Giáo án Thể dục Lớp 3 Học kì 2 Trường Tiểu học Hợp Thanh B

I. Yêu cầu cần đạt:

- Biết cỏch tập hợp hàng ngang nhanh, trật tự, dúng thẳng hàng ngang, quay phải, quay trỏi đúng cỏch

- Biết cỏch đi vượt chướng ngại vật thấp

- Biết cỏch đi chuyển hướng phải, trỏi đúng cỏch

- Trũ chơi “Mốo đuổi chuột”, biết cách chơi và tham gia chơi được

- Nhắc lại những nội dung cơ bản đó học

II. Địa điểm - phương tiện:

- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện: Cũi, dụng cụ, kẻ vạch đi vượt chướng ngại vật thấp và đi chuyển hướng

 

doc45 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1258 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 3 Học kì 2 Trường Tiểu học Hợp Thanh B, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện - Phương tiện: Cũi, 3 em một quả búng, dụng cụ cho trũ chơi III. Nội dung và phương phỏp lờn lớp: TT Nội dung Định lượng Phương phỏp tổ chức Phần mở đầu - GV nhận lớp phổ biến nội dung, yờu cầu giờ học - ễn bài TD phỏt triển chung (2 x 8 nhịp) - Chạy chậm trờn địa hỡnh tự nhiờn trờn sõn trường 200 - 300m 1-2’ - 1 lần 3-4’ - 1 lần 1-2’ - 1 lần Phần cơ bản 1. ễn tung và bắt búng theo nhúm 3 người: - Cho HS tập theo từng nhúm (3 em), đứng theo hỡnh tam giỏc thực hiện tung và bắt búng qua lại cho nhau. Sau 1 số lần cho HS đổi vị trớ đứng, khi thực hiện tựy theo đường búng cao hay thấp, gần hay xa để di chuyển tới bắt búng. Khi bắt búng xong, mới chuyển sang động tỏc tung búng đi cho bạn 2. Nhảy dõy kiểu chụm 2 chõn: - HS tự ụn tập động tỏc nhảy dõy theo khu vực quy định của từng tổ. GV theo dừi 3. Trũ chơi “Chuyển đồ vật” - GV nờu tờn trũ chơi, cựng HS nhắc lại cỏch chơi, Sau đú tổ chức cho cả lớp cựng chơi, sau mỗi lần chơi đội nào thua phải chịu phạt theo yờu cầu đội thắng 10 - 12’ 4 - 5’ 7 - 9’ Phần kết thỳc - Đứng thành vũng trũn, cỳi người thả lỏng - GV và HS hệ thống bài - Nhận xột, đỏnh giỏ kết quả giờ học - Về nhà ụn động tỏc tung và bắt búng 1-2’ - 1 lần 1-2’ - 1 lần 1-2’ - 1 lần Dạy ngày 26 thỏng 4 năm 2012 Bài 66: ễN ĐỘNG TÁC TUNG VÀ BẮT BểNG CÁ NHÂN - THEO NHểM BA NGƯỜI - TRề CHƠI “CHUYỂN ĐỒ VẬT” I. Yờu cầu cần đạt: - Thực hiợ̀n được tung bắt bóng theo nhóm hai - ba người - Trũ chơi “Chuyờ̉n đụ̀ vọ̃t”. Biết cỏch chơi và tham gia chơi được II. Địa điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Trờn sõn trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện - Phương tiện: Cũi, 3 em một quả búng, dụng cụ cho trũ chơi III. Nội dung và phương phỏp lờn lớp: TT Nội dung Định lượng Phương phỏp tổ chức Phần mở đầu - GV nhận lớp phổ biến nội dung, yờu cầu giờ học - ễn bài TD phỏt triển chung (2 x 8 nhịp) - Chơi trũ chơi HS ưa thớch - Chạy chậm trờn địa hỡnh