Giáo án Thể dục Khối 6 - Chương trình cả năm - Năm học 2009-2010 - Trần Văn Lừng (Chuẩn kiến thức)

1. Mục tiêu môn TDTHCS:

Để thực hiện mục tiêu chung của cấp học, chương trình môn học TD ở trường THCS giúp học sinh nắm được một số kiến thức, kỹ năng cơ bản để tập luyện giữ gìn sức khoẻ, nâng cao thể lực. Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, thói quen tự giác luyện tập TDTT, giữ gìn vệ sinh. Bên cạnh đó giúp học sinh biết vận dụng ở mức độ nhất định những điều đã học vào nếp sống sinh hoạt ở trờng và ngoài nhà trường. Nâng cao dần thể lực, thi đạt tiêu chuẩn RLTT và thể hiện khả năng của bản thân về TDTT.

 

Lớp 6 là lớp đầu cấp thực hiện mục tiêu trên, nên có một vị trí rất quan trọng do đó mỗi học sinh cần phải ý thức được việc học tập và rèn luyện để nâng cao kết quả học tập thông qua việc tự học, tự rèn luyện các bài tập về nhà do thầy cô giáo giao cho.

 

2. Nội dung chơng trình TD lớp 6:

+ Lý thuyết.

+ Đội hình đội ngũ.

+ Bài thể dục phát triển chung.

+ Chạy nhanh.

+ Chạy bền.

+ Bật nhảy.

+ Ném bóng.

+ Thể thao tự chọn.

 

 

