Giáo án Thể dục Lớp 11 - Bài 3: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia (Tiết 1) - Năm học 2009-2010

I- MỤC TIÊU:

1- Về kiến thức:

 - Hiểu được khái niệm, sự hình thành, các bộ phận cấu thành lãnh thổ quốc gia và chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia.

 - Biết cách xác định đường biên giới quốc gia trên đất liền, trên biển, trên không và trong lòng đấ.

2- Về thái độ:

 - Xác định đúng thái độ, trách nhiệm của công dân và bản thân trong việc xây dựng quản lí, bảo vệ biên giới quốc gia.

II- CHUẨN BỊ

1- Giáo viên:

 - Giáo án, nội dung bài giảng

 - Các tài liệu có liên quan đến nội dung bài giảng.

2- Học sinh:

 - Ôn tập kiến thức bài trước.

 - Đọc trước nội dung bài mới.

- Vở ghi, SGK, bút mực.

III – Tổ chức hoạt động dạy học:

1. Tổ chức lớp hoc:

- ổn định lớp.

- Giới thiệu bài: Nêu một vài tấm gương về tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường với cách đánh mưu trí, sáng tạo của ông cha ta để dẫn dắt vào nội dung bài học.

2. Tổ chức hoạt động dạy dạy học:

 

 

doc14 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 05/04/2021 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 11 - Bài 3: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia (Tiết 1) - Năm học 2009-2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
d©n vµ b¶n th©n trong viƯc x©y dùng qu¶n lÝ, b¶o vƯ biªn giíi quèc gia. II- CÊu trĩc néi dung: CÊu trĩc néi dung: *Gåm 3 phÇn - L·nh thỉ quèc gia vµ chđ quyỊn l·nh thỉ quèc gia - Biªn giíi quèc gia. - B¶o vƯ biªn giíi quèc gi¨níc Céng hoµ x· héi chđ nghi·i ViƯt Nam III- ChuÈn bÞ 1- Gi¸o viªn: - Gi¸o ¸n, néi dung bµi gi¶ng - C¸c tµi liƯu cã liªn quan ®Õn néi dung bµi gi¶ng. 2- Häc sinh: - ¤n tËp kiÕn thøc bµi tr­íc. - §äc tr­íc néi dung bµi míi. - Vë ghi, SGK, bĩt mùc. IV- §Þa ®iĨm: Phßng häc Trung t©m GDTX- HNDN V¨n Yªn. TiÕn tr×nh lªn líp ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn ho¹t ®éng cđa häc sinh I- ỉn ®Þnh líp 1- KiĨm tra sü sè líp 2- Phỉ biÕn néi dung, mơc ®Ých vµ yªu cÇu cđa bµi häc. 3- KiĨm tra bµi cị: - Líp tr­ëng b¸o c¸o gi¸o viªn chÝnh x¸c sü sè cđa líp. - Häc sinh chĩ ý l¨ng nghe gi¸o viªn phỉ biÕn néi dung, mơc ®Ých vµ yªu cÇu cđa bµi häc. II- bµi míi: III- b¶o vƯ biªn gi­ãi quèc gia n­íc céng hoµ x· héi chđ nghÜa viƯt nam: 1- Mét sè quan ®iĨm cđa §¶ng vµ Nhµ n­íc Céng hoµ x· héi chđ nghÜa ViƯt Nam. a- Biªn giíi quèc gia n­íc Céng hoµ x· héi chđ nghÜa ViƯt Nam lµ thiªng liªng, bÊt kh¶ x©m ph¹m. - Tr¶i qua hµng ngµn n¨m lÞch sư, biÕt bao thÕ hƯ ng­êi ViƯt Nam ®· ®em c«ng søc, må h«i x­¬ng m¸u cđa m×nh ®Ĩ gi÷ g×n ®éc lËp vµ x©y dùng giang s¬n. C¸ch m¹ng th¸ng Êtm th¾ng lỵi, ngµy 02 th¸ng 9 n¨m 1945, trªn Qu¶ng tr­êng Ba §×nh, trong b¶n tuyªn ng«n ®éc lËp khai sinh ra n­íc ViƯt Nam d©n chđ céng hoµ, Chđ tÞch Hå ChÝ Minh ®· viÕt: “ Toµn thĨ d©n téc ViƯt Nam quyÕt ®em tÊt c¶ tinh thÇn vµ lùc l­ỵng, tÝnh m¹ng vµ cđa c¶i ®Ĩ gi÷ v÷ng quyỊn tù do, ®éc lËp Êy” Nh­ vËy §¶ng vµ Nhµ n­íc ta lu«n coi träng ®éc lËp chđ quyỊn vµ sù toµn vĐn l·nh thỉ. ®ã lµ nhiƯm vơ thiªng liªng cđa toµn §¶ng, toµn d©n, toµn qu©n nh»m b¶o vƯ kh«ng gian sinh tån cđa c¶ d©n téc. b- X©y dùng, qu¶n lÝ, b¶o vƯ biªn giíi quèc gia lµ nhiƯm vơ cđa Nhµ n­íc vµ lµ tr¸ch nhiƯm cđa toµn §¶ng, toµn d©n vµ toµn qu©n. - X©y dùng qu¶n lÝ, b¶o vƯ biªn giíi quèc gia cã ý nghÜa ®Ỉc biƯt quan träng ®èi víi sù toµn vĐn l·ng thỉ, chđ quyỊn quèc gia, gãp phÇn gi÷ v÷ng sù ỉn ®Þnh chÝnh trÞ, ph¸t trtiĨn kinh tÕ- x· héi, t¨ng c­êng quèc phßng, an ninh cđa ®Êt n­íc. c- B¶o vƯ biªn giíi quèc gia ph¶i dùa vµo d©n, trùc tiÕp lµ ®ång bµo c¸c d©n téc ë biªn giíi. - N­íc t© cã ®­êng biªn giíi quèc gia dµi, ®i qua ®Þa h×nh phøc