Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 1 đến Tiết 48

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức

Trang bị một số kiến thức về việc tập luyện TDTT để rèn luyện sức khỏe

2. Kĩ năng:

Học sinh nắm được bài và vận dụng tốt trong cuộc sống

3. Thái độ:

Trật tự, nghiêm túc, tích cực

II. Phương pháp giảng dạy:

Thuyết trình + Phát vần

III. Chuẩn bị giáo cụ:

1. Giáo viên: Giáo án

2. Học sinh: Vở, bút

 

doc78 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 215 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 1 đến Tiết 48, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nghè giaîi lao ) TIÃÚT 2 1.Khåíi âäüng : +Khåíi âäüng chung : -Quay caïc khåïp . +Khåíi âäüng chuyãn män : Bäø tråü nhaíy cao 2.Hoüc baìi måïi : a.Luyãûn táûp : -Mäüt säú âäüng taïc bäø tråü âáøy taû -Khåíi âäüng, laìm quen våïi taû -Nàòm sáúp chäúng âáøy -Âæïng lãn ngäöi xuäúng -Báût nhaíy -Hoüc måïi : +Caïch cáöm taû +Taûi chäø màût, vai hæåïng neïm âáøy taû âi .Thæûc hiãûn khäng taû .Thæûc hiãûn våïi taû -Chaûy bãön : Luyãûn táûp chaûy bãön Nam : 1700m Næî : 1200m * I = 1/2-2/3 sæïc b.Cuîng cäú : -Hoüc sinh thæûc hiãûn : Caïch cáöm taû vaì âáøy taû màût, vai hæåïng neïm -Giaïo viãn nháûn xeït sæîa chæîa . c.Thaí loîng : -Chaûy nheû nhaìng thaí loîng . -Taûi chäø thaí loîng bàòng caïc baìi táûp ruî mãöm toaìn thán . III.PHÁÖN KÃÚT THUÏC : 1.Táûp hoüp : Nháûn xeït giåì hoüc . 2.Dàûn doì : -Tæû luyãûn táûp caïc näüi dung âaî hoüc . -Chuáøn bë cho baìi hoüc sau : 3.Vãû sinh sau giåì hoüc . 1 2 5 3 20 10 2 2 7 20 9 2 2 5 4x8 2 2 3 1 2 2 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * Chia täø thi âáúu x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * Trãn âëa hçnh tæû nhiãn * x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * BÄØ SUNG Tiãút theo phán phäúi chæång trçnh : 43-44 Ngaìy soaûn : Tiãút 43-44 Tãn baìi daûy LUYÃÛN TÁÛP ÂÁØY TAÛ VAI HÆÅÏNG NEÏM TROÌ CHÅI LOÌ COÌ TIÃÚP SÆÏC LUYÃÛN TÁÛP CHAÛY BÃÖN TRÃN ÂËA HÇNH TÆÛ NHIÃN I.MUÛC TIÃU : 1.Kiãún thæïc : Luyãûn táûp âáøy taû vai hæåïng neïm Troì chåi loì coì tiãúp sæïc Luyãûn táûp chaûy bãön trãn âëa hçnh tæû nhiãn 2.Ké nàng : Hoüc sinh nàõm âæåüc baìi , thæûc hiãûn âuïng ké thuáût, âaím baío cæåìng âäü vaì khäúi læåüng váûn âäüng . 