Giáo án Thể dục 9 - Tiết 1 đến Tiết 36

I. MỤC TIấU:

1. Kiến thức:

 - Bài TD: Biết tên và cách thực hiện từ nhịp 1-10 bài TD (nam - nữ riêng).

 - Chạy ngắn : Biết cách thực hiện các trũ chơi phỏt triển sức nhanh ( do GV chọn), xuất phỏt từ một số tư thế khỏc nhau( Đứng mặt , vai hoặc lưng hướng chạy XP).

2. Kĩ năng:

 - Bài TD: HS thực hiện được từ nhịp 1-10 bài TD.

 - Chạy ngắn : HS thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật XP ở một số tư thể khác nhau. Trò chơi.

3. Thỏi độ: Nghiờm chỉnh chấp hành mọi yờu cầu và chỉ dẫn của GV. Tập luyên nghiêm túc, đảm bảo an toàn tập luyện.

II. ĐỊA ĐIỂM - Thiết bị dạy học

1. Địa điểm: Sõn tập thể dục trường THCS Sử Pỏn.

2. Thiết bị dạy học: Cũi , tranh chạy ngắn, tranh Bài TD 9.

III. Nội dung và phương pháp lên lớp.

 

doc62 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 15/03/2021 | Lượt xem: 127 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 9 - Tiết 1 đến Tiết 36, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
3 Ngµy gi¶ng: 9A: 11/ 12/ 2013 TiÕt 29: Nh¶y xa I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Nh¶y xa: Hoµn thiÖn n©ng cao c¸c giai ®o¹n kÜ thuËt nh¶y xa kiÓu "Ngåi". Mét sè ®éng t¸c bæ trî kü thuËt giËm nh¶y, b­íc bé, trªn kh«ng phèi hîp ch©n vµ tay. Trß ch¬i. 2. Kĩ năng: - Nh¶y xa: HS biÕt phèi hîp c¬ b¶n ®óng c¸c giai ®o¹n kÜ thuËt ®· häc, duy tr× vµ n©ng dÇn thµnh tÝch. ThùchiÖn c¬ b¶n ®óng trß ch¬i. 3. Thái độ: TËp luyÖn nghiªm tóc, tÝch cùc, ®¶m b¶o kû luËt vµ an toµn tËp luyÖn. II. ĐỊA ĐIỂM - ThiÕt bÞ d¹y häc. 1. §Þa ®iÓm: Sân tập thể dục tr­êng THCS Sử Pán. 2. ThiÕt bÞ d¹y häc: Còi , tranh nhảy xa 9, v¸n giËm nh¶y, xÎng, thø¬c d©y. III. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp néi dung ®l ph­¬ng ph¸p - tæ chøc A. PhÇn më ®Çu 1. NhËn líp. - GV nhËn líp, c¸n sù b¸o c¸o sü sè líp. - GV phæ biÕn môc tiªu, yªu cÇu vµ néi dung giê häc. 2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng. - Bµi TD ph¸t triÓn chung. - Xoay c¸c khíp. - Ðp d©y ch»ng. - T¹i chç bËt nh¶y thu ch©n thµnh ngåi xæm. 3. KiÓm tra bµi cò: - Em h·y thùc hiÖn: Ch¹y ®µ ng¾n - giËm nh¶y- trªn kh«ng- tiÕp ®Êt? 10' - §éi h×nh nhËn líp, c¸n sù líp ®iÒu khiÓn. €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ €GV - Ch¹y 3 vßng s©n. