Giáo án Thể dục 8 - Chương trình học kì 2 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2010-2011

I/ MỤC TIấU .

 1. MỤC TIấU :

1/Kiến thức:Nhảy xa :Biết cách thực hiện nhảy bước bộ, chạy đà tự do nhảy xa

 Búng ném:Biết cách cầm bóng và tư thế chuẩn bị đứng vai hướng ném ném bóng xa, đà 2 bước chéo ném bóng xa.

2/Kĩ năng: Thực hiện cơ bản đúng nhảy bước bộ ,chạy đà tự do nhảy xa

 Thực hiên cơ bản đúng cầm bóng và tư thế chuẩn bị đứng vai hướng ném

 Thực hiện được đà 2 bước chéo ném bóng xa

II. ẹềA ẹIEÅM – PHệễNG TIEÄN :

- Saõn trửụứng.

- Tranh ảnh, nệm nhảy, búng.

 

III. TIEÁN TRèNH GIẢNG DẠY :

 

doc71 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 07/03/2021 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 8 - Chương trình học kì 2 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2010-2011, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
: - Tập động tỏc điều hoà, hớt thở sõu, rũ chõn rũ tay. 2 / Nhận xột giờ học và giao bài tập nhà. Kết thỳc giờ học. 5 phỳt 1 phỳt 2 lầnx8nhịp/ động tỏc 2 phỳt € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - GV điều khiển cho học sinh thả lỏng, TUẦN : 33 NGÀY DẠY : Tiết 66: kiểm tra nhảy cao I. Muùc tieõu. Kiến thức : Biết cách thực hiện nhảy cao kiểu bước qua Kĩ năng: Thực hiện cơ bản đúng nhảy cao kiểu bước qua. Năng cao TT ẹũa ủieồm, phương tiện. ẹũa ủieồm: Saõn trửụứng Thieỏt bũ: Coứi, baứn gheỏ cho GV kieồm tra. III. Noọi dung vaứ phửụng phaựp leõn lụựp. Noọi dung ẹũnh lửụùng Phửụng phaựp-toồ chửực A/ PHẦN MỞ ĐẦU. 1 . Giỏo viờn nhận lớp. Phổ biến nội dung yờu cầu kiểm tra. 2. Khởi động . - Khởi động chung: * Xoay cỏc khớp cổ tay,cổ chõn, vai,hụng,gối . - Khởi động chuyờn mụn: * Chạy tại chỗ . * Chaùy bửụực nhoỷ . * Chaùy naõng cao ủuứi. * Chaùy goựt chaùm moõng. 8 phỳt 2 phỳt 6 phỳt 2lần x 8 nhịp/ động tỏc. €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ € - Cỏn sự lớp tập hợp lớp , bỏo cỏo giỏo viờn về tỡnh lớp . € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Đứng theo đội hỡnh trờn, giỏo viờn điều khiển cho học sinh khởi động. B / Phaàn cụ baỷn. 1. Kieồm tra kyừ thuaọt nhaỷy cao + Noọi dung: Kieồm tra kyừ thuaọt vaứ thaứnh tớch nhaỷy cao kieồu “Bửụực qua”. + Caựch xeỏp loaùi: Kieồm tra xeỏp loaùi theo mửực ủoọ kyừ thuaọt vaứ thaứnh tớch ủaùt ủửụùc cuỷa tửứng HS. - Điểm 9-10: Thửùc hieọn ủuựng kyừ thuaọt nhaỷy cao “Bửụực qua”(caỷ 4 giai ủoaùn k.thuaọt); qua ủửụùc xaứ ụỷ mửực quy ủũnh. Nam 1m30, nữ 1m20 - Điểm 7-8ự: Thửùc hieọn ủuựng kyừ thuaọt giai ủoaùn chaùy ủaứ vaứ treõn khoõng, qua xaứ ụỷ mửực quy ủũnh.