tự nhiờn trờn sõn trường 200 - 300m 1-2’ - 1 lần 3-4’ - 1 lần 1-2’ 1-2’ - 1 lần Phần cơ bản 1. ễn tung và bắt búng cỏ nhõn, theo nhúm 2 - 3 người: - HS thực hiện tung và bắt búng cỏ nhõn tại chỗ 1 số lần sau đú tập di chuyển - HS tập theo từng nhúm 2-3 em, đứng theo hỡnh tam giỏc thực hiện tung và bắt búng qua lại cho nhau, GV theo dừi 2. Di chuyển tung và bắt búng theo nhúm hai người: - GV cho từng đụi di chuyển ngang cỏch nhau 2-4m và tung búng qua lại cho nhau 3. Nhảy dõy kiểu chụm 2 chõn: - HS tự ụn tập động tỏc nhảy dõy theo khu vực quy định của từng tổ. GV theo dừi 4. Trũ chơi “Chuyển đồ vật” - GV nờu tờn trũ chơi, cựng HS nhắc lại cỏch chơi. Sau đú tổ chức cho cả lớp cựng chơi, cú phõn thắng, thua - thưởng, phạt 4 - 5’ 5 - 7’ 4 - 5’ 6 - 8’ Phần kết thỳc - Đứng thành vũng trũn, thả lỏng toàn thõn, hớt thở sõu - GV và HS hệ thống bài - Nhận xột, đỏnh giỏ kết quả giờ học - Về nhà ụn động tỏc tung và bắt búng 1-2’ - 1 lần 1-2’ - 1 lần 1-2’ - 1 lần TUẦN 34 Dạy ngày 01 thỏng 5 năm 2012 Bài 67: ễN ĐỘNG TÁC TUNG VÀ BẮT BểNG THEO NHểM 2-3 NGƯỜI TRề CHƠI “CHUYỂN ĐỒ VẬT” I. Yờu cầu cần đạt: - Thực hiợ̀n được tung bắt bóng theo nhóm hai - ba người - Trũ chơi “Chuyờ̉n đụ̀ vọ̃t”. Biết cỏch chơi và tham gia chơi được II. Địa điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Trờn sõn trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện - Phương tiện: Cũi, 2-3 em một quả búng, 2 em 1 dõy nhảy, dụng cụ cho trũ chơi III. Nội dung và phương phỏp lờn lớp: TT Nội dung Định lượng Phương phỏp tổ chức Phần mở đầu - GV nhận lớp phổ biến nội dung, yờu cầu giờ học - ễn bài TD phỏt triển chung (2 x 8 nhịp) - Chạy chậm trờn địa hỡnh tự nhiờn trờn sõn trường 200 - 300m - Chơi trũ chơi: Chim bay cũ bay 1-2’ - 1 lần 3-4’ - 1 lần 1-2’ - 1 lần 1-2’ Phần cơ bản 1. ễn động tỏc tung, bắt búng tại chỗ và di chuyển theo nhúm 2 - 3 người: - HS thực hiện tung và bắt búng qua lại cho nhau theo nhúm 2-3 người, chỳ ý tung búng khộo lộo, đỳng hướng, tựy theo đường búng cao hay thấp, gần hay xa để tại chỗ hoặc di chuyển bắt búng. Khi bắt búng xong, mới di chuyển động tỏc tung búng đi cho bạn - GV cho từng đụi di chuyển ngang cỏch nhau 2-4m và tung búng qua lại cho nhau 2. ễn nhảy dõy kiểu chụm 2 chõn: - HS tự ụn tập động tỏc nhảy dõy theo khu vực quy định của từng tổ. GV theo dừi 3. Trũ chơi “Chuyển đồ vật” - GV nờu tờn trũ chơi, cựng HS nhắc lại cỏch chơi. Sau đú tổ chức cho cả lớp cựng chơi, cú phõn thắng, thua - thưởng, phạt. 8- 10’ 4 - 6’ 6 - 8’ Phần kết thỳc - Đứng thành vũng trũn, làm động tỏc cỳi người thả lỏng, rồi đứng thẳng, rồi lại cỳi người thả lỏng và hớt thở sõu - GV và HS hệ thống bài - Nhận xột, đỏnh giỏ kết quả giờ học - Về nhà ụn động tỏc tung và bắt búng 1-2’ - 1 lần 2-3’ - 1 lần 1-2’ - 1 lần Dạy ngày 3 thỏng 5 năm 2012 Bài 68: ễN TẬP TUNG VÀ BẮT BểNG TRề CHƠI “CHUYỂN ĐỒ VẬT” I. Yờu cầu cần đạt: - Thực hiợ̀n được tung bắt bóng theo nhóm hai - ba người - Trũ chơi “Chuyờ̉n đụ̀ vọ̃t”. Biết cỏch chơi và tham gia chơi được II. Địa điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Trờn sõn trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện - Phương tiện: Cũi, 2-3 em một quả búng, dụng cụ cho trũ chơi III. Nội dung và phương phỏp lờn lớp: TT Nội dung Định lượng Phương phỏp tổ chức Phần mở đầu - GV nhận lớp phổ biến nội dung, yờu cầu giờ học - Chạy chậm trờn địa hỡnh tự nhiờn trờn sõn trường 200 - 300m - ễn bài thể dục phỏt triển chung (2 x 8 nhịp) - Chơi trũ chơi: Kết bạn 1-2’ - 1 lần 1-2’ - 1 lần 3-4’ - 1 lần 1-2’ Phần cơ bản 1. ễn tập tung và bắt búng theo nhúm 2 - 3 em: - HS thực hiện tung và bắt búng qua lại cho nhau theo nhúm 2-3 người. Chỳ ý tung búng khộo lộo, đỳng hướng, tựy theo đường búng cao hay thấp, gần hay xa để tại chỗ hoặc di chuyển bắt búng. Khi bắt búng xong, mới di chuyển động tỏc tung búng đi cho bạn - GV cho từng đụi di chuyển ngang cỏch nhau 2-4m và tung búng qua lại cho nhau. Chỳ ý từng đụi di chuyển chầm chậm và lần lượt tung, bắt búng,cố gắng tung và bắt búng chớnh xỏc 2. Trũ chơi “Chuyển đồ vật” - GV nờu tờn trũ chơi, cựng HS nhắc lại cỏch chơi. Sau đú tổ chức cho cả lớp cựng chơi, cú phõn thắng, thua - thưởng, phạt 8- 10’ 4 - 6’ 6 - 8 Phần kết thỳc - Chạy chậm theo vũng trũn thả lỏng và hớt thở sõu - GV và HS hệ thống bài - Nhận xột, đỏnh giỏ kết quả giờ học - Về nhà ụn động tỏc tung và bắt búng 1-2’ - 1 lần 2-3’ - 1 lần 1-2’ - 1 lần TUẦN 35 Dạy ngày 9 thỏng 5 năm 2012 Bài 69: ễN NHẢY DÂY - TUNG VÀ BẮT BểNG TRề CHƠI “CHUYỂN ĐỒ VẬT” I. Yờu cầu cần đạt: - Thực hiợ̀n được nhảy dõy kiờ̉u chụm hai chõn, nhẹ nhàng, nhịp điợ̀u - Biờ́t cách tung bắt bóng theo nhóm hai - ba người - Trũ chơi “Chuyờ̉n đụ̀ vọ̃t”. Biết cỏch chơi và tham gia chơi được II. Địa điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Trờn sõn trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện - Phương tiện: Cũi, 3 em một quả búng, 2 em 1 dõy nhảy, dụng cụ cho trũ chơi III. Nội dung và phương phỏp lờn lớp: TT Nội dung Định lượng Phương phỏp tổ chức Phần mở đầu - GV nhận lớp phổ biến nội dung, yờu cầu giờ học - Chạy chậm trờn địa hỡnh tự nhiờn trờn sõn trường 200 - 300m - ễn bài TD phỏt triển chung (2 x 8 nhịp) - Chơi trũ chơi HS ưa thớch 1-2’ - 1 lần 1-2’ - 1 lần 3-4’ - 1 lần 1 - 2’ Phần cơ bản 1. ễn tung và bắt búng theo nhúm 3 em: - HS thực hiện tung và bắt búng qua lại cho nhau theo nhúm 2-3 người. GV chia HS