Giáo án Thể dục Lớp 6 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Thanh Dũng

I.Mơc tiªu:

 - lí thuyết: lợi ích tc dụng của TDTT(mục 1)

 - Biết được lợi ích, tác dụng của TDTT và cung cấp cho HS những hiểu biết cần thiết để chủ động phòng tránh không để chấn thương xảy ra trong hoạt động TDTT .

 - Có thái độ, hành vi đúng trong ứng xử với bạn và tự giác, tích cực, kiên trì tập luyện TDTT trong giờ học thể dục, tự học, tự tập hàng ngày.

- Yêu cầu

Lớp học trật tự,nghiêm túc

Biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế

II. Địa điểm,Ph­¬ng tiƯn:

- Sân trường

 -Còi TD.tranh thể dục,chuẩn bị sn bi

 III. Tiến trình dạy học:

 

doc79 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 265 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 6 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Thanh Dũng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
, kĩ năng cần thiết để rèn luyện và phát triển sức nhanh, sức bền . - Lớp trật tự, nghiêm túc, tự giác và tích cực tập luyện . II.: Địa điểm ,ph­¬ng tiƯn: - Sân trường THCS B×nh §«ng,bãng ,®­êng ch¹y, Còi III. Tiến trình dạy học: NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A – PHẦN MỞ ĐẦU : 1 – Nhận lớp : GV nhận lớp kiểm tra sí số , tác phong , sức khỏe học sinh . - phổ biến mục tiêu , yêu cầu , nội dung bài học . 2 – Khởi động : - Học sinh chạy nhẹ nhàng quanh sân trường. -Xoay các khớp : cổ tay , cổ chân , đầu gối , hông , vai.Thực hiện các động tác : lườn , bụng , ngực , vặn mình . -KiĨm tra bµi cđ : ChuyỊn bãng cao tay , §Ưm bãng thÊp tay 7phút 5phút Mỉi ®éng t¸c 2lân x 8 nhịp Lớp trưởng (cán sự lớp) tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sỉ số cho GV.Chúc GV khoẻ €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - Đội hình dàn hàng khởi động €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -KiĨm tra 2-3 HS B- PHẦN CƠ BẢN : -TT 1.TTTC (Bãng chuyỊn) : -¤n tung vµ b¾t bãng b»ng hai tay qua l¹i hai ng­êi ,tung vµ b¾t bãng b»ng mét tay - ChuyỊn bãng cao tay - §Ưm bãng thÊp tay -§Êu tËp 2 Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên nam 500m, n÷ 400m, ch¬i trß ch¬i ch¹y ng­ỵc theo tÝn hiƯu - Hồi tĩnh sau khi chạy: , cơ bắp đùi . 3. Củng cố : -TTTC (Bãng chuyỊn). 35phút Mỉi ®éng t¸c 4-6 lÇn 8phút 5phút -GV lµm mÈu vµ h­íng dÈn HS tËp luyƯn €€€ €€€ €€€ €€€ € €€€ €€€ €€€€ €€€ €(GV) -GV quan sát sửa chữa động tác sai cho HS . -GV Giíi thiƯu vµ ph©n nhãm ®Êu tËp - HS luyện tập theo sự điều khiển của GV. HS chạy theo nhóm, lưu ý phối hợp nhịp hít thở. GV hướng dẫn một số động tác hồi tĩnh . - GV gọi 2-3 HS thùc hiện ChuyỊn bãng cao tay, §Ưm bãng thÊp tay.GV và HS góp ý , nhận xét . C / Phần kết thúc. + Thả lỏng tay, chân, toàn thân, phối hợp hít thở. + Nhận xét, đánh giá buổi học. + Hướng dẫn về nhà tập luyện và chuẩn bị bài học sau + Xuống lớp. 3 phút €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ GV hô “giải tán” HS đồng thanh hô “khỏe”. NHẬN XÉT SAU GIỜ DẠY VÀ RÚT KINH NGHIỆM: . NGÀY SOẠN : 18/12 TUẦN : 17 NGÀY GIẢNG : TIẾT : 34 KIĨM TRA THĨ THAO Tù CHäN (BãNG CHUYỊN) I. Mơc tiªu ,Yêu cầu : -TTTC (Bãng chuyỊn) : KiĨm tra kÜ n¨ng ®éng t¸c :ChuyỊn bãng cao tay - Lớp trật tự, nghiêm túc, tự giác và tích cực tập luyện . II.: Địa điểm ,ph­¬ng tiƯn: - Sân trường THCS B×nh §«ng,bãng ,l­íi III. Tiến trình dạy học: NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A – PHẦN