Giáo án Thể dục Lớp 6 - Chương trình học kì 1 - Năm học 2010-2011 - Trương Cẩm Thi

I/ Mục tiờu:

- Cung cấp cho học sinh tỏc dụng của việc luyện tập Thể dục.

- Học sinh nắm được nhiệm vụ của ban cỏn sự lớp.

 - Nhằm trang bị cho học sinh một số hiểu biết đỳng về TDTT để cỏc em tớch cực RLTT.

 - Yờu cầu: Học sinh phải biết được lợi ớch, tỏc dụng của TDTT đến cơ xương, tuần hoàn, hụ hấp, và quỏ trỡnh trao đổi chất.

 - Cỳ thỏi độ, hành vi đỳng trong ứng xử với bạn và tự giỏc, tớch cực, kiờn trỡ tập luyện TDTT trong cỏc giờ học TD , tự học, tự tập.

II/ Địa điểm - phương tiện:

- Lớp học.

- SGK, sỏch tham khảo lịch sử cỏc mụn TDTT.

III/ Tiến trỡnh:

 

 

doc42 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 18/02/2021 | Lượt xem: 130 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 6 - Chương trình học kì 1 - Năm học 2010-2011 - Trương Cẩm Thi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
* * * * * * * * * * * * * * * * * * X Cỏn sự hướng dẫn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ IV/ Rút kinh nghiệm:.................................................................................................................... .. .. .. TUẦN: 15 NGÀY SOẠN : 30 / 10 / 2010 TIẾT SỐ : 29 + 30 NGÀY DẠY :15 / 11/ 2010 BÀI : CHẠY NHANH – TRề CHƠI – CHẠY BỀN I/ MỤC TIấU : - Chạy nhanh: Trũ chơi “ Chạy tiếp sức chuyển vật ”; Xuất phỏt cao - chạy nhanh 60m. Yờu cầu HS tớch cực thực hiện và đỳng kĩ thuật cỏc động tỏc này. - Chạy bền : Động tỏc bổ trợ: Nhảy dõy nhanh; luyện tập: Chạy quanh sõn 3 vũng với nam 2 vũng với nữ , đi bộ thả lỏng 1 vũng. HS thực hiện đỳng theo yờu cầu của của giỏo viờn. I/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN : Sõn trường – cũi –vụi . III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LấN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp - điểm danh - phổ biến nội dung, yờu cầu bài học . - Khởi động chung : Xoay vai - Xoay hụng - Xoay gối - Xoay cổ, tay cổ chõn, ộp dọc, ộp ngang . PHẦN CƠ BẢN 1/ Chạy nhanh : a/ ễn : - Chạy bước nhỏ. - Chạy nõng cao đựi. - Chạy đỏ gút chạm mụng. – Chạy tăng tốc. 2/Trũ chơi “ Chạy tiếp sức chuyển vật ” - ễn xuất phỏt cao - chạy nhanh 60m. .3/ Chạy bền: Động tỏc bổ trợ: Nhảy dõy nhanh; luyện tập: Chạy quanh sõn 3 vũng với nam 2vũng với nữ, đi bộ thả lỏng 1 vũng. * Củng cố: PHẦN KẾT THÚC - Thả lỏng : + Cỳi thả lỏng + Nhảy thả lỏng - GV nhận xột, đỏnh giỏ tiết học . - Bài tập về nhà : Cỏc nội dung đó học . 10 phỳt Mỗi động tỏc 2l*8n 70 phỳt Mỗi động tỏc 3l*10m 4l*60m 10 Phỳt - Đội hỡnh 4 hàmg ngang - Cỏn sự điều khiển . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ GV nhận lớp - Đội hỡnh khởi động : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * X ▲ - GV nờu nội dung- yờu cầu kiểm tra. - Tổ chức cho HS ụn tập ở đội hỡnh sau: * * * * * * * * * * * * * * * * * * 10m * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲GV - GV phỏt lệnh, quan sỏt sửa sai. - GV nờu lại nội dung và yờu cầu trũ chơi . Hướng dẫn HS chơi theo đội hỡnh sau ,GV làm trọng tài - GV nờu nội dung, yờu cầu tập luyện . * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ 60m - Tổ chức cho học sinh tập như đội hỡnh chạy bước nhỏ... theo lệnh của GV, GV quan sỏt sửa sai. - Mỗi nhúm chạy 6 – 8 học sinh. - GV gọi 3 HS thực hiện 3 động tỏc xuất phỏt cao chạy nhanh 30m cũn lại quan sỏt, nhận xột – GV nhận xột đỳng , sai để HS rỳt kinh nghiệm tập tốt hơn - Đội hỡnh thả lỏng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * X Cỏn sự hướng dẫn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ IV/ Rút kinh