Giáo án Thể dục 7 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2009-2010 - Trần Văn Công

I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC:

¨ Kiến thức: Giáo viên giúp cho học sinh nắm và hiểu biết cần thiết để chủ động phòng tránh không để chấn thương xảy ra trong hoạt động TDTT.

¨ Kỹ năng: Giáo viên giúp cho các em biết cách phòng tránh, xử lí khi gặp các chấn thương trong tập luyện cũng như trong cuộc sống sinh hoạt.

¨ Hành vi, tháy độ: Thực hiện nghiêm túc, tự giác trong tập luyện, có kỉ luật, tôn trọng bạn bè, thầy cô.

 II/ CHUẨN BỊ:

¨ Giáo viên: Giáo án, cây nẹp, dây buộc, kéo.

¨ Học sinh: Tinh thần, dây buộc, cây nẹp, kéo.

 III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

 

 

doc64 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 299 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 7 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2009-2010 - Trần Văn Công, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
X X X X Xcs - Hoïc sinh thöïc hieän nghieâm tuc. - Giaùo vieân quan saùt söûa sai. - Giaùo vieân phoå bieán kó thuaät vaø laøm maãu 2 – 3 laàn. - ÑH: voøng troøn X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X VAÏCH NEÙM - Hoïc sinh thöïc hieän nghieâm tuùc. - Giaùo vieân quan saùt söûa sai. - Giaùo vieân phoå bieán kó thuaät vaø caùch chaïy cho caùc em naém. - Hoïc sinh thöïc hieän theo nhoùm. X cs - ÑH: êGV - Giaùo vieân quan saùt ñoân ñoùc cho caùc em thöïc hieân ñaït ñöôïc keát quaû ca 3/ Phaàn keát thuùc: - Thaû loûng: - Nhaän xeùt: - Daën doø: 5 phuùt - Caùn söï taäp cho lôùp taäp 1 soá ñoäng taùc thaû loûng. - Bieåu döông nhöõng em taäp toát, pheâ bình nhöõng em taäp chöa toát. - Caùc em veà oân baøi cuõ vaø chuaån bò baøi môùi. Ký duyệt: 21/11/2009 TTCM Trần Văn Coâng TUAÀN: 15(30/11 – 05/12/2009) TIEÁT:29 NEÙM BOÙNG – CHAÏY BEÀN I/ MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC: Kieán thöùc: Giaùo vieân giuùp cho hoïc sinh naém vaø hieåu ñöôïc cuûa kó thuaät moân neùm boùngvaø kĩ thuaät chaïy beàn. Kyõ naêng: Giaùo vieân giuùp cho caùc em bieát vaän duïng vaøo trong baøi taäp haøng ngaøy. Haønh vi, thaùi ñoä: Thöïc hieän nghieâm tuùc, töï giaùc taäp luyeän, toå chöùc kó luaät cao. II/ CHUAÅN BÒ: Giaùo vieân: Saân taäp, thöôùc ño, boùng neùm. Hoïc sinh: Tinh thaàn, boùng neùm, trang phuïc ñuùng qui ñònh. III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP – TOÅ CHÖÙC 1/ Phaàn môû ñaàu: - Giaùo vieân nhaän lôùp kieåm tra só soá. - Neùm boùng, chaïy beàn. 5 Phuùt - Caùn söï taäp hôïp lôùp thaønh 4 haøng ngang ñieåm soá baùo caùo. - ÑH: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X cs êgv - Giaùo vieân phoå bieán noäi dung baøi hoïc. 2/ Phaàn cô baûn: a/ Khôûi ñoäng: + Khôûi ñoäng chung: - Xoay coå tay keát hôïp coå chaân. - Xoay khôùp baû vai. - Xoay khôùp khuyûu tay. - Xoay khôùp hoâng. - Xoay khôùp goái. +Khôûi ñoäng chuyeân moân: - Chaïy böôùc nhoû. - Chaïy naâng cao ñuøi. - Chaïy goùt chaïm moâng. b/ TTTC (Neùm boùng). - Moät soá ñoäng taùc boå trôï kó thuaät vaø phaùt trieån theå löïc cuûa neùm boùng. - Tung vaø baét boùng baèng 2 tay. - Tung vaø baét boùng qua khoeo chaân. - Ngoài xoåm tung vaø baét boùng. -Hoïc: Neùm boùng vaøo voøng troøn. / Chaïy beàn: -Chaïy treân ñòa hình töï nhieân 35 Phuùt 5 phút 15 phút 15 Phuùc -Caùn söï ñieàu khieän lôùp töø 4 haøng ngang daøn haøng khôûi ñoäng. -ÑH: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Xcs - Hoïc sinh thöïc hieän nghieâm tuc. - Giaùo vieân quan saùt söûa sai. - Giaùo vieân phoå bieán kyõ thuaät vaø laøm maãu 2-3 laàn. - Hoïc sinh thöïc hieän theo toå hay thöïc hieän theo nhoùm. -ÑH: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Xcs - Hoïc sinh thöïc hieän nghieâm tuc. - Giaùo vieân quan saùt söûa sai. - Giaùo vieân phoå bieán kó thuaät vaø laøm maãu 2 – 3 laàn. - ÑH: voøng troøn X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X VAÏCH NEÙM - Hoïc sinh thöïc hieän nghieâm tuùc. - Giaùo vieân quan saùt söûa sai. - Giaùo vieân phoå bieán kó thuaät vaø caùch chaïy cho caùc em naém. - Hoïc sinh thöïc hieän theo nhoùm. X cs - ÑH: êGV - Giaùo vieân quan saùt ñoân ñoùc cho caùc em thöïc hieân ñaït ñöôïc keát quaû ca 3/ Phaàn keát thuùc: - Thaû loûng: - Nhaän xeùt: - Daën doø: 5 phuùt - Caùn söï taäp cho lôùp taäp 1 soá ñoäng taùc thaû loûng. - Bieåu döông nhöõng em taäp toát, pheâ bình nhöõng em taäp chöa toát. - Caùc em veà oân baøi cuõ vaø chuaån bò baøi môùi. TIEÁT:30 NEÙM BOÙNG – CHAÏY BEÀN I/ MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC: Kieán thöùc: Giaùo vieân giuùp cho hoïc sinh naém vaø hieåu ñöôïc cuûa kó thuaät moân neùm boùngvaø kĩ thuaät chaïy beàn. Kyõ naêng: Giaùo vieân giuùp cho caùc em bieát vaän duïng vaøo trong baøi taäp haøng ngaøy. Haønh vi, thaùi ñoä: Thöïc hieän nghieâm tuùc, töï giaùc taäp luyeän, toå chöùc kó luaät cao. II/ CHUAÅN BÒ: Giaùo vieân: Saân taäp, thöôùc ño, boùng neùm. Hoïc sinh: Tinh thaàn, boùng neùm, trang phuïc ñuùng qui ñònh. III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP – TOÅ CHÖÙC 1/ Phaàn môû ñaàu: - Giaùo vieân nhaän lôùp kieåm tra só soá. - Neùm boùng, chaïy beàn. 5 Phuùt - Caùn söï taäp hôïp lôùp thaønh 4 haøng ngang ñieåm soá baùo caùo. - ÑH: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X cs êgv - Giaùo vieân phoå bieán noäi dung baøi hoïc. 2/ Phaàn cô baûn: a/ Khôûi ñoäng: + Khôûi ñoäng chung: - Xoay coå tay keát hôïp coå