Giáo án thể dục Lớp 5 Bài 13

- Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp; Trò chơi “trao tín gậy” (Lớp 4).

- Yêu cầu HS: Tập hợp hàng nhanh, trật tự, đi đều vòng phải, vòng trái đúng kĩ thuật, không xô lệch hàng, thực hiện được động tác đổi chân khi đi đều sai nhịp; Chơi trò chơi nhanh nhẹn, bình tĩnh trao tín gậy cho bạn.

- Giáo dục HS: Tự giác chấp hành những quy định trong giờ học, tham gia tích cực vào các hoạt động; Có ý thức đoàn kết, giúp bạn; Giữ trật tự, rèn luyện tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 946 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án thể dục Lớp 5 Bài 13, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn: 7 GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 5 PPCT/Tieát: 13 Ngày soạn: …/ …/ 20… Thôøi gian:35 phuùt Ngaøy daïy: … / … / 20… ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “TRAO TÍN GẬY” I. MỤC TIÊU – YEÂU CAÀU: - Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp; Trò chơi “trao tín gậy” (Lớp 4). - Yêu cầu HS: Tập hợp hàng nhanh, trật tự, đi đều vòng phải, vòng trái đúng kĩ thuật, không xô lệch hàng, thực hiện được động tác đổi chân khi đi đều sai nhịp; Chơi trò chơi nhanh nhẹn, bình tĩnh trao tín gậy cho bạn. - Giáo dục HS: Tự giác chấp hành những quy định trong giờ học, tham gia tích cực vào các hoạt động; Có ý thức đoàn kết, giúp bạn; Giữ trật tự, rèn luyện tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật. II. SAÂN BAÕI, DUÏNG CUÏ: - Cô sôû vaät chaát: Treân saân tröôøng, veä sinh an toaøn nôi taäp. - Giaùo vieân: Coøi, keû saân chôi troø chôi, 4 tín gaäy. - Hoïc sinh: Trang phuïc goïn gaøng. III. NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP: NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏNG P P TOÅ CHÖÙC A/ PHAÀN MÔÛ ÑAÀU: 5 phuùt 1/ Nhaän lôùp: - Taäp hôïp lôùp, kieåm tra söùc khoeû hoïc sinh. - Kieåm tra baøi cuõ: Gọi học sinh lên quay phaûi, quay traùi . - Phoå bieán noäi dung , yeâu caàu giôø hoïc. 1 – 2’ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € (ÑH1) 2/ Khôûi ñoäng: - Xoay caùc khôùp coå tay, vai, coå chaân, goái, vai, hoâng. - Troø chôi “Chim bay, coù bay” € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 1 laàn 1 – 2’ (ÑH2) B/ PHAÀN CÔ BAÛN: 25 phuùt 1/ OÂn baøi cuõ: * Ñoäi hình ñoäi nguõ: OÂn taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá, ñi ñeàu voøng phaûi, voøng traùi – ñöùng laïi, ñoåi chaân khi ñi ñeàu sai nhòp. Chia nhoùm taäp luyeän Toå tröôûng ñieàu khieån Lôùp tröôûng ñieàu khieån - HS thi ñua trình dieãn. GV quan saùt, nhaän xeùt. - Cho caû lôùp taäp. 15 – 17’ (ÑH1) Nhoùm 1 € € € € € € € € € € € € Nhoùm 2 Nhoùm 3 2/ Troø chôi: “Trao tín gaäy” (Lôùp 4) - GV nhaéc laïi teân troø chôi, caùch chôi, luaät chôi. - Cho HS chôi thöû - Cho HS chôi, GV quan saùt, nhaän xeùt. 7 – 8’ 1 – 2 laàn 2 – 3 laàn € € € € € € € € € € C/ PHAÀN KEÁT THUÙC: 5 phuùt 1/ Ñoäng taùc thaû loûng: Hít thôû, thaû loûng tay, chaân. 3’ (ÑH2) 2/ Heä thoáng baøi: Goïi hoïc sinh neâu laïi nhöõng noäi dung ñaõ hoïc 1’ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 3/ Nhaän xeùt, daën doø: Nhaän xeùt giôø hoïc, tuyeân döông, daën veà nhaø taäp laïi caùc ñoäng taùc ñaõ hoïc. 1’ Ruùt kinh nghieäm : …………………………………………………………………………………………………………………………… Duyeät cuûa toå tröôûng Duyeät cuûa BGH Ngöôøi soaïn Cao Vaên Hieàn

File đính kèm:

  • docBai 13.doc
Giáo án liên quan