Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tiết 19, Bài 5: Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC

I- MỤC TIấU

 1. Kiến thức: Giúp hoc sinh nắm được một số nội dung cơ bảnvề lí thuyết bắn, động tác bắn và biết bắn mục tiêu cố định.

 2. Kỷ năng: Học sinh nắm được lí thuyết bắn, thực hành ngắm bắn mục tiêu cố định một cách cơ bản chính xác.

 - Chấp hành nghiêm quy định giờ học, luyện tập nghiêm túc đạt chất lượng

 3. Thái độ: Tích cực, tự giác trong học tập

II- CHUẨN BỊ

1. Giỏo viờn

- Nghiờn cứu bỏi 5 trong SGK, SGV và các tài liệu liên quan đến bài học.

- Tranh, ảnh

2. Học sinh

- Chuẩn bị SGK, vở ghi, bỳt viết,

- Đọc trước bài 5 trong SGK.

- Sưu tầm tranh, ảnh

III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 131 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tiết 19, Bài 5: Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án GDQP – AN . Lớp 11 Tuần :20 Tiết:19 Bài 5 KĨ THUẬT BẮN SÚNG TIỂU LIấN AK VÀ SÚNG TRƯỜNG CKC I- MỤC TIấU 1. Kiến thức: Giúp hoc sinh nắm được một số nội dung cơ bảnvề lí thuyết bắn, động tác bắn và biết bắn mục tiêu cố định. 2. Kỷ năng: Học sinh nắm được lí thuyết bắn, thực hành ngắm bắn mục tiêu cố định một cách cơ bản chính xác. - Chấp hành nghiêm quy định giờ học, luyện tập nghiêm túc đạt chất lượng 3. Thái độ: Tích cực, tự giác trong học tập II- CHUẨN BỊ 1. Giỏo viờn - Nghiờn cứu bỏi 5 trong SGK, SGV và cỏc tài liệu liờn quan đến bài học. - Tranh, ảnh 2. Học sinh - Chuẩn bị SGK, vở ghi, bỳt viết, - Đọc trước bài 5 trong SGK. - Sưu tầm tranh, ảnh III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung ĐL Phương phỏp tổ chức 1:Phần mở đầu - Nhận lớp + Kiểm tra sỉ số - Giới thiệu nội dung bài học * Kiểm tra bài củ 8’ HS lớp trưởng bỏo cỏo sĩ số 2: Phần cơ bản A.Một số nội dung cơ bản về lý thuyết bắn II.ẹoọng taực baộn tai choó cuỷa suựng tieồu lieõn AK vaứ suựng trửụứng CKC: 1. Trửụứng hụùp vaọn duùng. - Trong chieỏn ủaỏu, tỡnh hỡnh ủũch, ủũa hỡnh khoõng cho pheựp ngửụứi baộn thửùc hieọn ủoọng taực quyứ baộn vaứ ủửựng baộn. - Trong hoùc taọp, ủửụùc leọnh cuỷa ngửụứi chổ huy, ngửụứi baộn thửùc hieọn ủoọng taực naốm baộn. 2 ẹoọng taực naốm baộn : ẹoọng taực naốm baộn goàm ủoọng taực naốm chuaồn bũ baộn, ủoọng taực baộn vaứ ủoọng taực thoõi baộn. a) ẹoọng taực naốm chuaồn bũ baộn: - Khaồu leọnh : “Naốm chuaồn bũ baộn” coự 3 cửỷ ủoọng. + Cử động 1. Chaõn phaỷi bửụực leõn 1 bửụực daứi theo muừi baứn chaõn phaỷi, muừi chaõn traựi laứm truù xoay goựt sang traựi ủeồ ngửụứi theo hửụựng chaõn phaỷi. + Cửỷ ủoọng 2. Baứn tay traựi kheựp kớn