Giáo án Thể dục Khối 10 - Tiết 1 đến Tiết 6 - Năm học 2009-2010

I / Mục Tiêu

- Giíi thiÖu môc tiªu, néi dung ch­¬ng tr×nh TD líp 10

- Häc ®éng t¸c 1-3( bµi TDND cho nam, n÷ riªng)

- Nhằm giúp HS hiểu rõ mục tiêu, nội dung chương trình TD lớp 10

- HS phải thực hiện được 3 động tác đã được học

- HS phải nắm được kỷ thuật động tác và tích cực tập luyện

- HS phải tự tập luyện thêm hằng ngày ở nhà

II / Địa Điểm – Phương Tiện

- Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ nơi học

- Phương tiện: tranh ảnh nếu có, 1 cßi

III/ Tieán trình leân lôùp:

 

doc7 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 20/03/2021 | Lượt xem: 85 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 10 - Tiết 1 đến Tiết 6 - Năm học 2009-2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
µ luyÖn tËp tÝch cùc II / Địa Điểm – Phương Tiện - Địa điểm: Trên sân trường THPT Yaly, vệ sinh sạch sẽ nơi học - Phương tiện: tranh ảnh nếu có, 1 cßi III/ Tieán trình leân lôùp: Nội Dung Định Lượng Phương Pháp - Tổ Chức ( Hoạt Động Của GV – HS ) 1/ Phần Mở Đầu - Nhận lớp kiểm tra sỉ số phổ biến mục tiêu bài học - Khởi động : Xoay các khớp cổ, tay, vai, hông, gối, . 6 – 8’ 2 x 8 - Nhaän lôùp: ñoäi hình 4 haøng ngang. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ‚ - GV phæ biÕn ngắn gọn nội dung bài học. - C¸n sù điều khiển lớp khởi đéng theo mô hình trên - GV quan sát nhắc nhë chung 2/ Phần c¬ b¶n a). Thể dục nhịp điệu: - Ôn động tác 1-3 b). Chạy ngắn: * Chạy bước nhỏ. * Chạy nâng cao đùi. * Chạy đạp sau. * Chạy tăng tốc độ 30 – 60m c). Củng cố: Kiểm tra kỹ thuật TDNĐ, một số động tác bổ trợ. 30-32’ 12-15’ 13-15’ 2’ * Chia lớp thành 2 nhóm. - Nhóm 1: ¤n TDNĐ. - Nhóm 2: Học chạy ngắn sau 12- 15’ đổi nội dung và vị trí tập luyện. * Nhóm 1: € € € € € € € € € € € € € € € € € - HS tập luyện – GV quan sát và sửa sai. * Nhóm 2: € € € € € € € € € € € € € € € € € - GV phân tích kỹ thuật, làm mẫu. - HS tập luyện tại chỗ, sau đó di chuyển – GV quan sát và sửa sai. - Lớp dồn hàng lại GV gọi 1-2 em lên kiểm tra 3/ Phần Kết Thúc - Hồi tĩnh - Nhận xét tiết học - Dặn dò và giao bài tập ở nhà 3-5’ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ‚ - GV nhËn xÐt ­u khuyÕt ®iÓm buæi tËp - GV ra bµi tËp cô thÓ cho HS Ngµy so¹n:02/08/2009 GI¸O ¸N Sè 3 TiÕt 3: TuÇn 2 BµI HäC: THÓ DôC NHÞP §IÖU+ ch¹y ng¾n I / Mục Tiêu - ¤n ®éng t¸c 1-3 - Häc ®éng t¸c 4-5 - ¤n ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau. - Ch¹y t¨ng tèc ®é 30-60m - Yªu cÇu HS thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt vµ luyÖn tËp tÝch cùc II / Địa Điểm – Phương Tiện - Địa điểm: Trên sân trường THPT Yaly, vệ sinh sạch sẽ nơi học - Phương tiện: tranh ảnh nếu có, 1 cßi III/ Tieán trình leân lôùp: Nội Dung Định Lượng Phương Pháp - Tổ Chức ( Hoạt Động Của GV – HS ) 1/ Phần Mở Đầu - Nhận lớp, kiểm tra sỉ số - Phổ biến mục tiêu bài học - Khởi động : Xoay các khớp cổ ch©n,cæ tay, vai, hông, gối, 6 – 8’ 2 x 8 - Nhaän lôùp: ñoäi hình 4 haøng ngang. