Giáo án Thể dục Khối 6 - Tiết 37 đến Tiết 54

 

I- Mục tiêu:

- Trang bị cho học sinh một số kiến thức kỹ năng cần thiết để rèn luyện sức mạnh của chân.

- Học sinh biết và thực hiện tương đối đúng một số trò chơi, động tác bổ trợ kỹ thuật, phát triển thể lực, nhất là sức mạnh.

- Học sinh có ý thức và tinh thần học tập nghiêm túc.

II- Địa điểm - phương tiện:

- Sân thể dục, kẻ các ô để chơi trò chơi, mỗi học sinh một quả cầu chinh, giáo viên chuẩn bị một còi.

III- Tiến trình dạy học:

 

doc36 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 100 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 6 - Tiết 37 đến Tiết 54, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c¬ b¶n. a. BËt nh¶y: - Trß ch¬i: Lß cß tiÕp søc. - ¤n ch¹y ®µ ch¹y ®µ tù do, nh¶y xa. + ChuÈn bÞ: §øng ch©n l¨ng tr­íc, c¶ bµn ch©n ch¹m ®Êt, träng t©m dån vµo ch©n tr­íc, hai tay bu«ng tù nhiªn. + §éng t¸c: Ch¹y t¨ng dÇn tèc ®é, sau ®ã giËm nh¶y m¹nh b»ng ch©n giËm nh¶y ®­¬a ng­êi lªn cao, ra tr­íc, tiÕp tôc co, ch©n giËm nh¶y ®­a vÒ tr­íc, phèi hîp víi ch©n l¨ng, hai tay phèi hîp tù nhiªn. b. Ch¹y bÒn: - LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn 300m. 33 4 4 x 8 - §éi h×nh tËp luyÖn. - Gi¸o viªn ®iÒu khiÓn häc sinh thùc hiÖn trß ch¬i. x x x x x x x x x x (X) - Gi¸o viªn mét sè ®iÓm c¬ b¶n trong kü thuËt ch¹y ®µ. - Gi¸o viªn lµm mÉu vµ ®iÒu khiÓn häc sinh thùc hiÖn theo tæ tËp luyÖn. x x x x x x x x x x x (X) - Gi¸o viªn quan s¸t söa sai cho häc sinh. - Gi¸o viªn ®iÒu khiÓn häc sinh ch¹y ®ång lo¹t thµnh mét hµng däc trªn ®i¹n h×nh tù nhiªn (xung quanh s©n tr­êng). 3. PhÇn kÕt thóc. - Häc sinh tËp hîp gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc, giao bµi tËp vÒ nhµ. 5 - §éi h×nh nhËn xÐt giê häc x x x x x x x x x x x x x x x x x x (X) Ngµy so¹n:.................................. TiÕt 51. Tªn bµi: - BËt nh¶y - Ch¹y bÒn. - BËt nh¶y: ¤n tËp thÓ lùc, trß ch¬i (Do gi¸o viªn chän). - Ch¹y bÒn: Ch¹y nhÑ nhµng trªn ®­êng gÊp khóc, trß ch¬i "Hai lÇn hÝt vµo, hai lÇn thë ra". I- Môc tiªu: - Trang bÞ cho häc sinh mét sè kiÕn thøc, kü n¨ng c¬ b¶n, trß ch¬i vµ ph¸t tiÓn thÓ lùc. - Häc sinh thùc hiÖn ®­îc c¸c ®éng t¸c bæ trî, trß ch¬i vµ kü thuËt t­¬ng ®èi chÝnh x¸c, thuÇn thôc. - Häc sinh cã ý thøc vµ tinh thÇn häc tËp nghiªm tóc. II- §Þa ®iÓm - ph­¬ng tiÖn: - S©n thÓ dôc, hè nh¶y, mçi häc sinh mét qu¶ cÇu, v¹ch ®Ó ch¬i ®Ó ch¬i trß ch¬i, cßi. III- TiÕn tr×nh d¹y häc: Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc tËp luyÖn 1. PhÇn chuÈn bÞ. a. NhËn líp: - Gi¸o viªn nhËn líp kiÓm tra sØ sè häc sinh, phæ biÕn nhiÖm vô yªu cÇu bµi häc. b. