Giáo án Thể dục Lớp 12 - Chương trình học kì I (Bản đẹp 4 cột)

A.Mục tiêu:

-Kiến thức:

+Bóng chuyền : ôn KT chuyền bóng chính diện,đệm bóng

+Đá cầu: Ôn kỹ thuật đánh ngực tấn công .

 -Kỹ năng:

+ Biết Thực hiện tốt kĩ thuật chuyền bóng chính diện,đệm bóng

+ Nắm vững KT đánh ngực tấn công và các bước di chuyển

-Thái độ:

+Tác phong khẩn trương nhanh nhẹn; tích cực tự giác trong tập luyện.

B. Địa điểm, phương tiện

-Địa điểm: Tập trên sân trường vệ sinh an toàn

-Phương tiện: 25quả cầu, 1 còi. 2 sân thi đấu đá cầu .

C.Tiến trình lên lớp

 

doc34 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 115 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 12 - Chương trình học kì I (Bản đẹp 4 cột), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g kü thuËt dÉn bãng b»ng m¸ trong, m¸ ngoµi bµn ch©n, khi dÉn vÒ dïng kü thuËt dÉn bãng b»ng mu bµn ch©n. Khi ®· thùc hiÖn t­¬ng ®èi tèt th× t¨ng dÇn tèc ®é dÉn bãng. -Học dẫn bóng mu bµn ch©n; 3.Mét sè bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh ch©n vµ ph¶n x¹ víi tÝn hiÖu: -Trß ch¬i "nh¶y Õch": Ng­êi tËp ngåi xæm sau v¹ch xuÊt ph¸t, hai tay chèng h«ng, ch©n tiÕp ®Êt b»ng hai nöa bµn ch©n trªn. Khi cã lÖnh xuÊt ph¸t ng­êi ®Çu hµng bËt nhanh 2 ch©n vÒ phÝa tr­íc, r¬i xuèng gièng t­ thÕ chuÈn bÞ. BËt liªn tôc nh­ vËy cho tíi ®Ých -Ch¹y biÕn tèc dõng ®ét ngét: Ng­êi tËp ®øng s¸t v¹ch XP, khi cã tÝn hiÖu quay 1800 ch¹y nhanh vÒ ®Ých vµ dõng l¹i ®ét ngét. III.Phần kết thúc: -Hồi tĩnh thả lỏng +Đi thường hít thở sâu +Tại chỗ tập các bài tập thả lỏng tay, chân. -Bài tập về nhà. +Luyện tập đánh ngực tấn công ; Kỹ thuật đá móc bằng mu bàn chân - Xuống lớp + GV hô “ Giải tán” + HS hô “ Khỏe”. Cả lớp vỗ tay 200m 2 x 8 nhịp 2 l/ hs 3 l / hs 5 lần/hs 8-10 phút 65-75 phút 20 phút 30 phút 15 phút 10 phút 5 phút -Học sinh từ đội hình tập trung , cán sự cho lớp chạy thường 1 vòng sân, sau đó chuyển đội hình 4 hàng ngang khởi động. -Chia lớp thành 2 nhóm ôn tập : Nhóm nam , nữ riêng §éi h×nh ch¹y tiÕp søc (Nhãm 3 ng­êi): ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ‚CS pGV ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ Chạy lặp lại 3 lần x 30m §éi h×nh thÓ lùc vµ ph¶n x¹: + GV làm mẫu, hướng dẫn, giao nhiệm vụ tập luyện cho HS.Quan sát kết hợp sữa chữa động tác sai của HS. +HS tập luyện kết hợp tự sữa chữa sai sót. GV: + Xếp hàng hồi tĩnh thả lỏng + Nhận xét và giao bài tập về nhà HS: +Nghe nhận xét , nhận bài tập về nhà +Làm thủ tục xuống lớp - Đội hình xuống lớp VVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVV V VVVVVVVVVVV €GV GV: + Xắp hàng hồi tĩnh thả lỏng + Nhận xét và giao bài tập về nhà HS: +Nghe nhận xét , nhận bài tập về nhà GIÁO ÁN THỂ DỤC Giáo án số 16: Tiết 31-32 Tiếp sức: Ôn KT chạy tiếp sức. Luật thi