MỞ ĐẦU : 1 – Nhận lớp : GV nhận lớp kiểm tra sí số , tác phong , sức khỏe học sinh . - Giới thiệu bài mới: Phổ biến nhiệm vụ, nội dung yêu cầu bài dạy,c¸ch kiĨm tra vµ cho ®iĨm. 2 – Khởi động : - Học sinh chạy nhẹ nhàng quanh sân trường. -Xoay các khớp : cổ tay , cổ chân , đầu gối , hông , vai.Thực hiện các động tác : lườn , bụng , ngực , vặn mình . -¤n tËp chuÈn bÞ tr­íc khi kiĨm tra 7phút 5phút Mỉi ®éng t¸c 2lân x 8 nhịp Lớp trưởng (cán sự lớp) tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sỉ số cho GV.Chúc GV khoẻ €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - Đội hình dàn hàng khởi động €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B- PHẦN CƠ BẢN : 1. KiĨm tra kÜ n¨ng ®éng t¸c :ChuyỊn bãng cao tay 2. Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kĩ thuật ®éng t¸c của từng học sinh - Điểm 9- 10: Thực hiện đúng động tác ,bong rơi vào vị trí qui định - Điểm 7- 8 :: Thực hiệ n đúng động tác bĩng chưa rơi vào vị trí qui định hoặc bĩng rơi vào vị trí qui định động tác còn sai sót nhỏ . - Điểm 5- 6 : Thực hiện động tác còn sai sót nhỏ .bĩng chưa rơi vào vị trí qui định - Điểm 4 trở xuống : Thực hiện động tác còn sai sót nhiều , bĩng chưa rơi vào vị trí qui định . 35phút Tỉ chức kiĨm tra - Kiểm tra lần lược từng HS. - Những HS đến lượt kiểm tra được gọi tên, tiến vào đứng chuẩn bị ở vị trí quy định. GV hoặc cán sự lớp tung để HS thực hiện động tác. Những HS khác theo dõi. Mỗi HS được tham gia kiểm tra một lần . Trường hợp HS bị xếp loại trung b×nh hoặc yÕu. GV có thể cho kiểm tra lần 2. khi kiểm tra lại, Điểm kiểm tra tối đa không được 9-10. 0 (Bàn GV) € € €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ C / Phần kết thúc. + Thả lỏng tay, chân, toàn thân, phối hợp hít thở. + Nhận xét, đánh giá buổi học. + Hướng dẫn về nhà tập luyện và chuẩn bị bài học sau + Xuống lớp. 3 phút €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ GV hô “giải tán” HS đồng thanh hô “khỏe”. NHẬN XÉT SAU GIỜ DẠY VÀ RÚT KINH NGHIỆM: . NGÀY SOẠN :21/12 TUẦN : 18 NGÀY GIẢNG : TIẾT : 35 KIỂM TRA HỌC KÌ MỘT I. Mơc tiªuYªu cÇu: - KiĨm tra ®¸nh gi¸ kÜ n¨ng ®éng t¸c Bài TD ph¸t triĨn chung líp 6: 9 ĐT(Vươn thở, Tay, Ngực, Chân, Bụng, Vặn mình, Phối hợp, nhảy, đều hồ) -Yêu cầu :Líp häc ®Çy ®đ, trật tự,nghiêm túc, tham gia kiĨm tra cè g¾ng ®¹t kÕt qu¶ tèt II. Địa điểm, ph­¬ng tiƯn: Sân trường THCS B×nh §«ng, Còi TD,chuẩn bị sân bãi III. Tiến trình dạy học: NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A – PHẦN MỞ ĐẦU : 1 – Nhận lớp : GV nhận lớp kiểm tra sí số , tác phong , sức khỏe học sinh . - phổ biến mục tiêu , yêu cầu , nội dung bài học . 2 – Khởi động : -Học sinh chạy nhẹ nhàng quanh sân trường. -Xoay các khớp : cổ tay , cổ chân , đầu gối , hông , vai. -¤ân tập 9 ĐT 7 phút 2lân x 8 nhịp Lớp trưởng (cán sự lớp) tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sỉ số cho GV.Chúc GV khoẻ €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - Đội hình dàn hàng khởi động €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B- PHẦN CƠ BẢN : KiĨm tra Bài TD phát triển chung : + Nội dung: - Kiểm tra bài thể dục phát triển chung với cờ +C¸ch cho ®iĨm : - Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện của học sinh - Điểm 9- 10: Thuộc và thực hiện đúng, đẹp các động tác trong bài. - Điểm 7- 8 :Thuộc cả bài, có 2 – 3 động tác còn sai sót nhỏ . - Điểm 5- 6 : Có 4 – 5 động tác còn sai sót. - Điểm 4 trở xuống : Có trên 6 động tác thực hiện sai. . 