Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì 1 - Năm học 2009-2010 - Trần Văn Diễn

 I . MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU.

1. Mục đích.

- Giúp HS tránh một số chấn thương trong khi hoạt động TDTT

- Rèn luyện các kỹ năng của ĐHĐN cho HS và một số bài tập bổ trợ cho chạy ngắn nhu chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi , gót chạm mông .

1. 2. Yêu cầu .

- HS biết cách phòng tránh chấn thương trong tập luyện TDTT .

- ĐHĐN học sinh thực hiện tương đối các động tác : Nghiêm, Nghỉ , Điểm số ,

- Thực hiện được các động tác bổ trợ cho chạy nhanh .

 II . ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN

1. Điạ Điểm : Sân trường THCS Tân Hải .

2. Phương tiện :Sân bãi sạch sẽ, an toàn, còi,

 III.TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC

 

doc62 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 28/02/2021 | Lượt xem: 118 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì 1 - Năm học 2009-2010 - Trần Văn Diễn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
o sổ soỏ cho GV. - ẹoọi hỡnh daứn haứng khụỷi ủoọng B / Phaàn cụ baỷn. 1.OÂn taọp chaùy nhanh 60m. +ẹoọng taực ngoài xoồm lửng hửụựng chaùy xuaỏt phaựt; ngoài vai hửụựng chaùy xuaỏt 1. Kieồm tra chaùy nhanh 60m: + Noọi dung: Xuaỏt phaựt cao – chaùy nhanh 60m. (Keỏt hụùp kieồm tra tieõu chuaồn RLTT) +Hỡnh thửực kieồm tra 2 em moọt laàn chaùy, moói em chổ ủửụùc kieồm tra moọt laàn trửứ nhửừng trửụứng hụùp ủaởc bieọt. + Bieồu ẹieồm: - ẹieồm 9-10: Thửùc hieọn ủuựng kú thuaọt vaứ thaứnh tớch ụỷ mửực ủoọ “Gioỷi”cuỷa tieõu chuaồn RLTT mụựi. - ẹieồm 7-8ự: Thửùc hieọn ủuựng kú thuaọt vaứ thaứnh tớch ụỷ mửực “Khaự” (RLTT). - ẹieồm 5-6: Thửùc hieọn ủửụùc nhửừng ủieồm cụ baỷn cuỷa kú thuaọt vaứ thaứnh tớch ụỷ mửực “ẹaùt” hoaởc kú thuaọt thửùc hieọn tửụng ủoỏi chớnh xaực, nhửng thaứnh tớch khoõng ủaùt ụỷ mửực “ẹaùt” (RLTT). - ẹieồm 4-3-2-1: Chaùy ủeồ goựt chaõn chaùm ủaỏt vaứ thaứnh tớch khoõng ủaùt ụỷ mửực “ẹaùt”. * Lửu yự: Caàn chieỏu coỏ nhửừng HS coự theồ lửùc keựm nhửng chũu khoự hoùc taọp. 32 phuựt 20 phuựt -GV hửụựng daón hoùc sinh vaứo oõn taọp moọt laàn, chuự yự khaộc phuùc sai phaùm khaõu xuaỏt phaựt, naõng cao thaứnh tớch. -Gv phoồ bieỏn hỡnh thửực kieồm tra coõng boỏ bieồu ủieồm. -Hoùc sinh bỡnh tổnh tửù tin leõn thửùc hieọn baứi kieồm tra. ẹOÄI HèNH KIEÅM TRA \ -Chuự yự nhửừng trửụứng hụùp ủaởc bieọt cho kieồm tra laùi laàn hai. C / Phaàn keỏt thuực. + Thaỷ loỷng tay, chaõn, toaứn thaõn, phoỏi hụùp hớt thụỷ. + Nhaọn xeựt, coõng boỏ keỏt quaỷ kieồm tra. + Giao baứi taọp veà nhaứ luyeọn taọp baứi theồ duùc, chaùy beàn. + Xuoỏng lụựp. 5 phuựt 2x8 nhũp GV hoõ “giaỷi taựn” HS ủoàng thanh hoõ “khoỷe”. ‘ Tuần 13 Tiết 25-26 ĐÁ CÂÙ- CHẠY BỀN I . MỤC ĐÍCH - YấU CẦU. 