chaân. - Xoay khôùp baû vai. - Xoay khôùp khuyûu tay. - Xoay khôùp hoâng. - Xoay khôùp goái. +Khôûi ñoäng chuyeân moân: - Chaïy böôùc nhoû. - Chaïy naâng cao ñuøi. - Chaïy goùt chaïm moâng. b/ TTTC (Neùm boùng). - Moät soá ñoäng taùc boå trôï kó thuaät vaø phaùt trieån theå löïc cuûa neùm boùng. - Tung vaø baét boùng baèng 2 tay. - Tung vaø baét boùng qua khoeo chaân. - Ngoài xoåm tung vaø baét boùng. -Hoïc: Neùm boùng vaøo voøng troøn. / Chaïy beàn: -Chaïy treân ñòa hình töï nhieân 35 Phuùt 5 phút 15 phút 15 Phuùc -Caùn söï ñieàu khieän lôùp töø 4 haøng ngang daøn haøng khôûi ñoäng. -ÑH: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Xcs - Hoïc sinh thöïc hieän nghieâm tuc. - Giaùo vieân quan saùt söûa sai. - Giaùo vieân phoå bieán kyõ thuaät vaø laøm maãu 2-3 laàn. - Hoïc sinh thöïc hieän theo toå hay thöïc hieän theo nhoùm. -ÑH: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Xcs - Hoïc sinh thöïc hieän nghieâm tuc. - Giaùo vieân quan saùt söûa sai. - Giaùo vieân phoå bieán kó thuaät vaø laøm maãu 2 – 3 laàn. - ÑH: voøng troøn X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X VAÏCH NEÙM - Hoïc sinh thöïc hieän nghieâm tuùc. - Giaùo vieân quan saùt söûa sai. - Giaùo vieân phoå bieán kó thuaät vaø caùch chaïy cho caùc em naém. - Hoïc sinh thöïc hieän theo nhoùm. X cs - ÑH: êGV - Giaùo vieân quan saùt ñoân ñoùc cho caùc em thöïc hieân ñaït ñöôïc keát quaû ca 3/ Phaàn keát thuùc: - Thaû loûng: - Nhaän xeùt: - Daën doø: - Caùn söï taäp cho lôùp taäp 1 soá ñoäng taùc thaû loûng. - Bieåu döông nhöõng em taäp toát, pheâ bình nhöõng em taäp chöa toát. - Caùc em veà oân baøi cuõ vaø chuaån bò baøi môùi. Ký duyệt: 28/11/2009 TTCM Trần Văn Coâng TUAÀN: 16(07/12 – 12/12/2009) TIEÁT:31 NEÙM BOÙNG – CHAÏY BEÀN I/ MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC: Kieán thöùc: Giaùo vieân giuùp cho hoïc sinh naém vaø hieåu ñöôïc cuûa kó thuaät moân neùm boùngvaø kĩ thuaät chaïy beàn. Kyõ naêng: Giaùo vieân giuùp cho caùc em bieát vaän duïng vaøo trong baøi taäp haøng ngaøy. Haønh vi, thaùi ñoä: Thöïc hieän nghieâm tuùc, töï giaùc taäp luyeän, toå chöùc kó luaät cao. II/ CHUAÅN BÒ: Giaùo vieân: Saân taäp, thöôùc ño, boùng neùm. Hoïc sinh: Tinh thaàn, boùng neùm, trang phuïc ñuùng qui ñònh. III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP – TOÅ CHÖÙC 1/ Phaàn môû ñaàu: - Giaùo vieân nhaän lôùp kieåm tra só soá. - Neùm boùng, chaïy beàn. 5 Phuùt - Caùn söï taäp hôïp lôùp thaønh 4 haøng ngang ñieåm soá baùo caùo. - ÑH: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X cs êgv - Giaùo vieân phoå bieán noäi dung baøi hoïc. 2/ Phaàn cô baûn: a/ Khôûi ñoäng: + Khôûi ñoäng chung: - Xoay coå tay keát hôïp coå chaân. - Xoay khôùp