Giáo án Thể dục Khối 7 - Tiết 63+64: Bật nhảy; Chạy bền - Năm học 2009-2010 - Trần Tấn Đạt

I . NHIỆM VỤ:

 1.Bật nhảy: Nhảy bước bộ trên không.

 Ôn chạy đà (tự do) nhảy xa kiểu “ngồi”.

 Trò chơi nhảy vào vòng tròn tiếp sức.

 2.CB: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.

 II.YÊU CẦU:

 -Thực hiện tốt các động tác chạy đà bật nhảy.

 -Tích cực luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.

III.THỜI GIAN:

 - 2 tiết (90)

IV.ĐỊA ĐIỂM:

- Sân tập của trường.

V.DỤNG CỤ:

- Còi, ván giậm.

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 03/03/2021 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 7 - Tiết 63+64: Bật nhảy; Chạy bền - Năm học 2009-2010 - Trần Tấn Đạt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIAÙO AÙN SOÁ: 26.27/28-24.25/32 MOÂN : BAÄT NHAÛY- CHAÏY BEÀN ˜w™ Tieát CT :63+64 Thôøi gian daïy : Tuaàn 32( / - / /2010) I . NHIEÄM VUÏ: 1.Baät nhaûy: Nhaûy böôùc boä treân khoâng. OÂn chaïy ñaø (töï do) nhaûy xa kieåu “ngoài”. Troø chôi nhaûy vaøo voøng troøn tieáp söùc. 2.CB: Luyeän taäp chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. II.YEÂU CAÀU: -Thöïc hieän toát caùc ñoäng taùc chaïy ñaø baät nhaûy. -Tích cöïc luyeän taäp chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân. III.THÔØI GIAN: - 2 tieát (90’) IV.ÑÒA ÑIEÅM: - Saân taäp cuûa tröôøng. V.DUÏNG CUÏ: - Coøi, vaùn giaäm. PHAÀN VAØ NOÄI DUNG LÖÔÏNG VÑ I/ Phaàn chuaån bò: -Nhaän lôùp – Ñieåm danh. -Phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu buoåi taäp. -Khôûi ñoäng: Caùc ñ/t PT chung, xoay khôùp, caêng cô. -Kieåm tra baøi cuõ: Nhaûy böôùc boä treân khoâng. (10p) 1’ 1’ 6’(2x8) 2’ II/ Phaàn cô baûn: 1)Baät nhaûy: _ Nhaûy böôùc boä treân khoâng. _ OÂn chaïy ñaø (töï do) nhaûy xa kieåu “ngoài”. _Troø chôi nhaûy vaøo voøng troøn tieáp söùc. 2)Chaïy beàn: _ Luyeän taäp chaïy treân ñòa hình töï nhieân. 4)Cuûng coá noäi dung baøi hoïc. (73p) 40’ 25’ 8’ III/ Phaàn keát thuùc: -Hoài tónh. -Nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù buoåi taäp. -HD taäp ôû nhaø: Baät nhaûy, luyeän taäp chaïy beàn. -Xuoáng lôùp (7p) 4’ 1’ 2’ YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ KYÕ THUAÄT BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC -HS taäp trung nhanh, traät töï -nghieâm tuùc. -Chuù yù nghe gv phoå bieán noäi dung yeâu caàu. -Tích cöïc thöïc hieän khôûi ñoäng. -Thöïc hieän toát noäi dung kieåm tra. -HS giaõn caùch 1 dang tay khôûi ñoäng. -Gv goïi 3hs thöïc hieän KT, gv ñaùnh giaù. -Giaäm maïnh vaøo vaùn phoái hôïp ñaùnh tay. -Hình thaønh tö theá böôùc boä treân khoâng vaø caûm giaùc bay. +Chaïy ñaø töï nhieân taêng daàn toác ñoä, giaäm maïnh vaøo vaùn, rôi xuoáng baèng 2 chaân. +Chuù yù tung ngöôøi leân cao vaø caûm giaùc bay. -Naém vöõng luaät cuûa troø chôi, tích cöïc trung thöïc khi chôi. -Naém vöõng caùc yeâu caàu trong quaù trình chaïy. -Hít thôû ñeàu theo nhòp böôùc chaïy. -Phaân phoái söùc thaät hôïp lyù trong cöï ly chaïy. -Kieân trì khaéc phuïc khoù khaên trong quaù trình chaïy, thöïc hieän heát cöï ly. -Hoài tónh tích cöïc sau khi chaïy xong. +HS taäp trung nghe gv nhaéc nhôû söûa sai ñoäng taùc, söûa sai laàm thöôøng maéc ñeå RKN. 10m -Gv goïi hs thöïc hieän toát vaø chöa ñaït thöïc hieän caû lôùp xem, gv nhaän xeùt cho hs RKN. -Tích cöïc thaû loûng, thö daõn, hít thôû saâu. -Chuù yù nghe gv nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi taäp. -Thöïc hieän toát baøi taäp ôû nhaø. -Lôùp giaûi taùn traät töï. -HS giaõn caùch 1 dang tay hoài tónh. Truoâng Mít, Ngaøy..Thaùng.. Naêm 2010 Giaùo vieân soaïn Duyeät cuûa Ban Giaùm Hieäu Traàn Taán Ñaït NHAÄN XEÙT BOÅ SUNG : Duyeät cuûa toå tröôûng CM

File đính kèm:

  • docGA 32-7.doc