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €CS - K§ theo h­íng dÉn cña c¸n sù líp. - HS thùc hiÖn theo yªu cÇu, líp nhËn xÐt - GV tæng hîp cho ®iÓm. B. PhÇn c¬ b¶n 1. Nh¶y xa: - §µ 5, 7 b­íc giËm nh¶y. - Ch¹y ®µ giËm nh¶y- trªn kh«ng- tiÕp ®Êt. - Hoµn chØnh kü thuËt nh¶y xa kiÓu ngåi. * Cñng cè: Gv tæng kÕt néi dung bµi häc, nªu c¸c SLTM vµ c¸ch söa cho HS. 2. Trß ch¬i: “ Nh¶y Cãc tiÕp søc” 30' 2 lÇn 3 lÇn 5 lÇn §HTL: €€€€€€ € GV €€€€€€ - HS thø tù thùc hiÖn theo yªu cÇu. - GV quan s¸t vµ söa sai cho HS. - Líp quan s¸t söa sai. - GV giíi thiÖu tªn, c¸ch ch¬i, luËt ch¬i vµ tæ chøc cho HS ch¬i. §HTC: GV €€€€ €€€€ GV C. PhÇn kÕt thóc 1. Th¶ láng. 2. GV nhËn xÐt t×nh thÇn häc tËp cña HS. 3. HDVN: 5' - §éi h×nh xuèng líp. €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ €GV - GV vµ HS kÕt thóc giê häc Ngµy so¹n: 07/ 12/ 2013 Ngµy gi¶ng: 9A: 13/ 12/ 2013 TiÕt 30: Nh¶y xa: ¤n tËp I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Nh¶y xa: Hoµn thiÖn n©ng cao c¸c giai ®o¹n kÜ thuËt nh¶y xa kiÓu "Ngåi". 2. Kĩ năng: - Nh¶y xa: HS biÕt phèi hîp c¬ b¶n ®óng c¸c giai ®o¹n kÜ thuËt ®· häc, n©ng cao thµnh tÝch. 3. Thái độ: TËp luyÖn nghiªm tóc, tÝch cùc, ®¶m b¶o kû luËt vµ an toµn tËp luyÖn. II. ĐỊA ĐIỂM - ThiÕt bÞ d¹y häc. 1. §Þa ®iÓm: Sân tập thể dục tr­êng THCS Sử Pán. 2. ThiÕt bÞ d¹y häc: Còi , tranh nhảy xa 9, v¸n giËm nh¶y, xÎng. III. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp néi dung ®l ph­¬ng ph¸p - tæ chøc A. PhÇn më ®Çu 1. NhËn líp. - GV nhËn líp, c¸n sù b¸o c¸o sü sè líp. - GV phæ biÕn môc tiªu, yªu cÇu vµ néi dung giê häc. 2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng. - Bµi TD ph¸t triÓn chung. - Xoay c¸c khíp. - Ðp d©y ch»ng. - T¹i chç bËt nh¶y thu ch©n thµnh ngåi xæm. - §µ 3 b­íc giËm nh¶y - ®¸ l¨ng. 3. KiÓm tra bµi cò: - Em h·y thùc hiÖn: Ch¹y ®µ ng¾n hoµn thiÖn kü thuËt nh¶y xa kiÓu ngåi. 10' - §éi h×nh nhËn líp, c¸n sù líp ®iÒu khiÓn. €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ €GV - Ch¹y 3 vßng s©n. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €CS - K§ theo h­íng dÉn cña c¸n sù líp. - HS thùc hiÖn theo yªu cÇu, líp nhËn xÐt - GV tæng hîp cho ®iÓm. B. PhÇn c¬ b¶n 1. Nh¶y xa: - Ch¹y ®µ qua hè c¸t. - Ch¹y ®µ giËm nh¶y- trªn kh«ng- tiÕp ®Êt. ( nh¶y qua xµ thÊp) - Hoµn chØnh kü thuËt nh¶y xa kiÓu ngåi. * Cñng cè: Gv tæng kÕt néi dung bµi häc, nªu c¸c SLTM vµ c¸ch söa cho HS. 2. Trß ch¬i: “ Lß cß tiÕp søc” 30' 2 lÇn 3 lÇn 5 lÇn §HTL: €€€€€€ € GV €€€€€€ - HS thø tù thùc hiÖn theo yªu cÇu. - GV quan s¸t vµ söa sai cho HS. - Líp quan s¸t söa sai. - GV giíi thiÖu tªn, c¸ch ch¬i, luËt ch¬i vµ tæ chøc cho HS ch¬i. §HTC: GV €€€€ €€€€ GV C. PhÇn kÕt thóc 1. Th¶ láng. 2. GV nhËn xÐt t×nh thÇn häc tËp cña HS. 3. HDVN: 5' - §éi h×nh xuèng líp. €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ €GV - GV vµ HS kÕt thóc giê häc Ngµy so¹n: 14/ 12/ 2013 Ngµy gi¶ng: 9: 18/ 12/ 2013 TiÕt 31 : Nh¶y xa: KiÓm tra I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: BiÕt c¸ch thùc hiÖn hoµn thiÖn kü thuËt nh¶y xa kiÓu ngåi. - Nh¶y xa: Hoµn thiÖn n©ng cao c¸c giai ®o¹n kÜ thuËt nh¶y xa kiÓu "Ngåi". 2. Kĩ năng: Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng kü thuËt nh¶y xa kiÓu ngåi. §¹t tiªu chuÈn RLTT ( BËt xa). 3. Thái độ: TËp luyÖn nghiªm tóc, tÝch cùc, ®¶m b¶o kû luËt vµ an toµn tËp luyÖn. II. ĐỊA ĐIỂM - ThiÕt bÞ d¹y häc. 1. §Þa ®iÓm: Sân tập thể dục trêng THCS ,UBND Xã Sử Pán. 2. ThiÕt bÞ d¹y häc: Còi , tranh nhảy xa 9, v¸n giËm nh¶y, xÎng, biÓu ®iÓm. iii. TiÕn tr×nh lªn líp: 1. Khëi ®éng: ( 10 phót): HS tù khëi ®éng 2. TiÕn tr×nh kiÓm tra vµ c¸ch cho ®iÓm: ( 30 phót) a) Néi dung kiÓm tra: KiÓm tra kü thuËt, thµnh tÝch cña nh¶y xa kiÓu ngåi. b) C¸ch kiÓm tra: - KiÓm tra lµm nhiÒu ®ît nam n÷ riªng. Mçi ®ît 6 - 8 HS. - Mçi HS ®­îc nh¶y thö 1 lÇn vµ ch×nh thøc 3 lÇn, tÝnh kü thuËt lÇn nh¶y tèt nhÊt c) C¸ch cho ®iÓm: §iÓm kiÓm tra cho theo møc ®é thùc hiÖn kü thuËt vµ thµnh tÝch ®¹t ®­îc cña tõng HS: - §¹t : Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng KT giai ®o¹n trªn kh«ng, hoÆc thµnh tÝch ch­a ®¹t tiªu chuÈn RLTT. - Ch­a ®¹t: Thùc hiÖn kh«ng ®óng KT, thµnh tÝch ch­a ®¹t. - C¸c t×nh huèng kh¸c do GV quyÕt ®Þnh. 3. KÕt thóc: ( 5 phót) Håi tÜnh, th¶ láng: NhËn xÐt, c«ng bè ®iÓm: Xuèng líp, HDVN: Ngµy so¹n: 14/ 12/ 2013 Ngµy gi¶ng: 9: 20/ 12/ 2013 TiÕt 32: Nh¶y xa: KiÓm tra (TiÕp) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: BiÕt c¸ch thùc hiÖn hoµn thiÖn kü thuËt nh¶y xa kiÓu ngåi. - Nh¶y xa: Hoµn thiÖn n©ng cao c¸c giai ®o¹n kÜ thuËt nh¶y xa kiÓu "Ngåi". 