(1m20nam, 1m10nữ ) - Điểm 5-6: Thửùc hieọn ủuựng kyừ thuaọt giai ủoaùn chaùy ủaứ vaứ treõn khoõng, khoõng nhaỷy qua mửực xaứ quy ủũnh hoaởc nhaỷy qua ủửụùc mửực xaứ quy ủũnh, nhửng kyừ thuaọt coự nhieàu sai soựt. - Chửa ủaùt: Kyừ thuaọt coự nhieàu sai soựt, khoõng ủaùt thaứnh tớch quy ủũnh. * Lửu yự: Caàn chieỏu coỏ nhửừng HS coự theồ lửùc keựm nhửng chũu khoự hoùc taọp. 2. Cuỷng coỏ : Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự baứi kieồm tra cuỷa hoùc sinh. 34 phuựt 30 phuựt 4 phuựt - Kieồm tra nam rieõng, nửừ rieõng. - Moói HS ủửụùc nhaỷy thửỷ 1 laàn vaứ chớnh thửực toỏi ủa 3 laàn. Ngay tửứ laàn nhaỷy chớnh thửực ủaàu tieõn ủaừ qua xaứ, khoõng caàn nhaỷy caực laàn tieỏp theo. - Mửực xaứ toỏi thieồu : 0,90m (nam), 0,80 (nửừ). - Chuự yự baỷo hieồm vaứ coự caực bieọn phaựp baỷo ủaỷm an toaứn cho HS. - GV trieồn khai ủoọi hỡnh kieồm tra theo sụ ủoà: € € A.GV € € €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ C / Phaàn keỏt thuực. + Thaỷ loỷng tay, chaõn, toaứn thaõn, phoỏi hụùp hớt thụỷ. + Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự buoồi kiểm tra, đọc điểm kiểm tra. + Giao baứi taọp veà nhaứ. + Xuoỏng lụựp. 3 phuựt 2x8 nhũp €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - GV hoõ “giaỷi taựn” HS ủoàng thanh hoõ “khoỷe”. TUẦN : 34 NGÀY DẠY : Tiết 67-68: kiểm tra tc rltt I.mục tiêu - Nhaốm reứn luyeọn cho HS tử theỏ ủuựng, taực phong khoeỷ maùnh, nhanh nheùn, kyừ luaọt vaứ tinh thaàn taọp theồ, goựp phaàn hỡnh thaứnh nhaõn caựch . - Kieồm tra tieõu chuaồn RLTT : Tiờu chuẩn chạy bền. - Yeõu caàu: Lụựp traọt tửù, nghieõm tuực, tửù giaực vaứ tớch cửùc taọp luyeọn, coỏ gaộng kiểm tra ủaùt keỏt quaỷ cao. II địa điểm- phương tiện - Saõn trửụứng . - Coứi, phaỏn traộng, đồng hồ bấm giờ , baứn gheỏ cho GV kieồm tra. III.nội dung –phương pháp Noọi dung ẹũnh lửụùng Phửụng phaựp-toồ chửực A / Phaàn mụỷ ủaàu. 1. Nhaọn lụựp: - GV nhaọn lụựp, ủieồm danh, kieồm tra taực phong. - Phoồ bieỏn nhieọm vuù, noọi dung yeõu caàu kieồm tra tuyeõu chuaồn reứn luyeọn thaõn theồ . 2. Khụỷi ủoọng: - Khụỷi ủoọng chung : HS chaùy nheù nhaứng 1 voứng saõn trửụứng, daứn haứng cửù ly caựch moọt saừi tay, xoay caực nhoựm khụựp, caực nhoựm cụ. 15 phuựt 5 phuựt 10 phuựt 2x8 nhũp - Lụựp trửụỷng (caựn sửù lụựp) taọp hụùp lụựp thaứnh 4 haứng ngang baựo caựo sổ soỏ cho GV. €(GV) ( LT)€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - ẹoọi hỡnh daứn haứng khụỷi ủoọng €(GV) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B / Phaàn cụ baỷn. Kieồm tra tieõu chuaồn RLTT. + Noọi dung: chạy bền 500 m. + Aựp duùng tieõu chuaồn rốn luyeọn thaõn theồ, phaàn ba phuù luùc trong saựch GV.6 + Nam 120 s : 5 đđiểm ( nữ 132 s ) + Nam 115 s : 6 đđiểm ( nữ 125 s ) + Nam 110 s : 7 đđiểm ( nữ 119 s ) + Nam 107 s : 8 đđiểm ( nữ 117 s ) + Nam 104 s : 9 đđiểm ( nữ 115 s ) + Nam 100 s :10 đđiểm ( nữ 112 s ) 70 phuựt - Kieồm