3.Thaïi âäü : Tráût tæû, nghiãm tuïc, têch cæûc . II.PHÆÅNG PHAÏP GIAÍNG DAÛY : Âäöng loaût kãút håüp phán nhoïm . III.CHUÁØN BË GIAÏO CUÛ : 1.Giaïo viãn : Giaïo aïn 2.Hoüc sinh : Sán baíi , taû, gáûy,.. IV.TIÃÚN TRÇNH LÃN LÅÏP : NÄÜI DUNG LVÂ PHÆÅNG PHAÏP TÄØ CHÆÏC TG SL TIÃÚT 1 I.PHÁÖN CHUÁØN BË : 1.Nháûn låïp : ÄØn âënh låïp, kiãøm tra sé säú 2.Phäø biãún näüi dung giåì hoüc : Luyãûn táûp âáøy taû vai hæåïng neïm Troì chåi loì coì tiãúp sæïc Luyãûn táûp chaûy bãön trãn âëa hçnh tæû nhiãn II.PHÁÖN CÅ BAÍN : 1.Khåíi âäüng : +Khåíi âäüng chung : -Baìi thãø duûc giæîa giåì . -Quay caïc khåïp . -EÏp ngang, eïp doüc . +Khåíi âäüng chuyãn män : -Mäüt säú baìi táûp càng cå . +Kiãøm tra baìi cuí : 2.Hoüc baìi måïi : a.Luyãûn táûp : Mäüt säú âäüng taïc phaït triãøn sæïc maûnh cuía tay, ngæûc, chán b.Hoüc måïi : Ké thuáût træåüt âaì vai hæåïng neïm ( khäng taû ) c.Troì chåi : Loì coì tiãúp sæïc d.Cuîng cäú : -Hoüc sinh thæûc hiãûn : Ké thuáût træåüt âaì âáøy taû vai hæåïng neïm -Giaïo viãn nháûn xeït sæîa chæîa . e.Thaí loîng : -Chaûy nheû nhaìng thaí loîng . -Taûi chäø thaí loîng bàòng caïc baìi táûp ruî mãöm toaìn thán . (Nghè giaîi lao ) TIÃÚT 2 1.Khåíi âäüng : +Khåíi âäüng chung : -Quay caïc khåïp . +Khåíi âäüng chuyãn män : Bäø tråü âáøy taû 2.Hoüc baìi måïi : a.Luyãûn táûp : -Ké thuáût ra sæïc cuäúi cuìng -Taûi chäø vai hæåïng neïm âáøy taû âi -Træåüt âaì ra sæïc cuäúi cuìng : .Khäng taû .Coï taû -Chaûy bãön : Luyãûn táûp chaûy bãön trãn âëa hçnh tæû nhiãn Nam : 1700m Næî : 1200m * I = 1/2-2/3 sæïc c.Cuîng cäú : -Hoüc sinh thæûc hiãûn : Træåüt âaì, ra sæïc cuäúi cuìng -Giaïo viãn nháûn xeït sæîa chæîa . d.Thaí loîng : -Chaûy nheû nhaìng thaí loîng . -Taûi chäø thaí loîng bàòng caïc baìi táûp ruî mãöm toaìn thán . III.PHÁÖN KÃÚT THUÏC : 1.Táûp hoüp : Nháûn xeït giåì hoüc . 2.Dàûn doì : -Tæû luyãûn táûp caïc näüi dung âaî hoüc . -Chuáøn bë cho baìi hoüc sau : 3.Vãû sinh sau giåì hoüc . 1 2 5 3 10 10 10 2 2 7 19 10 2 2 5 4x8 2 2 2 1 2 2 2 2 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * Chia täø thi âáúu x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * * x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * BÄØ SUNG Tiãút theo phán phäúi chæång trçnh : 45-46 Ngaìy soaûn : Tiãút 45-46 Tãn baìi daûy LUYÃÛN TÁÛP ÂÁØY TAÛ VAI HÆÅÏNG NEÏM GIÅÏI THIÃÛU MÄÜT SÄÚ ÂIÃÖU LUÁÛT ÂÁØY TAÛ TROÌ CHÅI CHUYÃØN THÆÅNG TAÍI ÂAÛN I.MUÛC TIÃU : 1.Kiãún thæïc : Luyãûn táûp âáøy taû vai hæåïng neïm Giåïi thiãûu mäüt säú âiãöu luáût âáøy taû Troì chåi chuyãøn thæång taíi âaûn 2.Ké nàng : Hoüc sinh nàõm âæåüc baìi , thæûc hiãûn âuïng ké thuáût, âaím baío cæåìng âäü vaì khäúi læåüng váûn âäüng . 