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑn nhµng trªn ®Þa h×nh tù nhiªn 200 - 300m. - Xoay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n h«ng, vai, gèi. 7 2 x 8 - §éi h×nh nhËn líp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (X) - Líp tr­ëng chÊn chØnh hµng ngò b¸o c¸o sØ sè víi gi¸o viªn. - Gi¸o viªn ®iÒu khiÓn häc sinh thùc hiÖn. x x x x x x x x x x x x x x x x (X) 2. PhÇn c¬ b¶n. a. BËt nh¶y: - Trß ch¬i: Lß cß tiÕp søc. - ¤n ch¹y ®µ ch¹y ®µ tù do, nh¶y xa. + ChuÈn bÞ: §øng ch©n l¨ng tr­íc, c¶ bµn ch©n ch¹m ®Êt, träng t©m dån vµo ch©n tr­íc, hai tay bu«ng tù nhiªn. + §éng t¸c: Ch¹y t¨ng dÇn tèc ®é, sau ®ã giËm nh¶y m¹nh b»ng ch©n giËm nh¶y ®­¬a ng­êi lªn cao, ra tr­íc, tiÕp tôc co, ch©n giËm nh¶y ®­a vÒ tr­íc, phèi hîp víi ch©n l¨ng, hai tay phèi hîp tù nhiªn. b. Ch¹y bÒn: - LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn 300m. 33 4 4 x 8 - §éi h×nh tËp luyÖn. - Gi¸o viªn ®iÒu khiÓn häc sinh thùc hiÖn trß ch¬i. x x x x x x x x x x (X) - Gi¸o viªn mét sè ®iÓm c¬ b¶n trong kü thuËt ch¹y ®µ. - Gi¸o viªn lµm mÉu vµ ®iÒu khiÓn häc sinh thùc hiÖn theo tæ tËp luyÖn. x x x x x x x x x x x (X) - Gi¸o viªn quan s¸t söa sai cho häc sinh. - Gi¸o viªn ®iÒu khiÓn häc sinh ch¹y ®ång lo¹t thµnh mét hµng däc trªn ®i¹n h×nh tù nhiªn (xung quanh s©n tr­êng). 3. PhÇn kÕt thóc. - Häc sinh tËp hîp gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc, giao bµi tËp vÒ nhµ. 5 - §éi h×nh nhËn xÐt giê häc x x x x x x x x x x x x x x x x x x (X) Ngµy so¹n:.................................. TiÕt 52. Tªn bµi: BËt nh¶y - Ch¹y bÒn. - BËt nh¶y: ¤n tËp thÓ lùc, trß ch¬i (Do gi¸o viªn chän). - Ch¹y bÒn: Ch¹y nhÑ nhµng trªn ®Þa h×nh tù nhiªn 300m (n÷), 400m (nam). I- Môc tiªu: - Trang bÞ cho häc sinh mét sè kiÕn thøc, kü n¨ng c¬ b¶n, trß ch¬i vµ ph¸t tiÓn thÓ lùc. - Häc sinh thùc hiÖn ®­îc c¸c ®éng t¸c bæ trî, trß ch¬i vµ kü thuËt t­¬ng ®èi chÝnh x¸c, thuÇn thôc. - Häc sinh cã ý thøc vµ tinh thÇn häc tËp nghiªm tóc. II- §Þa ®iÓm - ph­¬ng tiÖn: - S©n thÓ dôc, hè nh¶y, mçi häc sinh mét qu¶ cÇu, v¹ch ®Ó ch¬i ®Ó ch¬i trß ch¬i, cßi. III- TiÕn tr×nh d¹y häc: Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc tËp luyÖn 1. PhÇn chuÈn bÞ. a. NhËn líp: - Gi¸o viªn nhËn líp kiÓm tra sØ sè häc sinh, phæ biÕn nhiÖm vô yªu cÇu bµi häc. b. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑn nhµng trªn ®Þa h×nh tù nhiªn 200 - 300m. - Xoay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n h«ng, vai, gèi. 7 2 x 8 - §éi h×nh nhËn líp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (X) - Líp tr­ëng chÊn chØnh hµng ngò b¸o c¸o sØ sè víi gi¸o viªn. - Gi¸o viªn ®iÒu khiÓn häc sinh thùc hiÖn. x x x x x x x x x x x x x x x x (X) 2. PhÇn c¬ b¶n. a. BËt nh¶y: - Trß ch¬i: Lß cß tiÕp søc. - ¤n ch¹y ®µ ch¹y ®µ tù do, nh¶y xa. + ChuÈn bÞ: §øng ch©n l¨ng tr­íc, c¶ bµn ch©n ch¹m ®Êt, träng t©m dån vµo ch©n tr­íc, hai tay bu«ng tù nhiªn. + §éng t¸c: Ch¹y t¨ng dÇn tèc ®é, sau ®ã giËm nh¶y m¹nh b»ng ch©n giËm nh¶y ®­¬a ng­êi lªn cao, ra tr­íc, tiÕp tôc co, ch©n giËm nh¶y ®­a vÒ tr­íc, phèi hîp víi ch©n l¨ng, hai tay phèi hîp tù nhiªn. b. Ch¹y bÒn: - LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn 300m. 33 4 4 x 8 - §éi h×nh tËp luyÖn. - Gi¸o viªn ®iÒu khiÓn häc sinh thùc hiÖn trß ch¬i. x x x x x x x x x x (X) - Gi¸o viªn mét sè ®iÓm c¬ b¶n trong kü thuËt ch¹y ®µ. - Gi¸o viªn lµm mÉu vµ ®iÒu khiÓn häc sinh thùc hiÖn theo tæ tËp luyÖn. x x x x x x x x x x x (X) - Gi¸o viªn quan s¸t söa sai cho häc sinh. - Gi¸o viªn ®iÒu khiÓn häc sinh ch¹y ®ång lo¹t thµnh mét hµng däc trªn ®i¹n h×nh tù nhiªn (xung quanh s©n tr­êng). 3. PhÇn kÕt thóc. - Häc sinh tËp hîp gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc, giao bµi tËp vÒ nhµ. 5 - §éi h×nh nhËn xÐt giê häc x x x x x x x x x x x x x x x x x x (X) Ngµy so¹n:.................................. TiÕt 53. Tªn bµi: - BËt nh¶y - Ch¹y bÒn. - BËt nh¶y: ¤n tËp trß ch¬i hoµn thiÖn kü thuËt vµ n©ng cao thµnh tÝch. - Ch¹y bÒn: Ch¹y nhÑ nhµng trªn ®Þa h×nh tù nhiªn 300m (n÷,)350m (nam). I- Môc tiªu: - Trang bÞ cho häc sinh mét sè kiÕn thøc, kü n¨ng c¬ b¶n, trß ch¬i vµ ph¸t tiÓn thÓ lùc. - Häc sinh thùc hiÖn ®­îc c¸c ®éng t¸c bæ trî, trß ch¬i vµ kü thuËt t­¬ng ®èi chÝnh x¸c, thuÇn thôc. - Häc sinh cã ý thøc vµ tinh thÇn häc tËp nghiªm tóc. II- §Þa ®iÓm - ph­¬ng tiÖn: - S©n thÓ dôc, hè nh¶y, mçi häc sinh mét qu¶ cÇu, v¹ch ®Ó ch¬i ®Ó ch¬i trß ch¬i, cßi. III- TiÕn tr×nh d¹y häc: Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc tËp luyÖn 1. PhÇn chuÈn bÞ. a. NhËn líp: - Gi¸o viªn nhËn líp kiÓm tra sØ sè häc sinh, phæ biÕn nhiÖm vô yªu cÇu bµi häc. b. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑn nhµng trªn ®Þa h×nh tù nhiªn 200 - 300m. - Xoay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n h«ng, vai, gèi. 7 2 x 8 - §éi h×nh nhËn líp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (X) - Líp tr­ëng chÊn chØnh hµng ngò b¸o c¸o sØ sè víi gi¸o viªn. - Gi¸o viªn ®iÒu khiÓn häc sinh thùc hiÖn. x x x x x x x x x x x x x x x x (X) 2. PhÇn c¬ b¶n. a. BËt nh¶y: - Trß ch¬i: Lß cß tiÕp søc. - ¤n ch¹y ®µ ch¹y ®µ tù do, nh¶y xa. + ChuÈn bÞ: §øng ch©n l¨ng tr­íc, c¶ bµn ch©n ch¹m ®Êt, träng t©m dån vµo ch©n tr­íc, hai tay bu«ng tù nhiªn. + §éng t¸c: Ch¹y t¨ng dÇn tèc ®é, sau ®ã giËm nh¶y m¹nh b»ng ch©n giËm nh¶y ®­¬a ng­êi lªn cao, ra tr­íc, tiÕp tôc co, ch©n giËm nh¶y ®­a vÒ tr­íc, phèi hîp víi ch©n l¨ng, hai tay phèi hîp tù nhiªn. b. Ch¹y bÒn: - LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn 300m (n÷), 350m (nam). 