Giáo án Thể dục Khối 8 - Chương trình học kì 1 - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Tấn Tài

I/ Mục tiêu_ yêu cầu:

1/ kiến thức:

-Trang bị cho học sinh một số hiể biết ban đầu và sức nhanh và phương pháp tập luyện đơn giản để các em tập luyện để phát triể sức nhanh.

2/ kĩ năng :

-Biết một số động tác cơ bản để tập luyện phát triển sức nhanh.

3/ Thái độ:

-Yêu cầu học sinh có thái độ trong học tập

II/ Phương pháp:

-Nêu và giải quyết vấn đề

III/ Địa điểm

-phòng học ngoại khóa

IV/ Tiến trình lên lớp:

 

doc37 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 06/03/2021 | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 8 - Chương trình học kì 1 - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Tấn Tài, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ò – BTVN: -Cách thức tập luyện cách chạy đích 3 phút 38 phút 4 phút 3 phút 38 phút 2lx15m 2lx15m 2lx15m 2lx15m 3 phút 12 phút 12 phút 3l thắng 2 4 phút - ĐH 4 hàng ngang cán sự điều khiển. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Y/c học sinh nghiêm túc -Gv nói ngắn gọn rõ ràng -GV nªu tªn nhãm bµi tËp, lÊy vÝ dô minh ho¹. -HS lÊy thªm vÝ dô, say ®ã gi¸o viªn vµ häc sinh ph©n tÝch, chän nh÷ng vÝ dô ®óng h­íng ®Ò môc ®Ò ra. -GV gîi ý cho häc sinh c¸ch tù tËp, tù ch¬i ngoµi giê ë tr­êng, ë nhµ b»ng nh÷ng trß ch¬i, ®éng t¸c hay bµi tËp cô thÓ ®Ó häc sinh rÌn luyÖn ph¸t triÓn søc nhanh - ĐH 4 hàng ngang cán sự điều khiển. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Y/c học sinh nghiêm túc -Gv nói ngắn gọn rõ ràng Y/c học sinh nghiêm túc,thực hiện ngiêm túc. Đội hình ôn ĐHĐN: €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € €€€€€€€ €€€€€€€ € €€€€€€€ €€€€€€€ GV sữa sai từng động tác và dần cho hoàn thiện từng động tác sau đó cho từng nhóm ra thực hiện Giáo viên thực hiện lại động tác cho học sinh chú ý để tự sữa sai €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € € €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ -GV chú ý đến mức độ an toàn cho học sinh €€€€€€ €€€€€€ P P µ GV €€€€€€ P €€€€€€ PP€€€€€€ Yêu cầu học sinh chơi ngiêm túc - ĐH 4 hàng ngang cán sự điều khiển. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Y/c học sinh nghiêm túc - Gv nói ngắn gọn rõ ràn Rút kinh nghiệm. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............... Tuần 09 Ngày soạn:18/10/2010 Ngài dạy 19/10/2010 22/10/2010 Tiết 17– 18 Bài: CHẠY NGẮN . ĐHĐN. CHẠY BỀN. I/ Mục Tiêu_ Yêu cầu: a/Kiến thức: a.Chạy ngắn: -Một số trò chơi phát triển sức nhanh.( lò cò tiếp sức) - Biết cách thực hiện xuất phát thấp-chạy lao -chạy giữa quãng, và chạy đánh đích b. ĐHĐN -Biết khẩu lệnh và cách thực hiện được đi đều và đổi chân khi sai nhịp, chạy đều đứng lại. c.Chạy bền: - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên. b/Kĩ năng: - Thực hiện được đi đều và đổi chân khi sai nhịp. - Thực hiện được chạy đều đứng lại - thực hiện được xuất phát thấp-chạy lao -chạy giữa quãng., và chạy đánh đích - Thực hiện cơ bản đúng trên địa hình tự nhiên. - Nâng dần sức bền c/Thái độ: -Yêu cầu học sinh có thái độ nghiêm túc trong tập luyện trong học tập.. II/ Phương pháp: -Phân nhóm tập luyện. III/ Địa điểm_ phương tiện: -Sân trường. -Còi. IV/ Tiến Trình Lên Lớp: Nội Dung LVĐ Phương Pháp Tổ Chức I/ Phần mở đầu. -Giáo viên nhận lớp kiểm tra