Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 37 đến 60 - Bản đẹp 3 cột

I. Mơc tiêu:

 1. Kiến thức:

Học sinh tiếp thu nội dung bài học đạt mức hiểu.

 2. Kỹ năng:

Bit thc hiƯn kỹ thuật động tác mc t­¬ng ®i chÝnh x¸c.

II. Địa điểm, phương tiện:

 1. Địa điểm:

 Tại sân trường.

 2. Phương tiện:

 S©n tp, cßi, cÇu, h c¸t.

III. Tiến trình dạy

doc50 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 25/02/2021 | Lượt xem: 116 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 37 đến 60 - Bản đẹp 3 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ị nhµ «n c¸c ®éng t¸c ®· häc. 5P * Đội hình thả lỏng: Như đội hình khởi động. * Đội hình nhận xét, dặn dò: Như đội hình nhận lớp. TuÇn: 30 TiÕt: 54 NS: 29/3/2009 BËt nh¶y - tttc - Ch¹y bỊn. I. Mơc tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh tiếp thu nội dung bài học đạt mức hiểu. 2. Kỹõ năng: BiÕt thùc hiƯn kỹ thuật động tác ë møc t­¬ng ®èi chÝnh x¸c. II. Địa điểm, phương tiện: 1. Địa điểm: Tại sân trường. 2. Phương tiện: S©n tËp, cßi, cÇu, hè c¸t, xà, nệm. III. Tiến trình dạy học: Néi dung §. L Ph­¬ng ph¸p I/ PHÇn më ®Çu: 1/ Ổn định tổ chức: Gi¸o viªn nhËn líp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu và nội dung giờ học. 2/ Khëi ®éng: Xoay kü c¸c khíp: cỉ tay, cỉ ch©n, khíp khủu tay, khíp b¶ vai, khíp h«ng, khíp gèi, Ðp däc, Ðp ngang. 10P C¸n sù líp tËp trung, b¸o c¸o sÜ sè cho GV. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình khởi động II/ PhÇn c¬ b¶n: 1. BËt nh¶y: - Nh¶y b­íc bé trªn kh«ng. - Ch¹y ®µ chÝnh diƯn giËm nh¶y ch©n l¨ng duçi th¼ng qua xµ. 2. TTTC: Theo kÕ ho¹ch cđa gi¸o viªn. 3. Ch¹y bỊn: LuyƯn tËp ch¹y bỊn. 30P - Tỉ chøc, ®iỊu khiĨn cho HS tËp luyƯn. ▲(GV) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - HS tËp luyƯn lÇn l­ỵt, nghiªm tĩc, tÝch cùc, theo lƯnh. - GV ph©n tÝch, lµm mÉu ®éng t¸c 1 - 2 lÇn. III/ PHẦN KẾT THÚC: - Th¶ láng. - NhËn xÐt. - Dặn dò: VỊ nhµ «n c¸c ®éng t¸c ®· häc. 5P * Đội hình thả lỏng: Như đội hình khởi động. * Đội hình nhận xét, dặn dò: Như đội hình nhận lớp. TuÇn: 31 TiÕt: 55 NS: 05/4/2009 KIĨM TRA BËt nh¶y I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh thể hiện các nội dung đã học đạt mức hiểu. 2. Kỹ năng: Thực hiện kỹ thuật động tác đạt mức cơ bản đúng đến đúng. II. Địa điểm, phương tiện: 1. Địa điểm: Tại sân trường. 2. Phương tiện: Sân tập, còi, thước dây. III. Tiến trình dạy học: Néi dung ®Þnh l­ỵng Ph­¬ng ph¸p I. PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: - Gݸo viªn nhËn líp, kiĨm tra sÜ sè - Phỉ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc 2. Khëi ®éng: - Xoay kü c¸c khíp: cỉ tay, cỉ ch©n, khíp khủu tay, khíp b¶ vai, khíp h«ng, khíp gèi, Ðp däc, Ðp ngang. II. PhÇn c¬ b¶n 1. Néi dung kiĨm tra: KiĨm tra kü thuËt vµ thµnh tÝch BËt xa. 2. Ph­¬ng ph¸p: - KiĨm tra lµm nhiỊu ®ỵt, mçi ®ỵt 05 HS. - Mçi HS ®­ỵc tham gia kiĨm tra 01 lÇn. 3.C¸ch cho ®iĨm: - 9-10: §ĩng kü thuËt, thµnh tÝch ®¹t møc “ Giái”. - 7-8: §ĩng kü thuËt, thµnh tÝch ®¹t møc “ Kh¸”. - 5-6: §ĩng kü thuËt, thµnh tÝch ®¹t møc “ §¹t”. III. PhÇn kÕt thĩc: - Th¶ láng. - NhËn xÐt. - DỈn dß: TiÕt sau häc TTTC. 10p 30p 5p C¸n sù líp tËp trung b¸o c¸o sÜ sè cho GV. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV §HNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV §HK§ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV §éi h×nh kiĨm tra * Đội hình thả lỏng: Như đội hình khởi động. * Đội hình nhận xét, dặn dò: Như đội hình nhận lớp. TuÇn: 31 TiÕt: 56 NS: 05/4/2009 TTTC - ch¹y bỊn I. Mơc tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh tiếp thu nội dung bài học đạt mức hiểu. 2. Kỹõ năng: BiÕt thùc hiƯn kỹ thuật động tác ë møc t­¬ng ®èi chÝnh x¸c. II. Địa điểm, phương tiện: 1. Địa điểm: Tại sân trường. 2. Phương tiện: S©n tËp, cßi, cÇu. III. Tiến trình dạy học: Néi dung §. L Ph­¬ng ph¸p I/ PHÇn më ®Çu: 1/ Ổn định tổ chức: Gi¸o viªn nhËn líp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu và nội dung giờ học. 2/ Khëi ®éng: Xoay kü c¸c khíp: Cỉ tay, cỉ ch©n, khíp khủu tay, khíp b¶ vai, khíp h«ng, khíp gèi, Ðp däc, Ðp ngang. II/ PhÇn c¬ b¶n: 1/ TTTC: Thùc hiƯn: §ì cÇu b»ng ngùc, chuyỊn cÇu b»ng mu bµn ch©n chÝnh diƯn. 2/ Ch¹y bỊn: LuyƯn tËp ch¹y bỊn. III/ PhÇn kÕt thĩc: - Th¶ láng. - NhËn xÐt. - Dặn dò: VỊ nhµ «n c¸c néi dung ®· häc. 10p 30p 5p C¸n sù líp tËp trung, b¸o c¸o sÜ sè cho GV. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình khởi động - GV h­íng dÉn c¸ch thøc vµ tỉ chøc cho häc sinh tËp luyƯn, quan s¸t sưa sai cho HS. - CS ®iỊu khiĨn líp tËp. - GV quan s¸t sưa ch÷a, uèn n¾n. * * * * * GV * * * * * * Đội hình thả lỏng: Như đội hình khởi động. * Đội hình nhận xét, dặn dò: Như đội hình nhận lớp. TuÇn: 32 TiÕt: 57 NS: 12/4/2009 TTTC - ch¹y bỊn I. Mơc tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh tiếp thu nội dung bài học đạt mức hiểu. 2. Kỹõ năng: BiÕt thùc hiƯn kỹ thuật động tác ë møc t­¬ng ®èi chÝnh x¸c. II. Địa điểm, phương tiện: 1. Địa điểm: Tại sân trường. 2. Phương tiện: S©n tËp, cßi, cÇu. III. Tiến trình dạy học: Néi dung §. L Ph­¬ng ph¸p I/ PHÇn më ®Çu: 1/ Ổn định tổ chức: Gi¸o viªn nhËn líp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu và nội dung giờ học. 2/ Khëi ®éng: Xoay kü c¸c khíp: Cỉ tay, cỉ ch©n, khíp khủu tay, khíp b¶ vai, khíp h«ng, khíp gèi, Ðp däc, Ðp ngang. II/ PhÇn c¬ b¶n: 1/ TTTC: - Thùc hiƯn: §ì cÇu b»ng ngùc, chuyỊn cÇu b»ng mu bµn ch©n chÝnh diƯn. - ChuyỊn cÇu b»ng m¸ trong bµn ch©n. 2/ Ch¹y bỊn: LuyƯn tËp ch¹y bỊn. III/ PhÇn kÕt thĩc: - Th¶ láng. - NhËn xÐt. - Dặn dò: VỊ nhµ «n c¸c néi dung ®· häc. 10p 30p 5p C¸n sù líp tËp trung, b¸o c¸o sÜ sè cho GV. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình khởi động - GV h­íng dÉn c¸ch thøc vµ tỉ chøc cho häc sinh tËp luyƯn, quan s¸t sưa sai cho HS. - CS ®iỊu khiĨn líp tËp. - GV quan s¸t sưa ch÷a, uèn n¾n. * * * * * GV * * * * * * Đội hình thả lỏng: Như đội hình khởi động. * Đội hình nhận xét, dặn dò: Như đội hình nhận lớp. TuÇn: 32 TiÕt: 58 NS: 12/4/2009 TTTC - ch¹y bỊn I. Mơc tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh tiếp thu nội dung bài học đạt mức hiểu. 2. Kỹõ năng: BiÕt thùc hiƯn kỹ thuật động tác ë møc t­¬ng ®èi chÝnh x¸c. II. Địa điểm, phương tiện: 1. Địa điểm: Tại sân trường. 