33 4 4 x 8 - §éi h×nh tËp luyÖn. - Gi¸o viªn ®iÒu khiÓn häc sinh thùc hiÖn trß ch¬i. x x x x x x x x x x (X) - Gi¸o viªn mét sè ®iÓm c¬ b¶n trong kü thuËt ch¹y ®µ. - Gi¸o viªn lµm mÉu vµ ®iÒu khiÓn häc sinh thùc hiÖn theo tæ tËp luyÖn. x x x x x x x x x x x (X) - Gi¸o viªn quan s¸t söa sai cho häc sinh. - Gi¸o viªn ®iÒu khiÓn häc sinh ch¹y ®ång lo¹t thµnh mét hµng däc trªn ®i¹n h×nh tù nhiªn (xung quanh s©n tr­êng). 3. PhÇn kÕt thóc. - Häc sinh tËp hîp gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc, giao bµi tËp vÒ nhµ. 5 - §éi h×nh nhËn xÐt giê häc x x x x x x x x x x x x x x x x x x (X) Ngµy so¹n:.................................. TiÕt 54. Tªn bµi: - BËt nh¶y - Ch¹y bÒn. - BËt nh¶y: ¤n tËp, hoµn thiÖn bËt xa vµ n©ng cao thµnh tÝch. - Ch¹y bÒn: Ch¹y nhÑ nhµng trªn ®Þa h×nh tù nhiªn 300m (n÷,)350m (nam). I- Môc tiªu: - Trang bÞ cho häc sinh mét sè kiÕn thøc, kü n¨ng c¬ b¶n, vµ ph¸t tiÓn thÓ lùc, n©ng cao thµnh tÝch. - Häc sinh thùc hiÖn ®­îc c¸c ®éng t¸c bæ trî, trß ch¬i vµ kü thuËt t­¬ng ®èi chÝnh x¸c, thuÇn thôc. - Häc sinh cã ý thøc vµ tinh thÇn häc tËp nghiªm tóc. II- §Þa ®iÓm - ph­¬ng tiÖn: - S©n thÓ dôc, hè nh¶y, mçi häc sinh mét qu¶ cÇu, v¹ch ®Ó ch¬i ®Ó ch¬i trß ch¬i, cßi. III- TiÕn tr×nh d¹y häc: Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc tËp luyÖn 1. PhÇn chuÈn bÞ. a. NhËn líp: - Gi¸o viªn nhËn líp kiÓm tra sØ sè häc sinh, phæ biÕn nhiÖm vô yªu cÇu bµi häc. b. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑn nhµng trªn ®Þa h×nh tù nhiªn 200 - 300m. - Xoay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n h«ng, vai, gèi. 7 2 x 8 - §éi h×nh nhËn líp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (X) - Líp tr­ëng chÊn chØnh hµng ngò b¸o c¸o sØ sè víi gi¸o viªn. - Gi¸o viªn ®iÒu khiÓn häc sinh thùc hiÖn. x x x x x x x x x x x x x x x x (X) 2. PhÇn c¬ b¶n. a. BËt nh¶y: - ¤n bËt xa . - ¤n ch¹y ®µ ch¹y ®µ tù do, nh¶y xa. + ChuÈn bÞ: §øng ch©n l¨ng tr­íc, c¶ bµn ch©n ch¹m ®Êt, träng t©m dån vµo ch©n tr­íc, hai tay bu«ng tù nhiªn. + §éng t¸c: Ch¹y t¨ng dÇn tèc ®é, sau ®ã giËm nh¶y m¹nh b»ng ch©n giËm nh¶y ®­¬a ng­êi lªn cao, ra tr­íc, tiÕp tôc co, ch©n giËm nh¶y ®­a vÒ tr­íc, phèi hîp víi ch©n l¨ng, hai tay phèi hîp tù nhiªn. b. Ch¹y bÒn: - LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn 300m (n÷), 350m (nam). 33 4 4 x 8 - §éi h×nh tËp luyÖn. - Gi¸o viªn ®iÒu khiÓn häc sinh thùc hiÖn. x x x x x x x x x x (X) - Gi¸o viªn mét sè ®iÓm c¬ b¶n trong kü thuËt ch¹y ®µ. - Gi¸o viªn lµm mÉu vµ ®iÒu khiÓn häc sinh thùc hiÖn theo tæ tËp luyÖn. x x x x x x x x x x x (X) - Gi¸o viªn quan s¸t söa sai cho häc sinh. - Gi¸o viªn ®iÒu khiÓn häc sinh ch¹y ®ång lo¹t thµnh mét hµng däc trªn ®i¹n h×nh tù nhiªn (xung quanh s©n tr­êng). 3. PhÇn kÕt thóc. - Häc sinh tËp hîp gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc, giao bµi tËp vÒ nhµ. 5 - §éi h×nh nhËn xÐt giê häc x x x x x x x x x x x x x x x x x x (X)

File đính kèm:

  • docGA The duc 6II.doc