Giáo án Thể dục Khối 10 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2009-2010

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

* Mục tiêu :

+ TDNĐ : - Học : - Giới thiệu nội dung chương trình Lớp 10.

 - Động tác 1 - 3 ( bài TDNĐ nam, nữ riêng ).

* Yêu cầu : - HS tự giác, tích cực tập luyện , thực hiện đúng nội dung giảng dạy và hỗ trợ bạn để cùng hoàn thành nhiệm vụ vận động.

II. ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN.

* Địa điểm: Tại sân tập trường THPT Đặng Thai Mai.

* Phương tiện : Sân bãi, dụng cu tập luyện đầy đủ, đảm bảo vệ sinh an toàn trong tập luyện.

* Thời gian : 45 phút.

* Dụng cụ tập luyện : Trang phục tập luyện đầy đủ.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP.

 

doc79 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 169 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 10 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2009-2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
€ €(Gv HS tiÕn hµnh tËp luyÖn. Líp ch¹y theo 1 hµng däc. §éi h×nh xuèng líp €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €(Gv) Ngµy th¸ng n¨m 20 TiÕt 33 : ThÓ Thao Tù Chän - ch¹y bÒn. I. Môc tiªu, yªu cÇu. * Môc Tiªu : - Thùc hiÖn kÕ ho¹ch d¹y häc cña GV - LuyÖn tËp Ch¹y bÒn trªn §Þa h×nh tù nhiªn * Yªu CÇu : - HS tù gi¸c, tÝch cùc tËp luyÖn, thùc hiÖn ®óng néi dung gi¶ng d¹y vµ hç trî b¹n ®Ó cïng hoµn thµnh nhiÖm vô vËn ®éng. II. §Þa ®iÓm - ph­¬ng tiÖn. * §Þa ®iÓm : - T¹i s©n tËp ThÓ dôc Tr­êng THPT - §Æng Thai Mai. * Ph­¬ng tiÖn : S©n b·i, dông cô tËp luyÖn ®Çy ®ñ, ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn trong tËp luyÖn. * Thêi gian : 45 phót. * Dông cô tËp luþÖn : - Dông cô + trang phôc tËp luyÖn III. TiÕn tr×nh lªn líp. PhÇn/ Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc SL TG I. PhÇn chuÈn bÞ - GV NhËn líp, kiÓm tra sÜ sè, phæ biÕn néi dung yªu cÇu buæi häc kiÓm tra søc khoÎ häc sinh. * Khëi ®éng. + Líp ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng s©n ®Ó khëi ®éng. + Thùc hiÖn 6 ®éng t¸c thÓ dôc tay kh«ng. + Thùc hiÖn khëi ®éng xoay c¸c khíp: Khíp cæ tay, cæ ch©n, khíp vai, khíp h«ng vµ khíp gèi. + Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c Ðp dÎo: Ðp däc vµ Ðp ngang. II. PhÇn c¬ b¶n. 1. LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. - §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ Ch¹y BÒn, kh«ng nªn cho c¶ líp cïng thùc hiÖn mét bµi tËp víi khèi l­îng vµ c­êng ®é nh­ nhau, v× nh­ vËy lµ kh«ng phï hîp (sÏ lµ qu¸ møc, nÆng víi c¸c em cã thÓ chÊt h¹n chÕ, nh­ng l¹i ch­a ®ñ møc ®èi víi nh÷ng em khoÎ m¹nh. Cã thÓ lµ dÔ ®èi víi c¸c em Nam, nhng lai qu¸ søc ®èi víi c¸c em N÷. Bëi vËy trong nhiÒu trêng hîp, cÇn chia líp theo nhãm søc khoÎ vµ giíi tÝnh. - Khi tËp ch¹y bÒn cã yªu cÇu vÒ khèi l­îng, phï hîp víi thùc lùc cña mçi nhãm, nªn cho ch¹y theo tõng ®«i cã thÓ lùc, tÇm vãc