Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 65: Kiểm tra chạy bền - Năm học 2010-2011

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức: Biết thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.

2. Kỹ năng: Học sinh biết phân phối sức trên toàn bộ quãng đường, không bỏ cuộc khi chạy.

3. Thái độ: Học sinh có thái độ học tập đúng đắn, rèn luyện tính kỷ luật.

II. Địa điểm, phương tiện.

- Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập.

- Phương tiện: còi, đồng hồ bấm thời gian.

III. Nội dung và phương pháp lên lớp.

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 01/03/2021 | Lượt xem: 132 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 65: Kiểm tra chạy bền - Năm học 2010-2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 18/ 4 /2011 Ngày giảng: L7A: / 4 /2011 L7B: / 4 /2011 Tiết 65 KIỂM TRA CHẠY BỀN I. Mục tiêu. 1. Kiến thức: Biết thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên. 2. Kỹ năng: Học sinh biết phân phối sức trên toàn bộ quãng đường, không bỏ cuộc khi chạy. 3. Thái độ: Học sinh có thái độ học tập đúng đắn, rèn luyện tính kỷ luật. II. Địa điểm, phương tiện. - Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập. - Phương tiện: còi, đồng hồ bấm thời gian. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung Định lượng Phương pháp – Tổ chức 1. Phần mở đầu. a. NhËn líp. Líp 7A: / 33 P . KP .BT Líp 7B: / 32 P . KP .BT - KiÓm tra søc kháe h/s. b) Khëi ®éng : - Xoay khíp cæ tay , cæ ch©n, ®Çu gèi, h«ng, vai. - T¹i chç ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng, gãt ch¹m tay, l¨ng ch©n tr­íc, l¨ng ch©n sau, l¨ng sang ngang. 9 – 10p - Líp trëng tËp hîp líp, chÊn chØnh hµng ngò ,b¸o c¸o sÜ sè cho GV. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ ( Cs )€ €€€€€€ €(GV ) - GV nhËn líp , kiÓm tra sÜ sè, trang phôc cña HS. Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p kiÓm tra. - C¸n sù ®iÒu khiÓn tËp. € € € € € € € € € € € € € € € € € € (Gv )€ € € € € € € €(cs) 2. Phần cơ bản. a) Nội dung kiểm tra: Kiểm tra chạy bền trên địa hình tự nhiên (500m tính thành tích) b)Tổ chức và phương pháp kiểm tra: - Kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi đợt 6 – 8 học sinh. - Mỗi học dinh tham gia kiểm tra 1 lần, trường hợp đặc biệt có thể kiểm tra lần 2 (do Gv quyết định). - Những học sinh có thể lực kém hoặc sức khỏe không bình thường thì cho chạy 200m – 400m. - Những học sinh đến lượt kiểm tra đứng vào vạch xuất phát và thực hiện theo hiệu lệnh của giáo viên. c) Cách cho điểm: Thành tích Điểm Chạy đạt thành tích 100s 9 - 10 Chạy đạt thành tích 110s 7 – 8 Chạy đạt thành tích 120s 5 – 6 28 - 30p Gv gäi gäi thø tù h/s theo sæ ghi ®iÓm. € € € € € € € € € € € € € € € € € € (Gv)€ €(cs) € € € € € € 3. Phần kết thúc - Mét sè ®éng t¸c håi tÜnh : + Cói ng­êi th¶ láng + Duçi ch©n , rò tay th¶ láng - Giao bµi tËp vÒ nhµ : ¤n l¹i néi dung đá cầu - KÕt thóc bµi häc. 4 – 5p - GV ®iÒu khiÓn cho hs thùc hiÖn € € € € € € € € € € € € € € € € € € (Cs) € € € € € € € €(Gv) - HS l¾ng nghe , ghi nhí. - GV h« “ líp gi¶i t¸n !”, hs h« “ khoÎ!”

File đính kèm:

  • docTIET 65- 1.doc