35phút €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € . - Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 2-4 HS. - Những HS đến lượt kiểm tra được gọi tên, tiến vào đứng chuẩn bị ở vị trí quy định. GV hoặc cán sự lớp hô nhịp để HS thực hiện động tác. Những HS khác theo dõi. Mỗi HS được tham gia kiểm tra một lần (cả bài). Trường hợp HS bị ®iĨm T b×nh,yÕu. GV có thể cho kiểm tra lần 2. khi kiểm tra lại, Điểm kiểm tra tối đa không ®­ỵc ®iĨm 9-10. 0 (Bàn GV) €€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ C / Phần kết thúc. + Thả lỏng tay, chân + Nhận xét, đánh giá c«ng bè ®iĨm. + Hướng dẫn về nhà tập luyện và chuẩn bị bài học sau + Xuống lớp. 3 phút €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ GV hô “giải tán” HS đồng thanh hô “khỏe”. NHẬN XÉT SAU GIỜ DẠY VÀ RÚT KINH NGHIỆM: . Ngày soạn :24/12 Tuần : 19 Ngày giảng : Tiết : 36 KIĨM TRA TI£U CHUÈN RÌN LUY£N TH¢N THĨ I. Mơc tiªụ,Yªu cÇu: - Kiểm tra ®¸nh gi¸ thĨ lùc häc sinh hai néi dung : BËt xa t¹i chỉ , XuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh 30m - Lớp trật tự, nghiêm túc, tham gia kiĨm tra cè g¾ng ®¹t kÕt qu¶ cao . II.§Þa ®iĨm,Ph­¬ng tiƯn : Sân trường THCS B×nh §«ng. ®­êng ch¹y, Hè nh¶y xa ,th­ít ®o III.TiÕn tr×nh d¹y häc: Nội dung LVĐ Phương pháp-Tổ chức A / Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: - GV nhận lớp, điểm danh, kiểm tra tác phong. - Giới thiệu bài mới: Phổ biến nhiệm vụ, nội dung yêu cầu bài dạy,c¸ch kiĨm tra vµ cho ®iĨm. 2. Khởi động: - Khởi động chung : HS chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân trường, dàn hàng cự ly cách một sãi tay, xoay các nhóm khớp, các nhóm cơ: -Chạy bước nhỏ Ch¹y n©ng cao ®ïi , chạy đạp sau,ch¹y t¨ng tèc -¤ân tập vµ chuÈn bÞ tr­íc khi kiĨm tra 5 phút 1 phút 1 phút 5 phút Mỉi ®éng t¸c 2x8 nhịp - Lớp trưởng (cán sự lớp) tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sỉ số cho GV. €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - Đội hình dàn hàng khởi động €(LT) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B / Phần cơ bản. 1 Kiểm tra ®¸nh gi¸ thĨ lùc häc sinh hai néi dung : BËt xa t¹i chỉ , XuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh 30m 2 C¸ch xÕp lo¹i tõng néi dung: Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ thĨ lùc cđa HS theo ba lo¹i : Tèt, ®¹t , ch­a ®¹t a/ BËt xa t¹i chỉ: - Tèt : > 181cm (nam), > 161cm (n÷) - §¹t: > ,= 163cm (nam), >,= 144cm (n÷) - Ch­a ®¹t: C¸c møc cßn l¹i b/ XuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh 30m - Tèt : < 5,40 s (nam), <6,40 s (n÷) - §¹t: <,= 6,240s (nam), <,= 7,40 s (n÷) - Ch­a ®¹t: C¸c møc cßn l¹i 35 phút Tỉ chøc kiĨm tra - Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 10 HS.Nam riªng n÷ riªng -GV ph©n c«ng HS phơc vơ ,hỉ trỵ kiĨm tra -Mỗi HS được tham gia kiểm tra một lần Trường hợp ®Ỉc biƯt GV có thể cho kiểm tra lần 2 € € 0 (Bàn GV) € € €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ C / Phần kết thúc. + Thả lỏng tay + Nhận xét, đánh giá buổi học vµ c«ng bè thĨ lùc cđa HS + Hướng dẫn về nhà tập luyện và chuẩn bị bài học sau + Xuống lớp. 5 phút €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - GV hô “giải tán” HS đồng thanh hô “khỏe”. NHẬN XÉT SAU GIỜ DẠY VÀ RÚT KINH NGHIỆM: .... ..

File đính kèm:

  • docGiao an The duc 6 chuan KTKN Quang Ngai.doc