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ‚ - GV phæ biÕn ngắn gọn nội dung bài học. - C¸n sù điều khiển lớp khởi đéng theo mô hình trên - GV quan sát nhắc nhë chung 2/ Phần c¬ b¶n a). Thể dục nhịp điệu: * Ôn động tác 1-3 * Häc ®éng t¸c 4-5 - §éng t¸c 4 - §éng t¸c 5 b). Chạy ngắn: * ¤n chạy bước nhỏ. * ¤n chạy nâng cao đùi. * ¤n chạy đạp sau. * ¤n chạy tăng tốc độ 30 – 60m c). Củng cố: Kiểm tra kỹ thuật TDNĐ, một số động tác bổ trợ. 30-32’ 12-15’ 13-15’ 2’ * Chia lớp thành 2 nhóm. - Nhóm 1: ¤n TDNĐ. - Nhóm 2: Học chạy ngắn sau 12- 15’ đổi nội dung và vị trí tập luyện. * Nhóm 1: € € € € € € € € € € € € € € € € € - HS tập luyện – GV quan sát và sửa sai. * Nhóm 2: € € € € € € € € € € € € € € € € € - GV phân tích kỹ thuật, làm mẫu. - HS tập luyện tại chỗ, sau đó di chuyển – GV quan sát và sửa sai. - Lớp dồn hàng lại GV gọi 1-2 em lên kiểm tra 1 trong c¸c néi dung ®· häc 3/ Phần Kết Thúc - Th¶ láng - Nhận xét giê học - Dặn dò và giao bài tập ở nhà 3-5’ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ‚ - GV nhËn xÐt ­u khuyÕt ®iÓm buæi tËp - GV ra bµi tËp cô thÓ cho HS Ngµy so¹n:02/08/2009 GI¸O ¸N Sè 4 TiÕt 4: TuÇn 2 BµI HäC: THÓ DôC NHÞP §IÖU+ ch¹y ng¾n I / Mục Tiêu - TDNĐ: Ôn: Động tác 1- 5. Yêu cầu HS thực hiện ở mức tương đối đúng kỹ thuật động tác - Chạy ngắn: + ¤n chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. + Bµi tËp 6-7/57 SGV 10 -Yêu cầu HS thực hiện đúng kỹ thuật và luyện tập tích cực II / Địa Điểm – Phương Tiện - Địa điểm: Trên sân trường THPT Yaly, vệ sinh sạch sẽ nơi học - Phương tiện: tranh ảnh nếu có, 1 cßi III/ Tieán trình leân lôùp: Nội Dung Định Lượng Phương Pháp - Tổ Chức ( Hoạt Động Của GV – HS ) 1/ Phần Mở Đầu - Nhận lớp, kiểm tra sỉ số - Phổ biến mục tiêu bài học - Khởi động : Xoay các khớp cổ ch©n,cæ tay, vai, hông, gối. Ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau 6 – 8’ 2 x 8 2x15m - Nhaän lôùp: ñoäi hình 4 haøng ngang. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ‚ - GV phæ biÕn ngắn gọn nội dung bài học. - C¸n sù điều khiển lớp khởi đéng theo mô hình trên - GV quan sát nhắc nhë chung 2/ Phần c¬ b¶n a). Thể dục nhịp điệu: * Ôn động tác 1- 5 b). Chạy ngắn: * ¤n chạy bước nhỏ. * ¤n chạy nâng cao đùi. * ¤n chạy đạp sau. * ¤n chạy tăng tốc độ 30 – 60m * Bµi tËp 6/ 57: Thùc hiÖn c¸c lÖnh”Vµo chç!”, “ S½n sµng!”vµ “Ch¹y!” * Bµi tËp 7/ 57: XuÊt ph¸t thÊp víi bµn ®¹p, ch¹y 15-20m c). Củng cố: Kiểm tra kỹ thuật TDNĐ, một số động tác bổ trợ. 30-32’ 12-15’ 13-15’ 2’ * Chia lớp thành 2 nhóm quay vßng hoµn thiÖn. - Nhóm 1: ¤n TDNĐ. - Nhóm 2: Học chạy ngắn sau 12- 15’ đổi nội dung và vị trí tập luyện. - HS tập luyện – GV quan sát và sửa sai. - GV phân tích kỹ thuật, làm mẫu. - HS tập luyện tại chỗ, sau đó di chuyển – GV quan sát và sửa sai. -Đội hình tập luyện € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Lớp dồn hàng lại GV gọi 1-2 em lên kiểm tra 1 trong c¸c néi dung ®· häc 3/ Phần Kết Thúc - Th¶ láng - Nhận xét giê học - Dặn dò và giao bài tập ở nhà 3-5’ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ‚ - GV nhËn xÐt ­u khuyÕt ®iÓm buæi tËp - GV ra bµi tËp cô thÓ cho HS Ngµy so¹n:03/08/2009 GI¸O ¸N Sè 5 TiÕt 5: TuÇn 3 BµI HäC: THÓ DôC NHÞP §IÖU+ ch¹y ng¾n I / Mục Tiêu - TDNĐ: Ôn: Động tác 1- 5. Häc ®éng t¸c 6-7. Yêu cầu HS thực hiện ở mức tương đối đúng kỹ thuật động tác - Chạy ngắn: + ¤n chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. + Bµi tËp 6-7/57 SGV 10 -Yêu cầu HS thực hiện đúng kỹ thuật và luyện tập tích cực II / Địa Điểm – Phương Tiện - Địa điểm: Trên sân trường THPT Yaly, vệ sinh sạch sẽ nơi học - Phương tiện: tranh ảnh nếu có, 1 cßi III/ Tieán trình leân lôùp: Nội Dung Định Lượng Phương Pháp - Tổ Chức ( Hoạt Động Của GV – HS ) 1/ Phần Mở Đầu - Nhận lớp, kiểm tra sỉ số - Phổ biến mục tiêu bài học - Khởi động : Xoay các khớp cổ ch©n,cæ tay, vai, hông, gối. Ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau - KiÓm tra bµi cò. 6 – 8’ 2 x 8 2x15m - Nhaän lôùp: ñoäi hình 4 haøng ngang. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ‚ - GV phæ biÕn ngắn gọn nội dung bài học. - C¸n sù điều khiển lớp khởi đéng theo mô hình trên - GV quan sát, cho ®iÓm vµ nhắc nhë chung 2/ Phần c¬ b¶n a). Thể dục nhịp điệu: * Ôn động tác 1- 5 * §éng t¸c 6 * §éng t¸c 7 b). Chạy ngắn: * ¤n chạy bước nhỏ. * ¤n chạy nâng cao đùi. * ¤n chạy đạp sau. * ¤n chạy tăng tốc độ 30 – 60m * Bµi tËp 6/ 57: Thùc hiÖn c¸c lÖnh”Vµo chç!”, “ S½n sµng!”vµ “Ch¹y!” * Bµi tËp 7/ 57: XuÊt ph¸t thÊp víi bµn ®¹p, ch¹y 15-20m c). Củng cố: Kiểm tra kỹ thuật TDNĐ, một số động tác bổ trợ. 30-32’ 14-16’ 13-15’ 1- 2’ * Chia lớp thành 2 nhóm quay vßng hoµn thiÖn. - Nhóm 1: Häc TDNĐ. € € € € € € € € € € € € € € € € - Nhóm 2: Học chạy ngắn sau 12- 15’ đổi nội dung và vị trí tập luyện. - HS tập luyện – GV quan sát và sửa sai. - GV phân tích kỹ thuật, làm mẫu. - HS tập luyện tại chỗ, sau đó di chuyển – GV quan sát và sửa sai. -Đội hình tập luyện € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Lớp dồn