Giáo án Thể dục Khối 6 - Tiết 1 đến Tiết 70 - Bản đẹp 3 cột

A/CHUẨN BỊ:

 * Mục đích - yêu cầu:

- Nhằm trang bị cho học sinh một số hiểu biết đúng về TDTT để các em tích cực RLTT.

- Yêu cầu:học sinh phải biết được lợi ích, tác dụng của TDTT đến cơ xương, tuần hoàn, hô hấp, và quá trình trao đổi chất.

- Có thái độ, hành viđúng trong ứng xử với bạn và tự giác, tích cực, kiên trì tập luyện TDTT trong các giờ học TD , tự học, tự tập.

B/ QUÁ TRÌNH LÊN LỚP:

1. Nội dung:

a. Lợi ích góp phần giáo dục hình thành nhân cách học sinh.

- Cái quý nhất của mỗi con người là sức khoẻ và trí tuệ có sức khoẻ tốt sẽ tạo điều kiện cho trí tuệ phát triển tốt hơn và ngược lại, TDTT giúp học sinh có được sức khoẻ tốt, từ đó học tập các môn học và tham gia các hoạt động của nhà trường đạt hiệu quả cao hơn. Chính là góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, để các em trở thành những con người có ích cho xã hội.

- Khi tham gia các hoạt động TDTT đòi hỏi học sinh phải có tính kỷ luật cao, tinh thần và trách nhiệm trước tập thể, tác phong nhanh nhẹn, sự cố gắng, tính thật thà, trung thực .chính là tác dụng góp phần giáo dục đạo đức và hình thành nhân cách học sinh.

- Tập luyện TDTT thường xuyên, có kế hoạch giúp cho các em có một nếp sống lành mạnh, vui tươi, học tập và làm việc khoa học.

-Tập luyện TDTTcó tác dụng phòng chống, chữa bệnh và phát triển các tố chất thể lực của cơ thể như sức nhanh, sức bền, sự khéo léo chính xác

b. Tác dụng của TDTT đến cơ thể.

