Giáo án Thể dục Khối 12 - Tiết 18 - Năm học 2010-2011 - Phan Quốc Hùng

I. Mục tiêu:

- On đánh cầu trên đầu (cao sâu), dạy học sinh đánh cầu cao thuận tay.

- On dừng bóng bằng đùi.

- Luyện tập chạy bền.

+ Về kiến thức: biết, hiểu được các kt đã học.

+ Về kỹ năng: thực hiện được các nội dung như mục tiêu, thực hiện tạm được đánh cầu cao thuận tay.

+ Về thái độ, hành vi của học sinh: tự giác, tích cực tập luyện.

II. Địa điểm – phương tiện:

+ Địa điểm: tại sân trường trường THPT Phan Thanh Giản.

+ Phương tiện:

- Học sinh: mỗi HS chuẩn bị 1 cây vợt, 1 quả cầu lông, trang phục TD như nội qui HS.

- Giáo viên: chuẩn bị tranh ảnh cầu lông, bóng đá, 10 quả bóng, 1 cây vợt, còi, lưới.

III. Thời gian: 45 phút.

IV. Nội dung và phương pháp lên lớp:

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 25/03/2021 | Lượt xem: 59 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 12 - Tiết 18 - Năm học 2010-2011 - Phan Quốc Hùng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sụỷ GD & ẹT Beỏn Tre Trửụứng THPT Phan Thanh Giaỷn Toồ TD – QPAN GIAÙO AÙN SOÁ: 18 Tuaàn: 9 BOÙNG ẹAÙ – CAÀU LOÂNG - CHAẽY BEÀN Muùc tieõu: Õn ủaựnh caàu treõn ủaàu (cao saõu), daùy hoùc sinh ủaựnh caàu cao thuaọn tay. Õn dửứng boựng baống ủuứi. Luyeọn taọp chaùy beàn. + Veà kieỏn thửực: bieỏt, hieồu ủửụùc caực kt ủaừ hoùc. + Veà kyừ naờng: thửùc hieọn ủửụùc caực noọi dung nhử muùc tieõu, thửùc hieọn taùm ủửụùc ủaựnh caàu cao thuaọn tay. + Veà thaựi ủoọ, haứnh vi cuỷa hoùc sinh: tửù giaực, tớch cửùc taọp luyeọn. ẹũa ủieồm – phửụng tieọn: + ẹũa ủieồm: taùi saõn trửụứng trửụứng THPT Phan Thanh Giaỷn. + Phửụng tieọn: Hoùc sinh: moói HS chuaồn bũ 1 caõy vụùt, 1 quaỷ caàu loõng, trang phuùc TD nhử noọi qui HS. Giaựo vieõn: chuaồn bũ tranh aỷnh caàu loõng, boựng ủaự, 10 quaỷ boựng, 1 caõy vụùt, coứi, lửụựi. Thụứi gian: 45 phuựt. Noọi dung vaứ phửụng phaựp leõn lụựp: Phaàn vaứ noọi dung TL Yeõu caàu – chổ daón kú thuaọt PP – BP toồ chửực Phaàn chuaồn bũ Nhaọn lụựp Phoồ bieỏn noọi dung - yeõu caàu giaựo aựn Hoỷi thaờm sửực khoỷe hoùc sinh Khụỷi ủoọng: Chung: xoay caực khụựp Chuyeõn moõn: 8-10’ 1’ 1’ 30s 5-6’ Lụựp trửụỷng taọp hụùp baựo caựo GV Õn ủaựnh caàu treõn ủaàu (cao saõu), hoùc ủaựnh caàu cao thuaọn tay. Õn dửứng boựng baống ủuứi. Luyeọn taọp chaùy beàn. GV hoỷi sk hs coự toỏt khoõng?. Thửùc hieọn heỏt bieõn ủoọ ủoọng taực Sửỷ duùng caực khụựp linh hoaùt. vaởn mỡnh, ủaự laờng, maự ngoaứi, maự trong, goựt chaùm moõng, eựp hong, mụỷ hong, di chuyeồn ngang, bửụực cheựo, bửụực boọ, caờng cụ. Caàu loõng: muựa caàu soỏ 8, gaọp coồ tay. Õn caực bửụực di chuyeồn trong caàu