Giáo án Thể dục Lớp 10 - Chương trình học cả năm - Bản đẹp 5 cột

I/Mục tiêu bài học :

+ Mục tiêu – nội dung chương trình TD lớp10

+ Lý thuyết: Tập luyện TDTT và sử dụng các yếu tố thiên nhiên

*Yêu cầu:

+ Học tập nghiêm túc, giúp đỡ bạn bè, học tập theo sự chỉ dẫn của GV.

- Thời gian giảng dạy:45 phút.

- Địa điểm: Sân trường THPT Long Thành.

*Phương tiện:

 + Giáo Viên: giáo án giảng dạy.

 + Học Sinh: Trang phục, sân bãi, đường chạy

 *Tiến trình lên lớp: ( Nội dung & phương pháp lên lớp).

 

 

doc125 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 150 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 10 - Chương trình học cả năm - Bản đẹp 5 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
p phèi hîp (do GVchän). - Nh¶y cao: ¤n néi dung tiÕt 47 hoÆc kiÓm tra thö (do GVchän). - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. TiÕt 50: KiÓm tra nh¶y cao kiÓu n»m nghiªng . TiÕt 51: - §¸ cÇu : + ¤n KT di chuyÓn vµ KT chuyÒn cÇu = mu bµn ch©n. + Häc KT t©ng "bóng " cÇu. - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. TiÕt 52: - §¸ cÇu : + ¤n KT di chuyÓn vµ t©ng cÇu,chuyÒn cÇu = mu bµn ch©n. + Giíi thiÖu mét sè ®iÒu luËt ®¸ cÇu. - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. TiÕt 53: - §¸ cÇu: + Häc kt ®¸ tÊn c«ng b»ng mu bµn ch©n vµ kt ph¸t cÇu thÊp ch©n nghiªng m×nh b»ng mu bµn ch©n. + Mét sè bµi tËp phèi hîp (do GVchän). + §Êu tËp. - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn hoÆc mét sè bµi tËp ph¸t triÓn søc bÒn (do GVchän). TiÕt 54: - §¸ cÇu: + ¤n kt ph¸t cÇu thÊp ch©n nghiªng m×nh b»ng mu bµn ch©n. + Häc mét sè chiÕn thuËt. + Giíi thiÖu mét sè luËt ®¸ cÇu . + §Êu tËp . - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. TiÕt 55: - §¸ cÇu: + ¤n kt ph¸t cÇu thÊp ch©n nghiªng m×nh b»ng mu bµn ch©n. + Häc vµ «n mét sè chiÕn thuËt. + §Êu tËp . - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. TiÕt 56: - §¸ cÇu: KiÓm tra. TiÕt 57- 65: TTTC: + Thùc hiÖn kÕ ho¹ch d¹y m«n tù chän (do GV so¹n th¶o) - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn vµ mét sè bµi tËp,trß ch¬i rÌn luyÖn søc bÒn cho HS (do GVchän). TiÕt 66: - KiÓm tra: TTTC (néi dung do GV chän) TiÕt 67: - KiÓm tra ch¹y bÒn. TiÕt 68- 70: ¤n tËp kiÓm tra häc kú vµ chÕ ®é RLTT 2-3 néi dung (do GVchän). ph©n phèi ch­¬ng tr×nh m«n thÓ dôc líp 10 C¶ n¨m: 35 tuÇn x 2 tiÕt/tuÇn = 70 tiÕt. Häc kú 1: 18 tuÇn x 2 tiÕt/tuÇn = 36 tiÕt. Häc kú 2: 17 tuÇn x 2 tiÕt/tuÇn = 34 tiÕt. I. Ph©n phèi ch­¬ng tr×nh Häc kú I TiÕt 1: - Giíi thiÖu : Môc tiªu néi ch­¬ng tr×nh TD líp 10 (tãm t¾t) - Lý thuyÕt : TL TDTT vµ sö dông c¸c yÕu tè thiªn nhiªn ®Ó rÌn luyÖn