t­¬ng ®­¬ng vµ ch¹y ®Òu ch©n, do chó ý ®Ó ch¹y ®Òu, häc sinh tËp luyÖn h­ng phÊn h¬n, Ýt nghÜ tíi mÖt mái h¬n. 2. LuyÖn tËp Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. + T­ thÕ chuÈn bÞ + Thùc hiÖn ®éng t¸c. Nam : 5 vßng N÷ : 3 vßng. 3. PhÇn kÕt thóc. - HS th¶ láng håi phôc tÝch cùc. - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ buæi häc, tæng kÕt nh÷ng néi dung träng t©m cña bµi. - GV giao nhiÖm vô vµ bµi tËp vÒ nhµ. - Xuèng líp. 1 vßng 4lx8 4lx8 08ph 20ph 12ph 05ph §éi h×nh nhËn líp 4 hµng ngang €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €(Gv) Tõ ®éi h×nh nhËn líp GV cho gi·n c¸ch cù li mçi ng­êi c¸ch nhau 1 s·i tay ®øng so le ®Ó khëi ®éng. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(Gv) GV ph©n tÝch, thÞ ph¹m ®éng t¸c . HS tiÕn hµnh tËp luyÖn. §éi h×nh tËp luyÖn €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ §­êng ch¹y € €(Gv HS tiÕn hµnh tËp luyÖn. Líp ch¹y theo 1 hµng däc. §éi h×nh xuèng líp €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €(Gv) Ngµy th¸ng n¨m 20 TiÕt 34 : ThÓ Thao Tù Chän - ch¹y bÒn. I. Môc tiªu, yªu cÇu. * Môc Tiªu : - Thùc hiÖn kÕ ho¹ch d¹y häc cña GV - LuyÖn tËp Ch¹y bÒn trªn §Þa h×nh tù nhiªn * Yªu CÇu : - HS tù gi¸c, tÝch cùc tËp luyÖn, thùc hiÖn ®óng néi dung gi¶ng d¹y vµ hç trî b¹n ®Ó cïng hoµn thµnh nhiÖm vô vËn ®éng. II. §Þa ®iÓm - ph­¬ng tiÖn. * §Þa ®iÓm : - T¹i s©n tËp ThÓ dôc Tr­êng THPT - §Æng Thai Mai. * Ph­¬ng tiÖn : S©n b·i, dông cô tËp luyÖn ®Çy ®ñ, ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn trong tËp luyÖn. * Thêi gian : 45 phót. * Dông cô tËp luþÖn : - Dông cô + trang phôc tËp luyÖn III. TiÕn tr×nh lªn líp. PhÇn/ Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc SL TG I. PhÇn chuÈn bÞ - GV NhËn líp, kiÓm tra sÜ sè, phæ biÕn néi dung yªu cÇu buæi häc kiÓm tra søc khoÎ häc sinh. * Khëi ®éng. + Líp ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng s©n ®Ó khëi ®éng. + Thùc hiÖn 6 ®éng t¸c thÓ dôc tay kh«ng. + Thùc hiÖn khëi ®éng xoay c¸c khíp: Khíp cæ tay, cæ ch©n, khíp vai, khíp h«ng vµ khíp gèi. + Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c Ðp dÎo: Ðp däc vµ Ðp ngang. II. PhÇn c¬ b¶n. 1. LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn theo nhãm søc khoÎ vµ giíi tÝnh. * HiÖn Tîng “§au Sãc” vµ C¸ch Kh¾c Phôc. - Nguyªn nh©n : Lµ khëi ®éng kh«ng kÜ , c¸c c¬ quan néi t¹ng cña c¬ thÓ ch­a hoµn toµn thÝch nghi víi tr¹ng th¸i vËn ®éng cña c¬ thÓ. Sù rèi lo¹n vÒ chøc n¨ng cña c¸c c¬ quan néi t¹ng ë æ bông ®· ®Én tíi t×nh tr¹ng trªn . §©y lµ ph¶n x¹ b¶o vÖ cña c¬ thÓ, nh¾c nhë ta r»ng c¬ thÓ ch­a thÝch nghi víi chÕ ®é vËn ®éng cã c­êng ®é cao h¬n hiÖn t¹i, cÇn cã thêi gian hoÆc ®iÒu chØnh phï hîp. - Do kh«ng phèi hîp tèt gi÷a b­íc ch¹y vµ nhÞp thë dÉn ®Õn hiÖn t­îng m¸u l­u th«ng kh«ng tèt. - TËp luyÖn Ýt, c¬ bông yÕu kh«ng gi÷ ®­îc sù æn ®Þnh cña c¸c c¬ quan néi t¹ng. - TËp