Giáo án Thể dục Khối 7 - Chương trình học kì 2 - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Tri Phương

I . Nội dung kiểm tra: Chạy nhanh 60m

II. Yêu cầu :

- Thực hiện hết khả năng của bản thân về các kỹ thuật và tốc độ

- Nhằm rèn luyện cho HS tác phong khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, kỉ luật và tinh thần tập thể, góp phần hình thành nhân cách .

- nghiêm túc trong quá trình kiểm tra, không làm ảnh hưởng đến các bạn xung quanh.

- Rèn luyện tính tự giác, kỷ luật, đoàn kết, rèn luyện thân thể nâng cao sức khỏe.

III/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Nhà đa năng, HS chuẩn bị vợt, cầu lông

V . Tiến trình kiểm tra:

 

doc66 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/02/2021 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 7 - Chương trình học kì 2 - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Tri Phương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
€€€€€€€€€ € €€€€€€€€€ €GV ĐH củng cố- xuống lớp Tuần: 34 NS16/4/2012 Tiết : 65 NG:17-19/4/2012 BẬT NHẢY-CHẠY BỀN I . Mục tiêụ : 1/ Bật nhảy: Ôn : chạy đà tự do Nhảy xa; Nhảy “bước bộ” trên không; ch¹y ®µ tù do nh¶y xa kiĨu ngåi 2/Chạy bền: luyện tập chạy trên địa hình sân trường 3/KNS: Rèn luyện tính tự giác, ý thức rèn luyện và thi đấu kỷ luật, đoàn kết, sức bền rèn luyện thân thể nâng cao sức khỏe. II. Địa điểm – Phương tiện : Sân thể dục trường dây xu ,tranh nhảy bước bộ III . Tiến trình dạy học : PHẦN VÀ NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A/ PHẦN MỞ ĐẦU : 1/ Nhận lớp : - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học 2 / Khởi động : - Xoay Các khớp : Cổ tay, cổ chân, vai, hông , gối. Tập bài thể dục:vươn thở,tay ,chân,lườn bụng,văn mình. - Ép ngang, ép dọc, chạy bước nhỏ, nâng cao gối, gót chạm mông. B / PHẦN CƠ BẢN : 1/ Bài cũ; Không kiểm tra. 2/Bật nhảy: :a/ Ôn : chạy đà tự do Nhảy xa; Nhảy “bước bộ” trên không; b/Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi 3/ Củng cố: Nhảy bước bộ trên không 4/Chạy bền: Nam chạy 3 vòng sân trường nữ chạy 2 vòng sân trường C / PHẦN KẾT THÚC : 1 / Thả lỏng : Thực hiện các động tác thả lỏng, hồi tĩnh tích cực: - Vươn thở, tay, chân, điều hòa. - Thả lỏng các cơ chân, tay 2 / - Nhận xét chung giờ học 3/ dặn dò:Ra bài tập về nhà 6 – 8 P (4 x 8) 28 – 30 p 1-2’ 9-10’ p 9-10 p 1-2p 5-6p 5 – 7 p 2-3p 1-2p 1-2p €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € €€€€€€€€€ €GV ĐH nhận lớp € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(GV) ĐH khởi động €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € € €€€€€€€€€ € €€€€€€€€ ĐỘI HÌNH THỊ PHẠM Hố nhảy €€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ ĐH Bật nhảy Thực hiện cá nhân hoặc theo nhóm 2 – 3 em học sinh Hố nhảy € €€€€€€€€€ ĐH nhảy xa tự do Gvgọi 2 em học sinh thực hiện ,lứp nhận xét Gvsửa sai ĐH Chạy bền € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ĐH thả lỏng €GV €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € €€€€€€€€€ €GV ĐH củng cố- xuống lớp Tuần: 34 NS16/4/2012 Tiết : 66 NG:19-21/4/2012 KIỂM TRA BẬT NHẢY I . Mục tiêụ : 1/ Bật nhảy: Kiểm tra kỹ thuật chạy đà tự do Nhảy “bước bộ” trên không 2/KNS: Rèn luyện tính tự giác, ý thức rèn luyện và thi đấu kỷ luật, đoàn kết II. Địa điểm – Phương tiện : Sân thể dục trường dây xu ,tranh nhảy bước bộ III . Tiến trình dạy học : PHẦN VÀ NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A/ PHẦN MỞ ĐẦU : 1/ Nhận lớp : - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học 2 / Khởi động : - Xoay Các khớp : Cổ tay, cổ chân, vai, hông , gối. Tập bài thể dục:vươn thở,tay ,chân,lườn bụng,văn mình. - Ép ngang, ép dọc, chạy bước nhỏ, nâng cao gối, gót chạm mông. B / PHẦN CƠ BẢN : 1/ Bài cũ; Không kiểm tra. 2/ kiểm tra Bật nhảy ,kỹ thuật nhảy bước bộ trên không Thang điểm Điểm: Giỏi (9-10): Thực hiện đúng kĩ thuật động tác thành tích đạt mức qui định. Điểm : Khá (7- 8): Thực hiệnđúng động tác nhưng kĩ thuật động tác cịn chưa đẹp, thành tích đạt theo qui định. Điểm: Đạt (5- 6): Thực hiện tương đối đúng động tác kĩ thuật động tác cịn một số sai nhỏ, động tác chưa được đẹp. Điểm: Chưa đạt yêu cầu (4 trở xuống): Các mức cịn lại. 3/ Củng cố: Nhảy bước bộ trên không C / PHẦN KẾT THÚC : 1 / Thả lỏng : Thực hiện các động tác thả lỏng, hồi tĩnh tích cực: - Vươn thở, tay, chân, điều hòa. - Thả lỏng các cơ chân, tay 2 / - Nhận xét chung giờ học 3/ dặn dò:Ra bài tập về nhà 6 – 8 P (4 x 8) 28 – 30 p 1-2’ 1-2p 5 – 7 p 2-3p 1-2p 1-2p €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € €€€€€€€€€ €GV ĐH nhận lớp € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(GV) ĐH khởi động €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € € €€€€€€€€€ € €€€€€€€€ ĐỘI HÌNH THỊ PHẠM ĐH kiểm tra Bật nhảy Hố nhảy € €€€€€€€€€ Gvgọi 2 em học sinh thực hiện ,lớp nhận xét Gvsửa sai € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ĐH thả lỏng €GV €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € €€€€€€€€€ €GV ĐH củng cố- xuống lớp TuÇn 34 N so¹n 23/4/2012 TiÕt 67 N gi¶ng 24-26/4/2012 KiĨm Tra Häc Kú II §¸ CÇu I. Mơc tiªu. - HS biÕt vµ thùc hiƯn ®­ỵc t­¬ng ®èi kü thuËt di chuyĨn kÕt hỵp víi kü thuËt ®¸ cÇu ®· häc. II. §Þa ®iĨm - ph­¬ng tiƯn. - S©n tËp thĨ dơc cđa tr­êng. - Cét, l­íi ®¸ cÇu. III. TiÕn tr×nh d¹y häc. Néi dung §Þnh l­ỵng Ph­¬ng ph¸p - tỉ chøc A. PhÇn më ®Çu. 1. NhËn líp: - Trùc ban tËp trung líp, b¸o c¸o sü sè. - GV nhËn líp, phỉ biÕn néi dung, yªu cÇu cđa giê häc. - KiĨm tra trang phơc, søc khoỴ cđa häc sinh. 2. Khëi ®éng. a) Khëi ®éng chung. - Ch¹y t¹i chç. - Xoay c¸c khíp: Cỉ tay, cỉ ch©n, vai, h«ng, gèi. - C¨ng Ðp: Ðp däc, Ðp ngang. - Bµi thĨ dơc tay kh«ng 4 ®éng t¸c: Tay vai, l­ng bơng, ch©n, nh¶y. b) Khëi ®éng chuyªn m«n. T¹i chç: - Ch¹y b­íc nhá. - N©ng cao ®ïi. - Ch¹y hÊt gãt. B. PhÇn c¬ b¶n. 1. Néi dung kiĨm tra - Kü thuËt ph¸t bãng xa vµo « Nam ph¸t 5 qu¶ = 10 ®iĨm N÷ ph¸t 4 qu¶ = 10 ®iĨm(®­ỵc quyỊn ph¸t 5 qu¶) 3/ cđng cè ; Kü thuËt t©ng cÇu C. PhÇn kÕt thĩc. 1. Håi tÜnh. - Thùc hiƯn c¸c ®éng t¸c v­¬n thë. - Th¶ láng c¸c khíp. 2. NhËn xÐt giê häc. Xuèng líp. - GV h«: “Líp gi¶i t¸n!” - HS h« : “Kháe!” 8’ - 10’ 28’ - 30’ 1-2’ 5-7’ 2-3’ 1-2’ 1-2’ §éi h×nh nhËn líp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx r §éi h×nh khëi ®éng. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ž r - Trùc ban cho líp khëi ®éng chung. - GV cho líp khëi ®éng chuyªn m«n. §éi h×nh kiĨm tra. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x r GV gäi 1 em ®iĨm tèt lªn t©ng cÇu §éi h×nh håi tÜnh. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x r §éi h×nh xuèng líp. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx r Tuần: 36-37 NS24/4/2012 Tiết : 68- 69 NG:25-3/5/2012 KIỂM TRA TCRLTT BẬT NHẢY I . Mục tiêụ : 1/ Bật nhảy: Kiểm tra bật xa tại chỗ 2/KNS: Rèn luyện tính tự giác, ý thức rèn luyện và thi đấu kỷ luật, đoàn kết II. Địa điểm – Phương tiện : Sân thể dục trường dây xu ,tranh nhảy bước bộ III . Tiến trình dạy học : PHẦN VÀ NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A/ PHẦN MỞ ĐẦU : 1/ Nhận lớp : - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học 2 / Khởi động : - Xoay Các khớp : Cổ tay, cổ chân, vai, hông , gối. Tập bài thể dục:vươn thở,tay ,chân,lườn bụng,văn mình. - Ép ngang, ép dọc, chạy bước nhỏ, nâng cao gối, gót chạm mông. B / PHẦN CƠ BẢN : 1/ Bài cũ; Không kiểm tra. 2/ kiểm tra Bật nhảy ,kỹ thuật nhảy bước bộ trên không Thang điểm Điểm: Giỏi (9-10): Thực hiện đúng kĩ thuật động tác thành tích đạt mức giỏi theo tcrltt Điểm : Khá (7- 8): Thực hiệnđúng động tác nhưng kĩ thuật động tác cịn chưa đẹp, thành tích đạt theo tcrltt. Điểm: Đạt (5- 6): Thực hiện tương đối đúng động tác kĩ thuật động tác cịn một số sai nhỏ, động tác chưa được đẹp. Điểm: Chưa đạt yêu cầu (4 trở xuống): Các mức cịn lại. 3/ Củng cố: Nhảy bước bộ trên không C / PHẦN KẾT THÚC : 1 / Thả lỏng : Thực hiện các động tác thả lỏng, hồi tĩnh tích cực: - Vươn thở, tay, chân, điều hòa. - Thả lỏng các cơ chân, tay 2 / - Nhận xét chung giờ học 3/ dặn dò:Ra bài tập về nhà 6 – 8 P (4 x 8) 28 – 30 p 1-2’ 1-2p 5 – 7 p 2-3p 1-2p 1-2p €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € €€€€€€€€€ €GV ĐH nhận lớp € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(GV) ĐH khởi động €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € € €€€€€€€€€ € €€€€€€€€ ĐỘI HÌNH THỊ PHẠM ĐH kiểm tra Bật nhảy Hố nhảy € €€€€€€€€€ Gvgọi 2 em học sinh thực hiện ,lớp nhận xét Gvsửa sai € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ĐH thả lỏng €GV €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € €€€€€€€€€ €GV ĐH củng cố- xuống lớp Tuần: 37 NS1/5/2012 Tiết : 70 NG:2-5/5/2012 KIỂM TRA CHẠY BỀN I . Mục tiêụ : 1/ Chạy bền: chạy bền 500m 2/KNS: Rèn luyện tính tự giác, ý thức rèn luyện và thi đấu kỷ luật, đoàn kết II. Địa điểm – Phương tiện : Sân thể dục trường III . Tiến trình dạy học : PHẦN VÀ NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A/ PHẦN MỞ ĐẦU : 1/ Nhận lớp : - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học 2 / Khởi động : - Xoay Các khớp : Cổ tay, cổ chân, vai, hông , gối. Tập bài thể dục:vươn thở,tay ,chân,lườn bụng,văn mình. - Ép ngang, ép dọc, chạy bước nhỏ, nâng cao gối, gót chạm mông. B / PHẦN CƠ BẢN : 1/ Bài cũ; Không kiểm tra. 2/ kiểm tra chạy bền Thang điểm Điểm: Giỏi (9-10): Thực hiện đúng kĩ thuật động tác thành tích đạt nam đạt 1’35” nữ đạt 1’50” Điểm : Khá (7- 8): Thực hiệnđúng động tác thành tích đạt nam đạt 1’45” nữ đạt 1’56” Điểm: Đạt (5- 6): thành tích nam 1’55” nữ đạt 2’08” Điểm: Chưa đạt yêu cầu (4 trở xuống): Các mức cịn lại. C / PHẦN KẾT THÚC : 1 / Thả lỏng : Thực hiện các động tác thả lỏng, hồi tĩnh tích cực: - Vươn thở, tay, chân, điều hòa. - Thả lỏng các cơ chân, tay 2 / - Nhận xét chung giờ học 3/ dặn dò:Ra bài tập về nhà 6 – 8 P (4 x 8) 28 – 30 p 1-2’ 5-7p 2-3p 1-2p 1-2p €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € €€€€€€€€€ €GV ĐH nhận lớp € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(GV) ĐH khởi động €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € € €€€€€€€€€ € €€€€€€€€ ĐỘI HÌNH THỊ PHẠM Gvgọi 4 em học sinh thực hiện 1 nhóm ĐH Chạy bền € GV Đội hình kiểm tra chạy bền € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ĐH thả lỏng €GV €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € €€€€€€€€€ €GV ĐH củng cố- xuống lớp

File đính kèm:

  • docgan 7 kII 11-12.doc