Giáo án Thể dục Khối 8 - Tiết 11+12 - Năm học 2012-2013

I: Mục Tiêu:

1, CN:

* Kiến thức: Ôn: Xuất phát cao - chạy nhanh 40-60m. trò chơi chạy đuổi

* Kỹ năng:

- Thự hiện đúng kỹ thuật xuất phát cao.

2, Bài TD:

* Kiến thức: Ôn bài thể dục

* Kỹ năng:

- Thực hiện đúng, đều, đẹp các động tác.

3. TháI độ; Qua bài học rèn cho Hs tính kỷ luật, sự nhanh nhẹn, khéo và tăng cường thể lực

 

II: Địa Điểm – Phương Tiện:

1, Địa điểm:

 Sân trường.

2, Phương tiện:

 - Gv: Còi, đồng hồ.

- Hs: Kiến thức.

III: Nội Dung – Phương Pháp Tổ Chức:

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 15/03/2021 | Lượt xem: 120 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 8 - Tiết 11+12 - Năm học 2012-2013, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn :23/09/2012 Ngày dạy :26/09/2012 TiÕt 11: ch¹y nhanh - bµi thÓ dôc I: Môc Tiªu: 1, CN: * KiÕn thøc: ¤n: XuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh 40-60m. trß chơi chạy đuổi * Kü n¨ng: - Thù hiÖn ®óng kü thuËt xuÊt ph¸t cao. 2, Bµi TD: * KiÕn thøc: ¤n bµi thÓ dôc * Kü n¨ng: - Thùc hiÖn ®óng, ®Òu, ®Ñp c¸c ®éng t¸c. 3. Th¸I ®é; Qua bµi häc rÌn cho Hs tÝnh kû luËt, sù nhanh nhÑn, khÐo vµ t¨ng c­êng thÓ lùc II: §Þa §iÓm – Ph­¬ng TiÖn: 1, §Þa ®iÓm: S©n tr­êng. 2, Ph­¬ng tiÖn: - Gv: Cßi, ®ång hå. - Hs: KiÕn thøc. III: Néi Dung – Ph­¬ng Ph¸p Tæ Chøc: Néi Dung §L Ph­¬ng Ph¸p I: PhÇn Më §Çu: 1, Gv nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè, phæ biÕn néi dung yªu cÇu giê häc. 2, K§: - Hs thùc hiÖn ch¹y nhÑ nhµng 200m vßng quanh s©n tËp, tËp bµi TD khëi ®éng, xoay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng - Hs thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c: b­íc nhá, gãt ch¹m m«ng, n©ng cao ®ïi - chuûªn ch¹y 20m 2’ 8’ - Líp tr­ëng tËp chung thµnh 4 hµng ngang, b¸o c¸o sÜ sè, nghe Gv phæ biÕn néi dung giê häc. - Hs thùc hiÖn tËp theo ®éi c¸n sù. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20m GV X HS nhËn xet GV ®¸nh gi¸ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 60m X §éi h×nh tËp CN Líp t¹o vßng trßn cïng ch¬i x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X GV §éi h×nh tËp bµi TD GV vừa h« vừa quan s¸t nhăc nhở động tác sai cña HS. - tiếp tục cho cán sự vừa tập vừa h« chậm cho cả lớp tập. GV quan s¸t sửa sai từng động t¸c. GV sữa sai động t¸c cho HS - Hs thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c thá láng. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Gv §éi h×nh xuèng líp II: PhÇn C¬ B¶n: * KTBC: gäi 2 em lªn tËp bµi thÓ dôc 1, CN: - ¤n: ¤n: XuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh 40-60m. - trß chơi chạy đuổi 2, Bµi TD: 1 Bài TD : ¤n bài TD chuẩn bị kiểm tra Thực hiện từ động tác 1 cho đến hết. 4 16’ 10 C: PhÇn KÕt Thóc: - Håi tÜnh: Th¶ láng c¬ b¾p, thu duçi khíp. - NhËn sÐt ®¸nh gi¸ giê häc (khen th­ëng, phª b×nh kÞp thêi). - HDVN: + ¤n tËp c¸c ®éng t¸c trong bµi TD + TËp c¸c ®éng t¸c bíc nhá, n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau. 5’ Ngày soạn :26/9/2012 Ngày dạy : 29/9/2012 TiÕt 12: ch¹y nhanh- bµi thÓ dôc I: Môc Tiªu: 1, Ch¹y nhanh: * KiÕn thøc: ¤n: Ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, t¹i chç ®¸nh tay, xuÊt ph¸t cao – ch¹y nhanh 40m – 60m. * Kü n¨ng: - Thù hiÖn ®óng c¸c ®éng t¸c kü thuËt. 2, Bµi TD: * kiÕn thøc: ¤n hoµn thiÖn bµi thÓ dôc chuÈn bÞ kiÓm tra. * Kü n¨ng: - Thùc hiÖn ®óng, ®Òu, ®Ñp c¸c ®éng t¸c kü thuËt. 3. Th¸I ®é; Qua bµi häc rÌn cho Hs tÝnh kû luËt, sù nhanh nhÑn, chÝnh x¸c, sù khÐo lÐo vµ t¨ng c­êng thÓ lùc II: §Þa §iÓm – Ph­¬ng TiÖn: 1, §Þa ®iÓm: S©n tr­êng. 2, Ph­¬ng tiÖn: - Gv: Cßi, ®ång hå. - Hs: KiÕn thøc. GiÇy III: Néi Dung – Ph­¬ng Ph¸p Néi Dung §L Ph­¬ng Ph¸p I: PhÇn Më §Çu: 1, Gv nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè, phæ biÕn néi dung yªu cÇu giê häc. 2, K§: - Hs thùc hiÖn ch¹y nhÑ nhµng 200m vßng quanh s©n tËp, tËp bµi TD khëi ®éng, xoay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng - Hs thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c: b­íc nhá, gãt ch¹m m«ng, n©ng cao ®ïi - chuûªn ch¹y 20m 10 2’ 8’ - Líp tr­ëng tËp chung thµnh 4 hµng ngang, b¸o c¸o sÜ sè, nghe Gv phæ biÕn néi dung giê häc. - Hs thùc hiÖn tËp bµi khëi ®éng. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20m GV X II: PhÇn C¬ B¶n: * KTBC: gäi 2 em lªn tËp bµi thÓ dôc 1, CN: - ¤n: Ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, t¹i chç ®¸nh tay, - xuÊt ph¸t cao – ch¹y nhanh. 2, Bµi TD: - ¤n tõ nhÞp ®Õn hÕt bµi thÓ dôc 3. Cñng cè: gäi 2 em lªn tËp bµi thÓ dôc 4 14 12 HS nhËn sÐt, GV ®¸nh gi¸ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 60m GV X §éi h×nh tËp CN - Gv: h­íng dÉn Hs thùc hiÖn «n tËp c¸c ®éng t¸c: ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau. - Gv: Lµm mÉu kü thuËt: - Hs: thùc hiÖn tËp luyÖn. - Gv: quan s¸t söa sai ®éng t¸c cho Hs x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X §éi h×nh tËp bµi TD - Gv: Chia líp thµnh 2 nhãm nam, n÷ riªng. - Gv: Yªu cÇu nhãm tr­ëng mçi nhãm tËp chung cho c¶ nhãm «n l¹i tõ ®éng t¸c 1->35 n÷ vµ tõ 1->35 nam c¸c ®éng t¸c ®· häc. - Hs: Thùc hiÖn luyÖn tËp. - Gv: Quan s¸t söa sai ®éng t¸c cho Hs C: PhÇn KÕt Thóc: - Håi tÜnh: Th¶ láng c¬ b¾p, thu duçi khíp. - NhËn sÐt ®¸nh gi¸ giê häc (khen th­ëng, phª b×nh kÞp thêi). - HDVN: + ¤n tËp tèt c¸c ®éng t¸c trong bµi TD chuÈn bÞ cho giê sau . + TËp c¸c ®éng t¸c b­íc nhá, n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau; XuÊt ph¸t cao – ch¹y nhanh. 5’ - Hs thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c thá láng. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV §éi h×nh xuèng líp

File đính kèm:

  • docTuan 6 lop 8.doc