đấu và pp trọng tài. Bóng đá:Ôn KT dẫn bóng bằng má trong,má ngoài và mu bàn chân. Đấu tập ----------***---------- A.Mục tiêu: -Kiến thức: + Tiếp sức: Ôn KT chạy tiếp sức. Luật thi dấu và pp trọng tài. Bài tập phát triển tốc độ 3 lần x 30m. + Bóng đá:¤n kü thuËt dÉn bãng b»ng m¸ trong, m¸ ngoµi, mu bàn chân Yªu cÇu HS n½m ®­îc KT vµ thùc hiÖn t­¬ng ®èi ®óng kü thuËt dÉn bãng b»ng m¸ trong, m¸ ngoµi vµ mu bµn ch©n.Đấu tập -Kỹ năng: +Tiếp sức: Hoàn thiện KT trao - nhận gậy: nhận tín gậy .Bài tập phát triển tốc độ 3 lần x 30m. +Bóng đá: -Thùc hiÖn mét sè bµi tËp ph¸t triÓn thÓ lùc ch©n vµ c¸c bµi tËp ph¶n x¹ víi tÝn hiÖu. Yªu cÇu häc sinh tù gi¸c, tÝch cùc vµ hç trî nhau ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô vËn ®éng. -BiÕt vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµo tËp luyÖn hµng ngµy. -Thái độ: +Tác phong khẩn trương nhanh nhẹn; tích cực tự giác trong tập luyện. B. Địa điểm, phương tiện -Địa điểm: Tập trên sân trường vệ sinh an toàn -Phương tiện: Sân bãi, 1 còi.25 gậy,15 quả bóng đá. C.Tiến trình lên lớp Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức tập Hoạt động của (GV-HS) SL TG I.Phần mở đầu: 1.Nhận lớp -HS: Cán bộ lớp tập hợp báo cáo sĩ số , lời chúc sức khoẻ. -GV: Nhận lớp , hỏi tình hình sức khoẻ học sinh, phổ biến mục tiêu, nội dung và giao nhiệm vụ. 2.Khởi động: -Khởi động chung: + Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân . +Ép dọc, ép ngang +Xoay các khớp. -Khởi động chuyên môn: + Chạy bước nhỏ tại chỗ 15 giây. + Chạy nâng cao đùi tại chỗ 15 giây. II.Phần cơ bản: 1 Tiếp sức : Hoàn thiện KT trao - nhận gậyBài tập phát triển tốc độ 3 lần x 30m. *Phương pháp làm trọng tài: 2. Bóng đá: .¤n tËp: -¤n kü thuËt dÉn bãng b»ng m¸ trong, m¸ ngoµi ,mu bàn chân.Yªu cÇu lóc ®Çu dÉn bãng theo ®­êng th¼ng víi tèc ®é chËm. Khi dÉn lªn dïng kü thuËt dÉn bãng b»ng m¸ trong, m¸ ngoµi bµn ch©n, khi dÉn vÒ dïng kü thuËt dÉn bãng b»ng mu bµn ch©n. Khi ®· thùc hiÖn t­¬ng ®èi tèt th× t¨ng dÇn tèc ®é dÉn bãng. + Tổ chức đấu tập: III.Phần kết thúc: -Hồi tĩnh thả lỏng +Đi thường hít thở sâu +Tại chỗ tập các bài tập thả lỏng tay, chân. -Bài tập về nhà. +Luyện tập đánh ngực tấn công ; Kỹ thuật đá móc bằng mu bàn chân - Xuống lớp + GV hô “ Giải tán” + HS hô “ Khỏe”. Cả lớp vỗ tay 200m 2 x 8 nhịp 2 l/ hs 5 lần/hs 8-10 phút 65-75 phút 20 phút 10 phút 35 phút 10 phút 20 phút 5 phút -Học sinh từ đội hình tập trung , cán sự cho lớp chạy thường 1 vòng sân, sau đó chuyển đội hình 4 hàng ngang khởi động. -Chia lớp thành 2 nhóm ôn tập : Nhóm nam , nữ riêng Đội hình luyện tạp dẫn bóng + GV làm mẫu, hướng dẫn, giao nhiệm vụ tập luyện cho HS.Quan sát kết hợp sữa chữa động tác sai của HS. +HS tập luyện kết hợp tự sữa chữa sai sót. GV: + Xếp hàng hồi tĩnh thả lỏng + Nhận