Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 17: Thể dục - Chạy nhanh - Chạy bền

 I – MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức : Chạy nhanh: Ôn tập chạy bước nhỏ, gót chạm mong, nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao chạy nhanh 60m

 Thể dục: Ôn các động tác: vươn thỏ, tay; học đọng tác chân, lườn.

 Chạy bền luyện tập chạy bền.

 2. Kỹ năng : Giúp HS dần làm quen với môn thể dục cấp 2 về thể dục, kỹ thuật chạy nhanh, chạy bền, biết vận dụng vào đời sống.

 3. Thái độ: TÝch cùc tËp luyÖn, cè g¾ng n¾m v÷ng vµ thùc hiÖn ®óng ®éng t¸c, ý thøc kỹ luËt, tËp trung chó ý cao, an toàn.

 II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

  1. GV : Giáo án, câu hỏi bài tập hình vẽ S©n TDTT sau tr¬­êng, ®­êng ch¹y, 2 lá cờ, cßi thæi, ®ång hå bÊm giê. Dïng lêi, lµm mÉu ®éng t¸c, tËp ®ång

 lo¹t, theo nhãm quay vßng.

  2. HS : Đồ TDTT, vở ghi, học bài cũ ở nhà, mỗi em chuẩn bị 2 lá cờ.

 III – HOẠT ĐỘNG ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức : tập hợp kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ :

3. Giảng bài mới : THỂ DỤC – CHẠY NHANH – CHẠY BỀN.

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 371 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 17: Thể dục - Chạy nhanh - Chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngaøy soaïn : 30/10/2006 Baøi daïy : thÓ dôc - ch¹y nhanh - ch¹y bÒn Tuaàn: 9 Tieát: 17 I – MỤC TIÊU: 1. Kiến thức : Chạy nhanh: Ôn tập chạy bước nhỏ, gót chạm mong, nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao chạy nhanh 60m Thể dục: Ôn các động tác: vươn thỏ, tay; học đọng tác chân, lườn. Chạy bền luyện tập chạy bền. 2. Kỹ năng : Giúp HS dần làm quen với môn thể dục cấp 2 về thể dục, kỹ thuật chạy nhanh, chạy bền, biết vận dụng vào đời sống. 3. Thái độ: TÝch cùc tËp luyÖn, cè g¾ng n¾m v÷ng vµ thùc hiÖn ®óng ®éng t¸c, ý thøc kỹ luËt, tËp trung chó ý cao, an toàn. II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: @ 1. GV : Giáo án, câu hỏi bài tập hình vẽ S©n TDTT sau tr­êng, ®­êng ch¹y, 2 lá cờ, cßi thæi, ®ång hå bÊm giê. Dïng lêi, lµm mÉu ®éng t¸c, tËp ®ång lo¹t, theo nhãm quay vßng. @ 2. HS : Đồ TDTT, vở ghi, học bài cũ ở nhà, mỗi em chuẩn bị 2 lá cờ. III – HOẠT ĐỘNG ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức : tập hợp kiểm tra sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ : 3. Giảng bài mới : THỂ DỤC – CHẠY NHANH – CHẠY BỀN. PhÇn vµ néi dung §LVĐ Yªu cÇu vµ chØ dÉn kû thuËt BiÖn ph¸p tæ chøc TG SL I. Më ®Çu - TËp hîp ®iÓm danh. - Néi dung tiÕt häc. - Khëi ®éng. 6’ - Nhanh, ®iÓm danh, líp tr­ëng b¸o c¸o sÜ sè . chóc gi¸o viªn khoÎ. - Gi¸o viªn chóc häc sinh khoÎ vµ phæ biÕn néi dung bµi häc, yªu cÇu ng¾n gän, ®Çy ®ñ. - Ch¹y 1 vßng s©n tËp, xoay c¸c khíp, t¹i chỗ ch¹y : b­íc nhá, gãt ch¹m m«ng, n©ng cao ®ïi. - KiÓm tra bµi cò gäi 2 em lªn thùc hiÖn bµi thÓ dôc: ®éng t¸c v­¬n thë, tay. €5 ☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺ € ê ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ II. C¬ b¶n 2. ThÓ dôc: «n ®éng t¸c v­¬n thë, tay. * Häc c¸c ®éng t¸c “ch©n”. * Häc: ®éng t¸c “l­ên” 1. Ch¹y nhanh: ¤n: Ch¹y b­íc nhá n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, xuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh 60m . 3. Ch¹y bÒn : luyÖn tËp ch¹y bÒn. 34’ 14’ 10’ 10’ 10L 4-6 4-6 1L 1L - Cho c¸c em «n l¹i 2 ®éng t¸c v­¬n thë, tay. * Yªu cÇu: TËp trung chó ý, tích cực tập luyện, thuéc bµi, ®Òu, ®Ñp, ®óng ®éng t¸c. - NhÞp 1: KiÔng hai bµn ch©n, hai tay cÇm cê chèng vµo h«ng, cê h­íng ra tr­íc (hÝt vµo). - NhÞp 2: Khuþ gèi (s©u), kiÔng hai bµn ch©n, hai tay ®­a ra tr­íc song song cao ngang vai, l­ng th¼ng, lßng bµn tay h­íng vµo nhau, cê h­íng tr­íc, m¾t nh×n theo cê (thë ra). - NhÞp 3: §øng th¼ng ng­êi lªn hai tay dang ngang, bµn tay ngöa, hai cê h­íng sang hai bªn, mÆt quay sang tr¸i m¾t nh×n theo cê (hÝt vµo). - NhÞp 4: vÒ TTCB (thë ra). - NhÞp 5,6,7,8: Nh­ nhÞp 1,2,3,4 nh­ng nhÞp 7 quay mÆt sang ph¶i. - NhÞp 1: B­íc ch©n tr¸i sang ngang réng b»ng vai, ®ång thêi hai tay dang ngang lßng bµn tay h­íng tr­íc, cê h­íng sang hai bªn, mÆt h­íng tr­íc (hÝt vµo). - NhÞp 2: Dån träng t©m vµo ch©n tr¸i, mòi bµn ch©n ph¶i ch¹m ®Êt, ®«ng thêi nghiªng l­ên sang ph¶i, tay tr¸i duçi th¼ng ¸p nhÑ vµo tai, tay ph¶i co c¼ng tay phÝa sau l­ng, cê h­íng sang tr¸i (thë ra). - NhÞp 3: ChuyÓn träng t©m vÒ ®øng ®Òu trªn hai ch©n, th©n ng­êi th¼ng, hai tay dang ngang, bµn tay ngöa, cê h­íng sang hai bªn, m¾t nh×n theo cê bªn tr¸i (hÝt vµo). - NhÞp 4: VÒ TTCB (thë ra). - NhÞp 5,6,7,8: Nh­ nhÞp 1,2,3,4 nh­ng nhÞp 5 b­íc ch©n sang ph¶i - sang ngang, nhÞp 6 nghiªng l­ên sang tr¸i, nhÞp 7 mÆt quay nh×n cê bªn ph¶i. * Yªu cÇu: TËp trung chó ý, nghiªm tóc, tÝch cùc thùc hiÖn thuéc bµi, ®Òu, ®Ñp. §óng ®éng t¸c. - Cho c¸c em tiÕp tôc «n tËp kỹ thuËt ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau. - Cho c¸c em «n tËp kỹ thuËt xuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh 60m . Chó ý khi thùc hiÖn kỹ thuËt nµy t­ thÕ, sù phèi hîp tay, ch©n, m¾t, th©n ng­êi sao cho khi xuÊt ph¸t ë vÞ trÝ thuËn lîi nhÊt. * Yªu cÇu: TËp trung, chó ý, nghiªm tóc thùc hiÖn. V× trong kỹ thuËt xuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh 60m nÕu kh«ng n¾m ®­îc kỹ thuËt th× kh«ng cã thµnh tÝch , tÝch cùc tËp luyÖn c¸c ®éng t¸c bæ trî. - Cho c¸c em nam ch¹y 3 vßng s©n tËp réng, c¸c em n÷ ch¹y 2 vßng s©n TDTT réng. * Yªu cÇu : TÝch cùc tËp luyÖn, ph©n phèi søc hîp lý, phèi hîp nhip nhµng gi÷a b­íc ch¹y vµ nhÞp thë. Khi ch¹y xong ®i bé th¶ láng tay, ch©n, hÝt thë s©u, kh«ng nªn dõng l¹i ®ét ngét. Gi¸o viªn ph©n tÝch, thị phạm ®éng t¸c. Sau ®ã cho c¸c em thùc hiÖn. € ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ Gi¸o viªn theo dâi, nh¾c nhë, söa sai cho c¸c em. Gi¸o viªn ph©n tÝch, thị phạm ®éng t¸c. Sau ®ã các em thùc hiÖn. € ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ Gi¸o viªn theo dâi, nh¾c nhë, söa sai cho c¸c em. TriÓn khai theo ®éi h×nh 4 hµng däc. € ☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ € ☺☺☺ ☺☺☺ ☺☺☺ ☺☺☺ Gi¸o viªn thoe dâi nh¾c nhë söa sai. III. KÕt thóc - TËp hîp th¶ láng. - NhËn xÐt tiÕt häc. 5’ - Cói ng­êi th¶ láng tay ch©n hÝt thë s©u, ch¹y nhÑ nhµng t¹i chỗ. - Gi¸o viªn cñng cè, nh¾c nhë mét sè ®iÓm cÇn l­u ý ☺ ☺ € € ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ 4. Dặn dò HS tiết sau học nội dung :, chạy nhanh, chạy bền. - Ra bài tập về nhà: Thể dục, chạy nhanh, chạy bền. Rót kinh nghiÖm: Tröôøng THCS Caùt Nhơn (2006 & 2007) Giaùo vieân : Bùùi Anh Hào

File đính kèm:

  • doc17 giao an7. 17.doc