- Tập luyện TDTT thường xuyên, đúng phương

doc154 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 142 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 6 - Tiết 1 đến Tiết 70 - Bản đẹp 3 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
a Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: 10 phót 2 phót 8 phót 2Lx8N 2L 2L 2L 30 phót 3L 3L 3L 5’ C¸n sù líp tËp trung b¸o c¸o sÜ sè cho gi¸o viªn . §HNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Líp tr­ëng cho líp khëi ®éng theo ®éi h×nh, cù ly gi·n c¸ch mét s¶i tay §HTL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - Gi¸o viªn lµm mÉu tËp theo ph­¬ng ph¸p ®ång lo¹t §Ých * * * * * * GV * * * * GH * * Yªu cÇu th¶ láng tÝch cùc §HXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV TiÕt 59 KiÓm tra- ch¹y bÒn Ngµy d¹y: A. ChuÈn bÞ I. Môc ®Ých - yªu cÇu - KiÓm tra kü thuËt ch¹y bÒn nam ch¹y 500m, 400m(n÷) kh«ng tÝnh thêi gian yªu cÇu ý thøc cÇn kiÓm tra nghiªm tóc II.Ph­¬ng tiÖn Bµn ch¹y, giÇy tËp B. Qu¸ tr×nh lªn líp Néi dung ®Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc I. PhÇn më ®Çu 1. NhËn líp: - GÝao viªn nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè, dông cô, s©n tËp - Phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc. 2. Khëi ®éng: - TËp bµi tËp thÓ dôc ph¸t triÓn chung - Xoay kü c¸c khíp: cæ tay, cæ ch©n, khíp khuûu tay, khíp b¶ vai, Ðp d©y ch»ng tr­íc(ngang) - Thùc hiÖn ch¹y b­íc nhá - N©ng cao ®ïi. - §¸ l¨ng sau ch¹y t¹i chç II. PhÇn c¬ b¶n KiÓm tra kü thuËt ch¹y bÒn Yªu cÇu: ch¹y 400m(n÷) Ch¹y 500m(nam) Kh«ng tÝnh thêi gian - NÕu cßn thêi gian cho häc sinh ch¬i trß ch¬i hoÆc t©ng cÇu III. PhÇn kÕt thóc 1.Th¶ láng. 2.GV NhËn xÐt kÕt qu¶ giê häc 3. Giao bµi tËp vÒ nhµ ChuÈn bÞ bµi kiÓm tra Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: 10 phót 2 phót 8 phót 2Lx8N 2L 2L 2L 30 phót 3L 3L 3L 5’ §HNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV C¸n sù líp tËp trung b¸o c¸o sÜ sè cho gi¸o viªn phæ biÕn néi dung, yªu cÇu bµi kiÓm tra xong líp tr­ëng cho líp khëi ®éng theo ®éi h×nh 4 hµng ngang cù ly gi·n c¸ch mét s¶i tay - Gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh ch¹y theo nhãm søc khoÎ - Mçi nhãm lµ 4 häc sinh * * * * * * GV * * * * Chó ý: Khi ch¹y vÒ kh«ng ngåi t¹i chç mµ ®i l¹i th¶ láng §HXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV TiÕt 60 NÐm bãng Ngµy d¹y: A. ChuÈn bÞ I. Môc ®Ých - yªu cÇu - NÐm bãng: ¤n tËp ph¸t triÓn søc m¹nh tay. Trß ch¬i “ C­ìi ngùa tung bãng’ - Häc míi: §øng vai h­íng nÐm, xoay ng­êi nÐm bãng xa, ®µ mét b­íc nÐm bãng xa. Yªu cÇu thùc hiÖn t­¬ng ®èi chÝnh x¸c c¸c ®éng t¸c kü thuËt II.Ph­¬ng tiÖn Bãng nÐm mçi häc sinh mét qu¶. B. Qu¸ tr×nh lªn líp Néi dung ®Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc I. PhÇn më ®Çu 1. NhËn líp: - GÝao viªn nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè, dông cô, s©n tËp - Phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc. 2. Khëi ®éng: - Thùc hiÖn bµi tËp thÓ dôc ph¸t triÓn chung. - Xoay kü c¸c khíp: cæ tay, cæ ch©n, khíp khuûu tay, khíp b¶ vai, Ðp d©y ch»ng tr­íc(ngang) - Thùc hiÖn ch¹y b­íc nhá - N©ng cao ®ïi. - §¸ l¨ng sau. II. PhÇn c¬ b¶n * Mét sè bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh tay - Tung vµ b¾t bãng qua vai - Ngæi xæm tung vµ b¾t bãng - Tung vµ b¾t bãng qua kheo ch©n * Häc míi: - §øng vai h­íng nÐm- xoay ng­êi nÐm bãng xa - §µ mét b­íc nÐm bãng xa - T­ thÕ chuÈn bÞ * Trß ch¬i “C­ìi ngùa tung bãng” - Gi¸o viªn phæ biÕn néi dung trß ch¬i sau ®ã chia líp thµnh 3 nhãm ®Ó ch¬i III. PhÇn kÕt thóc 1.Th¶ láng. 2.GV