Chaùy taờng daàn toỏc ủoọ ủeỏn nhanh nhaỏt. +Kieõn trỡ khaộc phuùc khoự khaờn luyeọn taọp. +Hớt thụỷ ủeàu trong quaự trỡnh chaùy. -Naộm vửừng hieọn tửụùng ủau soực vaứ caựch khaộc phuùc. +HS taọp trung nghe gv nhaộc nhụỷ sửỷa sai. +Xem thửùc hieọn ủeồ ruựt kinh nghieọm -Gv cho hs thửùc hieọn taọp chung, sau ủoự chia 4 nhoựm taọp luyeọn. - Gv quaỷn lyự ẹieàu khieồn, nhaộc nhụỷ vaứ sửỷa sai cho hs . 200-250m -Gv goùi hs thửùc hieọn toỏt vaứ chửa ủaùt thửùc hieọn caỷ lụựp xem, gv nhaọn xeựt cho hs cuỷng coỏ. -Tớch cửùc thaỷ loỷng, thử daừn, hớt thụỷ saõu. -Chuự yự nghe gv nhaọn xeựt ủaựnh giaự buoồi taọp. -Thửùc hieọn toỏt baứi taọp ụỷ nhaứ. -Lụựp giaỷi taựn traọt tửù. -HS giaừn caựch 1 dang tay hoài túnh. Taõn Bieõn, Ngaứy 17 Thaựng 9 Naờm2007 Giaựo vieõn soaùn Duyeọt cuỷa Ban Giaựm Hieọu Huyứnh Minh Chaựnh NHAÄN XEÙT BOÅ SUNG : Duyeọt cuỷa toồ trửụỷng CM

File đính kèm:

  • docTD 7 tuan 4.doc
Giáo án liên quan