1. Mục đớch. Nhằm ụn lại cỏc kỹ năng đỏ cầu như: tõng cầu bằng đựi tõng cầu bằng mỏ trong bàn chõn , bằng mu bàn chõn ,Hỡnh thành cỏc kỹ năng phỏt cầu thấp chõn bằng mu chớnh diện , Học một số điểm trong luật đỏ cầu : 2. Yờu cầu . HS thực hiện tương đối cỏc kỹ năng của đỏ cầu : tõng cầu bằng đựi tõng cầu bằng mỏ trong bàn chõn . chuyền cầu bằng mu bàn chõn Thực hiện tương đối cỏc kỹ năng :phỏt cầu thấp chõn bằng mu chớnh diện . Biết cỏch chạy bền trờn địa hỡnh tự nhiờn . IIĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN 1.Điạ Điểm : Sõn trường THCS Tõn Hải 2.Phương tiện : cầu đỏ cũi , III.TIẾN TRèNH DẠY - HỌC NỘI DUNG ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A . MỞ ĐẦU 1 Nhận Lớp - Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số - trang phục - Phổ biến nội dung – yờu cầu bài học . Khởi động : a) Khởi động chung :gồm cỏc động tỏc cơ bản: cổ, đỏnh tay cao thấp . ngực, bụng, vặn mỡnh., lườn, chõn, xoay cỏc khớp. b )khởi động chuyờn mụn . - Chạy bước nhỏ . - Chạy nõng cao đựi - Chạy gút chạm mụng . - Chạy tăng tốc. (9-10) 1-2’ 2x8n - Gv Nhận lớp .phổ biến nội dung yờu cầu bài học. -Lt bỏo cỏo sĩ số - trang phục ▼Gv € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Lớp trưởng điều khiển -Gv quan sỏt sửa sai ▼Gv € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ĐH ▼Gv € € € € - - - - - - - - - → € € € € - - - - - - - - - → € € € € - - - - - - - - - → € € € € - --- - - - - - - → . CƠ BẢN . 1 Đỏ cầu : a) ễn tập : - Tõng cầu bằng đựi . -Tõng cầu bằng mỏ trong bàn chõn - Tõng cầu bằng mu bàn chõn . - Tư thế chuẩn bị : -Chuyền cầu bằng mu bàn chõn : b) học mới : phỏt cầu thấp chõn bằng mu chớnh diện. b)Học một số điểm trong luật đỏ cầu : Điều 9:Nội dung thi đấu : - Thi đấu đỏ cầu đựơc tổ chức theo cỏc nội dung đỏ đơn nam . đỏ đơn nữ , đỏ đụi phối hợp nam nữ , thi đấu 3 VĐV. . 4.Củng cố . ? Em hóy thực hiện kỹ thuật phỏt cầu thấp chõn bằng mu chớnh diện . (70’) - - Gv hướng dẫn HS ễn luyện . ▼Gv € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Gv làm mẫu phõn tớch kĩ thuật và giảng giải - - yờu cầu : HS chỳ ý quan sỏt , nghe giảng. ▼Gv € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Cả lớp nhận xột . - Gv nhận xột chung . C . KẾT THÚC 1.Hồi tĩnh : Thực hiện một số động tỏc thả lỏng :điều hoà . rung đựi , rũ tay chõn ,.. 2. Nhận xột 3. Bài tập về nhà. 4. Xuống lớp (7-9’) Gv điều khiển Hs thả lỏng. - Hs thả lỏng tớch cực, ▼Gv € € € € € € € € € € € € € € € € € € Gv nhận xột ưu - khuyết điểm buổi học ,ra bài tập về nhà . Gv hụ “giải tỏn” Hs hụ “khoẻ” ▼Gv € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Tuần 14 Tiết 27-28 ĐÁ CÂÙ- CHẠY BỀN I . MỤC ĐÍCH - YấU CẦU. 1. Mục đớch. Nhằm ụn lại cỏc kỹ năng đỏ cầu như: tõng cầu bằng đựi tõng cầu bằng mỏ trong bàn chõn , bằng mu bàn chõn ,Hỡnh thành cỏc kỹ năng phỏt cầu thấp chõn bằng mu chớnh diện , Học một số điểm trong luật đỏ cầu : 2. Yờu cầu . HS thực hiện tương đối cỏc kỹ năng của đỏ cầu : tõng cầu bằng đựi tõng cầu bằng mỏ trong bàn chõn . chuyền cầu bằng mu bàn chõn Thực hiện tương đối cỏc kỹ năng :phỏt cầu thấp chõn bằng mu chớnh diện . Biết cỏch chạy bền trờn địa hỡnh tự nhiờn . IIĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN 1.Điạ Điểm : Sõn trường THCS Tõn Hải 2.Phương tiện : cầu đỏ cũi , III.TIẾN TRèNH DẠY - HỌC NỘI DUNG ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A . MỞ ĐẦU 1 Nhận Lớp - Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số - trang phục - Phổ biến nội dung – yờu cầu bài học . Khởi động : a) Khởi động chung :gồm cỏc động tỏc cơ bản: cổ, đỏnh tay cao thấp . ngực, bụng, vặn mỡnh., lườn, chõn, xoay cỏc khớp. b )khởi động chuyờn mụn . - Chạy bước nhỏ . - Chạy nõng cao đựi - Chạy gút chạm mụng . - Chạy tăng tốc. (9-10) 1-2’ 2x8n - Gv Nhận lớp .phổ biến nội dung yờu cầu bài học. -Lt bỏo cỏo sĩ số - trang phục ▼Gv € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Lớp trưởng điều khiển -Gv quan sỏt sửa sai ▼Gv € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ĐH ▼Gv € € € € - - - - - - - - - → € € € € - - - - - - - - - → € € € € - - - - - - - - - → € € € € - --- - - - - - - → . CƠ BẢN . 1 Đỏ cầu : a) ễn tập : - Tõng cầu bằng đựi . -Tõng cầu bằng mỏ trong bàn chõn - Tõng cầu bằng mu bàn chõn . - Tư thế chuẩn bị : -Chuyền cầu bằng mu bàn chõn : b) học mới : phỏt cầu thấp chõn bằng mu chớnh diện. b)Học một số điểm trong luật đỏ cầu : Điều 16:Thời gian cho cuộc thi : - Thời gian khởi động chuyờn mụn trước khi thi đấu khụng quỏ 3 phỳt. - Thời gian nghỉ trước khi vào hiệp thứ 2 khụng quỏ 2 phỳt. - Thời gian nghỉ trước khi vào hiệp thứ3 khụng quỏ 5 phỳt. - Thời gian nghỉ giữa hai trận đấu khụng qỳa 15phỳt. 4.Củng cố . ? Em hóy thực hiện kỹ thuật tõng cầu bằng đựi và kỹ thuật tõng cầu bằng mỏ trong . (70’) - - Gv hướng dẫn HS ễn luyện . ▼Gv € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Gv làm mẫu phõn tớch kĩ thuật và giảng giải - - yờu cầu : HS chỳ ý quan sỏt , nghe giảng. ▼Gv € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Cả lớp nhận xột . - Gv nhận xột chung . C . KẾT THÚC 1.Hồi tĩnh : Thực hiện một số động tỏc thả lỏng :điều hoà . rung đựi , rũ tay chõn ,.. 