choỏng xuoỏng ủaỏt trửụực muừi baứn chaõn phaỷi,caựch khoaỷng 20cm, thửự tửù ủaởt caựnh tay traựi, moõng traựi, ủuứi traựi xuoỏng ủaỏt + Cửỷ ủoọng 3. Tay phaỷi lao suựng veà phớa trửụực, tay traựi ủụừ laỏy oỏp loựt tay, duoỏi chaõn phaỷi veà sau, ngửụứi naốm saỏp hụùp vụựi hửụựng baộn khoaỷng 300, 2 chaõn mụỷ roọng baống vai. b) ẹoọng taực baộm: Goàm coự caực ủoọng taực gửụng suựng, ủoọng taực ngaộm, ủoọng taực boựp coứ. - ẹoọng taực gửụng suựng . Vaọn duùng : + Trửụứng hụp coự beọ tỡ. + Trong trửụứng hụùp khoõng coự beọ tỡ. - ẹoọng taực ngaộm. Tỡ baựng suựng vaứo vai, aựp maự, nheo maột traựi, laỏy ủửụứng ngaộm cụ baỷn doựng vaứo moùc tieõu. - ẹoọng taực boựp coứ. Ngửng thụỷ ngoựn tay troỷ tay phaỷi boựp coứ c) ẹoọng taực thoõi baộn : Coự thoõi baộn taùm thụứi vaứ thoõi baộn hoaứn toaứn. + Trửụứng hụùp 1: Thoõi baộn taùm thụứi. Khaồu leọnh “ngửng baộn”. + Trửụứng hụùp 2: Thoõi baộn hoaứn toaứn. - Khaồu leọnh “Thoõi baộn thaựo ủaọn – ẹửựng daọy”. Goàm 3 cửỷ ủoọng: + Cửỷ ủoọng 1. Tay phaỷi caàm oỏp loựt tay, hụi nghieõng ngửụứi sang phaỷi, chaõn traựi co ngang thaột lửng, tay phaỷi ủửa suựng ủaởt treõn ủuứi traựi, tay traựi ủửa veà uựp trửụực ngửùc. + Cửỷ ủoọng 2. Phoỏi hụùp tay traựi vaứ 2 chaõn naõng ngửụứi ủửựng daọy, chaõn phaỷi bửụực leõn trửụực ngang muừi baứn tay traựi, duứng sửực caỷu tay traựi vaứ chaõn traựi naõng ngửụứi ủửựng daọy. + Cửỷ ủoọng 3. Chaõn traựi bửụực leõn tiaaựp tuùc vaọn ủoọng hoaởc keựo raựt veà chaõn phaỷi, ủửa suựng veà tử theỏ ủửựng nghieõm. Cũng cố: 35’ 2’ + Giaựo vieõn neõu noọi dung vaứ trửụứng hụùp vaọn duùng ủoọng taực naốm baộn. + GV thũ phaùm theo 2 bửụực - Bửụực 1: ( Laứm nhanh khoõng phaõn tớch). - Bửụực 2 : ( Laứm chaọm coự phaõn tớch). + H/S Laộng nghe, quan saựt GV thửùc hieọn maóu ủoọng taực naốm chuaồn bũ baộn). + GV thũ phaùm theo 2 bửụực - Bửụực 1: ( Laứm nhanh khoõng phaõn tớch). - Bửụực 2 : ( Laứm chaọm coự phaõn tớch). +H/S Laộng nghe, quan saựt GV thửùc hieọn maóu ủoọng taực naốm chuaồn bũ baộn). + GV thũ phaùm theo 2 bửụực - Bửụực 1: ( Laứm nhanh khoõng phaõn tớch). - Bửụực 2 : ( Laứm chaọm coự phaõn tớch). + H/S Laộng nghe, quan saựt GV thửùc hieọn maóu ủoọng taực naốm chuaồn bũ baộn). + Taõp luyeọn: - Theo ủụn vũ tieồu ủoọi, Tieồu ủoọi trửụỷng quaỷn lyự taọp luyeọn + GV quan saựt sửỷa sai chung GV cũng cố lại ưu điểm và khuyết điểm của tiết học 3: Phần kết thỳc Nhận xột , đỏnh giỏ tiết học. GV giao bài tập về nhà. Xuống lớp. 5’ HS nghiờm tỳc lắng nghe và ghi bài tập IV: Rỳt kinh nghiệm: Kớ Duyệt Cỏi nước,ngàythỏng.năm 2009

File đính kèm:

  • docTuần 19.doc