loõng. ẹoọi hỡnh khoỏi 4 haứng ngang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx X Hoùc sinh chuự yự laộng nghe ủeồ hoùc taọp toỏt, hoaứn thaứnh nhieọm vuù ủửụùc giao. ẹoọi hỡnh khoỏi, caựn sửù ủieàu khieồn khụứi ủoọng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Phaàn cụ baỷn 1. caàu loõng: ủaựnh caàu cao thuaọn tay 2. Caàu loõng – boựng ủaự 2.1. Caàu loõng - ủaựnh caàu treõn ủaàu (cao saõu): 2.2. Boựng ủaự - dửứng boựng baống ủuứi 2. Cuỷng coỏ: 3. Chaùy beàn 30-32’ 10’ 13’ 6.5’ 2’ 4’ TTCB: chaõn trửụực chaõn sau, chaõn khoọng beõn tay caàm vụùt ủửựng trửụực. ẹoọng taực: tay caàm vụùt tửứ trửụực – sang phaỷi – leõn cao – ra sau, ủoàng thụứi thaõn treõn xoay sang phaỷi. Sau ủoự laùi nhanh choựng ủửa vụùt tửứ sau – leõn cao – ra trửụực ủeồ ủaựnh caàu. ẹieồm tieỏp xuực caàu cao treõn vai phớa beõn phaỷi cụ theồ. Khi tieỏp xuực caàu gaọp nhanh coồ tay ủeồ taờng lửùc ủaựnh caàu vaứ ủieàu chổnh caàu ủi theo yự muoỏn. Tieỏp xuực xong dửứng coồ tay vaứ nhanh choựng veà TTCB. (SGK lụựp 11) Yeõu caàu: thửùc hieọn dửứng boựng ủuứi // maởt ủaỏt neỏu boựng boồng, dửứng boựng sao cho dửứng xong boựng vaón trong taàm khoỏng cheỏ cuỷa mỡnh. Goùi 1,2 hoùc sinh leõn dửứng boựng baống ủuứi, ủaựnh caàu cao tay. Goùi 1,2 hoùc sinh thửùc hieọn ủaựnh caàu cao thuaọn tay. Nam: chaùy 3 voứng, nửừ: 2 voứng Yeõu caàu: chaùy chaọm ủeàu, 2 bửụực hớt vaứo, 2 bửụực thụỷ ra. ẹoọi hỡnh GV thũ phaùm xxxxxxxxxx (ủửựng) xxxxxxxxxx (ủửựng) xxxxxxxxxx (ngoài) xxxxxxxxxx X (ngoài) Chia nhoựm taọp caàu loõng vaứ boựng ủaự. GV giụựi thieọu vaứ choỏt laùi caực KT ủaừ hoùc ụỷ lụựp 11. Chia lụựp thaứnh 2 nhoựm nam rieõng, nửừ rieõng. ẹoọi hỡnh GV thũ phaùm xxxxxxxxxx (ủửựng) xxxxxxxxxx (ủửựng) xxxxxxxxxx (ngoài) xxxxxxxxxx X (ngoài) GV thũ phaùm ủt cho xem tranh aỷnh ẹoọi hỡnh taọp luyeọn - ủoọi hỡnh taọp luyeọn 2 ngửụứi tieỏn luứi khoaỷng caựch 3m. ẹoọi hỡnh GV thũ phaùm xxxxxxxxxx (ủửựng) xxxxxxxxxx (ủửựng) xxxxxxxxxx (ngoài) xxxxxxxxxx X (ngoài) ẹoọi hỡnh taọp luyeọn: x x x x x x x x x x x x x x x x x x Phaàn keỏt thuực: Thaỷ loỷng Nhaọn xeựt ủaựnh giaự tieỏt hoùc. Giao baứi taọp veà nhaứ, giụựi thieọu giaựo aựn sau Xuoỏng lụựp 3-5’ 2’ 1’ 1’ 1’ y/c: thaỷ loỷng tay vaứ chaõn tớch tửùc Neõu ửu khuyeỏt ủieồm vaứ tuyeõn dửụng. Õn ủaựnh caàu treõn ủaàu, ủaựnh caàu cao thuaọn tay. Hoùc daón boựng baống mu baứn chaõn. Luyeọn taọp chaùy beàn Kớ soồ ủaàu baứi, Hoõ khaồu hieọu x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx X Ba Tri, ngaứy thaựng naờm 2010. Ruựt kinh nghieọm giaựo aựn Ngửụứi soaùn Phan Quoỏc Huứng

File đính kèm:

  • docgiao an 18.doc
Giáo án liên quan