nghiệm:.................................................................................................................... .. .. .. ..... TUẦN: 16 NGÀY SOẠN : 30 / 10 / 2010 TIẾT SỐ : 31 + 32 NGÀY DẠY :22 / 11/ 2010 BÀI :KIỂM TRA CHẠY NHANH –TRề CHƠI – CHẠY BỀN I/ MỤC TIấU : - Chạy nhanh: Kiểm tra kĩ thuật chạy nhanh. Học sinh thực hiện tốt kĩ thuật và đạt thành tớch cao. - Chạy bền : Động tỏc bổ trợ: Nhảy dõy nhanh; luyện tập Chạy quanh sõn 3 vũng với nam 2 vũng với nữ , đi bộ thả lỏng 1 vũng. HS thực hiện đỳng theo yờu cầu của của giỏo viờn. I/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN : Sõn trường – cũi – vụi . III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LấN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp - điểm danh - phổ biến nội dung, yờu cầu bài học . - Khởi động chung : Xoay vai - Xoay hụng - Xoay gối - Xoay cổ, tay cổ chõn, ộp dọc, ộp ngang . PHẦN CƠ BẢN 1/ Kiểm tra : Kĩ thuật chạy nhanh và thành tớch. * Điểm 9-10: Đỳng kĩ thuật động tỏc, Thành tớch đạt 11// , Nữ 11//6 . * Điểm 7-8 : Kĩ thuật động tỏc tương đối, thành tớch đạt 11//6, Nữ 12// . * Điểm 5-6 : Cũn một số sai sút nhỏ ở kĩ thuật , thành tớch Nam > 12// , Nữ > 12//6 . * Điểm 3-4 : Cú nhiều sai sút về kĩ thuật . * Điểm dưới 1-2 : Cỏc trường hợp cũn lại . 3/ Chạy bền: Động tỏc bổ trợ: Nhảy dõy nhanh; luyện tập: Chạy quanh sõn 3 vũng với nam 2 vũng với nữ, đi bộ thả lỏng 1 vũng. PHẦN KẾT THÚC - Thả lỏng : + Cỳi thả lỏng + Nhảy thả lỏng - GV nhận xột, đỏnh giỏ tiết học . - Bài tập về nhà : Cỏc nội dung đó học . 10 phỳt Mỗi động tỏc 2l*8n 70 phỳt 10 Phỳt - Đội hỡnh 4 hàmg ngang - Cỏn sự điều khiển * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ GV nhận lớp - Đội hỡnh khởi động : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ X - GV nhắc lại nội dung – yờu cầu kiểm tra. - Tiến hành kiểm tra từng tốp, mỗi tốp 2 em, cỏn sự phỏt lệnh, GV tớnh thời gian ở đớch. - Mỗi lượt chạy từ 6 – 8 học sinh - Đội hỡnh thả lỏng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * X Cỏn sự hướng dẫn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ IV/ Rút kinh nghiệm:.................................................................................................................... .. .. .. TUẦN: 17 NGÀY SOẠN : 30 / 10 / 2010 TIẾT SỐ : 33 + 34 NGÀY DẠY :22 / 11/ 2010 BÀI : ễN TẬP : BÀI THỂ DỤC – ĐHĐN – CHẠY NGẮN – CHẠY BỀN I/ MỤC TIấU : - ễn tập bài thể dục. Yờu cầu thuộc toàn bộ bài thể dục; thực hiện đỳng phương hướng biờn độ động tỏc, đẹp. I/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN : Sõn trường – cũi –vụi . III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LấN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp - điểm danh - phổ biến nội dung, yờu cầu bài học . - Khởi động chung : Xoay vai - Xoay hụng - Xoay gối - Xoay cổ, tay cổ chõn, ộp dọc, ộp ngang . PHẦN CƠ BẢN 1/ ễn tập bài thể dục : 9 động tỏc bài thể dục 2/ ễn ĐHĐN: Thực hiện giậm chõn , đi đều, đứng lại, vũng cỏc hướng. 3/ Phần chạy ngắn: Thực hiện xuất phỏt cao và chạy 60m 4/ Chạy bền: Động tỏc bổ trợ: Nhảy dõy nhanh; luyện tập: Chạy quanh sõn 3 vũng với nam 2 vũng với nữ, đi bộ thả lỏng 1 vũng. ** Củng cố: Cho cỏc tổ lần lượt thi với nhau PHẦN KẾT THÚC - Thả lỏng : + Cỳi thả lỏng + Nhảy thả lỏng - GV nhận xột, đỏnh giỏ tiết học . - Bài tập về nhà : Cỏc nội dung đó học . 