Giáo án Thể dục Lớp 10 - Chương trình học kì II - Bản đẹp 3 cột

I/ MỤC TIÊU

Học xong bài học sinh:

- Nắm được tác dụng của việc tập luyện cầu lông đồng thời biết cách cầm cầu, cầm vợt và tư thế đứng chuẩn bị đánh cầu lông

- Tập một số trò chơi bổ trợ cho cầu lông

- Luyện tập rèn luyện thể lực bằng nội dung chạy bền

II/ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY. ĐỊA ĐIỂM

1. Thiết bị giảng dạy:

 SGK - SGV - bài soạn dụng cụ quả cầu, vợt cầu lông đảm bảo

2. Địa điểm:

Tại sân trường trường THPT Liễn Sơn.

III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP.

 

doc68 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 20/03/2021 | Lượt xem: 87 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 10 - Chương trình học kì II - Bản đẹp 3 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®¸nh gÝa: - §iĨm 9-10: Thùc hiƯn ®¸ ®­ỵc 4-6 qu¶ vµo « quy ®Þnh ®­êng bãng ®i th¼ng chÝnh x¸c - §iĨm 7-8: Thùc hiƯn ®¸ ®­ỵc 2-3 qu¶ ®ĩng « quy ®Þnh ®­êng bãng ®i chÝnh x¸c. - §iĨm 5-6: Thùc hiƯn ®éng t¸c ®¸ lßng ®­ỵc 1-2 qu¶ ®ĩng « quy ®Þnh, ®ĩng ®éng t¸c ch¹y ®µ l¨ng ch©n ®¸. - §iĨm 3-4: §¸ ®­ỵc 1-2 qu¶ ®ĩng « quy ®Þnh, ®éng t¸c cßn ch­a ®ĩng víi kü thuËt - §iĨm 1-2: Kh«ng ®¸ ®­ỵc qu¶ cÇu nµo vµo « quy ®Þnh, ®éng t¸c sai hoµn toµn. 3. TiÕn tr×nh kiĨm tra: Gäi tªn theo danh s¸ch ®¨ng kÝ. 4. Cđng cè th¶ láng Häc sinh th¶ láng c¬ b¾p, b»ng bµi tËp th¶ láng Gi¸o viªn cđng cè bµi III. PhÇn kÕt thĩc - ý thøc giê häc - §¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc 8-12’ 1lÇn 1lÇn 4x8nhÞp 26-27’ 1 lÇn 1 lÇn 6-8 lÇn 6-8 lÇn 1 lÇn 1 lÇn 6-7’ 1lÇn §éi h×nh tËp trung xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx GV §éi h×nh khëi ®éng XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX §éi h×nh ®¸ bãng b»ng lßng bµn ch©n 0 0 0 0 0 GV x x x x x x Gi¸o viªn quan s¸t häc sinh thùc hiƯn ®éng t¸c kü thuËt ®¸ bãng vµ chÊm ®iĨm cho tõng em mét. Gi¸o viªn ®äc kÕt qu¶ kiĨm tra cđa häc sinh võa ®¹t ®­ỵc cho häc sinh nghe §éi h×nh tËp trung nh­ ®éi h×nh tËp trung ban ®Çu Gi¸o ¸n sè 69 ¤n tËp cuèi n¨m Ngµy gi¶ng: / / 2012 Líp: 10A3 I/ Mơc tiªu Häc xong bµi häc sinh: - ¤n luyƯn c¸c ®éng t¸c dÉn bãng, dÉn bãng b»ng lßng bµn ch©n, dÉn bãng b»ng m¸ trong, m¸ ngoµi bµn ch©n. N¾m vµ thùc hiƯn ®­ỵc ®éng t¸c ®¸ bãng b»ng m¸ trong, lßng bµn ch©n. N¾m ®­ỵc mét sè ®iỊu luËt trong bãng ®¸ - LuyƯn tËp thĨ lùc b»ng néi dung ch¹y bỊn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn - BiÕt vËn dơng kiÕn thøc cđa bµi vµo viƯc rÌn luyƯn hµng ngµy II/ Ph­¬ng tiƯn gi¶ng d¹y. ®Þa ®iĨm 1. ThiÕt bÞ gi¶ng d¹y: SGK - SGV - bµi so¹n dơng cơ qu¶ cÇu ®¶m b¶o 2. §Þa ®iĨm: T¹i s©n tr­êng tr­êng THPT LiƠn S¬n. III/ TiÕn tr×nh lªn líp. Néi dung c¬ b¶n Thêi l­ỵng Ph­¬ng ph¸p tỉ chøc I. PhÇn më ®Çu 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc Gi¸o viªn nhËn líp, n¾m t×nh tr¹ng søc khoỴ cđa häc sinh. Phỉ biÕn mơc tiªu, yªu cÇu bµi häc 2. Khëi ®éng: Líp ch¹y nhĐ nhµng 1 vßng s©n vËn ®éng. TËp bµi thĨ dơc ph¸t triĨn chung Khëi ®éng c¸c khíp: cỉ tay kÕt hỵp cỉ ch©n, gèi, h«ng, vai Ðp d©y ch»ng Khëi ®éng c¸c ®éng t¸c bỉ trỵ chuyªn m«n II. PhÇn c¬ b¶n 1. “Bãng ®¸”: - ¤n kü thuËt dÉn bãng b»ng m¸ trong, m¸ ngoµi bµn ch©n. - ¤n kü thuËt dÉn bãng b»ng m¸ trong, m¸ ngoµi bµn ch©n. - ¤n luyƯn kü thuËt ®¸ bãng b»ng m¸ trong bµn ch©n. - ¤n luyƯn kü thuËt ®¸ bãng b»ng lßng bµn ch©n. * H­íng dÉn mét sè ®iỊu luËt c¬ b¶n cđa bãng ®¸ Tỉ chøc thi ®Êu (®Êu tËp) 2.Ch¹y bỊn Häc sinh ch¹y bỊn trªn s©n vËn ®éng theo h­íng dÉn cđa gi¸o viªn. 3. Cđng cè th¶ láng Häc sinh th¶ láng c¬ b¾p, b»ng bµi tËp th¶ láng Gi¸o viªn cđng cè bµi III. PhÇn kÕt thĩc - ý thøc giê häc - §¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc 8-12’ 1lÇn 1lÇn 4x8nhÞp 26-27’ 1 lÇn 1 lÇn 6-8 lÇn 6-8 lÇn 1lÇn 1 lÇn 1 lÇn 6-7’ 1lÇn §éi h×nh tËp trung xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx GV §éi h×nh khëi ®éng XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX §éi h×nh ®¸ bãng b»ng m¸ trong bµn ch©n 0 0 0 0 0 GV x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh «n luyƯn §éi h×nh luyƯn tËp ch¹y bỊn Gäi 3 häc sinh lªn thùc hiƯn ®éng t¸c ®øng chuÈn bÞ vµ cÇm vỵt §éi h×nh tËp trung nh­ ®éi h×nh tËp trung ban ®Çu Gi¸o ¸n sè 70 ¤n tËp cuèi n¨m Ngµy gi¶ng: / / 2012 Líp: 10A3 I/ Mơc tiªu Häc xong bµi häc sinh: - ¤n luyƯn kü thuËt ch¾n bãng, kü thuËt chuyỊn b­íc 2, kü thuËt ®Ëp bãng chÝnh diƯn vµ n¾m ®­ỵc mét sè ®iĨm trong luËt bãng chuyỊn. - TiÕp tơc