Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tiết 4: Thể dục nhịp điệu - Chạy ngắn - Chạy bền - Năm học 2009-2010

I/ Mục Tiêu :

- Nhằm giúp HS củng cố các động tác đã học và từ đó học các động tác tiếp theo

- HS phải nắm được kỷ thuật động tác và tích cực tập luyện

- Nhằm giúp HS cũng cố kĩ thuật trong chạy ngắn và phát triển về KT chưyên môn

- HS phải hoàn thành tốt cự ly và tu©n thñ đúng quy định

II/ Địa Điểm – Phương Tiện:

- Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh nơi tập và phương tiện tập luyện

- Phương tiện: Chuẩn bị 1- 2 còi và tranh ảnh (nếu có), .

III/ Nội Dung - Biện Pháp Tổ Chức:

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 188 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tiết 4: Thể dục nhịp điệu - Chạy ngắn - Chạy bền - Năm học 2009-2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài soạn số 4: TUẦN 3 Ngày soạn: 25/08/09 Tiết 4: Thể Dục Nhịp Điệu - Chạy Ngắn - Chạy Bền Dạy líp 10A – 10I. _- TDN§: + ¤n tõ ®éng t¸c 1 - 3 + Häc ®éng t¸c 4 vµ 5 - Ch¹y ng¾n: Bµi tËp 3 vµ 4 (tr 56) - Ch¹y bÒn : LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. I/ Mục Tiêu : - Nhằm giúp HS củng cố các động tác đã học và từ đó học các động tác tiếp theo - HS phải nắm được kỷ thuật động tác và tích cực tập luyện - Nhằm giúp HS cũng cố kĩ thuật trong chạy ngắn và phát triển về KT chưyên môn - HS phải hoàn thành tốt cự ly và tu©n thñ đúng quy định II/ Địa Điểm – Phương Tiện: - Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh nơi tập và phương tiện tập luyện - Phương tiện: Chuẩn bị 1- 2 còi và tranh ảnh (nếu có), . III/ Nội Dung - Biện Pháp Tổ Chức: néi dung ®Þnh l­îng ph­¬ng ph¸p tæ chøc tËp I. PhÇn më ®Çu: a. NhËn líp: KiÓm tra sÜ sè, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu buæi häc b. Khëi ®éng: - xoay c¸c khíp : cæ tay, cæ ch©n, h«ng, gèi - Ðp gi©y ch»ng däc, ngang - Ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y gãt ch¹m m«ng c. KiÓm tra bµi cò: 8-10' 3' 5' 2' - GV vµ HS lµm thñ tôc nhËn líp theo ®éi h×nh 4hµng ngang cù ly hÑp. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 h×nh 1a. §«i h×nh nhËn líp - Dµn hµng, cù ly gi·n c¸ch mét s¶i tay. thùc hiÖn theo sù chØ dÉn vµ ®iÒu khiÓn cña GV. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 h×nh 1b. §éi h×nh khëi ®éng. - GV gäi 4 hs lªn thùc hiÖn l¹i 3 ®éng t¸c TDN§ ®· häc. II. PhÇn c¬ b¶n: 1. TDN§: a. ¤n ®éng t¸c 1,2,3 bµi TDN§, häc míi ®éng t¸c 4,5 (dµnh cho N÷) - §éng t¸c 4: tay ngùc - §éng t¸c 5: ®Èy h«ng 28-30' 15’ - Ph­¬ng ph¸p ph©n nhãm: + N÷ «n tËp ®éng t¸c 1,2,3 bµi TDN§: * * * * * * * * * * * * * * 0 néi dung ®Þnh l­îng ph­¬ng ph¸p tæ chøc tËp b. Nam häc ®éng t¸c 4,5- «n ®éng t¸c 1,2,3. - Di chuyÓn tiÕn, lïi - §éng t¸c phèi hîp 2. Ch¹y ng¾n: Bµi tËp 3 vµ 4 (tr56) a. Ch¹y ®¹p sau: b. Ch¹y t¨ng tèc 30m 3. Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. 4. Cñng cè bµi: 10' 2l 5' 2' * * * * * * * * * * * * * * 0 + GV giíi thiÖu ®éng t¸c , lµm mÉu ®éng t¸c nhanh, chËm, GV võa lµm hs lµm theo. - khi hs ®· thùc hiÖn d­îc ®éng t¸c 4,5 GV ®æi néi dung n÷ häc ®éng t¸c 4,5 .Nam «n ®éng t¸c 1,2,3,4,5 - GV lµm mÉu ®éng t¸c sau cho hs tËp theo tèp hµng ngang ch¹y 20m (mçi em thùc hiÖn 3 lÇn) * * * * * * * ^ * * * * * * * ^ * * * * * * * ^ * * * * * * * ^ 0 - §éi h×nh tËp luyÖn nh­ trªn (mçi em thùc hiÖn 2 lÇn). - GV cho nam ch¹y tr­íc 3 vßng, n÷ ch¹y 2 vßng. - GV gäi 4-6 hs lªn thùc hiÖn 5 ®éng t¸c TDN§ cho c¶ líp quan s¸t vµ nhËn xÐt sau ®ã GV hÖ thèng l¹i. III. PhÇn kÕt thóc: - Håi tÜnh: - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc, ra bµi tËp vÒ nhµ 3-5' - §éi h×nh 1b. - GV h­íng dÉn hs th¶ láng tÝch cùc. - §éi h×nh 1a - H­íng dÉn néi dung, c¸ch tËp cho hs.

File đính kèm:

  • docTDND Chay ngan Chay ben T4.doc