tra thaứnh nhieàu ủụùt, moói ủụùt 2 – 4 HS (nam, nửừ rieõng). - Nhửừng HS ủeỏn lửụùt kieồm tra ủửụùc goùi teõn, tieỏn vaứo ủửựng chuaồn bũ ụỷ vũ trớ quy ủũnh. GV hoaởc caựn sửù lụựp hoõ khẩu lệnh ủeồ HS thửùc hieọn ủoọng taực và chạy. Nhửừng HS khaực theo doừi. Moói HS ủửụùc tham gia kieồm tra moọt laàn. Trửụứng hụùp HS bũ xeỏp loaùi ủaùt hoaởc chửa ủaùt. GV coự theồ cho kieồm tra laàn 2. khi kieồm tra laùi, xeỏp loaùi toỏi ủa khoõng ủửụùc gioỷi. 0 500m (Baứn GV) 1 2 € 3 4 € € €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ C / Phaàn keỏt thuực. + Thaỷ loỷng tay, chaõn, toaứn thaõn, phoỏi hụùp hớt thụỷ. + Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự buoồi hoùc. + Coõng boỏ keỏt quaỷ kieồm tra vaứ hoùc kỡ. + Xuoỏng lụựp. 5 phuựt 2x8 nhũp €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - GV hoõ “giaỷi taựn” HS ủoàng thanh hoõ “khoỷe”. TUẦN :35 NGÀY DẠY : TIẾT SỐ : 69 ễN TẬP NHẢY XA I/ MỤC TIấU YấU CẦU . 1. MỤC TIấU : Nhảy xa : Luyện tập hũan thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu “ Ngồi ”. 2.YấU CẦU : Thực hiện tương đối đỳng một số động tỏc bổ trợ kĩ thuật và phỏt triển thể lực. Biết vận dụng để tự tập nõng cao sức khỏe và tham gia thi đấu. II. ẹềA ẹIEÅM – PHệễNG TIEÄN : Saõn trửụứng Tranh ảnh, nệm nhảy. III. THỜI GIAN : 45 phỳt IV. TIEÁN TRèNH GIẢNG DẠY : N ỘI DUNG Đ L / V Đ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A/ PHẦN MỞ ĐẦU. 1 . Giỏo viờn nhận lớp. Phổ biến nội dung yờu cầu bài học. 2. Khởi động . - Khởi động chung: * Xoay cỏc khớp cổ tay,cổ chõn, vai,hụng,gối . - Khởi động chuyờn mụn: * Chạy tại chỗ . * Chaùy bửụực nhoỷ . * Chaùy naõng cao ủuứi. * Chaùy goựt chaùm moõng. 3 . Kiểm tra bài cũ. ( Nhảy xa ) 8 phỳt 1 phỳt 6 phỳt 2lần x 8 nhịp/ động tỏc. 1 phỳt 1 lần €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ € - Cỏn sự lớp tập hợp lớp , bỏo cỏo giỏo viờn về tỡnh lớp . € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Đứng theo đội hỡnh trờn, giỏo viờn điều khiển cho học sinh khởi động. - Gọi 2 học sinh lờn thực hiện kĩ thuật 4 giai đọan nhảy xa kiểu “ Ngồi. Lớp quan sỏt nhận xột giỏo viờn kết luận cho điểm . B/ PHẦN CƠ BẢN . 1/ Nhảy xa . - ễn và hũan thiện cỏc giai đọan kỹ thuật nhảy xa kiểu “ Ngồi ”. 2/ Củng cố ( Nhảy xa ) 4. Chạy bền : - Chạy trờn địa hỡnh tự nhiờn. 32phỳt 20 phỳt 7 phỳt. 5 phỳt. - Giaựo viờn thũ phaùm và phõn tớch kĩ thuật moọt laàn cho hoùc sinh quan saựt. Sau ủoự gọi 2 em lờn thực hiện động tỏc. Vửứa giaỷng daùy vửứa chuự yự quan saựt caực em taọp luyeọn ủeồ sửỷa kyừ thuaọt ủoọng taực cho caực em . €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ xxxx €GV €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ - Gọi 4 học sinh lờn thực hiện kĩ thuật 4 giai