t¹p, hiĨm trë, cã vïng biªn giíi réng, lùc l­ỵng chuyªn tr¸ch qu¶n lÝ biªn giíi quèc gia kh«ng thĨ bè trÝ khÐp kÝn trªn c¸c tuyÕn biªn gií, vïng biĨn. V× vËy, qu¶n lÝ, bo¶ vƯ biªn giíi ph¶i dùa vµo d©n mµ tr­íc hÕt lµ ®ång bµo sèng ë khu vùc biªn giíi. d- X©y dùng biªn giíi hoµ b×nh, h÷u nghÞ, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ị vỊ biªn giíi quèc gia b»ng biƯn ph¸p hoµ b×nh. - X©y dùng biªn giíi hoµ b×nh, h÷u nghÞ, ỉn ®Þnh, hỵp t¸c cïng ph¸t triĨn víi c¸c n­íc cã liªn quan võa lµ mong muèn, võa lµ chđ tr­¬ng nhÊt qu¸n cđa §¶ng vµ Nhµ n­íc ta. Gi÷ v÷ng chđ quyỊn vµ toµn vĐn l·nh thỉ, biªn giíi cđa Tỉ quèc, ®ång thêi t«n träng chđ quyỊn c¸c n­íc l¸ng giỊng, x©y dùng biªn giíi h÷u nghÞ th©n thiƯn víi c¸c n­íc lµng giỊng. e- X©y dùng lùc l­ỵng vị trang chuyªn tr¸ch, nßng cèt ®Ĩ qu¶n lÝ, b¶o vƯ biªn giíi quèc gia thùc sù v÷ng m¹nh theo h­íng c¸ch m¹ng, chÝnh quy, tinh nhuƯ, tõng b­íc hiƯn ®¹i, cã chÊt l­ỵng cao, cã qu©n sè vµ tỉ chøc hỵp lÝ. - KÐ thõa kinh nghiƯm qu¶n lÝ, b¶o vƯ biªn giíi quèc gia cđa cha «ng ta trªn c¬ së tỉng kÕt thùc tiƠn qu¶n lÝ, b¶o vƯ biªn giíi ViƯt Nam tõ n¨m 1945 ®Õn nay, §¶ng, Nhµ n­íc ta ®· kh¼ng ®Þnh Bé ®éi biªn phßng lµ lùc l­ỵng vị trang chuyªn tr¸ch cđa §¶ng, cđa Nhµ n­íc lµm lßng cèt, chuyªn tr¸ch qu¶n lÝ, b¶o vƯ chđ quyỊn, toµn vĐn l·nh thỉ, an ninh trËt tù biªn giíi quèc gia. 2- Néi dung c¬ b¶n x©y dùng vµ qu¶n lÝ, b¶o vƯ biªn giíi quèc gia n­íc Céng hoµ x· héi chđ nghÜa ViƯt Nam a- VÞ trÝ, ý nghÜa cđa viƯc x©y dùng qu¶n lÝ, b¶o vƯ biªn giíi quèc gia. - XuÊt ph¸t tõ vÞ trÝ, ®Ỉc ®iĨm cđa biªn giíi quèc gia nªn viƯc x©y dùng, qu¶n lÝ, b¶o vƯ biªn giíi quèc gia cã ý nghÜa v« cïng quan träng vỊ chÝnh trÞ, kinh tÕ- x· héi, an ninh quèc phßng vµ ®èi ngo¹i. - V× vËy chØ cã x©y dùng khu vùc biªn giíi v÷ng m¹nh míi t¹o ®iỊu kiƯn, c¬ së qu¶n lÝ, b¶o vƯ biªn giíi quèc gia, t¨ng c­êng ®oµn kÕt h÷u nghÞ víi c¸c n­íc lµng giỊng, t¹o m«i tr­êng thuËn lỵi cho x©y dùng ph¸t triĨn ®Êt n­íc vµ b¶o vƯ tỉ quèc. * Cđng cè bµi: - GV nh¾c l¹i nh÷ng néi dung mµ häc sinh cÇn ph¶i ghi nhí - Häc sinh chĩ ý l¨ng gnhe ghi chÐp bµi ®Çy ®đ. - Trong giai ®o¹n hiªn nay quan ®iĨm cđa §¶ng vµ nhµ n­íc ta vỊ vÊn ®Ị b¶o vƯ chđ quyỊn biªn giíi quèc gia nh­ thÕ nµo? - X©y dơng, qu¶n lÝ, b¶o vƯ biªn giíi quèc gia lµ tr¸ch nhiƯm cđa ai? - §Ĩ lµm tèt c«ng viƯc b¶o vƯ biªn giíi quèc gia cÇ ph¶i dùa vµo ®©u? - Trong giai ®o¹n hiªn nay x©y dùng biªn giíi hoµ b×nh h÷u nghÞ cã quan träng hay kh«ng? v× sao? - ý nghÜa cđa viƯc x©y dùng, qu¶n lÝ vµ b¶o vƯ biªn giíi què gia lµ g×? - Häc sinh chĩ ý l¨ng nghe GV nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n. III- xuèng