søc kháe (häc néi dung 1) TiÕt 2: - TDN§: Häc ®éng t¸c 1,2,3 (bµi TDN§ cho nam riªng,n÷ riªng) - Ch¹y bÒn: TËp bµi tËp 1 (tr 71) TiÕt 3: - TDN§: ¤n néi dung tiÕt 2. - Ch¹y ng¾n: + Giíi thiÖu KT ch¹y ng¾n,c¸ch sö dông bµn ®¹p,xuÊt ph¸t. + Bµi tËp 1 vµ 2 (tr 55,56) ch¹y nhanh 30-40m - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. TiÕt 4: - TDN§: ¤n ®éng t¸c 1-3. + Häc ®éng t¸c 4 vµ 5. - Ch¹y ng¾n: Bµi tËp 3 vµ 4 (tr 56) - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. TiÕt 5: - TDN§: + ¤n tõ ®éng t¸c 1-5. + Häc ®éng t¸c 6,7. - Ch¹y ng¾n : + Bµi tËp 5 (tr 56,57) vµ mét sè ®iÓm trong luËt ®iÒn kinh (phÇn ch¹y ng¾n) - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. TiÕt 6: - TDN§: + ¤n tõ ®éng t¸c 1-5. - Ch¹y ng¾n : + Bµi tËp 6,7(tr 57) - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. TiÕt 7: - TDN§: + ¤n tõ ®éng t¸c 1-7. - Ch¹y ng¾n : + Bµi tËp 2 vµ 4 (tr 61) + Trß ch¬i ph¸t triÓn tèc ®é (do GV tù chän) - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. TiÕt 8: - TDN§: + ¤n tõ ®éng t¸c 1-7. + Häc ®éng t¸c 8,9. - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. TiÕt 9: - Lý thuyÕt: TËp luyÖn TDTT vµ sö dông c¸c yÕu tè thiªn nhiªn ®Ó rÌn luyÖn søc kháe (néi dung 2 vµ 3) TiÕt 10: - TDN§: + ¤n tõ ®éng t¸c 1-9. + Häc ®éng t¸c 10,11. - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. + HiÖn t­îng "cùc ®iÓm" vµ h­íng kh¾c phôc. TiÕt 11: - TDN§: + ¤n tõ ®éng t¸c 1-11. - Ch¹y ng¾n : + Bµi tËp 9 (tr 57) - Ch¹y bÒn: + Trß ch¬i gi¸o dôc søc bÒn (do GV tù chän) TiÕt 12: - TDN§: + ¤n tõ ®éng t¸c 1-11. + Häc ®éng t¸c 12,13. - Ch¹y bÒn: + Bµi tËp 7 (tr 61) TiÕt 13: - TDN§: + ¤n tõ ®éng t¸c 1-13. - Ch¹y ng¾n : + Bµi tËp 9 (tr 57) + TËp nh÷ng néi dung HS cßn yÕu (do GV chän) - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. TiÕt 14: - TDN§: + ¤n tõ ®éng t¸c 1-13. + Häc ®éng t¸c 14,15,16. - Ch¹y bÒn : + Bµi tËp 6 (tr 71) TiÕt 15: - TDN§: + ¤n tõ ®éng t¸c 1-16. - Ch¹y ng¾n : + Bµi tËp 5 (tr 61) + Bµi tËp 9 (tr 57) - Ch¹y bÒn: + Trß ch¬i gi¸o dôc søc bÒn (do GV tù chän) TiÕt 16: - TDN§: + ¤n tõ ®éng t¸c 1-16. - Ch¹y ng¾n : + Bµi tËp 9 (tr 57) + Mét sè ®iÓm trong luËt ®iÒn kinh (phÇn ch¹y ng¾n) - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. TiÕt 17: - Ch¹y ng¾n : + Bµi tËp 5 (tr 61) + Bµi tËp 9 (tr 57) - Ch¹y bÒn: + Trß ch¬i gi¸o dôc søc bÒn (do GV tù chän) TiÕt 18: - TDN§: + ¤n tõ ®éng t¸c 1-16. - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. TiÕt 19: - TDN§: KiÓm tra. TiÕt 20: - Ch¹y ng¾n : KiÓm tra. TiÕt 21-29 : TTTC: Thùc hiÖn kÕ ho¹ch d¹y häc m«n tù chän (do GV so¹n th¶o) - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn vµ mét sè bµi tËp,trß ch¬i rÌn luyÖn søc bÒn cho HS (do GV tù chän) TiÕt 30: - TTTC: KiÓm tra. TiÕt 31: - Nh¶y cao: + Giíi thiÖu chung vÒ m«n nh¶y cao. + Giíi thiÖu KT nh¶y cao kiÓu "n»m nghiªng" + Bµi tËp 1 vµ 2 (tr 83,84) - Ch¹y bÒn: + Bµi tËp 6 (tr71) hoÆc do GV chän. TiÕt 32: - Nh¶y cao: + Nh¶y tù do cã ®µ ®Ó x¸c ®Þnh ch©n giËm nh¶y. + Bµi tËp 3 vµ 4 (tr 84,85) + Mét sè trß ch¬i ph¸t triÓn søc m¹nh ch©n (do GV chän) - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. TiÕt 33-36: ¤n tËp kiÓm tra häc kú I vµ chÕ ®é RLTT: 2-3 néi dung (do GV chän) Häc kú II TiÕt 37: - CÇu l«ng: Giíi thiÖu: T¸c dông cña luyÖn tËp m«n cÇu l«ng. + Häc c¸ch cÇm cÇu,cÇm vît vµ t­ thÕ chuÈn bÞ. + Mét sè trß ch¬i lµm quen víi cÇu (do GVchän) - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. TiÕt 38: - CÇu l«ng: + ¤n cÇm cÇu, cÇm vît vµ t­ thÕ chuÈn bÞ. + Häc KT ®¸nh cÇu thÊp thuËn tay vµ di chuyÓn ®¬n b­íc (tiÕn,lïi) - Nh¶y cao: + Bµi tËp 3 vµ 4 (tr 84,85) - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. TiÕt 39: - CÇu l«ng: + ¤n KT di chuyÓn ®¬n b­íc (tiÕn,lïi) kÕt hîp ®¸nh cÇu thÊp thuËn tay. + Giíi thiÖu kÝnh th­íc s©n cÇu l«ng. - Nh¶y cao: + ¤n t¹i chç ®¸ ch©n l¨ng,xoay mòi bµn ch©n.§µ 3 b­íc giËm nh¶y - ®¸ l¨ng. + Trß ch¬i: ThÓ lùc (do GVchän). - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. TiÕt 40: - CÇu l«ng: + ¤n KT di chuyÓn ®¬n b­íc kÕt hîp ®¸nh cÇu thÊp thuËn tay. + Häc KT di chuyÓn ®¬n b­íc kÕt hîp ®¸nh cÇu thÊp tr¸i tay. - Nh¶y cao: + ¤n ch¹y ®µ 3 b­íc giËm nh¶y - ®¸ ch©n l¨ng lªn cao. + Bµi tËp 5 (tr 85) + Bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh ch©n (do GVchän). - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. TiÕt 41: - CÇu l«ng: + ¤n KT di chuyÓn ®¬n b­íc (tiÕn lïi tr¸i,kÕt hîp ®¸nh cÇu thÊp tr¸i tay) + Giíi thiÖu luËt ®¸nh cÇu. - Nh¶y cao: ¤n néi dung tiÕt 40. - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. TiÕt 42: - CÇu l«ng: + Häc di chuyÓn ngang b­íc ®Öm,b­íc chÐo. + Cñng cè KT di chuyÓn ®¬n b­íc kÕt hîp ®¸nh cÇu thÊp thuËn tay vµ tr¸i tay. - Nh¶y cao: + Häc ch¹y ®µ 3 b­íc giËm nh¶y - ®¸ l¨ng - qua xµ kiÓu n»m nghiªng. - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. TiÕt 43: - CÇu l«ng: + Häc KT di chuyÓn lªn hai gãc l­íi. + ¤n KT di chuyÓn ngang kÕt hîp ®¸nh cÇu thÊp thuËn tay vµ tr¸i tay. - Nh¶y cao: + ¤n ch¹y ®µ 3 b­íc giËm nh¶y - ®¸ l¨ng - qua xµ - tiÕp ®Êt. + Trß ch¬i ph¸t triÓn søc m¹nh ch©n (do GVchän). + Mét sè ®iÓu luËt nh¶y cao. - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. TiÕt 44: - CÇu l«ng: + Häc KT di chuyÓn lïi vÒ 2 gãc cuèi s©n. + ¤n KT di chuyÓn ngang kÕt hîp ®¸nh cÇu thÊp thuËn tay vµ tr¸i tay. + ¤n KT di chuyÓn lªn hai gãc l­íi kÕt hîp ®¸nh cÇu thÊp thuËn tay vµ tr¸i tay. TiÕt 45: - CÇu l«ng: Giíi thiÖu KT ph¸t cÇu vµ luËt ph¸t cÇu. + Häc KT ph¸t cÇu s©u. - Nh¶y cao: Hoµn thiÖn KT nh¶y cao kiÓu n»m nghiªng. + Mét sè ®iÒu luËt nh¶y cao. - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. TiÕt 46: - CÇu l«ng: + ¤n KT di chuyÓn kÕt hîp ®¸nh cÇu thÊp thuËn tay vµ tr¸i tay. + ¤n KT ph¸t cÇu cao s©u. + Häc KT ph¸t cÇu gÇn. - Nh¶y cao: LuyÖn tËp KT nh¶y cao kiÓu n»m nghiªng. - Ch¹y bÒn: Trß ch¬i ph¸t triÓn søc bÒn (do GVchän). TiÕt 47: - CÇu l«ng: ¤n kü thuËt di chuyÓn kÕt hîp ®¸nh cÇu thÊp thuËn tay vµ tr¸i tay. + ¤n nh÷ng néi dung mµ HS cßn yÕu (do GVchän). - Nh¶y cao: LuyÖn tËp n©ng cao KT vµ thµnh tÝch nh¶y cao kiÓu n»m nghiªng. - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. TiÕt 48: - CÇu l«ng: KiÓm tra . TiÕt 49: - §¸ cÇu : + Giíi thiÖu KT ®¸ cÇu (tãm t¾t) + Häc KT di chuyÓn vµ KT chuyÒn cÇu = mu bµn ch©n. + Mét sè bµi tËp phèi hîp (do GVchän). - Nh¶y cao: ¤n néi dung tiÕt 47 hoÆc kiÓm tra thö (do GVchän). - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. TiÕt 50: KiÓm tra nh¶y cao kiÓu n»m nghiªng . TiÕt 51: - §¸ cÇu : + ¤n KT di chuyÓn vµ KT chuyÒn cÇu = mu bµn ch©n. + Häc KT t©ng "bóng " cÇu. - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. TiÕt 52: - §¸ cÇu : + ¤n KT di chuyÓn vµ t©ng cÇu,chuyÒn cÇu = mu bµn ch©n. + Giíi thiÖu mét sè ®iÒu luËt ®¸ cÇu. - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. TiÕt 53: - §¸ cÇu: + Häc kt ®¸ tÊn c«ng b»ng mu bµn ch©n vµ kt ph¸t cÇu thÊp ch©n nghiªng m×nh b»ng mu bµn ch©n. + Mét sè bµi tËp phèi hîp (do GVchän). + §Êu tËp. - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn hoÆc mét sè bµi tËp ph¸t triÓn søc bÒn (do GVchän). TiÕt 54: - §¸ cÇu: + ¤n kt ph¸t cÇu thÊp ch©n nghiªng m×nh b»ng mu bµn ch©n. + Häc mét sè chiÕn thuËt. + Giíi thiÖu mét sè luËt ®¸ cÇu . + §Êu tËp . - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. TiÕt 55: - §¸ cÇu: + ¤n kt ph¸t cÇu thÊp ch©n nghiªng m×nh b»ng mu bµn ch©n. + Häc vµ «n mét sè chiÕn thuËt. + §Êu tËp . - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. TiÕt 56: - §¸ cÇu: KiÓm tra. TiÕt 57- 65: TTTC: + Thùc hiÖn kÕ ho¹ch d¹y m«n tù chän (do GV so¹n th¶o) - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn vµ mét sè bµi tËp,trß ch¬i rÌn luyÖn søc bÒn cho HS (do GVchän). TiÕt 66: - KiÓm tra: TTTC (néi dung do GV chän) TiÕt 67: - KiÓm tra ch¹y bÒn. TiÕt 68- 70: ¤n tËp kiÓm tra häc kú vµ chÕ ®é RLTT 2-3 néi dung (do GVchän).

File đính kèm:

  • docgiao an ca nam hoc 2008.doc
Giáo án liên quan