đọan nhảy xa kiểu “ Ngồi. Lớp quan sỏt nhận xột giỏo viờn kết luận cho điểm . - Chạy vũng sõn, nam trước nữ sau ( Nam 4 vũng – nữ 3 vũng ) GV hướng dẫn đường chạy và chỉ huy cho cỏc em chạy. C/ PHẦN KẾT THÚC. 1/ Hồi tĩnh: - Tập động tỏc điều hoà, hớt thở sõu, rũ chõn rũ tay. 2 / Nhận xột giờ học và giao bài tập nhà. Kết thỳc giờ học. 5 phỳt 1 phỳt 2 lầnx8nhịp/ động tỏc 2 phỳt € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - GV điều khiển cho học sinh thả lỏng, IV. Ruựt kinh nghieọm: .................................................. ....................................................................................TUẦN : NGÀY SOẠN: NGÀY DẠY : TIẾT SỐ : 70 BAỉI : KIEÅM TRA. KYế THUAÄT NHAÛY XA “KIEÅU NGOÀI” I / MUẽC TIEÂU – YEÂU CAÀU. a / Muùc tieõu: - Kieồm tra kyừ thuaọt vaứ thaứnh tớch hoùc sinh sau thụứi gian luyeọn taọp kyừ thuaọt nhaỷy xa “ kieồu ngoài” b / Yeõu caàu: - Hoùc sinh thửùc hieọn ủuựng kyừ thuaọt vaứ ủaùt thaứnh tớch cao nhaỏt . II / ẹềA ẹIEÅM – PHệễNG TIEÄN. a. ẹũa ủieồm : - Saõn taọp TD. b. Phửụng tieọn : - Baứn gheỏ GV,soồ ủieồm thửụực ủo, neọm nhảy . III / NOÄI DUNGVAỉ PHệễNG PHAÙP KIEÅM TRA. 1/ Noọi dung. - Kieồm tra : Kyừ thuaọt vaứ thaứnh tớch nhaỷy xa “kieồu ngoài” . 2 / Phửụng phaựp toồ chửực kieồm tra . - Kieồm tra thaứnh nhieàu ủụùt nam rieõng , nửừ rieõng . - Moói hoùc sinh ủửụùc nhaỷy thửỷ 1 laàn vaứ 3 laàn nhaỷy kieồm tra chớnh thửực .Ngay laàn nhaỷy ủaàu tieõn ủaùt ủieồm cao nhaỏt khoõng caàn nhaỷy caực laàn tieỏp theo . - Kieồm tra thaứnh nhieàu ủụùt ,moói ủụùt 5 – 6 hoùc sinh . Taỏt caỷ hoùc sinh nhaỷy thửỷ xong laàn lửụùt bửụực vaứo kieồm tra laỏy ủieồm . - Giaựo vieõn ủaựnh daỏu saỹn vaùch moỏc thaứnh tớch theo caực mửực sau : “ ẹaùt ” 2,6 m (nam) ; 2,2m (nửừ) . “ Khaự ” 2,8m (nam) ; 2,5m (nửừ) . “Gioỷi ” 3,2m (nam) ; 2,8m (nửừ) . 3 / Caựch cho ủieồm. - ẹieồm kieồm tra cho theo mửực ủoõù thửùc hieọn kyừ thuaọt ủoọng taực vaứ thaứnh tớch cuỷa hoùc sinh ụỷ laàn nhaỷy chớnh thửực . * ẹieồm 9 – 10 ( Gioỷi ) .Thửùc hieọn ủuựng kyừ thuaọt thaứnh tớch ủaùt mửực gioỷi . * ẹieồm 7 – 8 ( Khaự ) . Thửùc hieọn ủuựng kyừ thuaọt giai ủoaùn treõn khoõng ,thaứnh tớch ủaùt mửực “Khaự”ự . * ẹieồm 5 – 6 ( ẹaùt ) . Thửùc hieọn ủuựng kyừ thuaọt giai ủoaùn treõn khoõng ,thaứnh tớch chửa ủaùt mửực “ẹaùt” hoaởc thaứnh tớch ủaùt mửực “ẹaùt” nhửng kyừ thuaọt giai ủoaùn treõn khoõng thửùc hieọn ụỷ mửực cụ baỷn ủuựng . * ẹieồm dửụựi 5 ( Củ ) . Thửùc hieọn khoõng ủuựng kyừ thuaọt vaứ thaứnh tớch khoõng ủaùt mửực “ẹaùt”. 4 / Keỏt thuực kieồm tra . - Giaựo vieõn ủoùc ủieồm kieồm tra cho hoùc sinh - Xuoỏng lụựp. IV. Ruựt kinh nghieọm: ..................................................

File đính kèm:

  • docGiao an the duc 8 ki 2 chuan.doc