NhËn xÐt kÕt qu¶ giê häc 3. Giao bµi tËp vÒ nhµ ChuÈn bÞ bµi kiÓm tra Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: 10 phót 30 phót 2L 2L 2L 3L 3L 3L 5’ §HNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - C¸n sù líp tËp trung b¸o c¸o sÜ sè cho gi¸o viªn - Sau ®ã cho líp khëi ®éng theo ®éi h×nh 4 hµng ngang cù ly gi·n c¸ch mét s¶i tay §HTL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV §HXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV TiÕt 61 -> 63 NÐm bãng Ngµy d¹y: A. ChuÈn bÞ I. Môc ®Ých - yªu cÇu - TiÕp tôc «n tËp ph¸t triÓn søc m¹nh tay. Häc míi: ch¹y ®µ( tù do) – nÐm bãng xa, trß ch¬i nÐm bãng vµo giá. Yªu cÇu thùc hiÖn t­¬ng ®èi chÝnh x¸c c¸c ®éng t¸c kü thuËt. - Ch¬i nghiªm tóc, nhiÖt t×nh. II.Ph­¬ng tiÖn : Mçi häc sinh mét qu¶ bãng nÐm, s©n tËp. B. Qu¸ tr×nh lªn líp Néi dung ®Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc I. PhÇn më ®Çu 1. NhËn líp: - GÝao viªn nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè, dông cô, s©n tËp - Phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc. 2. Khëi ®éng: - Xoay kü c¸c khíp: cæ tay, cæ ch©n, khíp khuûu tay, khíp b¶ vai, Ðp d©y ch»ng tr­íc. - TËp bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung gåm 7 ®éng t¸c. - Tung bãng qua khoeo ch©n. - Tung vµ b¾t bãng qua vai. - Tung vµ b¾t bãng trªn cao. II. PhÇn c¬ b¶n - NÐm bãng tróng ®Ých. - §øng vai h­íng nÐm. - §µ mét b­íc nÐm bãng xa. *. Ch¹y ®µ( tù do)- nÐm bãng xa. - ChuÈn bÞ: §øng chuÈn bÞ vµ cÇm bãng ë v¹ch xuÊt ph¸t c¸ch giíi h¹n 3->10m. - §éng t¸c: tõng em ch¹y ®µ tù do sau ®ã dïng søc nÐm bãng ®i xa. - Trß ch¬i: “ nÐm bãng tróng ®Ých”. Vµ “ C­ìi ngùa chuyÒn bãng”. III. PhÇn kÕt thóc 1.Th¶ láng. §i l¹i theo vßng trßn hÝt thë ®Òu, rò ch©n, tay. 2.GV NhËn xÐt kÕt qu¶ giê häc vµ h­íng dÉn vÒ nhµ «n tËp chuÈn bÞ kiÓm tra. Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: 10 phót 2 phót 8 phót 2Lx8N 2Lx8N 3L 3L 3L 30 phót 5’ - C¸n sù líp tËp trung b¸o c¸o sÜ sè, ®ång phôc cho GV. §HNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - C¸n sù líp cho gi·n ®éi h×nh khëi ®éng. - GV quan s¸t söa sai cho häc sinh. - GV lµm mÉu vµ h­íng dÉn l¹i cho häc sinh. - C¸n sù líp ®iÒu khiÓn khëi ®éng. §HTL §Öm * * * * * * * * * * CB - GV phæ biÕn trß ch¬i. - yªu cÇu th¶ láng tÝch cùc. §HXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV TiÕt 64 KiÓm tra: NÐm bãng Ngµy d¹y: A. ChuÈn bÞ I. Môc ®Ých - yªu cÇu - KiÓm tra kü thuËt nÐm bãng. Yªu cÇu thùc hiÖn ®µ mét b­íc nÐm bãng xa vµ tróng ®Ých. II.Ph­¬ng tiÖn: 1 ®Öm, 10 qu¶ bãng nÐm, s©n tËp. B. Qu¸ tr×nh lªn líp Néi dung ®Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc I. PhÇn më ®Çu 1. NhËn líp: - GÝao viªn nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè, dông cô, s©n tËp chuÈn bÞ kiÓm tra. - Phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi kiÓm tra. 2. Khëi ®éng: - TËp bµi tËp thÓ dôc ph¸t triÓn chung gåm 7 ®éng t¸c. - Xoay kü c¸c khíp: cæ tay, cæ ch©n, khíp khuûu tay, khíp b¶ vai, Ðp d©y ch»ng tr­íc(ngang) - §i b­íc nhá - N©ng cao ®ïi. - §¸ l¨ng sau *. Khëi ®éng víi bãng. - Tung vµ b¾t bãng qua khoeo ch©n. - Tung vµ b¾t bãng qua vai. II. PhÇn c¬ b¶n 1. Néi dung: - KiÓm tra kü thuËt ®µ mét b­íc nÐm bãng xa vµ tróng ®Ých. 2. C¸ch cho ®iÓm: - §iÓm kiÓm tra cho theo møc ®é thùc hiÖn kü thuËt vµ thµnh tÝch ®¹t ®­îc ë lÇn tèt nhÊt cña häc sinh. - §iÓm 9-10: Kü thuËt chÝnh x¸c, thµnh tÝch ®¹t tèi thiÓu vµo t©m cña ®Ých. - §iÓm 7-8: Thùc hiÖn ®óng kü thuËt vµ thµnh tÝch gÇn t©m h¬n. - §iÓm 5-6: Kü thuËt c¬ b¶n ®óng, thµnh tÝch kh«ng ®­îc nÐm ra khái ®Öm. - §iÓm 3-4: Kü thuËt vµ thµnh tÝch ®Òu kh«ng ®¹t nh­ quy ®Þnh ë ®iÓm 5-6. III. PhÇn kÕt thóc 1.Th¶ láng. 2.GV NhËn xÐt kÕt qu¶ giê häc 3. Giao bµi tËp vÒ nhµ ChuÈn bÞ bµi kiÓm tra Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: 10 phót 2 phót 8 phót 2Lx8N 2L 2L 2L 2L 2L 30 phót 5’ §HNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - C¸n sù líp tËp trung b¸o c¸o sÜ sè cho gi¸o viªn sau ®ã cho líp khëi ®éng. §HK§ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - KiÓm tra tõng häc sinh. - Mçi häc sinh ®­îc thùc hiÖn ®éng t¸c 3 lÇn liªn tôc §HKT §Ých * * * * * * GV * * * * CB * * §HXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - C¸n sù líp chóc GV, GV chóc häc sinh vµ nghØ. TiÕt 65 -> 70 «n tËp, KiÓm tra cuèi häc kú II Ngµy d¹y: A. ChuÈn bÞ I. Môc ®Ých - yªu cÇu - ¤n tËp: bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung ®Ó chuÈn bÞ thi häc kú II. Yªu cÇu thuéc vµ thùc hiÖn ®­îc tõng ®éng t¸c vµ toµn bµi theo ®óng cÊu tróc, ph­¬ng h­íng, biªn ®é vµ nhÞp ®iÖu, biÕt thùc hiÖn ®éng t¸c kÕt hîp víi thë. II.Ph­¬ng tiÖn: s©n tËp. B. Qu¸ tr×nh lªn líp Néi dung ®Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc I. PhÇn më ®Çu 1. NhËn líp: - GÝao viªn nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè, dông cô, giÇy tËp - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu bµi «n tËp vµ kiÓm tra. 2. Khëi ®éng: - TËp bµi tËp thÓ dôc ph¸t triÓn chung gåm 7 ®éng t¸c. - Xoay kü c¸c khíp: cæ tay, cæ ch©n, khíp khuûu tay, khíp b¶ vai, Ðp d©y ch»ng. - Ch¹y bø¬c nhá. - Ch¹y n©ng cao ®ïi. - Ch¹y l¨ng sau. II. PhÇn c¬ b¶n 1. ¤n tËp. - Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung gåm 9 ®éng t¸c. 1. §éng t¸c v­¬n thë. 2. §éng t¸c tay. 3. §éng t¸c ngùc. 4. §éng t¸c ch©n. 5. §éng t¸c bông 6. §éng t¸c vÆn m×nh. 7. §éng t¸c phèi hîp. 8. §éng t¸c nh¶y. 9. §éng t¸c ®iÒu hoµ. *. Néi dung kiÓm tra. KiÓm tra toµn bé bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung gåm 9 ®éng t¸c: §éng t¸c v­¬n thë, tay, ngùc, ch©n, bông, vÆn m×nh, phèi hîp, bËt nh¶y, ®iÒu hoµ. +. C¸ch cho ®iÓm. - §iÓm 9-10: Hoµn thiÖn c¶ 9 ®éng t¸c cña bµi vµ ®Ñp. - §iÓm 7-8: Thùc hiÖn ®óng c¶ 9 ®éng t¸c nh­ng ch­a ®Ñp. - §iÓm 5-6: Cã 1-2 ®éng t¸c bÞ sai, 7 ®éng t¸c cßn l¹i thùc hiÖn t­¬ng ®èi chÝnh x¸c. - §iÓm 3-4: Cã 3 ®éng t¸c tËp sai trë lªn. III. PhÇn kÕt thóc 1.Th¶ láng. 2.GV NhËn xÐt kÕt qu¶ giê «n tËp vµ giê kiÓm tra, c«ng bè ®iÓm. 3. DÆn dß kÕt thóc n¨m häc. Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: 10 phót 2 phót 8 phót 2Lx8N 2L 2L 2L 2L 2L 30 phót 5’ §HNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - C¸n sù líp tËp trung b¸o c¸o sÜ sè cho gi¸o viªn. - GV phæ biÕn néi dung «n tËp vµ kiÓm tra. - Häc sinh khëi ®éng theo tÝn hiÖu cña GV - GV nh¾c l¹i tªn 9 ®éng t¸c ®· häc. - GV lµm mÉu tõng ®éng t¸c vµ ph©n tÝch l¹i. - yªu cÇu N1- 3 m¾t nh×n theo tay. - N1: m¾t nh×n theo tay. - N3: lßng bµn tay ngöa. §HK§ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - N1,2,3 yªu cÇu trung gèi bËt gãt, lßng bµn tay sÊp - yªu cÇu gËp s©u ch©n th¼ng. - N3: hai tay dang ngang, lßng bµn tay ngöa. - yªu cÇu N2 m¾t nh×n theo tay tr¸i, N6 ng­îc l¹i. - GV lµm mÉu. -GV cho tËp thi gi÷a c¸c tæ víi nhau. - Cã thÓ ph©n nhãm ra ®Ó tËp ( Mçi nhãm lµ 5 häc sinh) §HKT * * * * * * * * * * * GV HS kiÓm tra - KiÓm tra thµnh nhiÒu ®ît, mçi ®ît 3->5 häc sinh - Mçi häc sinh thamgia kiÓm tra mét lÇn. Mçi ®éng t¸c 2Lx8N - KiÓm tra song, Gv cã thÓ tæ chøc trß ch¬i. §HXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV

File đính kèm:

  • docGA The duc 6(1).doc
Giáo án liên quan