tĩ số. -Lớp 8av 8bv . -Giáo viên phổ biến nội dung của tiết học. TIẾT I II.Phần cơ bản: 1. Khởi động:. a. Khởi động chung: Chạy nhẹ nhành 3 vòng sân trường.Các động tác: tay cao, tay ngực, lườn, vặn mình và xoay các khớp. b.Khởi động chuyên môn: * Chạy bước nhỏ. * Nâng cao đùi. * Chạy gót chạm mông. * Chạy đạp sau 2.Kiểm tra bài củ. -GVgọi 2 em lên thực hiện bài thể dục. 3.Bài mới *GV chia lớp thành 2 nhóm (bằng cách đánh số chẳn lẽ. *. ĐHĐN : Tiếp tục hoàn thiện các nội dung đã học. -học biến đổi đội hình 0-2-4, Chạy đều đứng lại. :*Chạy ngắn - Ôn kĩ thuật xuất phát thấp chạy lao -Kĩ thuật chạy lao. -Kĩ thuật chạy giữa quãng. -Kĩ thuật chạy giữa quãng. * Trò chơi: lò cò tiếp sức 4. Củng cố: -GVgọi 2m lên thực hiện kĩ thuật chạy lao, chạy giửa quảng. TIẾT II / Phần mở đầu. -Giáo viên nhận lớp kiểm tra tĩ số. -Lớp 8av 8bv -Giáo viên phổ biến nội dung của tiết học. II.Phần cơ bản: 1. Khởi động: a. Khởi động chung:(không) b.Khởi động chuyên môn:(không) 2. Bài củ::(không) 3. Bài mới: -Ôn ĐHĐN nội dung như tiết 17 :*Chạy ngắn -Ôn các động tác bổ trợ chạy nhanh. Đứng lưng hướng chạy –Xuất phát Đứng vai hướng chạy –Xuất phát Đứng mặt hướng chạy –Xuất phát * Chạy bền: Gv cho học sinh chạy vòng quanh sân trường. 4. Củng cố: -GVgọi 2m lên thực hiện kĩ thuật chạy lao, chạy giửa quảng. 5.Thả lỏng:Gv cho lớp thả lỏng tự do III. Phần kết thúc: 1. Nhận xét: Ưu khuyết điểm của tiết dạy và xếp loại. 2. Dặn dò – BTVN: -Cách thức tập luyện cách chạy đích 3 phút 38 phút 6-8 phút 2lx15m 2lx15m 2lx15m 2lx15m 3 phút 10 phút 15 phút 2 phút 3 phút 38 phút 10 phút 15 phút 2lx50m -Nam 6 vòng. -Nữ 4 vòng. 2 phút 4 phút - ĐH 4 hàng ngang cán sự điều khiển. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Y/c học sinh nghiêm túc -Gv nói ngắn gọn rõ ràng -Y/C học sinh khởi động nghiêm Y/c học sinh nghiêm túc,thực hiện ngiêm túc. Đội hình ôn ĐHĐN: €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € €€€€€€€ €€€€€€€ € €€€€€€€ €€€€€€€ GV sữa sai từng động tác và dần cho hoàn thiện từng động tác sau đó cho từng nhóm ra thực hiện €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € € €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ -GV chú ý đến mức độ an toàn cho Đội hình trò chơi €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ € Sơ đồ trò chơi - ĐH 4 hàng ngang cán sự điều khiển. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Y/c học sinh nghiêm túc. -Gv nói ngắn gọn rõ ràng €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € € €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ -GV chú ý đến mức độ an toàn cho hs -Học sinh chạy nghiêm túc và chú ý cách thở - ĐH 4 hàng ngang cán sự điều khiển. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Y/c học sinh nghiêm túc. -Gv nói ngắn gọn rõ ràng Rút kinh nghiệm. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Tuần 10 Ngày soạn:24/10/2010 Ngài dạy 26/10/2010 29/10/2010 Tiết 19– 20 Bài: CHẠY NGẮN . ĐHĐN. CHẠY BỀN. I/ Mục Tiêu_ Yêu cầu: a/Kiến thức: a.Chạy ngắn: -Một số trò chơi phát triển sức nhanh.