Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 48: Kiểm tra bài thể dục với cờ - Năm học 2010-2011

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

Biết tên và cách thực hiện bài thể dục (thực hiện với cờ).

2. Kỹ năng:

Thực hiện cơ bản đúng toàn bài thể dục (thực hiện với cờ).

3. Thái độ: Rèn luyện tính kỷ luật, đoàn kết.

II. Địa điểm, phương tiện.

- Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập.

- Pương tiện: Bàn ghế cho Gv, Sổ gọi tên và ghi điểm.

III. Nội dung và phương pháp lên lớp.

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 01/03/2021 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 48: Kiểm tra bài thể dục với cờ - Năm học 2010-2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 05 / 03 / 2011 Ngµy gi¶ng: L7A: 07 / 03 / 2011 L7B: 10 / 03/ 2011 TiÕt 48 KiĨm tra bµi thĨ dơc víi cê I. Mơc tiªu: 1. KiÕn thøc: BiÕt tªn vµ c¸ch thùc hiƯn bµi thĨ dơc (thùc hiƯn víi cê). 2. Kü n¨ng: Thùc hiƯn c¬ b¶n ®ĩng toµn bµi thĨ dơc (thùc hiƯn víi cê). 3. Th¸i ®é: RÌn luyƯn tÝnh kû luËt, ®oµn kÕt. II. §Þa ®iĨm, ph­¬ng tiƯn. - §Þa ®iĨm: Trªn s©n tr­êng, vƯ sinh an toµn n¬i tËp. - P­¬ng tiƯn: Bµn ghÕ cho Gv, Sỉ gäi tªn vµ ghi ®iĨm. III. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp. Néi dung §Þnh l­ỵng Ph­¬ng ph¸p – Tỉ chøc 1) PhÇn më ®Çu a)NhËn líp Líp 7A:./ 33 V.P.KP.BT Líp 7B: ./ 32 V.P.KP.BT - KiĨm tra søc kháe h/s. b) Khëi ®éng : - Xoay khíp cỉ tay , cỉ ch©n, ®Çu gèi, h«ng, vai. - T¹i chç ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng, gãt ch¹m tay, l¨ng ch©n tr­íc, l¨ng ch©n sau, l¨ng sang ngang. 8 – 10p - Líp trëng tËp hỵp líp, chÊn chØnh hµng ngị ,b¸o c¸o sÜ sè cho GV. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ ( Cs )€ €€€€€€ €(GV ) - GV nhËn líp , kiĨm tra sÜ sè, trang phơc cđa HS. Phỉ biÕn néi dung, yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p kiĨm tra. - C¸n sù ®iỊu khiĨn tËp. € € € € € € € € € € € € € € € € € € (Gv )€ € € € € € € €(cs) 2. PhÇn c¬ b¶n a) Néi dung kiĨm tra: Bµi thĨ dơc víi cê. b) Tỉ chøc vµ ph­¬ng ph¸p kiĨm tra: - KiĨm tra lµm nhiỊu ®ỵt, mçi ®ỵt 5 – 6 h/s. - Mçi h/s tham gia kiĨm tra 1 lÇn, tr­êng hỵp ®Ỉc biƯt cã thĨ kiĨm tra lÇn 2 (Do Gv quyÕt ®Þnh) - Nh÷ng h/s ®Õn l­ỵt kiĨm tra ®øng vµo vÞ trÝ quy ®Þnh vµ thùc hiƯn ®éng t¸c theo nhÞp h« chung cđa c¸n sù líp. c) C¸ch cho ®iĨm: + §iĨm 9 – 10: Thuéc toµn bµi, thùc hiƯn ®ĩng thø tù, ®ĩng ®éng t¸c, ®Ịu, ®Đp. + §iĨm 7 – 8 : Thuéc toµn bµi, ®ĩng thø tù nh­ng cßn 1 – 2 ®éng t¸c bÞ sai sãt nhá. + §iĨm 5 – 6 : Cã 1 – 2 ®éng t¸c thùc hiƯn sai, cßn quªn thø tù. + §iĨm 3 – 4 : Cã 3 – 4 nhÞp thùc hiƯn sai, kh«ng nhí thø tù. + §iĨm 1 – 2 :Cã tõ 5 nhÞp trë lªn thùc hiƯn sai, kh«ng nhí thø tù. 29 – 30p - Gv gäi 5 – 6 h/s lªn thùc hiƯn c¸n sù ®iỊu khiĨn, Gv chèt l¹i vµ cho ®iĨm. € € € € € € € € € € € € € € € € € € (Gv)€ € € € € € € €(Cs ) € € € € € (h/s thùc hiƯn) 3. PhÇn kÕt thĩc - Mét sè ®éng t¸c håi tÜnh : + Cĩi ng­êi th¶ láng + Duçi ch©n , rị tay th¶ láng - Giao bµi tËp vỊ nhµ : ¤n l¹i bµi thĨ dơc ®· häc. - KÕt thĩc bµi häc. 4 – 5p - GV ®iỊu khiĨn cho hs thùc hiƯn € € € € € € € € € € € € € € € € € € (Cs) € € € € € € € €(Gv) - HS l¾ng nghe , ghi nhí. - GV h« “ líp gi¶i t¸n !”, hs h« “ khoỴ ”

File đính kèm:

  • docTIET 48.doc