doc142 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 07/02/2021 | Lượt xem: 88 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 6 - Chương trình cả năm - Năm học 2009-2010 - Trần Văn Lừng (Chuẩn kiến thức), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trang phôc luyÖn tËp cña häc sinh. + Phæ biÕn nhiÖm vô yªu cÇu tiÕt häc. 2’ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2. Khëi ®éng: 6’ Líp khëi ®éng theo ®éi h×nh vßng trßn di chuyÓn. + Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n trêng. + TËp c¸c ®éng t¸c TDTK: - Tay ngùc. - Bíc víi. - Tay vai. - §¸ l¨ng. - VÆn m×nh. - Lng bông. + Quay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n, gèi, h«ng, vai. + Ðp däc, Ðp ngang. 200m -300m 2 x 8 2x8 II. PhÇn c¬ b¶n 32’ 1. ¤n tËp: + §¸ l¨ng tríc. + §¸ l¨ng tríc - sau. + §¸ l¨ng ngang. + §µ 1 bíc giËm nh¶y - ®¸ l¨ng. + §µ 3 bíc giËm nh¶y - ®¸ l¨ng. o o o o o o o o o o o o o o o o o 2. LuyÖn tËp: + BËt xa. Hoµn thiÖn kü thuËt bËt xa vµ n©ng cao thµnh tÝch, chuÈn bÞ tèt cho tiÕt kiÓm tra. 4-6 lÇn o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o (Cã ®o thµnh tÝch ®Ó häc sinh x¸c ®Þnh kÕt qu¶ vµ cã híng phÊn ®Êu). 3. Cñng cè: + Häc sinh thùc hiÖn kü thuËt ch¹y ®µ (tù do) - nh¶y xa. 2-3 h/s Häc sinh vµ gi¸o viªn ë díi líp quan s¸t, nªu nhËn xÐt. Gi¸o viªn ph©n tÝch, nh¾c l¹i nh÷ng kü thuËt c¬ b¶n gióp häc sinh n¾m v÷ng bµi. 4. Ch¬i trß ch¬i: + BËt xa tiÕp søc. III. PhÇn kÕt thóc 1. Th¶ láng, håi tÜnh: Rò ch©n, tay, lng, vai... 2. NhËn xÐt tiÕt häc. Híng dÉn bµi tËp vÒ nhµ. 3. DÆn dß häc sinh chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau. 4. Xuèng líp. 5’ Líp tËp hîp theo ®éi h×nh hµng ngang. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o TiÕt 66 «n tËp BËt nh¶y I. Môc tiªu 1. BËt nh¶y: Nh»m trang bÞ cho häc sinh mét sè hiÓu biÕt vµ mét sè kü n¨ng cÇn thiÕt ®Ó rÌn luyÖn søc m¹nh ch©n. + ¤n tËp: C¸c ®éng t¸c bæ trî bËt nh¶y. + LuyÖn tËp: BËt xa. + Trß ch¬i: Lß cß tiÕp søc. + Yªu cÇu: Häc sinh n¾m ®îc bµi vµ hoµn thiÖn kü thuËt: BËt xa. N©ng cao thµnh tÝch. §¶m b¶o an toµn trong luyÖn tËp. II. §Þa ®iÓm, thiÕt bÞ d¹y häc + S©n trêng. + Häc sinh dän vÖ sinh s©n b·i, xíi c¸t (hoÆc kª ®Öm). + Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Cßi, xÎng (hoÆc ®Öm). KÎ s©n b·i. III. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Néi dung §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p thùc hiÖn I. PhÇn më ®Çu 8’ Líp trëng tËp hîp líp theo ®éi h×nh hµng ngang. B¸o c¸o. 1. NhËn líp: + Gi¸o viªn nhËn líp n¾m sÜ sè häc sinh cã mÆt, kiÕn tËp, kiÓm tra trang phôc luyÖn tËp cña häc sinh. + Phæ biÕn nhiÖm vô yªu cÇu tiÕt häc. 2’ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2. Khëi ®éng: 6’ Líp khëi ®éng theo ®éi h×nh vßng trßn di chuyÓn. + Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n trêng. + TËp c¸c ®éng t¸c TDTK: - Tay ngùc. - Bíc víi. - Tay vai. - §¸ l¨ng. - VÆn m×nh. - Lng bông. + Quay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n, gèi, h«ng, vai. + Ðp däc, Ðp ngang. 200m -300m 2 x 8 2x8 II. PhÇn c¬ b¶n 32’ 1. ¤n tËp: + §¸ l¨ng tríc. + §¸ l¨ng tríc - sau. + §¸ l¨ng ngang. + §µ 1 bíc giËm nh¶y - ®¸ l¨ng. + §µ 3 bíc giËm nh¶y - ®¸ l¨ng. o o o o o o o o o o o o o o o o o 2. LuyÖn tËp: + BËt xa. Hoµn thiÖn kü thuËt bËt xa vµ n©ng cao thµnh tÝch, chuÈn bÞ tèt cho tiÕt kiÓm tra. 4-6 lÇn o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o (Cã ®o thµnh tÝch ®Ó häc sinh x¸c ®Þnh kÕt qu¶ vµ cã híng phÊn ®Êu). 