2. Phương tiện: S©n tËp, cßi, cÇu. III. Tiến trình dạy học: Néi dung §. L Ph­¬ng ph¸p I/ PHÇn më ®Çu: 1/ Ổn định tổ chức: Gi¸o viªn nhËn líp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu và nội dung giờ học. 2/ Khëi ®éng: Xoay kü c¸c khíp: Cỉ tay, cỉ ch©n, khíp khủu tay, khíp b¶ vai, khíp h«ng, khíp gèi, Ðp däc, Ðp ngang. II/ PhÇn c¬ b¶n: 1/ TTTC: - Thùc hiƯn: §ì cÇu b»ng ngùc, chuyỊn cÇu b»ng mu bµn ch©n chÝnh diƯn. - ChuyỊn cÇu b»ng m¸ trong bµn ch©n. 2/ Ch¹y bỊn: LuyƯn tËp ch¹y bỊn. III/ PhÇn kÕt thĩc: - Th¶ láng. - NhËn xÐt. - Dặn dò: VỊ nhµ «n c¸c néi dung ®· häc. 10p 30p 5p C¸n sù líp tËp trung, b¸o c¸o sÜ sè cho GV. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình khởi động - GV h­íng dÉn c¸ch thøc vµ tỉ chøc cho häc sinh tËp luyƯn, quan s¸t sưa sai cho HS. - CS ®iỊu khiĨn líp tËp. - GV quan s¸t sưa ch÷a, uèn n¾n. * * * * * GV * * * * * * Đội hình thả lỏng: Như đội hình khởi động. * Đội hình nhận xét, dặn dò: Như đội hình nhận lớp. TuÇn: 33 TiÕt: 59 NS: 19/4/2009 TTTC - ch¹y bỊn I. Mơc tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh tiếp thu nội dung bài học đạt mức hiểu. 2. Kỹõ năng: BiÕt thùc hiƯn kỹ thuật động tác ë møc t­¬ng ®èi chÝnh x¸c. II. Địa điểm, phương tiện: 1. Địa điểm: Tại sân trường. 2. Phương tiện: S©n tËp, cßi, cÇu. III. Tiến trình dạy học: Néi dung §. L Ph­¬ng ph¸p I/ PHÇn më ®Çu: 1/ Ổn định tổ chức: Gi¸o viªn nhËn líp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu và nội dung giờ học. 2/ Khëi ®éng: Xoay kü c¸c khíp: Cỉ tay, cỉ ch©n, khíp khủu tay, khíp b¶ vai, khíp h«ng, khíp gèi, Ðp däc, Ðp ngang. II/ PhÇn c¬ b¶n: 1/ TTTC: Thùc hiƯn: ChuyỊn cÇu b»ng m¸ trong bµn ch©n. - ChuyỊn cÇu b»ng m¸ ngoµi bµn ch©n. 2/ Ch¹y bỊn: LuyƯn tËp ch¹y bỊn. III/ PhÇn kÕt thĩc: - Th¶ láng. - NhËn xÐt. - Dặn dò: VỊ nhµ «n c¸c néi dung ®· häc. 10p 30p 5p C¸n sù líp tËp trung, b¸o c¸o sÜ sè cho GV. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình khởi động - GV h­íng dÉn c¸ch thøc vµ tỉ chøc cho häc sinh tËp luyƯn, quan s¸t sưa sai cho HS. - CS ®iỊu khiĨn líp tËp. - GV quan s¸t sưa ch÷a, uèn n¾n. * * * * * GV * * * * * * Đội hình thả lỏng: Như đội hình khởi động. * Đội hình nhận xét, dặn dò: Như đội hình nhận lớp. TuÇn: 33 TiÕt: 60 NS: 19/4/2009 TTTC - ch¹y bỊn I. Mơc tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh tiếp thu nội dung bài học đạt mức hiểu. 2. Kỹõ năng: BiÕt thùc hiƯn kỹ thuật động tác ë møc t­¬ng ®èi chÝnh x¸c. II. Địa điểm, phương tiện: 1. Địa điểm: Tại sân trường. 2. Phương tiện: S©n tËp, cßi, cÇu. III. Tiến trình dạy học: Néi dung §. L Ph­¬ng ph¸p I/ PHÇn më ®Çu: 1/ Ổn định tổ chức: Gi¸o viªn nhËn líp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu và nội dung giờ học. 2/ Khëi ®éng: Xoay kü c¸c khíp: Cỉ tay, cỉ ch©n, khíp khủu tay, khíp b¶ vai, khíp h«ng, khíp gèi, Ðp däc, Ðp ngang. II/ PhÇn c¬ b¶n: 1/ TTTC: - Thùc hiƯn: ChuyỊn cÇu b»ng m¸ trong bµn ch©n. - ChuyỊn cÇu b»ng m¸ ngoµi bµn ch©n. 2/ Ch¹y bỊn: LuyƯn tËp ch¹y bỊn. III/ PhÇn kÕt thĩc: - Th¶ láng. - NhËn xÐt. - Dặn dò: VỊ nhµ «n c¸c néi dung ®· häc. 10p 30p 5p C¸n sù líp tËp trung, b¸o c¸o sÜ sè cho GV. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình khởi động - GV h­íng dÉn c¸ch thøc vµ tỉ chøc cho häc sinh tËp luyƯn, quan s¸t sưa sai cho HS. - CS ®iỊu khiĨn líp tËp. - GV quan s¸t sưa ch÷a, uèn n¾n. * * * * * GV * * * * * * Đội hình thả lỏng: Như đội hình khởi động. * Đội hình nhận xét, dặn dò: Như đội hình nhận lớp.

File đính kèm:

  • docTD 7_ HKII_ T37-60.doc