Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tiết 23, Bài 5: Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC

I- MỤC TIấU

 1. Kiến thức: Giúp hoc sinh nắm được một số nội dung cơ bảnvề lí thuyết bắn, động tác bắn và biết bắn mục tiêu cố định.

 2. Kỷ năng: Học sinh nắm được lí thuyết bắn, thực hành ngắm bắn mục tiêu cố định một cách cơ bản chính xác.

 - Chấp hành nghiêm quy định giờ học, luyện tập nghiêm túc đạt chất lượng

 3. Thái độ: Tích cực, tự giác trong học tập

II- CHUẨN BỊ

1. Giỏo viờn

- Nghiờn cứu bái 5 trong SGK, SGV và các tài liệu liên quan đến bài học.

- Tranh, ảnh

2. Học sinh

- ChuẩOn bị SGK, vở ghi, bỳt viết,

- Đọc trước bài 5 trong SGK.

- Sưu tầm tranh, ảnh

III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 198 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tiết 23, Bài 5: Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án GDQP – AN . Lớp 11 Tuần :24 Tiết:23 Bài 5 ễN TẬP KĨ THUẬT BẮN SÚNG TIỂU LIấN AK VÀ SÚNG TRƯỜNG CKC I- MỤC TIấU 1. Kiến thức: Giúp hoc sinh nắm được một số nội dung cơ bảnvề lí thuyết bắn, động tác bắn và biết bắn mục tiêu cố định. 2. Kỷ năng: Học sinh nắm được lí thuyết bắn, thực hành ngắm bắn mục tiêu cố định một cách cơ bản chính xác. - Chấp hành nghiêm quy định giờ học, luyện tập nghiêm túc đạt chất lượng 3. Thái độ: Tích cực, tự giác trong học tập II- CHUẨN BỊ 1. Giỏo viờn - Nghiờn cứu bỏi 5 trong SGK, SGV và cỏc tài liệu liờn quan đến bài học. - Tranh, ảnh 2. Học sinh - ChuẩOn bị SGK, vở ghi, bỳt viết, - Đọc trước bài 5 trong SGK. - Sưu tầm tranh, ảnh III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung ĐL Phương phỏp tổ chức 1:Phần mở đầu - Nhận lớp + Kiểm tra sỉ số - Giới thiệu nội dung bài học * Kiểm tra bài củ Kỹ thuật bắn sung tiểu liờn AK 8’ HS lớp trưởng bỏo cỏo sĩ số GV gọi 4-5 em liờn thực hiện rồi nhận xột và cho điểm. HS nghiờm tỳc tớch cực. 2: Phần cơ bản B.ễn tập III. Taọp baộn muùc tieõu coỏ ủũnh ban ngaứy baộng suựng tieồu lieõn AK: 1. YÙ nghúa, ủaởc ủieồm, yeõu caàu. a) YÙ nghúa: - Reứn luyeọn cho hoùc sinh naộm chaộc vaứ thửùc hieọn toỏt ủoọng taực baộn cụ baỷn, kyừ naờng baộn truựng, chuùm vaứo caực muùc tieõu coỏ ủũnh ban ngaứy, laứm cụ sụỷ cho vieọc hoùc taọp caực noọi dung tieỏp theo. b) ẹaởc ủieồm : - ẹaởc ủieồm cuỷa baứi baộn. ẹoứi hoỷi mửực ủoọ ngaộm baộn chớnh xaực vaf ủoọng taực thuaàn thuùc. Baộn coự beọ tỡ neõn giửừ suựng oồn ủũnh, thuaọn lụùi cho vieọc ngaộm baộn. - ẹaởc ủieồm muùc tieõu. Muùc tieõu boỏ trớ treõn ủũa hỡnh baống phaỳng, deó quan saựt. - ẹaởc ủieồm ngửụứi baộn. Ngửụứi baộn naốm ụỷ tử theỏ naốm baộn, laứ baứi baộn ủaàu tieõn neõn ớt nhieàu cuừng aỷnh hửụỷng ủeỏn taõm lyự nhử thieỏu maùnh daùn, sụù tieỏng noồ, lo laộng ủeỏn keỏt quaỷ baộn. c) Yeõu caàu : - Tớch cửùc, tửù giaực taọp luyeọn, coi troùng chaỏt lửụùng tửứng phaựt baộn.- Thửùc hieọn ủuựng ủoọng taực naõng cao kyừ naờng baựn.. - Xaõy dửùng taõm lyự vửừng vaứng, tửù tin, phaỏn ủaỏu baộn kieồm tra ủaùt keỏt quaỷ toỏt. 2 ẹieàu kieọn baứi baộn : - Muùc tieõu : Bia soỏ 4a maứu ủen tửụùng trửng cho teõn ủũch, coự voựng tớnh ủieồm, ủửụùc daựn treõn khung bỡa neàn traộng. - Cửù ly baộn 100m. - Tử theỏ baộn : Naộm coự beọ tỡ. - Phửụng phaựp baộn : Phaựt moọt. Thụứi gian baộn : 5 phuựt. - Thaứnh tớch : Gioỷi tửứ 25 ủeỏn 30 ủieồm. Khaự tửứ 20 ủeỏn 24 ủieồm. Trung bỡnh tửứ 15 ủeỏn 19 ủieồm. Yeỏu dửụựi 15 ủieồm. Vaọt chaỏt phuùc vuù cho luyeọn taọp: Goàm suựng AK, bao caựt, bia soỏ 4a 3. Caựch choùn thửụực ngaộm, ủieồm ngaộm: - Caờn cửự : + Cửù li baộn. + Tớnh chaỏt muùc tieõu. + ẹoọ cao ủửụứng ủaùn trung bỡnh so vụựi ủửụứng ngaộm ụỷ tửứng cửù li baộn. + ẹieàu kieọn thụứi tieỏt, goực taứ. - Caựch choùn : Tuứy theo tửứng ủieàu kieọn baộn cuù theồ ủeồ choùn thửụực ngaộm, ủieồm ngaộm phuứ hụùp. Cũng cố: 35’ 2’ + Giaựo vieõn neõu yự nghúa ủaởc ủieồm yeõu caàu ủoọng taực ngaộm baộn. + GV thũ phaùm theo 2 bửụực - Bửụực 1: ( Laứm nhanh khoõng phaõn tớch). - Bửụực 2 : ( Laứm chaọm coự phaõn tớch). + H/S Laộng nghe, quan saựt GV thửùc hieọn maóu). + Toồ chửực taõp luyeọn: - Theo ủụn vũ tieồu ủoọi, Tieồu ủoọi trửụỷng quaỷn lyự taọp luyeọn. - Thửự tửù tửứng thaứnh vieõn leõn thửùc hieọn ủoọng taực ngaộm baộn. - Khoaỷng caựch tửứ vũ trớ ngaộm baộn ủeỏn bia 100m. + GV quan saựt hửụừng daón sửỷa sai, chổ ủaùo chung. GV cũng cố lại ưu điểm và khuyết điểm của tiết học 3: Phần kết thỳc Nhận xột , đỏnh giỏ tiết học. GV giao bài tập về nhà. Xuống lớp. 5’ HS nghiờm tỳc lắng nghe và ghi bài tập IV: Rỳt kinh nghiệm: Kớ Duyệt Cỏi nước,ngàythỏng.năm 2009

File đính kèm:

  • docTuần 24.doc