baû vai. - Xoay khôùp khuyûu tay. - Xoay khôùp hoâng. - Xoay khôùp goái. +Khôûi ñoäng chuyeân moân: - Chaïy böôùc nhoû. - Chaïy naâng cao ñuøi. - Chaïy goùt chaïm moâng. b/ TTTC (Neùm boùng). - Moät soá ñoäng taùc boå trôï kó thuaät vaø phaùt trieån theå löïc cuûa neùm boùng. - Tung vaø baét boùng baèng 2 tay. - Tung vaø baét boùng qua khoeo chaân. - Ngoài xoåm tung vaø baét boùng. -Hoïc: Neùm boùng vaøo voøng troøn. / Chaïy beàn: -Chaïy treân ñòa hình töï nhieân 35 Phuùt 5 phút 15 phút 15 Phuùc -Caùn söï ñieàu khieän lôùp töø 4 haøng ngang daøn haøng khôûi ñoäng. -ÑH: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Xcs - Hoïc sinh thöïc hieän nghieâm tuc. - Giaùo vieân quan saùt söûa sai. - Giaùo vieân phoå bieán kyõ thuaät vaø laøm maãu 2-3 laàn. - Hoïc sinh thöïc hieän theo toå hay thöïc hieän theo nhoùm. -ÑH: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Xcs - Hoïc sinh thöïc hieän nghieâm tuc. - Giaùo vieân quan saùt söûa sai. - Giaùo vieân phoå bieán kó thuaät vaø laøm maãu 2 – 3 laàn. - ÑH: voøng troøn X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X VAÏCH NEÙM - Hoïc sinh thöïc hieän nghieâm tuùc. - Giaùo vieân quan saùt söûa sai. - Giaùo vieân phoå bieán kó thuaät vaø caùch chaïy cho caùc em naém. - Hoïc sinh thöïc hieän theo nhoùm. X cs - ÑH: êGV - Giaùo vieân quan saùt ñoân ñoùc cho caùc em thöïc hieân ñaït ñöôïc keát quaû ca 3/ Phaàn keát thuùc: - Thaû loûng: - Nhaän xeùt: - Daën doø: 5 phuùt - Caùn söï taäp cho lôùp taäp 1 soá ñoäng taùc thaû loûng. - Bieåu döông nhöõng em taäp toát, pheâ bình nhöõng em taäp chöa toát. - Caùc em veà oân baøi cuõ vaø chuaån bò baøi môùi. TIẾT: 32 KIEÅM TRA 1 TIEÁT NEÙM BOÙNG 7 I/ MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC: - Kiến thức: Giáo viên giúp cho học sinh hiểu được kiến thức, kĩ năng, biết kết hợp đúng các giai đoạn của ném bóng. - Kĩ năng: Học sinh hiểu và biết vận dụng vào trong tập luyện, thi hoặc kiểm tra - Hành vi, thái độ: Thực hiện nghiêm túc, tự giác tập luyện II/CHUẨN BỊ: Giáo viên: Sân tập, đề, thang điểm Học sinh: Tinh thần, đồng phục III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1.ĐỀ: Mỗi học sinh phải thực hiện ba lần ném bóng xa, lần ném nào thành tích cao nhất tính điểm lần đó. 2. ĐÁP ÁN- THANG ĐIỂM (xếp loại) -Giỏi: Thực hiện kĩ thuật và ném bóng đạt thành tích tốt. -Khá: Thực hiện còn sai 1 – 2 giai đoạn kĩ thuật và thành tích chỉ ở mức đạt. -T. bình: Thực hiện còn sai 2 -3 giai đoạn kĩ thuật và thành tích chưa đạt yêu cầu. Những học sinh dưới điểm TB giáo viên cho thực hiện lại lần 2 không quá điểm 8. 3.Rút kinh nghiệm: - Giáo viên: - Học sinh: Ký duyệt: 05/12/2009 TTCM Trần Văn Công

File đính kèm:

  • docthe duc 7(1).doc