3. Cñng cè: + Häc sinh thùc hiÖn kü thuËt ch¹y ®µ (tù do) - nh¶y xa. 2-3 h/s Häc sinh vµ gi¸o viªn ë díi líp quan s¸t, nªu nhËn xÐt. Gi¸o viªn ph©n tÝch, nh¾c l¹i nh÷ng kü thuËt c¬ b¶n gióp häc sinh n¾m v÷ng bµi. 4. Ch¬i trß ch¬i: + Lß cß tiÕp søc. o o o o o O o o o o o O o o o o o O o o o o o O III. PhÇn kÕt thóc 1. Th¶ láng, håi tÜnh: Rò ch©n, tay, lng, vai... 2. NhËn xÐt tiÕt häc. Híng dÉn bµi tËp vÒ nhµ. 3. DÆn dß häc sinh chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau. 4. Xuèng líp. 5’ Líp tËp hîp theo ®éi h×nh hµng ngang. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o TiÕt 67 «n tËp BËt nh¶y I. Môc tiªu 1. BËt nh¶y: Nh»m trang bÞ cho häc sinh mét sè hiÓu biÕt vµ mét sè kü n¨ng cÇn thiÕt ®Ó rÌn luyÖn søc m¹nh ch©n. + ¤n tËp: C¸c ®éng t¸c bæ trî bËt nh¶y. + LuyÖn tËp: BËt xa. + Trß ch¬i: Lß cß tiÕp søc chuyÓn vËt. + Yªu cÇu: Häc sinh n¾m ®îc bµi vµ hoµn thiÖn kü thuËt: BËt xa. N©ng cao thµnh tÝch. §¶m b¶o an toµn trong luyÖn tËp. II. §Þa ®iÓm, thiÕt bÞ d¹y häc + S©n trêng. + Häc sinh dän vÖ sinh s©n b·i, xíi c¸t (hoÆc kª ®Öm). + Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Cßi, xÎng (hoÆc ®Öm). KÎ s©n b·i. III. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Néi dung §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p thùc hiÖn I. PhÇn më ®Çu 8’ Líp trëng tËp hîp líp theo ®éi h×nh hµng ngang. B¸o c¸o. 1. NhËn líp: + Gi¸o viªn nhËn líp n¾m sÜ sè häc sinh cã mÆt, kiÕn tËp, kiÓm tra trang phôc luyÖn tËp cña häc sinh. + Phæ biÕn nhiÖm vô yªu cÇu tiÕt häc. 2’ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2. Khëi ®éng: 6’ Líp khëi ®éng theo ®éi h×nh vßng trßn di chuyÓn. + Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n trêng. + TËp c¸c ®éng t¸c TDTK: - Tay ngùc. - Bíc víi. - Tay vai. - §¸ l¨ng. - VÆn m×nh. - Lng bông. + Quay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n, gèi, h«ng, vai. + Ðp däc, Ðp ngang. 200m -300m 2 x 8 2x8 II. PhÇn c¬ b¶n 32’ 1. ¤n tËp: + §¸ l¨ng tríc. + §¸ l¨ng tríc - sau. + §¸ l¨ng ngang. + §µ 1 bíc giËm nh¶y - ®¸ l¨ng. + §µ 3 bíc giËm nh¶y - ®¸ l¨ng. o o o o o o o o o o o o o o o o o 2. LuyÖn tËp: + BËt xa. Hoµn thiÖn kü thuËt bËt xa vµ n©ng cao thµnh tÝch, chuÈn bÞ tèt cho tiÕt kiÓm tra. 4-6 lÇn o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o (Cã ®o thµnh tÝch ®Ó häc sinh x¸c ®Þnh kÕt qu¶ vµ cã híng phÊn ®Êu). 3. Cñng cè: + Häc sinh thùc hiÖn kü thuËt ch¹y ®µ (tù do) - nh¶y xa. 2-3 h/s Häc sinh vµ gi¸o viªn ë díi líp quan s¸t, nªu nhËn xÐt. Gi¸o viªn ph©n tÝch, nh¾c l¹i nh÷ng kü thuËt c¬ b¶n gióp häc sinh n¾m v÷ng bµi. 4. Ch¬i trß ch¬i: + Lß cß tiÕp søc chuyÓn vËt. 2 lÇn o o o o o O O o o o o o O O o o o o o O O o o o o o O O III. PhÇn kÕt thóc 1. Th¶ láng, håi tÜnh: Rò ch©n, tay, lng, vai... 2. NhËn xÐt tiÕt häc. Híng dÉn bµi tËp vÒ nhµ. 3. DÆn dß häc sinh chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau. 4. Xuèng líp. 5’ Líp tËp hîp theo ®éi h×nh hµng ngang. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o TiÕt 68 KiÓm tra häc kú II: bËt xa I. Môc tiªu Nh»m ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh häc tËp, luyÖn tËp cña häc sinh. N©ng cao chÊt lîng gióp c¸c em cã thÓ tù luyÖn tËp n©ng cao thÓ lùc ë nhµ. + Néi dung kiÓm tra: BËt xa. + Yªu cÇu: - Häc sinh thùc hiÖn ®óng kü thuËt vµ ®¹t thµnh tÝch cao. - TËp nghiªm tóc, ®¶m b¶o an toµn trong giê häc. - Gi¸o viªn chÊm ®iÓm kh¸ch quan, tr¸nh thiªn vÞ. II. §Þa ®iÓm, thiÕt bÞ d¹y häc + S©n trêng. + Häc sinh dän vÖ sinh s©n b·i, kª bµn ghÕ. Xíi c¸t (hoÆc kª ®Öm). + Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Cßi, xÎng (hoÆc ®Öm). KÎ s©n b·i. III. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Néi dung §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p thùc hiÖn I. PhÇn më ®Çu 10’ Líp trëng tËp hîp líp theo ®éi h×nh hµng ngang. B¸o c¸o. 1. NhËn líp: + Gi¸o viªn nhËn líp n¾m sÜ sè häc sinh cã mÆt, kiÕn tËp, kiÓm tra trang phôc luyÖn tËp cña häc sinh. + Phæ biÕn nhiÖm vô yªu cÇu tiÕt häc. 2’ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2. Khëi ®éng: 8’ Líp khëi ®éng theo ®éi h×nh vßng trßn di chuyÓn. a. Khëi ®éng chung: + Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n trêng. + TËp c¸c ®éng t¸c TDTK: - Tay ngùc. - Bíc víi. - Tay vai. - §¸ l¨ng. - VÆn m×nh. - Lng bông. + Quay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n, gèi, h«ng, vai. + Ðp däc, Ðp ngang. b. Khëi ®éng chuyªn m«n: + Mét sè ®éng t¸c bæ trî: - §¸ l¨ng tríc. - §¸ l¨ng tríc - sau. - §¸ l¨ng ngang. 200m -300m 2 x 8 2x8 Líp luyÖn tËp theo ®éi h×nh hµng ngang. D·n c¸ch cù ly, ®øng so le. o o o o o o o o o o o o o o o o o II. PhÇn c¬ b¶n 30’ 1. ¤n tËp: + BËt xa. Hoµn thiÖn kü thuËt bËt xa vµ n©ng cao thµnh tÝch, chuÈn bÞ tèt cho tiÕt kiÓm tra. 6’ Mçi häc sinh nh¶y 1 lÇn. Gi¸o viªn quan s¸t häc sinh nh¶y, nªu nhËn xÐt gióp häc sinh hoµn thiÖn kü thuËt ®Ó kiÓm tra ®¹t kÕt qu¶ tèt. 2. KiÓm tra bËt xa: biÓu ®iÓm: §iÓm kiÓm tra cho theo møc ®é thùc hiÖn kü thuËt vµ thµnh tÝch ®¹t ®îc cña tõng h/s. + §iÓm Giái: Thùc hiÖn ®óng kü thuËt, thµnh tÝch ®¹t møc “Giái” theo tiªu chuÈn rÌn luyÖn th©n thÓ. + §iÓm Kh¸: Thùc hiÖn ®óng kü thuËt, thµnh tÝch ®¹t møc “Kh¸” theo tiªu chuÈn rÌn luuyÖn th©n thÓ. + §iÓm §¹t: Thùc hiÖn kü thuËt ë møc c¬ b¶n ®óng, thµnh tÝch ®¹t møc “§¹t” theo tiªu chuÈn RLTT. HoÆc ®¹t thµnh tÝch ë møc “Kh¸”trë lªn nhng kü thuËt kh«ng chÝnh x¸c hoÆc kü thuËt ®óng nhng thµnh tÝch kh«ng ®¹t ë møc “§¹t” theo tiªu chuÈn RLTT. + §iÓm Cha ®¹t: Kü thuËt kh«ng ®óng, thµnh tÝch kh«ng ®¹t møc “§¹t” tiªu chuÈn rÌn luyÖn th©n thÓ. §iÓm Nam N÷ Giái 185 cm 170 cm Kh¸ 170 cm 160 cm §¹t 160 cm 150 cm 24’ KiÓm tra lµm nhiÒu ®ît, nam riªng, n÷ riªng. Mçi ®ît kiÓm tra tõ 3 - 5 h/s. Mçi h/s ®îc nh¶y 3 lÇn, thµnh tÝch tÝnh ë lÇn nh¶y cao nhÊt. NÕu ngay lÇn nh¶y ®Çu tiªn ®· ®¹t ë møc cao nhÊt th× kh«ng ph¶i nh¶y c¸c lÇn tiÕp theo. Gi¸o viªn ®¸nh dÊu s½n c¸c v¹ch theo tiªu chuÈn RLTT (nam riªng, n÷ riªng), ®Ó x¸c ®Þnh thµnh tÝch cña tõng häc sinh. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o III. PhÇn kÕt thóc 1. Th¶ láng, håi tÜnh: Rò ch©n, tay, lng, vai... 2. NhËn xÐt tiÕt häc. Th«ng b¸o kÕt qu¶ kiÓm tra cho häc sinh. Gi¶i ®¸p th¾c m¾c. 3. DÆn dß häc sinh chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau: Mçi häc sinh chuÈn bÞ mét qu¶ bãng b»ng giÊy cã kÝch thíc b»ng qu¶ bãng tenis. 4. Xuèng líp. 5’ Líp tËp hîp theo ®éi h×nh hµng ngang. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o O o o o o o O o o o o o O o o o o o O o o o o o O O o o o o o O O o o o o o O O o o o o o O O

File đính kèm:

  • docGiao an the duc lop 6 chuan.doc