2. Kĩ năng: Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng kü thuËt nh¶y xa kiÓu ngåi. §¹t tiªu chuÈn RLTT ( BËt xa). 3. Thái độ: TËp luyÖn nghiªm tóc, tÝch cùc, ®¶m b¶o kû luËt vµ an toµn tËp luyÖn. II. ĐỊA ĐIỂM - ThiÕt bÞ d¹y häc. 1. §Þa ®iÓm: Sân tập thể dục trêng THCS Sử Pán. 2. ThiÕt bÞ d¹y häc: Còi , tranh nhảy xa 9, v¸n giËm nh¶y, xÎng, biÓu ®iÓm. iii. TiÕn tr×nh lªn líp: 1. Khëi ®éng: ( 10 phót): HS tù khëi ®éng 2. TiÕn tr×nh kiÓm tra vµ c¸ch cho ®iÓm: ( 30 phót) a) Néi dung kiÓm tra: KiÓm tra kü thuËt, thµnh tÝch cña nh¶y xa kiÓu ngåi. b) C¸ch kiÓm tra: - KiÓm tra lµm nhiÒu ®ît nam n÷ riªng. Mçi ®ît 6 - 8 HS. - Mçi HS ®­îc nh¶y thö 1 lÇn vµ ch×nh thøc 3 lÇn, tÝnh kü thuËt lÇn nh¶y tèt nhÊt c) C¸ch cho ®iÓm: §iÓm kiÓm tra cho theo møc ®é thùc hiÖn kü thuËt vµ thµnh tÝch ®¹t ®­îc cña tõng HS: - §¹t : Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng KT giai ®o¹n trªn kh«ng, hoÆc thµnh tÝch ch­a ®¹t tiªu chuÈn RLTT. - Ch­a ®¹t: Thùc hiÖn kh«ng ®óng KT, thµnh tÝch ch­a ®¹t. - C¸c t×nh huèng kh¸c do GV quyÕt ®Þnh. 3. KÕt thóc: ( 5 phót) Håi tÜnh, th¶ láng: NhËn xÐt, c«ng bè ®iÓm: Xuèng líp, HDVN: Ngµy so¹n: 15/ 08/ 2013 Ngµy gi¶ng: 9A: 20/ 08/ 2013 9B: 19/ 08/ 2013 TiÕt 33 + 34: ¤n tËp häc kú i I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - Bµi TD: HS biÕt c¸ch thùc hiÖn bµi TD 45 ®éng t¸c. - Ch¹y ng¾n: HS biÕt c¸ch thùc hiÖn hoµn thiÖn 4 giai ®o¹n cña kü thuËt ch¹y ng¾n (60m). 2. Kü n¨ng: - Bµi TD: HS thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng c¸c ®éng t¸c bµi TD: ®óng ph­¬ng h­íng, biªn ®é, nhÞp ®iÖu vµ ®Ñp. - Ch¹y ng¾n: HS thùc hiÖn t­¬ng ®èi ®óng kü thuËt ch¹y ng¾n cù ly 60m, n©ng dÇn thµnh tÝch. 3. Th¸i ®é: HS tËp luyÖn nghiªm tóc, kû luËt, ®¶m b¶o an toµn tËp luyÖn. II. §Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn d¹y häc 1. §Þa ®iÓm: S©n TD tr­êng THCS Sử Pán. 2. Ph­¬ng tiÖn d¹y häc: Cßi TD, bµn ®¹p XP, ®ång hå TD, d©y ®Ých. III. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p tæ chøc Néi dung §l Ph­¬ng ph¸p tæ chøc a. phÇn më ®Çu 1. NhËn líp: - CS tËp trung b¸o c¸o sü sè - GV lµm thñ tôc nhËn líp 2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng - Xoay c¸c khíp - Ðp d©y ch»ng - Ch¹y b­íc nhá - Ch¹y n©ng cao ®ïi - Ch¹y ®¹p sau 10’ 400m GV vµ CS lµm thñ tôc nhËn líp §HNL: €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €CS - §HK§: € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €GV - GV h­íng dÉn HS khëi ®éng tÝch cùc hÕt biªn ®é. b. PhÇn c¬ b¶n Chia líp thµnh 2 nhãm tËp luyÖn: Nhãm n÷: Bµi TD 45 nhÞp. Nhãm nam: Ch¹y ng¾n 60m. Sau 15’ hai nhãm ®æi néi dung tËp luyÖn. 