líp 1- NhËn xÐt ­u khuyÕt ®iĨm cđa giê häc: 2- DỈn dß häc sinh chuÈn bÞ cho giê häc sau - Häc sinh chĩ ý l¨ng nghe c¸c vÊn ®Ị mµ gi¸o viªn nh¾c chuÈn bÞ cho giêi häc sau. Ngµy so¹n:...................... Ngµy gi¶ng:..................... Bµi 3 b¶o vƯ chđ quyỊn l·nh thỉ vµ biªn giíi quèc gia (TiÕt 5) I- Mơc tiªu: 1- VỊ kiÕn thøc: - HiĨu ®­ỵc kh¸i niƯm, sù h×nh thµnh, c¸c bé phËn cÊu thµnh l·nh thỉ quèc gia vµ chđ quyỊn l·nh thỉ biªn giíi quèc gia. - BiÕt c¸ch x¸c ®Þnh ®­êng biªn giíi quèc gia trªn ®Êt liỊn, trªn biĨn, trªn kh«ng vµ trong lßng ®Ê. 2- VỊ th¸i ®é: - X¸c ®Þnh ®ĩng th¸i ®é, tr¸ch nhiƯm cđa c«ng d©n vµ b¶n th©n trong viƯc x©y dùng qu¶n lÝ, b¶o vƯ biªn giíi quèc gia. II- CÊu trĩc néi dung: CÊu trĩc néi dung: *Gåm 3 phÇn - L·nh thỉ quèc gia vµ chđ quyỊn l·nh thỉ quèc gia - Biªn giíi quèc gia. - B¶o vƯ biªn giíi quèc gia n­íc Céng hoµ x· héi chđ nghi·i ViƯt Nam III- ChuÈn bÞ 1- Gi¸o viªn: - Gi¸o ¸n, néi dung bµi gi¶ng - C¸c tµi liƯu cã liªn quan ®Õn néi dung bµi gi¶ng. 2- Häc sinh: - ¤n tËp kiÕn thøc bµi tr­íc. - §äc tr­íc néi dung bµi míi. - Vë ghi, SGK, bĩt mùc. IV- §Þa ®iĨm: Phßng häc Trung t©m GDTX- HNDN V¨n Yªn. TiÕn tr×nh lªn líp ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn ho¹t ®éng cđa häc sinh I- ỉn ®Þnh líp 1- KiĨm tra sü sè líp 2- Phỉ biÕn néi dung, mơc ®Ých vµ yªu cÇu cđa bµi häc. 3- KiĨm tra bµi cị: - Líp tr­ëng b¸o c¸o gi¸o viªn chÝnh x¸c sü sè cđa líp. - Häc sinh chĩ ý l¨ng nghe gi¸o viªn phỉ biÕn néi dung, mơc ®Ých vµ yªu cÇu cđa bµi häc. II- bµi míi: b- Néi dung, biƯn ph¸p x©y dùng vµ qu¶n lÝ, b¶o vƯ biªn giíi quèc gia. - X©y dùng vµ tõng b­íc häªn ®¹i hƯ thèng ph¸p luËt vỊ qu¶n lÝ, b¶o vƯ biªn giíi quèc gia. - Qu¶n lÝ, b¶o vƯ ®­êng biªn giíi quèc gia, hƯ thèng dÊu hiƯu mèc giíi, ®Êu tranh, ng¨n chỈn c¸c hµnh vi x©m ph¹m lanh x thỉ, biªn giíi, v­ỵt biªn, v­ỵt biĨn vµ c¸c vi ph¹m kh¸c x¶y ra ë khu vùc biªn giíi. - X©y dùng khu vùc biªn giíi v÷ng m¹nh toµn diƯn + VỊ chÝnh trÞ: Ph¶i x©y dùng ®­ỵc “ thÕ trËn lßng d©n” v÷ng ch¾c, x©y dùng ®­ỵc hƯ thèng chÝnh trÞc¬ së v÷ng m¹nh. + VỊ kinh tÕ- x· héi: Cã chiÕn l­ỵc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch, biƯn ph¸p ph¸t triĨn kinh tÕ- x· héi ®Ĩ n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho nh©n d©n. + VỊ quèc phßng- an ninh: Cã chiÕn l­ỵc x©y dùng kinh tÕ- x· héi g¾n víi cđng cè quèc phßng- an ninh®Ĩ gi÷ g×n trËt tùan toµn x· héi. - X©y dùng nƯn biªn phßng toµn d©nvµ thÕ trËn biªn phßng toµn d©n v÷ng m¹nh ®Ĩ qu¶n lÝ, b¶o vƯ biªn giíi qu«c gia. - VËn ®éng quÇn chĩng nh©n d©n ë khu vùc biªn giíi tham gia tù qu¶n ®­êng biªn, mèc quèc