3.Thaïi âäü : Tráût tæû, nghiãm tuïc, têch cæûc . II.PHÆÅNG PHAÏP GIAÍNG DAÛY : Âäöng loaût kãút håüp phán nhoïm . III.CHUÁØN BË GIAÏO CUÛ : 1.Giaïo viãn : Giaïo aïn 2.Hoüc sinh : Sán baíi , coüc xaì, cuäúc xeíng,.. IV.TIÃÚN TRÇNH LÃN LÅÏP : NÄÜI DUNG LVÂ PHÆÅNG PHAÏP TÄØ CHÆÏC TG SL TIÃÚT 1 I.PHÁÖN CHUÁØN BË : 1.Nháûn låïp : ÄØn âënh låïp, kiãøm tra sé säú 2.Phäø biãún näüi dung giåì hoüc : Luyãûn táûp luyãûn táûp nhaíy cao Giåïi thiãûu moüt säú âiãöu luáût nhaíy cao Luyãûn táûp chaûy bãön trãn âëa hçnh tæû nhiãn II.PHÁÖN CÅ BAÍN : 1.Khåíi âäüng : +Khåíi âäüng chung : -Baìi thãø duûc giæîa giåì . -Quay caïc khåïp . -EÏp ngang, eïp doüc . +Khåíi âäüng chuyãn män : -Mäüt säú baìi táûp càng cå . -Bäø tråü âáøy taû . +Kiãøm tra baìi cuí : 2.Hoüc baìi måïi : a.Luyãûn táûp :(Khäng vaì coï taû ) -Caïch cáöm taû -Træåüt âaì -RSCC b.Cuîng cäú : -Hoüc sinh thæûc hiãûn : Ké thuáût âáøy taû vai hæåïng neïm ( træåüt âaì ) -Giaïo viãn nháûn xeït sæîa chæîa . f.Thaí loîng : -Chaûy nheû nhaìng thaí loîng . -Taûi chäø thaí loîng bàòng caïc baìi táûp ruî mãöm toaìn thán . (Nghè giaîi lao ) TIÃÚT 2 1.Khåíi âäüng : +Khåíi âäüng chung : -Quay caïc khåïp . +Khåíi âäüng chuyãn män : Bäø tråü âáøy taû 2.Hoüc baìi måïi : a.Luyãûn táûp âáøy taû vai hæåïng neïm (Khäng vaì coï taû ) -Caïch cáöm taû -Træåüt âaì -RSCC -Giæî thàng bàòng b.Cuîng cäú : -Hoüc sinh thæûc hiãûn : Hoaìn thiãûn ké thuáût âáøy taû vai hæåïng neïm -Giaïo viãn nháûn xeït sæîa chæîa . c.Thaí loîng : -Chaûy nheû nhaìng thaí loîng . -Taûi chäø thaí loîng bàòng caïc baìi táûp ruî mãöm toaìn thán . III.PHÁÖN KÃÚT THUÏC : 1.Táûp hoüp : Nháûn xeït giåì hoüc . 2.Dàûn doì : -Tæû luyãûn táûp caïc näüi dung âaî hoüc . -Chuáøn bë cho baìi hoüc sau : 3.Vãû sinh sau giåì hoüc . 1 2 5 3 1 29 2 2 7 29 2 2 5 4x8 2 2 2 1 2 2 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * * x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * BÄØ SUNG Tiãút theo phán phäúi chæång trçnh : 47-48 Ngaìy soaûn : Tiãút 47-48 Tãn baìi daûy LUYÃÛN TÁÛP KÉ THUÁÛT ÂÁØY TAÛ VAI HÆÅÏNG NEÏM GIÅÏI THIÃÛU PHÆÅNG PHAÏP LUYÃÛN TÁÛP ÂÁØY TAÛ KIÃØM TRA KÉ THUÁÛT ÂÁØY TAÛ VAI HÆÅÏNG NEÏM I.MUÛC TIÃU : 1.Kiãún thæïc : Luyãûn táûp KT âáøy taû vai hæåïng neïm Giåïi thiãûu PPLT âáøy taû Kiãøm tra ké thuáût âáøy taû vai hæåïng neïm 2.Ké nàng : Nàõm âæåüc baìi , phäúi håüp täút Hoüc sinh thæûc hiãûn âuïng ké thuáût, âaût thaình têch cao Hoüc sinh thæûc hiãûn âuïng kyî thuáût vaì phäúi håüp täút . 