ch¹y sau khi võa ¨n hoÆc uèng no + C¸ch kh¾c phôc : - Kh«ng tËp ch¹y ngay sau khi ¨n hoÆc uèng no. - Tr­íc khi ch¹y cÇn khëi ®éng kÜ, ®Ó c¬ thÓ quen víi tr¹ng th¸i ho¹t ®éng. - Trong khi ch¹y, nÕu thÊy cã hiÖn t­îng “§au sãc”, ph¶i gi¶m tèc ®é ch¹y, ch¹y nhÑ nhµng, kh«ng lµm cho c¬ thÓ dao ®éng lªn xuèng nhiÒu, cã thÓ dïng bµn tay Ðp vµo vïng ®au, t¨ng c­êng gi÷ cho c¸c bé phËn trong æ bông æn ®Þnh, gi¶m kÝch thÝch g©y ®au, tÝch cùc thë s©u vµ chÞu ®ùng ®au,mét l¸t sau c¬n ®au sÏ qua ®i, lai cã thÓ ch¹y nh­ b×nh th­êng. 2. LuyÖn tËp Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. + T­ thÕ chuÈn bÞ + Thùc hiÖn ®éng t¸c. Nam : 5 vßng N÷ : 3 vßng. 3. PhÇn kÕt thóc. - HS th¶ láng håi phôc tÝch cùc. - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ buæi häc, tæng kÕt nh÷ng néi dung träng t©m cña bµi. - GV giao nhiÖm vô vµ bµi tËp vÒ nhµ. - Xuèng líp. 1 vßng 4lx8 4lx8 08ph 20ph 12ph 05ph §éi h×nh nhËn líp 4 hµng ngang €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €(Gv) Tõ ®éi h×nh nhËn líp GV cho gi·n c¸ch cù li mçi ng­êi c¸ch nhau 1 s·i tay ®øng so le ®Ó khëi ®éng. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(Gv) GV ph©n tÝch, thÞ ph¹m ®éng t¸c . HS tiÕn hµnh tËp luyÖn. §éi h×nh tËp luyÖn €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ §­êng ch¹y € €(Gv HS tiÕn hµnh tËp luyÖn. Líp ch¹y theo 1 hµng däc. §éi h×nh xuèng líp €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €(Gv) Ngµy th¸ng n¨m 20 TiÕt 35 : kiÓm tra ch¹y bÒn - häc k× II. I. Môc tiªu - yªu cÇu. * Môc Tiªu: - KiÓm tra Ch¹y BÒn Häc K× II. * Yªu CÇu : - N¾m v÷ng ®­îc c¸c kÜ thuËt kiÓm tra, thùc hiÖn mét c¸ch thuÇn thôc, hÕt kh¶ n¨ng. - Häc sinh tù gi¸c, tÝch cùc, thùc hiÖn ®óng néi dung kiÓm tra. II. §Þa ®iÓm - ph­¬ng tiÖn . * §Þa ®iÓm : T¹i s©n tËp ThÓ dôc Tr­êng THPT - §Æng Thai Mai. * Thêi gian : 45 phót. * Dông cô tËp luyÖn - kiÓm tra : - §ång hå bÊm giê + Dông cô kiÓm tra - Trang phôc tËp luyÖn III. TiÕn tr×nh lªn líp. PhÇn/ Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc SL TG 1. PhÇn chuÈn bÞ - GV nhËn líp, ®iÓm danh, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu buæi KiÓm tra vµ hái kiÓm tra søc khoÎ häc sinh. * Khëi ®éng. + Líp ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng s©n ®Ó khëi ®éng. + Thùc hiÖn khëi ®éng xoay c¸c khíp: Khíp cæ tay, cæ ch©n, khíp vai, khíp h«ng vµ khíp gèi. + Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c Ðp dÎo: Ðp däc vµ Ðp ngang. 2. PhÇn c¬ b¶n. - KiÓm tra m«n : ch¹y bÒn + KiÓm tra Thµnh TÝch Ch¹y BÒn : - 1000m víi Nam - 500m víi N÷ 3. PhÇn kÕt thóc. - HS th¶ láng håi phôc tÝch cùc. - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ buæi kiÓm tra, tæng kÕt nh÷ng néi dung träng t©m cña bµi häc. - GV giao nhiÖm vô vµ bµi tËp vÒ nhµ. - Xuèng líp. 03ph 04ph0 04ph04ph 04ph 07ph 30ph 04ph 4lx8 4lx8 2 lÇn 2 lÇn 2 lÇn 2 lÇn 4lÇn 4lÇn 4lÇn 4lÇn §éi h×nh nhËn líp 4 hµng ngang €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €(Gv) Tõ ®éi h×nh nhËn líp GV cho gi·n c¸ch cù li mçi ng­êi c¸ch nhau 1 s·i tay ®øng so le ®Ó khëi ®éng. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(Gv) TËp trumg chó ý thùc hiÖn hÕt kh¶ n¨ng. §éi h×nh kiÓm tra €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € € §­êng kiÓm tra € €(Gv) §éi h×nh xuèng líp €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €(Gv) Th«ng qua thang ®iÓm kiÓm tra §iÓm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N÷: 500m (s) 2’20” 2’16” 2’14’” 2’12” 2’10” 2’08” 2’06” 2’03” 2’ 1’50” Nam:1000m(s) 4’40” 4’35” 4’30” 4’25” 4’20” 4’15” 4’10” 4’02” 3’45” 3’45” Ngµy th¸ng n¨m 20 TiÕt 36 : kiÓm tra ch¹y bÒn - häc k× II. I. Môc tiªu - yªu cÇu. * Môc Tiªu: - KiÓm tra Ch¹y BÒn Häc K× II. * Yªu CÇu : - N¾m v÷ng ®­îc c¸c kÜ thuËt kiÓm tra, thùc hiÖn mét c¸ch thuÇn thôc, hÕt kh¶ n¨ng. - Häc sinh tù gi¸c, tÝch cùc, thùc hiÖn ®óng néi dung kiÓm tra. II. §Þa ®iÓm - ph­¬ng tiÖn . * §Þa ®iÓm : T¹i s©n tËp ThÓ dôc Tr­êng THPT - §Æng Thai Mai. * Thêi gian : 45 phót. * Dông cô tËp luyÖn - kiÓm tra : - §ång hå bÊm giê + Dông cô kiÓm tra - Trang phôc tËp luyÖn III. TiÕn tr×nh lªn líp. PhÇn/ Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc SL TG 1. PhÇn chuÈn bÞ - GV nhËn líp, ®iÓm danh, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu buæi KiÓm tra vµ hái kiÓm tra søc khoÎ häc sinh. * Khëi ®éng. + Líp ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng s©n ®Ó khëi ®éng. + Thùc hiÖn khëi ®éng xoay c¸c khíp: Khíp cæ tay, cæ ch©n, khíp vai, khíp h«ng vµ khíp gèi. + Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c Ðp dÎo: Ðp däc vµ Ðp ngang. 2. PhÇn c¬ b¶n. - KiÓm tra m«n : ch¹y bÒn + KiÓm tra Thµnh TÝch Ch¹y BÒn : - 1000m víi Nam - 500m víi N÷ 3. PhÇn kÕt thóc. - HS th¶ láng håi phôc tÝch cùc. - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ buæi kiÓm tra, tæng kÕt nh÷ng néi dung träng t©m cña bµi häc. - GV giao nhiÖm vô vµ bµi tËp vÒ nhµ. - Xuèng líp. 03ph 04ph0 04ph04ph 04ph 07ph 30ph 04ph 4lx8 4lx8 2lÇn 2lÇn 2lÇn 2lÇn 4lÇn 4lÇn 4lÇn 4lÇn §éi h×nh nhËn líp 4 hµng ngang €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €(Gv) Tõ ®éi h×nh nhËn líp GV cho gi·n c¸ch cù li mçi ng­êi c¸ch nhau 1 s·i tay ®øng so le ®Ó khëi ®éng. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(Gv) TËp trumg chó ý thùc hiÖn hÕt kh¶ n¨ng. §éi h×nh kiÓm tra €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € € §­êng kiÓm tra € €(Gv) §éi h×nh xuèng líp €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €(Gv) Th«ng qua thang ®iÓm kiÓm tra §iÓm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N÷: 500m (s) 2’20” 2’16” 2’14’” 2’12” 2’10” 2’08” 2’06” 2’03” 2’ 1’50” Nam:1000m(s) 4’40” 4’35” 4’30” 4’25” 4’20” 4’15” 4’10” 4’02” 3’45” 3’45”

File đính kèm:

  • docgiao an TD lop 10 HK I.doc