giíi; b¶o vƯ an ninh trËt tù khu vùc biªn giíi, biĨn ®¶o cđa tỉ quèc. + Tuyªn truyỊn, gi¸o dơc cho quÇn chĩng n¾m v÷ng ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cđa §¶ng, ph¸p luËt cđa nhµ n­íc, ®Ỉc biƯt lµ v¨n b¶n ph¸p luËt vỊ biªn giíi. + H­íng dÉn cho quÇn chĩng n¾m ch¾c vÞ trÝ, dÊu hiƯu ®­êng biªn, mèc quèc giíi. + Tỉ chøc cho quÇn chĩng häc tËp c¸ch thøc ®Êu tranhchèng lÊn chiÕm biªn giíi, ®Êu tranhvíi c¸c hµnh vi vi ph¹m vµ téi ph¹m. + Tỉ chøc cho c¸c x·, b¶n biªn giíi cam kÕt tù qu¶n ®o¹n biªn giíi, mèc quèc giíi thuéc ®Êt ®ai cđa x·, b¶n m×nh. c - Tr¸ch nhiƯm cđa häc sinh: HiÕn ph¸p n­íc Céng hoµ x· héi chđ nghÜa ViƯt Nam n¨m 1992 quy ®Þnh “ N¶o vƯ tỉ quèc ViƯt Namx héi chđ nghÜa, gi÷ v÷ng an ninh quèc gialµ sù nghiƯp cđa toµn d©n.....c«ng d©nph¶i lµm ®Çy ®đ nhiƯm vơ quèc phßng- an ninhdo ph¸p luËt quy ®Þnh..” B¶o vƯ tỉ quèc lµ nghÜa vơ thiªng liªng vµ cao quý cđa mäi c«ng d©n, c«ng d©n ph¶i lµm ®Çy ®đ nghÜa vơ qu©n sù vµ tham gia x©y dùng nỊn quèc phßng toµn d©n. §iỊu 10:LuËt biªn giíi ViƯt Nam x¸c ®Þnh: “X©y dùng qu¶n lÝ, b¶o vƯ biªn giíi quèc gia, khu vùc biªn giíi lµ sù nghiƯp cđa toµn d©n Nhµ n­íc thèng nhÊt qu¶n lÝ” Mäi c«ng d©n ViƯt Nam cã tr¸ch nhiƯm vµ nghÜa vơ b¶o vƯ biªn giíi quèc gia n­íc Céng hoµ x· héi chđ nghÜa ViƯt Nam, x©y dùng khu vùc biªn giíi, gi÷ g×n an ninh trËt tù, an toµn x· héi ë khu vùc biªn giíi. Häc sinh ph¶i ra søc häc tËp n©ng cao tr×nh ®é nhËn thøc vỊ mäi mỈt, hiĨu biÕt s©u s¾c vỊ truyỊn thèng dùng n­íc vµ gi÷ n­íc cđa d©n téc, truyỊn thèng ®Êu tranh c¸ch m¹ng cđa nh©n d©n ta d­íi sù l·nh ®¹o cđa §¨ng céng s¶n ViƯt Nam. Trªn c¬ së ®ã, x©y dùng cđng cè lßng yªu n­íc, lßng tù hµo d©n téc, ý chÝ tù lËp tù c­êng n©ng cao ý thøc b¶o vƯ tỉ quèc. TÝch cùc häc tËpkiÕn thøc qu«c phßng- an ninh, tÝch cùc tham gia c¸c phong trµo cđa §oµn TN céng s¶n Hå ChÝ Minh, phong trµo thanh niªn t×nh nguyƯn h­íng vỊ vïng s©u, vïng xa, biªn giíi h¶i ®¶o. * Cđng cè bµi: - GV nh¾c l¹i nh÷ng néi dung mµ häc sinh cÇn ph¶i ghi nhí - Häc sinh chĩ ý l¨ng nghe, ghi chÐp bµi ®Çy ®đ. - Nh÷ng néi dung, biƯn ph¸p x©y dùng, qu¶n lÝ vµ b¶o vƯ gåm nh÷ng néi dung biƯn ph¸p nµo? - Trong giai ®o¹n hiªn nay häc sinh cÇn ph¶i cã tr¸ch nhiƯm g× trong viƯc x©y dùng, qu¶n lÝ vµ b¶o vƯ biªn giíi quèc gia? - Häc sinh chĩ ý l¾ng nghe GV nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n cđa bµi. III- xuèng líp 1- NhËn xÐt ­u khuyÕt ®iĨm cđa giê häc: 2- DỈn dß häc sinh chuÈn bÞ cho giê häc sau - Häc sinh chĩ ý l¨ng nghe c¸c vÊn ®Ị mµ gi¸o viªn nh¾c chuÈn bÞ cho giêi häc sau.

File đính kèm:

  • docBAI 3. Bao ve chu quyen lanh tho va bien gioi quoc gia.doc