luyƯn tËp søc bỊn b»ng néi dung ch¹y bỊn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. BiÕt vËn dơng c¸c néi dung ®· häc vµo tËp luyƯn hµng ngµy II/ Ph­¬ng tiƯn gi¶ng d¹y. ®Þa ®iĨm 1. ThiÕt bÞ gi¶ng d¹y: SGK - SGV - bµi so¹n dơng cơ qu¶ cÇu ®¶m b¶o 2. §Þa ®iĨm: T¹i s©n tr­êng tr­êng THPT LiƠn S¬n. III/ TiÕn tr×nh lªn líp. Néi dung c¬ b¶n Thêi l­ỵng Ph­¬ng ph¸p tỉ chøc I. PhÇn më ®Çu 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc Gi¸o viªn nhËn líp, n¾m t×nh tr¹ng søc khoỴ cđa häc sinh. Phỉ biÕn mơc tiªu, yªu cÇu bµi häc 2. Khëi ®éng: Líp ch¹y nhĐ nhµng 1 vßng s©n vËn ®éng. TËp bµi thĨ dơc ph¸t triĨn chung Khëi ®éng c¸c khíp: cỉ tay kÕt hỵp cỉ ch©n, gèi, h«ng, vai Ðp d©y ch»ng Khëi ®éng c¸c ®éng t¸c bỉ trỵ chuyªn m«n II. PhÇn c¬ b¶n 1. “Bãng ®¸”: - ¤n kü thuËt dÉn bãng b»ng m¸ trong, m¸ ngoµi bµn ch©n. - ¤n kü thuËt dÉn bãng b»ng m¸ trong, m¸ ngoµi bµn ch©n. - ¤n luyƯn kü thuËt ®¸ bãng b»ng m¸ trong bµn ch©n. - ¤n luyƯn kü thuËt ®¸ bãng b»ng lßng bµn ch©n. * H­íng dÉn mét sè ®iỊu luËt c¬ b¶n cđa bãng ®¸ Tỉ chøc thi ®Êu (®Êu tËp) 2.Ch¹y bỊn Häc sinh ch¹y bỊn trªn s©n vËn ®éng theo h­íng dÉn cđa gi¸o viªn. 3. Cđng cè th¶ láng Häc sinh th¶ láng c¬ b¾p, b»ng bµi tËp th¶ láng Gi¸o viªn cđng cè bµi III. PhÇn kÕt thĩc - ý thøc giê häc - §¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc 8-12’ 1lÇn 1lÇn 4x8nhÞp 26-27’ 1 lÇn 1 lÇn 6-8 lÇn 6-8 lÇn 1lÇn 1 lÇn 1 lÇn 6-7’ 1lÇn §éi h×nh tËp trung xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx GV §éi h×nh khëi ®éng XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX §éi h×nh ®¸ bãng b»ng m¸ trong bµn ch©n 0 0 0 0 0 GV x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh «n luyƯn §éi h×nh luyƯn tËp ch¹y bỊn Gäi 3 häc sinh lªn thùc hiƯn ®éng t¸c ®øng chuÈn bÞ vµ cÇm vỵt §éi h×nh tËp trung nh­ ®éi h×nh tËp trung ban ®Çu Gi¸o ¸n sè 71 KiĨm tra cuèi n¨m vµ KiĨm tra theo tiªu chuÈn RLTT Ngµy gi¶ng: / / 2012 Líp: 10A3 I/ Mơc tiªu Häc xong bµi häc sinh: - N¾m ch¾c kü thuËt ®¸ bãng b»ng m¸ trong bµn ch©n ®ång thêi thùc hµnh thµnh th¹o c¸c giai ®o¹n cđa kü thuËt ®¸ m¸ trong bµn ch©n. BiÕt c¸ch ®¸nh gi¸ vµ tù ®¸nh gi¸ biÕt thµnh tÝch cđa m×nh vµ cđa b¹n, ®ång thêi cã thĨ so s¸nh kÕt qu¶ cđa m×nh