xét và giao bài tập về nhà HS: +Nghe nhận xét , nhận bài tập về nhà +Làm thủ tục xuống lớp - Đội hình xuống lớp VVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVV V VVVVVVVVVVV €GV GV: + Xắp hàng hồi tĩnh thả lỏng + Nhận xét và giao bài tập về nhà HS: +Nghe nhận xét , nhận bài tập về nhà GIÁO ÁN THỂ DỤC Giáo án số 17: Tiết 33-34 Tiếp sức: Hoàn thiện KT chạy tiếp sức. Luật thi đấu và pp trọng tài. Bóng đá:Ôn KT dẫn bóng bằng má trong,má ngoài và mu bàn chân.Gới thiệu luật ----------***---------- A.Mục tiêu: -Kiến thức: + Tiếp sức: Hoàn thiện KT chạy tiếp sức. Luật thi đấu và pp trọng tài. + Bóng đá:¤n kü thuËt dÉn bãng b»ng m¸ trong, m¸ ngoµi, mu bàn chân . Giới thiệu luật -Kỹ năng: +Tiếp sức: Hoàn thiện KT trao - nhận gậy: nhận tín gậy . +Bóng đá: Nắm được kü thuËt dÉn bãng b»ng m¸ trong, m¸ ngoµi, mu bàn chân -BiÕt vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµo tËp luyÖn hµng ngµy. -Thái độ: +Tác phong khẩn trương nhanh nhẹn; tích cực tự giác trong tập luyện. B. Địa điểm, phương tiện -Địa điểm: Tập trên sân trường vệ sinh an toàn -Phương tiện: Sân bãi, 1 còi.25 gậy,15 quả bóng đá. C.Tiến trình lên lớp Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức tập Hoạt động của (GV-HS) SL TG I.Phần mở đầu: 1.Nhận lớp -HS: Cán bộ lớp tập hợp báo cáo sĩ số , lời chúc sức khoẻ. -GV: Nhận lớp , hỏi tình hình sức khoẻ học sinh, phổ biến mục tiêu, nội dung và giao nhiệm vụ. 2.Khởi động: -Khởi động chung: + Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân . +Ép dọc, ép ngang +Xoay các khớp. -Khởi động chuyên môn: + Chạy bước nhỏ tại chỗ 15 giây. + Chạy nâng cao đùi tại chỗ 15 giây. II.Phần cơ bản: 1 Tiếp sức : Hoàn thiện KT chạy tiếp sức. *Luật thi đấu và phương pháp làm trọng tài: 2. Bóng đá: .¤n tËp: -¤n kü thuËt dÉn bãng b»ng m¸ trong, m¸ ngoµi ,mu bàn chân.Yªu cÇu lóc ®Çu dÉn bãng theo ®­êng th¼ng víi tèc ®é chËm. Khi dÉn lªn dïng kü thuËt dÉn bãng b»ng m¸ trong, m¸ ngoµi bµn ch©n, khi dÉn vÒ dïng kü thuËt dÉn bãng b»ng mu bµn ch©n. Khi ®· thùc hiÖn t­¬ng ®èi tèt th× t¨ng dÇn tèc ®é dÉn bãng. + Tổ chức đấu tập: + Giới thiệu luật: III.Phần kết thúc: -Hồi tĩnh thả lỏng +Đi thường hít thở sâu +Tại chỗ tập các bài tập thả lỏng tay, chân. -Bài tập về nhà. +Luyện tập đánh ngực tấn công ; Kỹ thuật đá móc bằng mu bàn chân - Xuống lớp + GV hô “ Giải tán” + HS hô “ Khỏe”. Cả lớp vỗ tay 200m 2 x 8 nhịp 2 l/ hs 5 lần/hs 8-10 phút 65-75 phút 20 phút 10 phút 35 phút 10 phút 20 phút 10 phút 5 phút -Học sinh từ đội hình tập trung , cán sự cho lớp chạy thường 1 vòng sân, sau đó chuyển đội hình 4 hàng ngang khởi động. -Chia lớp thành 2 nhóm ôn tập : Nhóm nam , nữ riêng Đội hình luyện tạp dẫn bóng + GV làm mẫu, hướng dẫn, giao nhiệm vụ tập luyện cho HS.Quan sát kết hợp sữa chữa động tác sai