Giáo án Thể dục 7 - Chương trình học kì 1 - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Trung Thành

I- Mục tiêu

 1- Nội dung: Cung cấp cho h/s một số hiểu biết cần thiết để chủ động phòng tránh, không để chấn thương xảy ra

 2- Yêu cầu: Hiểu được ý nghĩa, một số nguyên nhân cơ bản và cách phòng tránh chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT. Và biết vận dụng những hiểu biết đã học để đảm bảo an toàn trong tập luyện và thi đấu

 

II- Bài học:

 1- ý nghĩa của việc phòng tránh chấn thương trong hoạt động TDTT:

 - Mục đích quan trọng nhất khi tập luyện TDTT là nâng cao sức khoẻ, phát triển thể lực của mỗi người. Nhưng nếu để xảy ra chấn thương như :

 - Xây xát hoặc chảy máu

 - Choáng, ngất

 - Tổn thương cơ

 - Bong gân

 - Tổn thương khớp và sai khớp

 - Giập hoặc gãy xương

 - Chấn động não hoặc cột sống

 Làm ảnh hưởng xấu đến siức khoẻ, thể lực, đến kết quả học tập, lao động hiện tại và có thể cả sau này. Và như vậy sẽ đi ngược lại mục đích của giáo dục TDTT. Vó thể nói chấn thương là “Kẻ thù của TDTT”

 

 