vµ cđa b¹n tõ ®ã cã thĨ rĩt ra ®­ỵc nh÷ng bµi häc cho nh÷ng lÇn tËp luyƯn tiÕp theo. BiÕt vËn dơng kiÕn thøc bµi häc vµo ®êi sèng hµng ngµy. II/ Ph­¬ng tiƯn gi¶ng d¹y. ®Þa ®iĨm 1. ThiÕt bÞ gi¶ng d¹y: SGK - SGV - bµi so¹n dơng cơ qu¶ cÇu ®¶m b¶o 2. §Þa ®iĨm: T¹i s©n tr­êng tr­êng THPT LiƠn S¬n. III/ TiÕn tr×nh lªn líp. Néi dung c¬ b¶n Thêi l­ỵng Ph­¬ng ph¸p tỉ chøc I. PhÇn më ®Çu 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc Gi¸o viªn nhËn líp, n¾m t×nh tr¹ng søc khoỴ cđa häc sinh. Phỉ biÕn mơc tiªu, yªu cÇu bµi häc 2. Khëi ®éng: Líp ch¹y nhĐ nhµng 1 vßng s©n vËn ®éng. TËp bµi thĨ dơc ph¸t triĨn chung Khëi ®éng c¸c khíp: cỉ tay kÕt hỵp cỉ ch©n, gèi, h«ng, vai Ðp d©y ch»ng Khëi ®éng c¸c ®éng t¸c bỉ trỵ chuyªn m«n II. PhÇn c¬ b¶n 1. Néi dung kiĨm tra KiĨm tra kü thuËt ®¸ bãng b»ng m¸ trong bµn ch©n 10 qu¶. Kho¶ng c¸ch lµ khu vùc ph¹t bãng 16m50. 2. H×nh thøc kiĨm tra KiĨm tra ®¸nh gi¸ tõng em mét theo thang ®iĨm 10. Thang ®iĨm ®¸nh gi¸: - §iĨm 9-10: Thùc hiƯn ®¸ ®­ỵc 6- 8 qu¶ vµo « quy ®Þnh ®­êng bãng ®i th¼ng chÝnh x¸c - §iĨm 7-8: Thùc hiƯn ®¸ ®­ỵc 5-6 qu¶ ®ĩng « quy ®Þnh ®­êng bãng ®i chÝnh x¸c. - §iĨm 5-6: Thùc hiƯn ®éng t¸c ®¸ lßng ®­ỵc 3-4 qu¶ ®ĩng « quy ®Þnh, ®ĩng ®éng t¸c ch¹y ®µ l¨ng ch©n ®¸. - §iĨm 3-4: §¸ ®­ỵc 1-2 qu¶ ®ĩng « quy ®Þnh, ®éng t¸c cßn ch­a ®ĩng víi kü thuËt - §iĨm 1-2: Kh«ng ®¸ ®­ỵc qu¶ cÇu nµo vµo « quy ®Þnh, ®éng t¸c sai hoµn toµn. 3. TiÕn tr×nh kiĨm tra: Gäi tªn theo danh s¸ch ®¨ng kÝ. 4. Cđng cè th¶ láng Häc sinh th¶ láng c¬ b¾p, b»ng bµi tËp th¶ láng Gi¸o viªn cđng cè bµi III. PhÇn kÕt thĩc - ý thøc giê häc - §¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc 8-12’ 1lÇn 1lÇn 4x8nhÞp 26-27’ 1 lÇn 1 lÇn 6-8 lÇn 6-8 lÇn 1 lÇn 1 lÇn 6-7’ 1lÇn §éi h×nh tËp trung xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx GV §éi h×nh khëi ®éng XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX §éi h×nh ®¸ bãng b»ng lßng bµn ch©n 0 0 0 0 0 GV x x x x x x Gi¸o viªn quan s¸t häc sinh thùc hiƯn ®éng t¸c kü thuËt ®¸ bãng vµ chÊm ®iĨm cho tõng em mét. Gi¸o viªn ®äc kÕt qu¶ kiĨm tra cđa häc sinh võa ®¹t ®­ỵc cho häc sinh nghe §éi h×nh tËp trung nh­ ®éi h×nh tËp trung ban ®Çu Gi¸o ¸n sè 72 KiĨm tra cuèi n¨m vµ KiĨm tra theo tiªu