Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 15+16 - Năm học 2012-2013 - Trần Đăng Khoa

MỞ ĐẦU

1.Nhận lớp

2.Giới thiệu nội dung yêu cầu

3.Kiểm tra bài cũ

4. Khởi động : Chung Chuyên môn

- Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp

- Gv nhận lớp giới thiệu bài : Kiểm tra đội hình 0 – 3 – 6 – 9

 

 Xoay các khớp,cổ tay, cổ chân, hông, . ép dọc – Ngang,

 

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 18/02/2021 | Lượt xem: 224 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 15+16 - Năm học 2012-2013 - Trần Đăng Khoa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIAÙO AÙN SO Á: 15 NOÄI DUNG BAØI DAÏY Tieát theo PPCT :15 ÑHÑN: Kieåm tra ñoäi hình ñoäi nguõ NS : 15/10/2012 Noäi dung : Ñoäi hình 0 – 3 – 6 – 9 vaø ñi ñeàu – ñöùng laïi PHAÀN VAØ NOÄI DUNG YEÂU CAÀU VAØ PHAÂN TÍCH KÓ THUAÄT MÔÛ ÑAÀU 1.Nhaän lôùp 2.Giôùi thieäu noäi dung yeâu caàu 3.Kieåm tra baøi cuõ 4. Khôûi ñoäng : Chung Chuyeân moân - Caùn söï lôùp taäp hôïp baùo caùo só soá cuûa lôùp - Gv nhận lớp giới thiệu baøi : Kieåm tra ñoäi hình 0 – 3 – 6 – 9 Xoay caùc khôùp,coå tay, coå chaân, hoâng, . eùp doïc – Ngang, CÔ BAÛN 1. ÑHÑN Kieåm tra : Ñoäi hình 0 – 3 – 6 – 9 * Thang ñieåm kieåm tra - Ñieåm ĐẠT : Thöïc hieän ñuùng, ñeàu vaø ñeïp caùc ñoäng taùc quy ñònh ñeàu vaø ñöùng laïi Thöïc hieän ñaày ñuû caùc kó naêng , ñoäng taùc ñuùng,ñeàu,ñeïp ,khaåu leänh chính xaùc ,hoâ to,roû raøng Thöïc hieän ñaày ñuû caùc kó naêng , ñoäng taùc,ñeàu,ñeïp ,khaåu leänh chính xaùc ,hoâ to,roû raøng nhöng coøn sai soùt moät vaøi loãi Thöïc hieän ñaày ñuû caùc kó naêng , khaåu leänh chính xaùc ,hoâ to,roû raøng nhöng chöa ,ñeàu,ñeïp vaø coøn sai soùt moät vaøi loãi - Ñieåm CHƯA ĐẠT Thöïc hieän chöa ñaày ñuû caùc kó naêng , khaåu leänh chöa chính xaùc ,hoâ nhoû,khoâng roû raøng vaø ñoäng taùc,chöa ñeàu,ñeïp vaø coøn sai soùt moät vaøi loãi KEÁT THUÙC Củng cố Thả lỏng Nhận xeùt Daên doø - Thaû loûng toaøn thaân, ruõ tay,đấm lưng nhẹ - Nhaän xeùt öu khuyeát ñieåm noäi dung baøi kieåm tra - Chaïy nhanh – Boùng chuyeàn MỤC TIEÂU – YEÂU CAÀU Tieát theo ppct : 15 - Bieát caùch thực hiện ñoäi hình 0-3-6-9, haøng ngang, doïc, ñi ñeàu – ñöùng laïi NS :15/10/2012 - Thöïc hieän cô baûn ñuùng ñoäi hình ñoäi nguõ vaø ñieàu khieån ÑHÑN ND :16/10/2012 * Địa điểm-Phương tiện :Sâaân trường, vệ sinh nôi taäp luyeän, GA, SÑCN, , Thôøi gian PHÖÔNG PHAÙP VAØ BIEÄN PHAÙP TRIEÅN KHAI 6-8’ 1-3’ 2lx8n 1x2l Ñoäi hình khôûi ñoäng Đội hình 4 haøng ngang cự li hẹp Gv nhận lớp – Hs taäp hôïp baùo caùo só soá cuûa lôùp Đội hình voøng troøn cöï li roäng, dưới sự điều khiển của ban caùn söï lớp Đội hình 4 haøng ngang cöï li hẹp,, 32-34’ 1x1l 4-6hs 1x2l TRÖÏC QUAN ? Ñoäi hình 0 – 2 – 4 vaø ñi ñeàu – ñöùng laïi Gv neâu nhöõng yeâu caàu khi kieåm tra Gv goïi 4-6 hs leân thöïc hieän € € € € € € 1 2 3 4 5 6 - Caùc nhoùm khaùc chuaån bò - Kieåm tra laàn 2 khoâng quaù ñieåm 8 p € € € € € € € € € € € € € € € € € 3-5’ 1x1l 2lx8n 1x1l Ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li heïp € € € € € € Ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li roäng € € € € € € Ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li heïp € € € € € € p GIAÙO AÙN SOÁ : 16 NỘI DUNG BAØI DAÏY Tiết theo PPCT:16 Chaïy nhanh: Luyeän taäp naâng cao kó naêng chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi NS :15/10/2012 chaïy ñaïp sau; xuaát phaùt cao chaïy nhanh 30m . TTTC: Boùng chuyeàn 1 : Moät soá baøi taäp boå trôï, phaùt trieån theå löïc chung PHẦN VAØ NỘI DUNG YEÂU CAÀU VAØ PHAÂN TÍCH KÓ THUAÄT MỞ ĐẦU 1.Nhaän lôùp 2.Giôùi thieäu noäi dung yeâu caàu 3.Kieåm tra baøi cuõ 4. Khôûi ñoäng : Chung Chuyeân moân - Caùn söï lôùp taäp hôïp baùo caùo só soá cuûa lôùp - Gv nhận lớp giới thiệu : Chaïy nhanh – TTTC boùng chuyeàn Xoay caùc khôùp,coå tay, coå chaân, hoâng, . eùp doïc – Ngang, - Chaïy böôùc nhoû. Chaïy ñaïp sau CƠ BẢN 1. Chaïy nhanh Luyeän taäp naâng cao kó naêng chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi Chaïy ñaïp sau ? Xuaát phaùt cao chaïy nhanh 30m 2..TTTC. Boùng chuyeàn ? Tung vaø baùt boùng baèng hai tay ? Neùm boùng truùng ñích baèng hai tay treân ñaàu Yeâu caàu : -Thöïc hieän töông ñoái toát caùc ñoäng taùc boå trôï, XPC chaïy nhanh - Thöïc hieän töông ñoái toát chaïy böôùc nhoû, keát hôïp vôùi ñaùnh tay khi di chuyeån - Chaïy naâng cao ñuøi töông ñoái toát - Thöïc hieän töông ñoái toát chaân tröôùc thöïc hieän vuoâng goùc vôùi hoâng chaân sau duoãi thaûng khi di chuyeån, phoái hôïp nhòp nhaøng Yeâu caàu : - Thöïc hieän töông ñoái toát tö theá xuaát phaùt cao chaïy nhanh - Chaïy baèng nöûa baøn chaân treân phoái hôïp vôùi ñaùnh tay - Duøng heátt söùc maïnh cuûa caúng chaân, ñuøi ñoä linh hoaït cuûa hoâng, goái coå chaân vaø söùc baät cuûa baøn chaân ñaïp xuoáng ñaát khi chaïy. Yeâu caàu : - Thöïc hieän töông ñoái toát caùc ñoäng taùc boå trôï - Duøng söùc cuûa coå tay, ngoùn tay vaø caúng tay tung boùng leân cao - Di chuyeån theo höôùng boùng rôi ñeå baét boùng - Tung vaø baét boùng nhieàu laàn - Duøng hai tay neùm boùng vaøo ñích sau ñoù di chuyeån baét boùng naûy ra - Baät nhaûy baøng hai chaân neùm boùng vaøo ñích baèng hai tay treân ñaàu vaø baét boùng naûy ra KẾT THUÙC 1.Củng cố 2.Thả lỏng 3.Nhận xeùt 4.Daên doø - Tö theá saün saøng xuaát phaùt - Thaû loûng toaøn thaân, ruõ tay,đấm lưng nhẹ - Nhaän xeùt öu khuyeát ñieåm noäi dung baøi daïy - OÂn tập TTTC – chaïy ngaén – Chaïy beàn chuù yù XPC chaïy nhanh 30m MỤC TIEÂU – YEÂU CAÀU Tieát theo ppct :16 - Bieát caùch thöïc hieän chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, xuaát phaùt cao chaïy nhanh 30m NS :15/10/2012 - Thöïc hieän cô baûn ñuùng chaïy ñaïp sau, xuaát phaùt cao chaïy nhanh 30m ND :16/10/2012 - Bieát caùch thöïc hieän moat soá ñoäng taùc boå trôï - Thöïc hieän cô baûn ñuùng caùc ñoäng taùc boå trôï *Địa điểm Phương tiện:Sâaân trường,vệ sinh nôi taäp luyeän,GA,sñcn 2->3 ñöôøng chaïy 30-40m.12 quaû boùng Thời gian PHƯƠNG PHAÙP VAØ BIEÄN PHAÙP TRIEÅN KHAI 6-8’ 1-3’ 1x1l 2lx8n Ñoäi hình khôûi ñoäng Đội hình 4 haøng ngang cự li hẹp Gv nhận lớp – Hs taäp hôïp baùo caùo só soá cuûa lôùp Đội hình voøng troøn cöï li roäng, dưới sự điều khiển của ban caùn söï lớp Đội hình 4 haøng ngang cöï li hẹp, 30-34’ 15-16’ 1x5l 1x2l 15-16’ 1x3l 1x5l 3-5’ 1x3l 3-4’ 1x1l TRỰC QUAN - LAØM MAÃU – GIAÛNG GIAÛI – SÖÛA SAI – PHAÂN NHOÙM Nhoùm 1 : Chaïy nhanh Nhoùm 2 : TTTC ( Boùng chuyeàn) ? Chaïy böôùc nhoû – naâng cao ñuøi, Tung vaø baét boùng baèng 2 tay chaïy ñaïp sau € € € € € € € € € € € € € € € gv quan saùt söûa sai € € € € € € € € € € € € Xuaát phaùt cao chaïy nhanh Neùm boùng truùng ñích baèng hai tay treân ñaàu Ñöôøng chaïy 30m €€ € € €€ € € Gv quan saùt vaø söûa sai €€ Hoaùn ñoåi vò trí giöa hai nhoùm, Hs luyeän taäp Gv quan saùt vaø söûa sai cho hoïc sinh 3-5’ 1x1l 2lx8n 1x1l Đội hinh 4 haøng ngang cự li hẹp € € € € € € Đội hình 4 hang so le cự li rộng € € € € € € Đội hình 4 haøng ngang cự li hẹp € € € € € € pGv

File đính kèm:

  • docTuan 8 Tiet 15 16 TD 7.doc