Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 2: Đội hình đội ngũ; Chạy nhanh; Chạy bền - Năm học 2012-2013 - Trường THCS Thị trấn

I . NHIỆM VỤ:

 1.ĐHĐN: Tập họp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; Đứng nghỉ, nghiêm, quay phải, trái đàng sau.

2.CN: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông.

3.Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

 Giới thiệu “Thở dốc” và cách khắc phục.

 Một số động tác thư dãn, thã lỏng.

 

 II.YÊU CẦU:1/ Kiến thức:Tiếp thu và tích cực luyện tập chạy nhanh.

 Nắm cơ bản về kỹ thuật bóng chuyền

 2/ kĩ năng: biết vận dụng kiến thức đ học vo chạy nhanh v chuyền bĩng cao tay.

 3/thái độ: nghim tc ,Tích cực luyện tập nội dung đ học.

 -Nắm vững và thực hiện tốt các nội dung ĐHĐN.

 -Tiếp thu và thực hiện tốt các động tác bổ trợ chạy nhanh.

 -Tích cực luyện tập chạy bền.

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 24/02/2021 | Lượt xem: 79 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 2: Đội hình đội ngũ; Chạy nhanh; Chạy bền - Năm học 2012-2013 - Trường THCS Thị trấn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIAÙO AÙN SOÁ: 2 MOÂN: ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ;CHAÏY NHANH;CHAÏY BEÀN ˜w™ Tuaàn : 01 Tieát CT : 2 Thôøi gian daïy : 13-19/8/2012 I . NHIEÄM VUÏ: 1.ÑHÑN: Taäp hoïp haøng doïc, doùng haøng, ñieåm soá; Ñöùng nghæ, nghieâm, quay phaûi, traùi ñaøng sau. 2.CN: Chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, goùt chaïm moâng. 3.Chaïy beàn: Chaïy treân ñòa hình töï nhieân. Giôùi thieäu “Thôû doác” vaø caùch khaéc phuïc. Moät soá ñoäng taùc thö daõn, thaõ loûng. II.YEÂU CAÀU:1/ Kiến thức:Tieáp thu vaø tích cöïc luyeän taäp chaïy nhanh. Naém cô baûn veà kyõ thuaät boùng chuyeàn 2/ kĩ năng: biết vận dụng kiến thức đã học vào chạy nhanh và chuyền bóng cao tay. 3/thái độ: nghiêm túc ,Tích cöïc luyeän taäp nội dung đã học. -Naém vöõng vaø thöïc hieän toát caùc noäi dung ÑHÑN. -Tieáp thu vaø thöïc hieän toát caùc ñoäng taùc boå trôï chaïy nhanh. -Tích cöïc luyeän taäp chaïy beàn. III.THÔØI GIAN: - 1 tieát (45’) IV.ÑÒA ÑIEÅM: - Saân taäp cuûa tröôøng. V.DUÏNG CUÏ: - Voâi, tranh caùc ñoäng taùc boå trôï chaïy nhanh. PHAÀN VAØ NOÄI DUNG LÖÔÏNG VÑ I/ Phaàn chuaån bò: Nhaän lôùp – Ñieåm danh. Phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu cuûa buoåi taäp. Khôûi ñoäng: xoay khôùp, caêng cô. Kieåm tra baøi cuõ: Caùch phoøng traùnh chaán thöông. (6p) 1’ 1’ 2’ 2’ II/ Phaàn cô baûn: 1)ÑHÑN: _Taäp hoïp haøng doïc; doùng haøng, ñieåm soá. _Nghæ nghieâm, quay phaûi traùi, ñaøng sau. 2)CN: _Chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, goùt chaïm moâng. 3)Chaïy beàn: _ Chaïy treân ñòa hình töï nhieân150-200m _ Giôùi thieäu “Thôû doác” vaø caùch khaéc phuïc. Moät soá ñoäng taùc thö daõn, thaõ loûng. 4)Cuûng coá kyõ thuaät: ÑHÑN, caùc ñoäng taùc boå trôï, Thôû doác vaø caùch khaéc phuïc . (35p) 10’ 10’x3L 5’ 5’ 5’ III/ Phaàn keát thuùc: -Hoài tónh. -Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi taäp.thaùi ñoä. -H. daãn taäp ôû nhaø: Luyeän taäp ÑHÑN, chaïy beàn. -Xuoáng lôùp (4p) 2’ 1’ 1’ YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ KYÕ THUAÄT BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC -HS taäp trung nhanh, nghieâm tuùc. -Chuù yù nghe GV phoå bieán noäi dung y/c. -Tích cöïc thöïc hieän khôûi ñoäng. -Thöïc hieän toát noäi dung kieåm tra. -HS giaõn caùch 1 dang tay khôûi ñoäng. -Gv goïi 3hs thöïc hieän KT, gv ñaùnh giaù. -Hs naém vöõng kyõ thuaät, chuù yù nghe khaåu leänh, thöïc hieän chính xaùc, nhanh, goïn, +Thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät, ñuùng tö theá. +Khi quay giöõ thaêng baèng, tö theá nghieâm. +Chuù yù caùch quay ñaøng sau. +Chuù yù xem GV phaân tích, thò phaïm, thöïc hieän ñuùng yeâu caàu kyõ thuaät, nhòp nhaøng, caùc ñoäng taùc boå trôï. +Naém vöõng caùch thôû trong chaïy beàn, thôû ñeàu trong quaù trình chaïy. +Kieân trì, khaéc phuïc khoù khaên trong chaïy. +Thaû loûng tích cöïc sau khi chaïy xong. -Naém vöõng hieän töôïng thôû doác trong chaïy beàn vaø khaéc phuïc. -Thöïc hieän toát caùc ñoäng taùc thö daõn. +HS taäp trung nghe gv nhaéc nhôû söûa sai. +Xem thöïc hieän ñeå ruùt kinh nghieäm. -Gv cho hs thöïc hieän taäp chung, sau ñoù chia 4 nhoùm taäp luyeän. -Gv quaûn lyù, ñieàu khieån nhaéc nhôû söûa sai cho hs. 150-200m -Gv goïi hs thöïc hieän toát vaø chöa ñaït thöïc hieän caû lôùp xem, gv nhaän xeùt cho hs cuûng coá. -Tích cöïc thaû loûng, thö daõn, hít thôû saâu. -Chuù yù nghe gvnhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi taäp,thaùi ñoä nghieâm tuùc. -Thöïc hieän toát baøi taäp ôû nhaø. -Lôùp giaûi taùn traät töï. -HS giaõn caùch 1 dang tay hoài tónh. Tân Châu,Ngaøy 13 Thaùng 08 Naêm 2012 Giaùo vieân soaïn Duyeät cuûa Ban Giaùm Hieäu Trần Duy Hà NHAÄN XEÙT BOÅ SUNG : Duyeät cuûa toå tröôûng CM

File đính kèm:

  • doctd71(1).doc