chuÈn RLTT Ngµy gi¶ng: / / 2012 Líp: 10A3 I/ Mơc tiªu Häc xong bµi häc sinh: - N¾m ch¾c c¸c giai ®o¹n kü thuËt ®éng t¸c ch¹y ®ång thêi n¾m ch¾c c¸ch ph©n phèi søc trong qu¸ tr×nh ch¹y, c¸ch thë, s¶i ch©n vµ c¸ch ®¸nh tay. BiÕt c¸ch ®¸nh gi¸ vµ tù ®¸nh gi¸ biÕt thµnh tÝch cđa m×nh vµ cđa b¹n, ®ång thêi cã thĨ so s¸nh kÕt qu¶ cđa m×nh vµ cđa b¹n tõ ®ã cã thĨ rĩt ra ®­ỵc nh÷ng bµi häc cho nh÷ng lÇn tËp luyƯn tiÕp theo. BiÕt vËn dơng c¸c néi dung ®· häc vµo tËp luyƯn hµng ngµy II/ Ph­¬ng tiƯn gi¶ng d¹y. ®Þa ®iĨm 1. ThiÕt bÞ gi¶ng d¹y: SGK - SGV - bµi so¹n dơng cơ ®ång hå bÊm gi©y. 2. §Þa ®iĨm: T¹i s©n tr­êng tr­êng THPT LiƠn S¬n. III/ TiÕn tr×nh lªn líp. Néi dung c¬ b¶n Thêi l­ỵng Ph­¬ng ph¸p tỉ chøc I. PhÇn më ®Çu 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc Gi¸o viªn nhËn líp, n¾m t×nh tr¹ng søc khoỴ cđa häc sinh. Phỉ biÕn mơc tiªu, yªu cÇu bµi häc 2. Khëi ®éng: Líp ch¹y nhĐ nhµng 1 vßng s©n vËn ®éng. TËp bµi thĨ dơc ph¸t triĨn chung Khëi ®éng c¸c khíp: cỉ tay kÕt hỵp cỉ ch©n, gèi, h«ng, vai Ðp d©y ch»ng Khëi ®éng c¸c ®éng t¸c bỉ trỵ chuyªn m«n II. PhÇn c¬ b¶n 1. Néi dung kiĨm tra KiĨm tra ch¹y bỊn (1500m-nam; 1000m – n÷) 2. H×nh thøc kiĨm tra KiĨm tra ®¸nh gi¸ tõng em mét theo thang ®iĨm 10. Thang ®iĨm ®¸nh gi¸: §iĨm Nam N÷ 10 < 4’40’' 2’30’' 9 4’50’' 2’45’' 8 5’00’' 3’00’' 7 5’15’' 3’'15’' 6 5’30’' 3’30’' 5 5’45’' 3’45’' 4 6’00’' 4’00’' 3 6’15’' 4’15’' 2 6’30 4’30’' 1 VỊ ®Ých 3. TiÕn tr×nh kiĨm tra: Gäi tªn theo danh s¸ch ®¨ng kÝ. 4. Cđng cè th¶ láng Gi¸o viªn cđng cè néi dung c¬ b¶n cđa bµi. Cho häc sinh th¶ láng c¬ khíp b»ng bµi tËp th¶ láng. III. PhÇn kÕt thĩc - ý thøc giê häc - §¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc 8-12’ 1lÇn 1lÇn 4x8nhÞp 25-27’ 1 lÇn 1 lÇn 1 lÇn 1 lÇn 1 lÇn 5-7’ 1lÇn §éi h×nh tËp trung xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx GV §éi h×nh khëi ®éng XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX ®éi h×nh luyƯn tËp ch¹y bỊn GV xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Gi¸o viªn quan s¸t häc sinh ch¹y vµ bÊm thêi gian cho häc sinh ch¹y. Gi¸o viªn gäi häc sinh lªn kiĨm tra theo danh s¸ch líp. §éi h×nh tËp trung nh­ ®éi h×nh tËp trung ban ®Çu

File đính kèm:

  • docTD 10 HKII.doc