1. Bµi TD: * ¤n tËp: Bµi TD 45 nhÞp ( Nam, n÷) * Cñng cè: Bµi TD 2. Ch¹y ng¾n: * ¤n tËp: - XP thÊp - ch¹y lao - ch¹y gi÷a qu·ng. - XP thÊp - ch¹y lao - ch¹y gi÷a qu·ng - vÒ ®Ých * Cñng cè: XP thÊp - ch¹y lao - ch¹y gi÷a qu·ng - vÒ ®Ých 30’ - GV tËp mÉu l¹i 1 lÇn sau ®ã h­íng dÉn HS tËp luyÖn ®ång lo¹t 2 lÇn. §HTL1: € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €GV - Chia nhãm HS tù «n tËp do CS ®iÒu khiÓn. - GV quan s¸t, chØnh söa t­ thÕ cho HS. - GV nh¾c l¹i yÕu lÜnh kü thuËt sau ®ã h­íng dÉn HS tËp luyÖn. §HTL: €€€€€€€ €€€€€€€ € € € 60 m CB XP V§ C. PhÇn kÕt thóc 1. Th¶ láng. 2. GV nhËn xÐt t×nh thÇn häc tËp cña HS. 3. HDVN: 5' - §éi h×nh xuèng líp. €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ €GV - GV vµ HS kÕt thóc giê häc Ngµy so¹n: 15/ 08/ 2013 Ngµy gi¶ng: 9A: 20/ 08/ 2013 9B: 19/ 08/ 2013 TiÕt 35 + 36: kiÓm tra häc kú I I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: Bµi TD: BiÕt c¸ch thùc hiÖn bµi TD ph¸t triÓn chung 45 nhÞp. 2. Kü n¨ng: HS thùc hiÖn ®óng c¬ b¶n ®óng bµi TD ph¸t triÓn chung 45 nhÞp. 3. Th¸i ®é: HS tËp luyÖn nghiªm tóc, tù gi¸c. II. §Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn d¹y häc 1. §Þa ®iÓm: S©n TD tr­êng THCS Sử Pán. 2. Ph­¬ng tiÖn d¹y häc: Barem ®iÓm. iii. TiÕn tr×nh lªn líp: 1. Khëi ®éng: ( 10 phót): HS tù khëi ®éng 2. TiÕn tr×nh kiÓm tra vµ c¸ch cho ®iÓm: ( 30 phót) a) Néi dung kiÓm tra: Bµi TD ph¸t triÓn chung 45 nhÞp ( nam , n÷ riªng). b) C¸ch kiÓm tra: - KiÓm tra nhiÒu ®ît mçi ®ît 4 HS. - HS ®Õn l­ît kiÓm tra ®øng vµo vÞ trÝ quy ®Þnh. - Mçi HS ®­îc kiÓm tra 1 lÇn toµn bµi. - Tr­êng hîp ®Æc biÖt cã thÓ kiÓm tra lÇn 2 nh­ng ®iÓm kh«ng qu¸ 8 ®iÓm. - §¹t: Thuéc vµ thùc hiÖn ®óng nhÞp bµi TD, cã thÓ cã 5 - 7 nhÞp sai. - Ch­a ®¹t: Cã tõ 8 nhÞp sai trë lªn. c) C¸ch cho ®iÓm: §iÓm kiÓm tra cho theo møc ®é thùc hiÖn kü thuËt cña tõng HS: 3. KÕt thóc: ( 5 phót) Håi tÜnh, th¶ láng: NhËn xÐt, c«ng bè ®iÓm: Xuèng líp, HDVN:

File đính kèm:

  • docgiao an td 9.doc