doc76 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 256 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 7 - Chương trình học kì 1 - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Trung Thành, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- LuËt ch¹y bÒn - Kü thuËt xuÊt ph¸t, kü thuËt ch¹y trªn ®­êng vßng - Mét sè chiÕn thuËt nhá trong ch¹y bÒnb¸m ®èi t­îng khi cã c¬ héi v­ît lªn 19-20phót 6.7phót (Gi¸o viªn) + Gäi tõng cËp häc sinh vµo s©n cÇu thùc hiÖn ®éng t¸c + 1Îmt¶ lêi c©u hái, em cßn l¹i nhËn xÐt, bæ sung + G/v kÕt luËn, cho ®iÓm *Chia líp theo nhãm ë tong khu vùc s©n tËp, cø 2 em tËp víi nhau *Cuèi giê tËp trung c¹nh s©n cÇu (Gi¸o viªn) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (Gi¸o viªn) 3- PhÇn kÕt thóc - TiÕp tôc ®i bé, hÝt thë s©u - Dµn hµng thùc hiÖn ®éng t¸c v­¬n thë, ®iÒu hoµ, th¶ láng vµ xoa bãp c¸c b¾p - Dån hµng G/v nhËn xÐt :tinh thÇn vµ kÕt qu¶ häc tËp 4phót x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (Gi¸o viªn) TiÕt 31 Tù chän – Ch¹y bÒn Ngµy so¹n: 11/2009 I- Môc tiªu 1- Néi dung a- Tù chän: CÇu l«ng - Kü thuËt ph¸t cÇu, bá nhá, ®Ëp cÇu, di chuyÓn kh«ng cÇu, nhËn cÇu tr¸i thuËn tay - LuËt cÇu l«ng: nh÷ng ®iÒu c¬ b¶n nhÊt cã liªn quan ®Õn tËp luyÖn vµ thi ®Êu cña løa tuæi H/s b- Ch¹y bÒn: luyÖn ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn, kü thuËt ch¹y gi÷a qu·ng,ch¹y trªn ®­êng vßng ®­êng th¼ng vµ kü thuËt vÒ ®Ých 2- Yªu cÇu a- KiÕn thøc: n¾m v÷ng kü thuËt ®éng t¸c ë c¶ hai néi dung häc vµ mét sè ®iÒu luËt c¬ b¶n b- Kü n¨ng: thùc hiÖn ®óng kü thuËt ®éng t¸c, ¸p dông vµo tËp luyÖn vµ thi ®Êu c- Th¸i ®é: nghiªm tóc, tÝch cùc, tù gi¸c tËp luyÖn ®ång thêi gi¸o dôc lßng kiªn tr× bÒn bØ II- §Þa ®iÓm vµ ph­¬ng tiÖn §Þa ®iÓm: s©n cÇu l«ng vµ s©n tr­êng. Ph­¬ng tiÖn: cÇu, vît,l­íi, cê, cßi ®ång hå bÊm giê d©y ®Ých vµ c¸c dông cô cã liªn quan III- Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y Néi dung §.l­îng Ph­¬ng ph¸p 1- PhÇn më ®Çu a- NhËn líp - KiÓm tra s2 h/s, phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi tËp - T×nh h×nh søc khoÎ h/s b- Khëi ®éng - Thùc hiÖn ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc pt chung: tay, ch©n, l­ng bông, vÆn m×nh - Xoay c¸c khíp cæ ch©n, cæ tay,khuûu tay, b¶ vai, h«ng - Ep d©y ch»ng däc ngang - Ch¹y t¹i chç b­íc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng 1phót 3phót x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X(C¸n sù) O(Gi¸o viªn) ( C¸n sù ®iÒu khiÓn líp xÕp hµng, chØnh ®èn hµng ngò, b¸o c¸o s2 vµ ®iÒu khiÓn khëi ®éng ) 2- PhÇn c¬ b¶n a- KiÓm tra bµi cò - Thùc hiÖn ®éng t¸c ph¸t cÇu tr¸i thuËn tay,nhËn cÇu tr¸i thuËn tay, ®Ëp cÇu - Nªu nh÷ng ®éng t¸c cÇn thiÕt quan träng sau khi ch¹y vÒ ®Ých cña ch¹y bÒn b- ¤n tËp vµ häc míi b1- CÇu l«ng - Kü thuËt cÇu l«ng: §/t ph¸t cÇu, bá nhá, ®Ëp cÇu vµ ®ì cÇu - LuËt cÇu l«ng:ph¸t cÇu, lçi ph¸t cÇu,ch¹m l­íi, bèc th¨m vµ mét sè ®iÒu c¬ b¶n th­êng gÆp trong qu¸ tr×nh thi ®Êu B2- Ch¹y bÒn: luyÖn ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn (ch¹y trªn s©n tr­êng). Gåm kü thuËt ch¹y gi÷a qu·ng, trªn ®­êng vßng vµ ®­êng th¼ng - Mét sè ®iÒu l­u ý cÇn thiÕt khi ch¹y bÒn: ch¹y trªn ®­êng vßng, khi thi ®Êu,b¸m s¸t ®­êng biªn phÝa trong, kh«ng v­ît ®èi ph­¬ng trªn ®o¹n ®­êng vßng 3phót 15phót 6-7phót x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (Gi¸o viªn) - TËp trung c¹nh s©n cÇu, G/v phæ biÕn ng¾n gän ®iÒu luËt cÇu l«ng - G/v cïng 1 H/s kh¸ lµm mÉu ®éng t¸c trong s©n cÇu - 1 nhãm thùc hiÖn trong s©n cã sù ®iÒu khiÓn cña 1 H/s träng tµi - Cßn l¹i, cø hai em tËp víi nhau ngoµi s©n cÇu - Cuèi giê tËp trung H/s nh­ ®éi h×nh ban ®Çu cñng cè b»ng c¸ch cho 1-2 cÆp vµo s©n thi ®Êu,mét sè nhËn xÐt,sau cïng G/v kÕt luËn vµ söa sai x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (Gi¸o viªn) 3- PhÇn kÕt thóc - TiÕp tôc ®i bé hÝt thë s©u, vÒ 4hµng ngang d·n c¸ch, thùc hiÖn ®éng t¸c v­¬n thë,®iÒu hoµ vµ c¸c ®éng t¸c th­ gi·n kh¸c - G/v nhËn xÐt vµ ra bµi vÒ nhµ 4phót x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X(Gi¸o viªn) TiÕt 32 kiÓm tra thÓ thao tù chän Ngµy so¹n: 11/2009 I- Môc tiªu 1- Néi dung:KiÓm tra thÓ thao tù chän (CÇu l«ng), gåm kü thuËt vµ luËt cÇu l«ng, mét sè ®iÒu liªn quan ®Õn bµi häc 2- Yªu cÇu: a- Th¸i ®é Nghiªm tóc, tÝch cùc, tù gi¸c vµ gi¸o dôc tinh thÇn ®oµn kÕt b- KiÕn thøc:N¾m v÷ng kÜ thuËt ®éng t¸c vµ luËt cÇu l«ng c- Kü n¨ng: Thùc hiÖn ®óng kü thuËt ®éng t¸c ¸p dông luËt vµo thi ®Êu II- §Þa ®iÓm vµ ph­¬ng tiÖn: cê, cßi, cÇu vît l­íi danh s¸ch thi ®Êu vµ b¶ng ph©n c«ng H/s III- Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y Néi dung §.l­îng Ph­¬ng ph¸p 1- PhÇn më ®Çu a- NhËn líp: kiÓm tra sÜ sè vµ t×nh h×nh søc khoÎ h/s b- Khëi ®éng:thùc hiÖn bµi thÓ dôc P/t chung, xoay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng vµ ch¹y t¹i chç 1phót 3phót x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X (C¸n sù) O(Gi¸o viªn) 2- PhÇn c¬ b¶n a- KiÓm tra(kh«ng) b- KiÓm tra cÇu l«ng - Kü thuËt cÇu l«ng - LuËt cÇu l«ng T0cßn l¹i (§éi h×nh líp) (Gi¸o viªn) 3- PhÇn kÕt thóc - Dµn hµng th¶ láng - Gi¸o viªn nhËn xÐt, ra bµi vÒ nhµ vµ d2 4phót x x x x x x x x x x O(Gi¸o viªn) TiÕt 33 ¤n tËp häc kú I Ngµy so¹n: 11/2009 I- Môc tiªu 1- Néi dung: «n tËp ch¹y nhanh 2- Yªu cÇu a- KiÕn thøc: n¾m v÷ng kÜ thuËt vµ luËt ch¹y nhanh (Trong luËt ®iÒn kinh) b- Kü n¨ng: thùc hiÖn ®óng kü thuËt ®éng t¸c cã ¸p dông luËt trong thi ®Êu c- Th¸i ®é: nghiªm tóc, tÝch cùc, tù gi¸c ®ång thêi gi¸o dôc tinh thÇn ®oµn kÕt II- §Þa ®iÓm vµ ph­¬ng tiÖn: cß, cßi, d©y ®Ých, ®ång hå bÊm giê vµ mét sè dông cô trß ch¬i III- Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y Néi dung §. L­îng Ph­¬ng ph¸p 1- PhÇn më ®Çu a- NhËn líp: kiÓm tra S2,t×nh h×nh søc khoÎ h/s vµ phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi tËp b- Khëi ®éng: thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc vµ xoay c¸c khíp - ch¹y nhÑ t¹i chç 1phót 3phót x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (Gi¸o viªn) 2- PhÇn c¬ b¶n a- KiÓm tra bµi cò: thùc hiÖn ®éng t¸c xiÊt ph¸t cao ch¹y 15 m b- ¤n tËp ch¹y nhanh: hoµn thiÖn 4 giai ®o¹n 3phót t.Cßn l¹i x x x x x x x x x x x x x x x x x x (Gi¸o viªn) 3- PhÇn kÕt thóc - Dµn hµng thcj hiÖn ®éng t¸c v­¬n thë, ®iÒu hoµ, xoa bãp vµ th­ gi·n – th¶ láng - Dån hµng nhËn xÐt buæi tËp, ra bµi vµ h­íng dÉn tËp ë nhµ 3phót x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (GI¸o viªn) TiÕt 34 ¤n tËp häc kú I Ngµy so¹n: 12/2009 I- Môc tiªu 1- Néi dung: «n tËp ch¹y bÒn, kü thuËt,chiÕn thuËt vµ luËt ch¹y bÒn (nh÷ng ®iÒu c¬ b¶n nhÊt) 2- Yªu cÇu: a- KiÕn thøc: n¾m v÷ng kü thuËt, luËt ch¹y bÒn vµ cã ý ®å chiÕn thuËt thi ®Êu ch¹y bÒn b- Kü n¨ng: thùc hiÖn t­¬ng ®èi tèt kü thuËt ®éng t¸c,¸p dông chiÕn thuËt vµ luËt vµo tËp luyÖn,thi ®Êu c- Th¸i ®é: nghiªm tóc, tÝch cùc, tù gi¸c, ®oµn kÕt trung thùc§ång thêi rÌn luyÖn ý chÝ kiªn c­êng, dòng c¶m v­ît khã kh¨n II- §Þa ®iÓm vµ ph­¬ng tiÖn: cê, cßi, d©y ®Ých ®ßng hå III- Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y Néi dung §.l­îng Ph­¬ng ph¸p 1- PhÇn më ®Çu a- NhËn líp: kiÓm tra S2, t×nh h×nh søc khoÎ h/s vµ phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi tËp b- Khëi ®éng: thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc P.triÓn chung, xoay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng vµ ch¹y t¹i chç 1phót 3phót x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X(C¸n sù) O(Gi¸o viªn) 2- PhÇn c¬ b¶n a- KiÓm tra bµi cò - Nªu kü thuËt ch¹y gi÷a qu·ng vµ sù phèi hîp gi÷a b­íc ch¹y vµ thë cña ch¹y bÒn b- LuyÖn ch¹y bÒn 3phót t.cßn l¹i x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (Gi¸o viªn) 3- PhÇn kÕt thóc - §i bé hÝt thë s©u - Dµn hµng ngang th¶ láng 4phót G/v nh¾c l¹i kü thuËt c¬ b¶n ch¹y bÒn phèi hîp ch¹y vµ thë ®éng t¸c sau vÒ ®Ých TiÕt 35 kiÓm tra häc kú i Ngµy so¹n: 12/2009 I- Môc tiªu 1- Néi dung: kiÓm tra ch¹y nhanh cù ly 60m 2- Yªu cÇu - Thùc hiÖn ®óng kü thuËt ®¶m b¶o ®¹t thêi gian theo tiªu chuÈn R.L.T.T vµ ®óng luËt ch¹y nhanh - Nghiªm tóc, tÝch cùc, tù gi¸c vµ ®oµn kÕt II- §Þa ®iÓm vµ ph­¬ng tiÖn: cß, cßi, ®ång hå, danh s¸ch h/s ; Thi ®Êu trªn s©n tr­êng III- Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y Néi dung Néi dung ph­¬ng ph¸p 1- PHÇN Më §ÇU a- NhËn líp: kiÓm tra S2 vµ t×nh søc khoÎ H/s; Phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi tËp... b- Khëi ®éng: thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c thÓ dôc tay kh«ng, xoay c¸c khíp, Ðp d©y ch»ng vµ ch¹y t¹i chç b­íc nhá... n©ng cao ®ïi 1phót 3phót x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X(C¸n sù) (Gi¸o viªn) 2- phÇn c¬ b¶n a- KiÓm tra bµi cò (Kh«ng) b- KiÓm tra ch¹y nhanh - Kü thuËt ch¹y nhanh - LuËt ch¹y nhanh - Thµnh tÝch ch¹y nhanh t.cßn l¹i x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (Gi¸o viªn) 3- PhÇn kÕt thóc - Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c v­¬n thë vµ ®iÒu hoµ, th¶ láng - G/v nhËn xÐt buæi tËp vµ ra bµi vÒ nhµ; h­íng dÉn häc sinh tËp. C«ng bè ®iÓm 3phót x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x O(Gi¸o viªn) TiÕt 36 KiÓm tra häc kú I Ngµy so¹n: 12/2009 I- Môc tiªu 1- Néi dung: kiÓm tra häc kú, néi dung ch¹y nhanh 60 2- Yªu cÇu - Thùc hiÖn ®óng kü thuËt ®éng t¸c,®óng luËt vµ ®¹t tiªu chuÈn R.L.T.T - Tinh thÇn, th¸i ®é nghiªm tóc, tÝch cùc, tù gi¸c - §¸nh gi¸ chÝnh x¸c kÕt qu¶ rÌn luyÖn cña h/s II- §Þa ®iÓm vµ ph­¬ng tiÖn 1- §Þa ®iÓm: s©n thÓ dôc vµ s©n tr­êng 2- Ph­¬ng tiÖn: cß, cßi, ®ång hå, d©y ®Ých, danh s¸ch h/s III- Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y Néi dung §. l­îng Ph­¬ng ph¸p 1- PhÇn më ®Çu a- NhËn líp - KiÓm tra s2h/s, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu bµi tËp nh­ mu¹c I - T×nh h×nh sø khoÎ h/s b- Khëi ®éng: thùc hiÖn ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc pt chung: tay, ch©n, l­ng bông, vÆn m×nh, xoay c¸c khíp vµ Ðp ®©y ch»ng 1phót 3phót x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X(C¸n sù) O(Gi¸o viªn) 2- PhÇn c¬ b¶n a- KiÓm tra bµi cò (Kh«ng) b- KiÓm tra tiÕp ch¹y nhanh cña tiÕt tr­íc, kü thuËt vµ thµnh tÝch t.cßn l¹i x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (Gi¸o viªn) 3- PhÇn kÕt thóc - Dµn hµng thùc hiÖn ®éng t¸c th¶ láng vµ th­ gi·n nh­ xoa bãp b¾p ch©n b¾p tay ®Êm l­ng - Dån hµng gi¸o viªn nhËn xÐt, ra bµi vÒ nhµ vµ c«ng bè ®iÓm 4phót x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x O(Gi¸o viªn)

File đính kèm:

  • docTD 7 HKI.doc