của HS. +HS tập luyện kết hợp tự sữa chữa sai sót. GV: + Xếp hàng hồi tĩnh thả lỏng + Nhận xét và giao bài tập về nhà HS: +Nghe nhận xét , nhận bài tập về nhà +Làm thủ tục xuống lớp - Đội hình xuống lớp VVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVV V VVVVVVVVVVV €GV GV: + Xắp hàng hồi tĩnh thả lỏng + Nhận xét và giao bài tập về nhà HS: +Nghe nhận xét , nhận bài tập về nhà GIÁO ÁN THỂ DỤC Giáo án số 18: Tiết 35-36 Kiểm tra học kỳ I chạy tiếp sức ----------***---------- I-Môc tiªu: -Nh»m ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tËp luyÖn kü thuËt ch¹y tiÕp søc cña häc sinh ®Æc biÖt lµ kh¶ n¨ng trao-nhËn tÝn gËy. Yªu cÇu häc sinh tù gi¸c, tÝch cùc, nç lùc vµ gióp ®ì nhau ®Ó cïng hoµn thµnh nhiÖm vô. -Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng c¸c giai ®o¹n kü thuËt vµ vËn dông nh÷ng hiÓu biÕt vÒ luËt vµo kiÓm tra -RÌn luyÖn cho häc sinh kh¶ n¨ng ph¶n x¹, søc nhanh vµ kh¶ n¨ng phèi hîp ®ång ®éi II.§Þa ®iÓm ph­¬ng tiÖn: -VÖ sinh s©n b·i an toµn, s¹ch sÏ -KÎ ®­êng ch¹y, 12 tÝn gËy, cßi, cê hiÖu, sæ ®iÓm III.Néi dung kiÓm tra: KiÓm tra kh¶ n¨ng phèi hîp trao-nhËn tÝn gËy IV,Tæ chøc vµ ph­¬ng ph¸p kiÓm tra: -ChuÈn bÞ ®­êng ch¹y: KÎ s©n ch¹y ®Ó kiÓm tra 4 x 40 m, ®¶m b¶o an toµn cho häc sinh, cã ®ñ 20m cho khu trao-nhËn tÝn gËy vµ 10 m cho khu chê xuÊt ph¸t cña ng­êi thø 2, 3, 4. KiÓm tra theo c¸c ®éi ®· ®­îc ghÐp tËp tõ ®Çu. C¸c ®éi kh«ng ®ñ th× kiÓm tra phèi hîp sè 1, sè 2 vµ sè 3 hoÆc chØ phèi hîp sè 1 víi sè 2. KiÓm tra ®ång thêi 2 ®éi trong mét l­ît ch¹y Sau khi khëi ®éng, GV gäi lÇn l­ît 2 nhãm vµo kiÓm tra vµ 2 nhãm chuÈn bÞ bªn ngoµi V.C¸ch cho ®iÓm: §iÓm kü thuËt cña mçi häc sinh trong mét nhãm lµ nh­ nhau. Khi cho ®iÓm cã chó ý ®Õn qu¸ tr×nh tËp luyÖn th­êng xuyªn. Häc sinh ph¶i ch¹y víi tèc ®é trªn trung b×nh cña m×nh -§iÓm 9-10: Thùc hiÖn ®óng kü thuËt trao-nhËn tÝn gËy, kh«ng ph¹m luËt; phèi hîp ®óng kü thuËt ë nöa cuèi cña khu vùc quy ®Þnh. -§iÓm 7-8: Thùc hiÖn ®óng kü thuËt trao-nhËn tÝn gËy, kh«ng ph¹m luËt; phèi hîp ®óng kü thuËt ë gi÷a cña khu vùc quy ®Þnh. -§iÓm 5-6: Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng kü thuËt trao-nhËn tÝn gËy, kh«ng ph¹m luËt; phèi hîp ®óng kü thuËt th­êng ®­îc thùc hiÖn ë ®Çu cña khu vùc quy ®Þnh. -§iÓm 3-4: Phèi hîp tèt gi÷a c¸c sè 1, 2, 3 nh­ng tèc ®é ch¹y h¬i chËm (d­íi 2/3 kh¶ n¨ng) -§iÓm 1-2: Cã 2 lÇn phèi hîp trao- nhËn tÝn gËy hoÆc kh«ng trao ®­îc tÝn gËy trong khu vùc quy ®Þnh, lµm r¬i tÝn gËy hoÆc ch¹y qu¸ chËm §èi víi nh÷ng häc sinh cã thÓ chÊt yÕu, nh­ng cè g¾ng tËp luyÖn cã sù t¨ng tiÕn vÒ thµnh tÝch gi¸o viªn sÏ cho thªm ®iÓm ®Ó khuyÖn khÝch VI.NhËn xÐt ®¸nh gi¸: -Gi¸o viªn ®¸nh gi¸ s¬ bé kÕt qu¶ kiÓm tra cña häc sinh -Th«ng b¸o ®iÓm cho häc sinh

File đính kèm:

  • docthe duc lop 12moi.doc