2. Nhận xột 3. Bài tập về nhà. 4. Xuống lớp (7-9’) Gv điều khiển Hs thả lỏng. - Hs thả lỏng tớch cực, ▼Gv € € € € € € € € € € € € € € € € € € Gv nhận xột ưu - khuyết điểm buổi học ,ra bài tập về nhà . Gv hụ “giải tỏn” Hs hụ “khoẻ” ▼Gv € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Tuần 15 Tiết 29-30 ĐÁ CÂÙ- CHẠY BỀN I . MỤC ĐÍCH - YấU CẦU. 1. Mục đớch. Nhằm ụn lại cỏc kỹ năng đỏ cầu như: tõng cầu bằng đựi tõng cầu bằng mỏ trong bàn chõn , bằng mu bàn chõn ,Hỡnh thành cỏc kỹ năng phỏt cầu thấp chõn bằng mu chớnh diện , Học một số điểm trong luật đỏ cầu : 2. Yờu cầu . HS thực hiện tương đối cỏc kỹ năng của đỏ cầu : tõng cầu bằng đựi tõng cầu bằng mỏ trong bàn chõn . chuyền cầu bằng mu bàn chõn Thực hiện tương đối cỏc kỹ năng :phỏt cầu thấp chõn bằng mu chớnh diện . Biết cỏch chạy bền trờn địa hỡnh tự nhiờn . IIĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN 1.Điạ Điểm : Sõn trường THCS Tõn Hải 2.Phương tiện : cầu đỏ cũi , III.TIẾN TRèNH DẠY - HỌC NỘI DUNG ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A . MỞ ĐẦU 1 Nhận Lớp - Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số - trang phục - Phổ biến nội dung – yờu cầu bài học . Khởi động : a) Khởi động chung :gồm cỏc động tỏc cơ bản: cổ, đỏnh tay cao thấp . ngực, bụng, vặn mỡnh., lườn, chõn, xoay cỏc khớp. b )khởi động chuyờn mụn . - Chạy bước nhỏ . - Chạy nõng cao đựi - Chạy gút chạm mụng . - Chạy tăng tốc. (9-10) 1-2’ 2x8n - Gv Nhận lớp .phổ biến nội dung yờu cầu bài học. -Lt bỏo cỏo sĩ số - trang phục ▼Gv € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Lớp trưởng điều khiển -Gv quan sỏt sửa sai ▼Gv € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ĐH ▼Gv € € € € - - - - - - - - - → € € € € - - - - - - - - - → € € € € - - - - - - - - - → € € € € - --- - - - - - - → . CƠ BẢN . 1 Đỏ cầu : a) ễn tập : - Tõng cầu bằng đựi . -Tõng cầu bằng mỏ trong bàn chõn - Tõng cầu bằng mu bàn chõn . - Tư thế chuẩn bị : -Chuyền cầu bằng mu bàn chõn : b) học mới : phỏt cầu thấp chõn bằng mu chớnh diện. b)Học một số điểm trong luật đỏ cầu : Điều 16:Thời gian cho cuộc thi : - Thời gian khởi động chuyờn mụn trước khi thi đấu khụng quỏ 3 phỳt. - Thời gian nghỉ trước khi vào hiệp thứ 2 khụng quỏ 2 phỳt. - Thời gian nghỉ trước khi vào hiệp thứ3 khụng quỏ 5 phỳt. - Thời gian nghỉ giữa hai trận đấu khụng qỳa 15phỳt. 4.Củng cố . ? Em hóy thực hiện kỹ thuật tõng cầu bằng đựi và kỹ thuật tõng cầu bằng mỏ trong . (70’) - - Gv hướng dẫn HS ễn luyện . ▼Gv € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Gv làm mẫu phõn tớch kĩ thuật và giảng giải - - yờu cầu : HS chỳ ý quan sỏt , nghe giảng. ▼Gv € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Cả lớp nhận xột . - Gv nhận xột chung . C . KẾT THÚC 1.Hồi tĩnh : Thực hiện một số động tỏc thả lỏng :điều hoà . rung đựi , rũ tay chõn ,.. 2. Nhận xột 3. Bài tập về nhà. 4. Xuống lớp (7-9’) Gv điều khiển Hs thả lỏng. - Hs thả lỏng tớch cực, ▼Gv € € € € € € € € € € € € € € € € € € Gv nhận xột ưu - khuyết điểm buổi học ,ra bài tập về nhà . Gv hụ “giải tỏn” Hs hụ “khoẻ” ▼Gv € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

File đính kèm:

  • docTD7 HKI 2 tiet LaGi Binh Thuan.doc