đứng theo từng nhúm 3 em theo hỡnh tam giỏc rồi tung búng qua lại cho nhau. - GV cho từng đụi di chuyển ngang cỏch nhau 2-4m và tung búng qua lại cho nhau. 2. ễn nhảy dõy kiểu chụm hai chõn: - HS tự ụn tập động tỏc nhảy dõy theo khu vực quy định của từng tổ. GV theo dừi - Cỏc tổ thi nhảy dõy kiểu chụm 2 chõn: Cỏc tổ đều thực hiện 1 em nhảy 1 em đếm số lần nhảy của bạn, ai nhiều nhất là thắng 3. Trũ chơi “Chuyển đồ vật” - GV nờu tờn trũ chơi. Sau đú tổ chức cho cả lớp cựng chơi cú phõn thắng - thua 5 - 7’ 4 - 5’ 4 - 5’ 5 - 6’ Phần kết thỳc - Chạy chậm theo vũng trũn thả lỏng và hớt thở sõu - GV và HS hệ thống bài - Nhận xột, đỏnh giỏ kết quả giờ học - Về nhà ụn luyện cỏc nội dung đó học 1-2’ - 1 lần 2-3’ - 1 lần 1-2’ - 1 lần Dạy ngày 10 thỏng 5 năm 2012 BÀI 70: TỔNG KẾT NĂM HỌC I. Yờu cầu cần đạt: - Nhắc được những nụ̣i dung cơ bản đã học trong năm học và thực hiợ̀n cơ bản đúng mụ̣t sụ́ bài tọ̃p theo yờu cõ̀u của giáo viờn - Trũ chơi “Lò cò tiờ́p sức”. Biết cỏch chơi và tham gia chơi được II. Địa điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Trờn sõn trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện - Phương tiện: Kẻ sõn cho trũ chơi “Lũ cũ tiếp sức” III. Nội dung và phương phỏp lờn lớp: TT Nội dung Định lượng Phương phỏp tổ chức Phần mở đầu 1. GV nhận lớp phổ biến nội dung, yờu cầu giờ học 2. Đứng tại chỗ vỗ tay và hỏt 3. Chạy chậm trờn địa hỡnh tự nhiờn trờn sõn trường 200 - 300m 4. ễn bài thể dục phỏt triển chung (2 x 8 nhịp) 1-2’ - 1 lần 1-2’ 1-2’- 1 lần 3-4’ - 1 lần Phần cơ bản 1. Tổng kết, đỏnh giỏ kết quả học tập mụn thể dục : + GV cựng HS hệ thống, túm tắt cỏc kiến thức, kỹ năng đó học trong cỏc phần : Đội hỡnh đội ngũ, thể dục rốn luyện tư thế và kỹ năng vận động cơ bản, bài thể dục phỏt triển chung và trũ chơi vận động + Nhận xột, đỏnh giỏ của GV + Cụng bố kết quả học tập của HS + Biểu dương những HS tớch cực tập luyện đạt kết quả tốt, nhắc nhở cỏc HS chưa hoàn thành cỏc động tỏc cần tiếp tục tập luyện thờm để đạt mức hoàn thành 3. Trũ chơi “Lũ cũ tiếp sức” - GV nờu tờn trũ chơi. Sau đú tổ chức cho cả lớp cựng chơi cú phõn thắng - thua 12 - 15’ 4 - 5’ 4 - 5’ 5 - 6’ Phần kết thỳc 1. Chạy chậm theo vũng trũn thả lỏng và hớt thở sõu 2. Nhắc nhở HS trong hố: - Tập TDTT hằng ngày bằng cỏc bài tập, trũ chơi vận động đó học và vận dụng những kỹ thuật đú để tham gia vào phong trào TDTT ở địa phương - Giữ gỡn vệ sinh, tắm giặt thường xuyờn, khụng được ăn quả xanh, nghịch bẩn, khụng uống nước ló, khụng được tập TD giữa trưa hố hoặc khi trời mưa hoặc giú rột - Khụng tự đi tập bơi khi khụng cú người lớn giỳp đỡ

File đính kèm:

  • docGA THE DUC 3-HK2-CO HINH MINH HOA. (2).doc
Giáo án liên quan