Giáo án Mỹ thuật Lớp 3 - Tuần 32 - Tiết 32: Tạo nặn hình dáng người - Năm học 2009 - 2010

• Hoạt động 1: Quan sát nhận xét.

- Học sinh xem tranh ảnh và nhận xét: - + Các nhân vật đang làm gì? - + Động tác của từng người như thế nào (đầu,

thân, tay, chân)? - Học sinh làm mẫu một vài dáng. • Hoạt động 2: Cách nặn dáng người.

- Học sinh tự chọn gi dáng người để nặn. - Có hai cách nặn: - + Nặn rời từng bộ phận.

- + Nặn từ một thỏi đất. • Hoạt động 3: Thực hành:

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 07/12/2020 | Lượt xem: 240 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Mỹ thuật Lớp 3 - Tuần 32 - Tiết 32: Tạo nặn hình dáng người - Năm học 2009 - 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUAÀN 32 Ngaøy daïy //2009 Tieát 32 TAÄP NAËN TAÏO DAÙNG NAËN HÌNH DAÙNG NGÖÔØI MUÏC TIEÂU Hoïc sinh nhaän bieát hình daùng cuûa ngöôøi ñang hoaït ñoäng. Bieát caùch naën hình daùng ngöôøi. Naën hình daùng ngöôøi ñang hoaït ñoäng. Nhaän bieát veû ñeïp sinh ñoäng veà hình daùng cuûa con ngöôøi Khi hoaït ñoäng. CHUAÅN BÒ GIAÙO VIEÂN Tranh aûnh veà caùc hình daùng ngöôøi. Baøi taäp naën cuûa hoïc sinh. Ñaát naën. HOÏC SINH Duïng cuï hoïc veõ. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC. Giôùi thieäu. Hoaït ñoäng 1: Quan saùt nhaän xeùt. Hoïc sinh xem tranh aûnh vaø nhaän xeùt: + Caùc nhaân vaät ñang laøm gì? + Ñoäng taùc cuûa töøng ngöôøi nhö theá naøo (ñaàu, thaân, tay, chaân)? Hoïc sinh laøm maãu moät vaøi daùng. Hoaït ñoäng 2: Caùch naën daùng ngöôøi. Hoïc sinh töï choïn hai daùng ngöôøi ñeå naën. Coù hai caùch naën: + Naën rôøi töøng boä phaän. + Naën töø moät thoûi ñaát. Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh: Tröôùc khi naën giaùo vieân cho hoïc sinh xem hình daùng ngöôøi ñang hoaït ñoäng (tranh aûnh, baøi taäp naën cuûa hoïc sinh). Hoïc sinh töï thöïc haønh. Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt – ñaùnh giaù: Hoïc sinh nhaän xeùt veà: + Hình daùng ngöôøi ñang laøm gì? + Hoïc sinh töï xeáp loaïi. Giaùo vieân keát luaän, nhaän xeùt. Daën doø hoïc sinh: Söu taàm tranh cuûa thieáu nhi.

File đính kèm:

  • docBai 32.doc
Giáo án liên quan