3.Thaïi âäü : Tráût tæû, nghiãm tuïc, têch cæûc . II.PHÆÅNG PHAÏP GIAÍNG DAÛY : Phán nhoïm . III.CHUÁØN BË GIAÏO CUÛ : 1.Giaïo viãn : Giaïo aïn 2.Hoüc sinh : Sán baíi , thæåïc... IV.TIÃÚN TRÇNH LÃN LÅÏP : NÄÜI DUNG LVÂ PHÆÅNG PHAÏP TÄØ CHÆÏC TG SL TIÃÚT 1 I.PHÁÖN CHUÁØN BË : 1.Nháûn låïp : ÄØn âënh låïp, kiãøm tra sé säú 2.Phäø biãún näüi dung giåì hoüc : Luyãûn táûp KT âáøy taû vai hæåïng neïm Giåïi thiãûu PPLT âáøy taû Kiãøm tra ké thuáût âáøy taû vai hæåïng neïm II.PHÁÖN CÅ BAÍN : 1.Khåíi âäüng : +Khåíi âäüng chung : -Baìi thãø duûc giæîa giåì . -Quay caïc khåïp . -EÏp ngang, eïp doüc . +Khåíi âäüng chuyãn män : -Mäüt säú baìi táûp càng cå . -Bäø tråü nhaíy cao . 2.Hoüc baìi måïi : a.Luyãûn táûp âáøy taû vai hæåïng neïm (Khäng vaì coï taû ) -Caïch cáöm taû -Træåüt âaì -RSCC -Giæî thàng bàòng -Hoaìn thiãûn b.Giåïi thiãûu mäüt säú phæång phaïp luyãûn táûp âáøy taû c.Cuîng cäú : -Hoüc sinh thæûc hiãûn : Hoaìn thiãûn ké thuáût âáøy taû vai hæåïng neïm -Giaïo viãn nháûn xeït sæîa chæîa . d.Thaí loîng : -Chaûy nheû nhaìng thaí loîng . -Taûi chäø thaí loîng bàòng caïc baìi táûp ruî mãöm toaìn thán . (Nghè giaîi lao ) TIÃÚT 2 1.Khåíi âäüng : +Khåíi âäüng chung : -Quay caïc khåïp . +Khåíi âäüng chuyãn män : Bäø tråü chaûy ngàõn 2.Hoüc baìi måïi : a.Näüi dung : Kiãøm tra : Kiãøm tra kyî thuáût nhaíy cao kiãøu BQ b.Yãu cáöu : Âuïng, âeûp, phäúi håüp täút Mäùi láön thæûc hiãûn 2 em c.Cho âiãøm : 9-10 : Âuïng, âeûp, TT cao 7-8 : Âuïng, âeûp, TT khaï Phäúi håüp khaï, TT cao 5-6 : TT cao, sai KT Âuïng KT, TT tháúp Dæåïi 5 : Tuyì mæïc âäü sai phaûm b.Thaí loîng : -Chaûy nheû nhaìng thaí loîng . -Taûi chäø thaí loîng bàòng caïc baìi táûp ruî mãöm toaìn thán . III.PHÁÖN KÃÚT THUÏC : 1.Táûp hoüp : Nháûn xeït giåì KT . 2.Dàûn doì : -Tæû luyãûn táûp caïc näüi dung âaî hoüc . -Chuáøn bë cho baìi hoüc sau : 3.Vãû sinh sau giåì hoüc . 1 2 5 3 25 10 2 2 7 31 2 5 4x8 2 2 1 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * * x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * BÄØ SUNG

File đính kèm:

  • docGIAO AN THE DUC 1D DAY DU FONT VNTIME.doc