10 phỳt Mỗi động tỏc 2l*8n 70 phỳt Mỗi động tỏc 4l*8nhịp 3l* 60m 10 Phỳt - Đội hỡnh 4 hàmg ngang - Cỏn sự điều khiển * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ GV nhận lớp - Đội hỡnh khởi động : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * X ▲ - GV nờu nội dung- yờu cầu kiểm tra. - Tổ chức cho HS ụn tập ở đội hỡnh sau: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ X - Cỏn sự vừa tập vừa hụ cho cỏc bạn tập, GV quan sỏt sửa sai. - Chia vị trớ cho từng tổ, cỏn sự tổ điều khiển tập luyện. GV quan sỏt nhắc nhở chung. - Từng tổ tập, cỏc tổ cũn lại quan sỏt nhận xột đỏnh giỏ. GV nhận xột chung.để cả lớp rỳt kinh nghiệm. - Phõn lớp thành 4 tổ tập luyện - GV thực hiện bấm giờ bỏo thành tớch từng học sinh sau khi chạy. - Mỗi lượt chạy tử 6 – 8 học sinh GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Đội hỡnh thả lỏng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * X Cỏn sự hướng dẫn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ IV/ Rút kinh nghiệm:.................................................................................................................... .. .. .. TUẦN: 18 NGÀY SOẠN : 10 / 11 / 2010 TIẾT SỐ : 35 + 36 NGÀY DẠY : 29 / 11/ 2010 BÀI : KIỂM TRA HỌC Kè I I/ MỤC TIấU : - Kiểm tra bài thể dục. Yờu cầu thuộc toàn bộ bài thể dục; thực hiện đỳng phương hướng biờn độ động tỏc, đẹp. - Nhằm đỏnh giỏ quỏ trỡnh rốn luyện, năng khiếu của HS I/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN : Sõn trường – Cũi – vụi . III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LấN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp - điểm danh - phổ biến nội dung, yờu cầu bài học . - Khởi động chung : Xoay vai - Xoay hụng - Xoay gối - Xoay cổ, tay cổ chõn, ộp dọc, ộp ngang . PHẦN CƠ BẢN * ễn tập bài thể dục 1/ Kiểm tra bài thể dục: Cỏch cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện động tỏc của HS. - 9 -10: Hoàn thiện 9 động tỏc của bài và đẹp. - 7 - 8: Thực hiện đỳng 9 động tỏc, nhưng chưa đẹp. - 5- 6 : Cú 1-2 động tỏc sai, 7 động tỏc cũn lại thực hiện tương đối chớnh xỏc. -3-4 : Cú 3 động tỏc sai trở lờn 2/ Kiểm tra tiờu chuẩn rốn luyện thõn thể : * Chạy nhanh 60m; bật xa . Mức xếp loại - nội dung thi : Mức Nội dung thi Nam/ Tuổi Nữ/ Tuổi 12 13 12 13 Đạt * chạy 60m .(s) * Bật xa .(cm) 13,5 170 13 180 15 160 14,5 160 Khỏ * Chạy 60m(s) * Bật xa (cm) 13,0 180 12,6 190 14 170 13,5 170 Giỏi * Chạy 60m(s) * Bật xa (cm) 12,2 200 11,7 210 13 180 12,5 180 3/ Chạy bền : + Nam : 800m + Nữ : 600m PHẦN KẾT THÚC - Thả lỏng : + Cỳi thả lỏng + Nhảy thả lỏng - GV nhận xột, đỏnh giỏ tiết kiểm tra . - Bài tập về nhà : 10 phỳt Mỗi động tỏc 2l*8n 70 phỳt Mỗi động tỏc 2 lần * 8 nhịp 10 Phỳt - Đội hỡnh 4 hàmg ngang - Cỏn sự điều khiển * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ GV nhận lớp - Đội hỡnh khởi động : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ X - GV nờu nội dung- yờu cầu kiểm tra. - Tổ chức cho HS ụn tập ở đội hỡnh sau: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ X - Cỏn sự vừa tập vừa hụ cho cỏc bạn tập, GV quan sỏt sửa sai. - Kiểm tra theo nhiều đợt, mỗi đợt 5 HS đưới sự điều khiển của GV. - Mỗi HS kiểm tra một lần, mỗi động tỏc 2l*8n. * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ + GV nờu nội dung - yờu cầu kiểm tra . + Kiểm tra nhúm 3 em một lần * * * * * * * * * * * * * * * * * * * XP 60m Đớch ▲ GV * Bật xa : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ + GV nờu nội dung - yờu cầu tập . + Cả lớp chạy một lần thành một hàng, theo lệnh của GV . - Đội hỡnh thả lỏng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Cỏn sự hướng dẫn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ▲ GV xuống lớp IV/ Rút kinh nghiệm:.................................................................................................................... .. .. ..

File đính kèm:

  • docTD6 HKI TIET DOI.doc