( lò cò tiếp sức) - Biết cách thực hiện xuất phát thấp-chạy lao -chạy giữa quãng, và chạy đánh đích b. ĐHĐN -Biết khẩu lệnh và cách thực hiện được đi đều và đổi chân khi sai nhịp, chạy đều đứng lại. c.Chạy bền: - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên. b/Kĩ năng: - Thực hiện được đi đều và đổi chân khi sai nhịp. - Thực hiện được chạy đều đứng lại - thực hiện được xuất phát thấp-chạy lao -chạy giữa quãng., và chạy đánh đích - Thực hiện cơ bản đúng trên địa hình tự nhiên. - Nâng dần sức bền c/Thái độ: -Yêu cầu học sinh có thái độ nghiêm túc trong tập luyện trong học tập.. II/ Phương pháp: -Phân nhóm tập luyện. III/ Địa điểm_ phương tiện: -Sân trường. -Còi. IV/ Tiến Trình Lên Lớp: Nội Dung LVĐ Phương Pháp Tổ Chức I/ Phần mở đầu. -Giáo viên nhận lớp kiểm tra tĩ số. -Lớp 8av 8bv . -Giáo viên phổ biến nội dung của tiết học. TIẾT I II.Phần cơ bản: 1. Khởi động:. a. Khởi động chung: Chạy nhẹ nhành 3 vòng sân trường.Các động tác: tay cao, tay ngực, lườn, vặn mình và xoay các khớp. b.Khởi động chuyên môn: * Chạy bước nhỏ. * Nâng cao đùi. * Chạy gót chạm mông. * Chạy đạp sau 2.Kiểm tra bài củ. -GVgọi 2 em lên thực hiện bài thể dục. 3.Bài mới *GV chia lớp thành 2 nhóm (bằng cách đánh số chẳn lẽ. *. ĐHĐN : Tiếp tục hoàn thiện các nội dung đã học. -Ôn kĩ thuật biến đổi đội hình 0-2-4, Chạy đều đứng lại. :*Chạy ngắn - Ôn kĩ thuật xuất phát thấp chạy lao -Kĩ thuật chạy lao. -Kĩ thuật chạy giữa quãng. -Kĩ thuật chạy giữa quãng. * Trò chơi:chạy đuổi ai nhanh hơn 4. Củng cố: -GVgọi 2m lên thực hiện kĩ thuật chạy lao, chạy giửa quảng. TIẾT II / Phần mở đầu. -Giáo viên nhận lớp kiểm tra tĩ số. -Lớp 8av 8bv -Giáo viên phổ biến nội dung của tiết học. II.Phần cơ bản: 1. Khởi động: a. Khởi động chung:(không) b.Khởi động chuyên môn:(không) 2. Bài củ::(không) 3. Bài mới: -Ôn ĐHĐN nội dung như tiết 17 :*Chạy ngắn -Ôn các động tác bổ trợ chạy nhanh. Đứng lưng hướng chạy –Xuất phát Đứng vai hướng chạy –Xuất phát Đứng mặt hướng chạy –Xuất phát * Chạy bền: Gv cho học sinh chạy vòng quanh sân trường. 4. Củng cố: -GVgọi 2m lên thực hiện kĩ thuật chạy lao, chạy giửa quảng. 5.Thả lỏng:Gv cho lớp thả lỏng tự do III. Phần kết thúc: 1. Nhận xét: Ưu khuyết điểm của tiết dạy và xếp loại. 2. Dặn dò – BTVN: -Cách thức tập luyện cách chạy đích 3 phút 38 phút 6-8 phút 2lx15m 2lx15m 2lx15m 2lx15m 3 phút 10 phút 15 phút 2 phút 3 phút 38 phút 10 phút 15 phút 2lx50m -Nam 6 vòng. -Nữ 4 vòng. 2 phút 4 phút - ĐH 4 hàng ngang cán sự điều khiển. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Y/c học sinh nghiêm túc -Gv nói ngắn gọn rõ ràng -Y/C học sinh khởi động nghiêm Y/c học sinh nghiêm túc,thực hiện ngiêm túc. Đội hình ôn ĐHĐN: €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € €€€€€€€ €€€€€€€ € €€€€€€€ €€€€€€€ GV sữa sai từng động tác và dần cho hoàn thiện từng động tác sau đó cho từng nhóm ra thực hiện Đội hình chạy nhanh €€€€€ € €€€€€ € €€€€€ € €€€€€ € € 40m -GV chú ý đến mức độ an toàn cho Sơ đồ trò chơi - ĐH 4 hàng ngang cán sự điều khiển. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Y/c học sinh nghiêm túc. -Gv nói ngắn gọn rõ ràng €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € € €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ -GV chú ý đến mức độ an toàn cho hs -Học sinh chạy nghiêm túc và chú ý cách thở - ĐH 4 hàng ngang cán sự điều khiển. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Y/c học sinh nghiêm túc. -Gv nói ngắn gọn rõ ràng Rút kinh nghiệm. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...............

File đính kèm:

  • docgiao an the duc 8 co hinh chuan kien thuc.doc