hàng lại GV gọi 1-2 em lên kiểm tra 1 trong c¸c néi dung ®· häc 3/ Phần Kết Thúc - Th¶ láng. -Yêu cầu HS thả lỏng tích cực - Nhận xét giê học - Dặn dò và giao bài tập ở nhà 3-5’ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ‚ - GV nhËn xÐt ­u khuyÕt ®iÓm buæi tËp - GV ra bµi tËp cô thÓ cho HS Ngµy so¹n:03/08/2009 GI¸O ¸N Sè 6 TiÕt 6: TuÇn 3 BµI HäC: THÓ DôC NHÞP §IÖU+ ch¹y ng¾n I / Mục Tiêu - TDNĐ: Ôn: Động tác 1- 7. Yêu cầu HS thực hiện ở mức tương đối đúng kỹ thuật động tác - Chạy ngắn: + Bµi tËp 2 vµ 4/61 hoÆc do GV chän. Yªu cÇu biết cách sử dụng các giai đoạn trong chạy ngắn, phát triển sức nhanh, vận dụng trong thi đấu và tập luyện. -Yêu cầu HS thực hiện đúng kỹ thuật và luyện tập tích cực II / Địa Điểm – Phương Tiện - Địa điểm: Trên sân trường THPT Yaly, vệ sinh sạch sẽ nơi học - Phương tiện: tranh ảnh nếu có, 1 cßi III/ Tieán trình leân lôùp: Nội Dung Định Lượng Phương Pháp - Tổ Chức ( Hoạt Động Của GV – HS ) 1/ Phần Mở Đầu - Nhận lớp, kiểm tra sỉ số - Phổ biến mục tiêu bài học - Khởi động : Xoay các khớp cổ ch©n,cæ tay, vai, hông, gối. Ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau - KiÓm tra bµi cò. 6 – 8’ 2 x 8 2x15m - Nhaän lôùp: ñoäi hình 4 haøng ngang. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ‚ - GV phæ biÕn ngắn gọn nội dung bài học. - C¸n sù điều khiển lớp khởi đéng theo mô hình trên - GV quan sát, cho ®iÓm vµ nhắc nhë chung 2/ Phần c¬ b¶n a). Thể dục nhịp điệu: * Ôn động tác 1- 7 cho cả nam và nữ b). Chạy ngắn: * Bµi tËp2 vµ 4/61: - Bài tập chạy có giới hạn độ dài bước: - Bài tập chạy lặp lại đoạn ngắn 30m - Trò chới phát triển tốc độ: c). Củng cố: Kiểm tra kỹ thuật TDNĐ, một số động tác bổ trợ. 30-32’ 13-15’ 13-15’ 1- 2’ * Chia lớp thành 2 nhóm quay vßng hoµn thiÖn. - Nhóm 1: ¤n TDNĐ. HS thực hiện đúng nhịp điệu kỹ thuật, lớp tự ôn - Nhóm 2: Học chạy ngắn sau 12- 15’ đổi nội dung và vị trí tập luyện. Cũng cố nội dung bài học để thực hiện tốt nội dung bài học. Chạy có giới hạn độ dài dước chạy vào đoạn các mốc; sao cho mỗi bước chỉ vượt 1 mốc mà tốc độ chạy không bị giảm. Yêu cầu thực hiện đủ lvđ GV đề ra, nghiêm túc và thưc hiện đúng kỹ thuật động tác - HS tập luyện – GV quan sát và sửa sai. - GV phân tích kỹ thuật, làm mẫu. - HS tập luyện tại chỗ, sau đó di chuyển – GV quan sát và sửa sai. - Lớp dồn hàng lại GV gọi 1-2 em lên kiểm tra 1 trong c¸c néi dung ®· häc 3/ Phần Kết Thúc - Th¶ láng. -Yêu cầu HS thả lỏng tích cực - Nhận xét giê học - Dặn dò và giao bài tập ở nhà 3-5’ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ‚ - GV nhËn xÐt ­u khuyÕt ®iÓm buæi tËp - GV ra bµi tËp cô thÓ cho HS

File đính kèm:

  • docGIAO AN TD 102010.doc